Kritiky.cz > Horory > My Bloody Valentine (2009)

My Bloody Valentine (2009)

rp My Bloody Valentine09 cover.jpg
rp My Bloody Valentine09 cover.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Šílený hor­ník je zpět a roz­pou­tá dal­ší krva­vý Valentýn…

Mladý Tom Hanniger zavi­ní zava­le­ní důl­ní šach­ty, při kte­ré zemře něko­lik hor­ní­ků a jeden skon­čí v kóma­tu v nemoc­ni­ci. Přesně po roce na den sva­té­ho Valentýna se Harry Warden na nemoc­nič­ním lůž­ku pro­bu­dí a roz­pou­tá krva­vou lázeň. Vyvraždí vět­ši­nu lidí na kli­ni­ce a násled­ně i sku­pi­nu tee­nage­rů, kte­ří si v dole chtě­li udě­lat pár­ty. Té se zúčast­nil i Tom se svou pří­tel­ky­ní Sarah a Axel. Sice se jim poda­ři­lo pře­žít, ale odnes­li si z oné noci trau­ma po zby­tek živo­ta. Nejhůře dopa­dl Tom, kte­rý násled­ně na něko­lik let zmi­zel z měs­ta. Nyní po dese­ti letech se Tom do  Harmony vra­cí, aby pro­dal důl. Jeho otec zemřel, Sarah se pro­vda­la za Axela a oby­va­te­lé jej nesná­ší. Takže se sna­ží vše rych­le vyře­šit a zase zmi­zet. Jenomže spo­leč­ně s ním se pro­bou­zí k živo­tu i hrůza z minu­los­ti. Opět začnou bru­tál­ně umí­rat lidé a za všech­no prý může posta­va v hor­nic­kém oble­če­ní a s krum­pá­čem v ruce. Zemřel sku­teč­ně Harry Warden té noci, nebo se zno­vu vyno­řil z hlu­bin, aby doko­nal svou pomstu? Nebo za vším sto­jí někdo jiný…?

Český název: Krvavý Valentýn
Režie: Patrick Lussier
Rok výro­by: 2009
Délka: 101 min
Země: USA
Hrají:
Jensen Ackles …(Tom Hanniger)
Kerr Smith …(Axel Palmer)
Jaime King …(Sarah Palmer)
Tom Atkins …(Jim Burke)
Betsy Rue …(Irene)
…a dal­ší

Tak jsem to dneska vzal pěk­ně jed­ním vrzem a po původ­ním My Bloody Valentine (1981) jsem si pus­til i násled­ný rema­ke. Když to před lety dáva­li v kině, šel jsem celý natě­še­ný na 3D, ale poprav­dě jsem si toho moc nepa­ma­to­val. Dali jsme před­tím pár piv a paná­ků a víc než polo­vi­nu fil­mu jsem potom pro­spal. Takže jsem si musel film obsta­rat jinak. Je sice prav­da, že to 3D zpra­co­vá­ní na mě teh­dy doce­la zapů­so­bi­lo, hlav­ně tedy začá­tek fil­mu, pobí­ha­jí­cí nahá hol­ka (Betsy Rue je dob­rá rajda), ale potom už jsem z toho moc vel­ký pro­ži­tek neměl. Doma u PC jsem si tak nemohl napl­no užít efek­ty, ale mys­lím, že to ve finá­le ani moc neva­di­lo. Příběh jako tako­vý totiž moc záživ­ný nebyl. Původního sním­ku se to drže­lo jen okra­jo­vě (což by ani tolik neva­di­lo), někte­rá jmé­na zůsta­la stej­ná a roz­hod­ně se při­tvr­di­lo, jen­že to všech­no na úkor atrak­ti­vi­ty.

Pokud totiž vez­mu v potaz, že na to dosta­ne­te doce­la sluš­nou sumič­ku (jo jas­ně 15 mil. dola­rů není zas závrat­ná část­ka), oče­ká­val bych, že tvůr­ci nevra­zí všech­no jen do 3D efek­tů a zná­mé tvá­ře Jensena Acklese. Pořádnou atmo­sfé­ru aby tu člo­věk pohle­dal, pokud tedy nepo­čí­tám samot­ný začá­tek, kte­rý ovšem straš­ně rych­le odbi­li – což o to ta krva­vá lázeň byla pěk­ná, leč vět­ši­na důle­ži­té­ho šla mimo záběr kame­ry. Na divá­ka tak zby­la už jen ta spoušť. I pro­to jsem při­jal s povdě­kem onu šuka­cí scé­nu v mote­lu a násled­né pobí­há­ní odha­le­né blon­dý­ny. Jenže potom jako­by se atmo­sfé­ra a napě­tí vytra­ti­li do ztra­ce­na, stej­ně jako sviš­tí­cí krum­páč. Na scé­nu při­chá­zí vzta­hy jed­not­li­vých postav, hád­ky, výčit­ky a já začal poci­ťo­vat nudu.

Tu sice tu a tam vystří­dá zase chvil­ka napě­tí – to když dojde k dal­ší mord scé­ně, nebo honič­ce, ale jinak zača­lo tem­po pří­bě­hu dost stag­no­vat. Osobně si mys­lím, že tu sto­páž moh­li tro­chu zkrá­tit. Samotný závěr potom dost zkla­mal. Očekával jsem pořád­né vyvr­cho­le­ní (a to i přes­to, že jsem dneska viděl již původ­ní film), ale nic ner­vy drá­sa­jí­cí­ho nepři­šlo. Neuspokojilo mě ani ono finál­ní vysvět­le­ní. Pokud tedy mám srov­ná­vat oba fil­my, tak pře­ce jenom nako­nec o fous vítě­zí kou­sek z roku 1981. Ten měl lep­ší atmo­sfé­ru i pro­stře­dí. Remake zaujme jen počtem mrtvých, začát­kem a něko­li­ka „bru­tál­ní­mi“ scé­na­mi – což je přes­ně to, co mu těch 50% pře­ce jenom zachrá­ni­lo.  

Hodnocení:
50%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,48326 s | počet dotazů: 345 | paměť: 71808 KB. | 22.07.2024 - 23:03:10