Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Colette: Příběh vášně (Colette) – Recenze – 50%

Colette: Příběh vášně (Colette) – Recenze – 50%

ColettepC599C3ADbC49BhvC3A1C5A1nC49Brecenzefilm
ColettepC599C3ADbC49BhvC3A1C5A1nC49Brecenzefilm
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Francouzská spi­so­va­tel­ka, vari­et­ní uměl­ky­ně a novi­nář­ka Sidonie-Gabrielle Colette (1873-1954), v počát­cích své kari­é­ry píší­cí pod muž­ským pseu­do­ny­mem a v roce 1948 nomi­no­va­ná na Nobelovu cenu za lite­ra­tu­ru, vystří­da­la tři man­že­le (nicmé­ně měla i něko­lik pomě­rů se žena­mi), psa­la pře­de­vším sen­ti­men­tál­ní a milost­né romá­ny, v nichž zužit­ko­va­la své vzpo­mín­ky na dospí­vá­ní na ven­ko­vě, a sta­la se prů­kop­ni­cí žen­ské­ho psa­ní. Britsko-americký živo­to­pis­ný film Colette: Příběh váš­ně (v němž hlav­ní roli ztvár­ni­la Keira Knightley) se pak zabý­vá pou­ze obdo­bím její­ho prv­ní­ho man­žel­ství se spi­so­va­te­lem Willym (Dominic West), během něhož pře­síd­li­la z fran­couz­ské­ho ven­ko­va do Paříže, obje­vi­la v sobě spi­so­va­tel­ské vlo­hy a napsa­la něko­lik prv­ních romá­nů, o jejichž autor­ství se poz­dě­ji se svým mužem sou­di­la.
Colette: Příběh vášně (Colette) – Recenze
Zdroj fotek: bioscop.cz


(Mimochodem, v čes­kém dra­ma­tu Colettereži­sé­ra Milana Cieslara se hlav­ní hrdi­no­vé také jme­nu­jí Colette a Willy, což pocho­pi­tel­ně není náho­da – i když dějo­vě je to o něčem zce­la jiném.)
Snímek Colette: Příběh váš­ně je zejmé­na pří­bě­hem o nej­pr­ve naiv­ní a nezku­še­né (byť vzdě­la­né) dív­ce, kte­rá se pod vli­vem své­ho sobec­ké­ho a zálet­né­ho man­že­la, pro něhož byla nevě­ra pou­ze nevin­ným a nut­ným povy­ra­že­ním a jehož vztah k lite­ra­tu­ře byl čis­tě obchod­ní­ho cha­rak­te­ru (svou píší­cí choť sem tam dokon­ce držel pod zám­kem, dokud mu neo­de­vzda­la hoto­vé strán­ky), pro­mě­ní v sebe­vě­do­mou a eman­ci­po­va­nou ženu, kte­rá se posta­ví své­mu muži i jeho spi­so­va­tel­ské­mu domu a koneč­ně začne svá díla vydá­vat pod vlast­ním jmé­nem. Výsledný tvar nicmé­ně odpo­ví­dá spíš tomu, jak Willy hod­no­tí hrdin­či­ny prv­ní lite­rár­ní poku­sy – chy­bí mu spád a pořád­ná záplet­ka.
Ne, že by ve fil­mu byla nou­ze o záplet­ky – nej­růz­něj­ší­mi moti­vy je nao­pak vylo­že­ně přecpa­ný. Řeší se tu man­žel­ství hlav­ní hrdin­ky, její boj o mís­to na výslu­ní ve spo­leč­nos­ti spisovatelů-mužů, pova­žu­jí­cích psa­ní knih spíš za rutin­ní živ­nost než za pří­le­ži­tost tvo­řit krás­nou lite­ra­tu­ru a vyjá­d­řit sebe samot­né, její bis­e­xu­ál­ní ori­en­ta­ce, její přátelské/milostné vzta­hy s něko­li­ka žena­mi a Willyho čet­né milen­ky, její eman­ci­pač­ní fáze (včet­ně koke­to­vá­ní s dlou­hý­mi kalho­ta­mi a sakem), pře­rod ve vari­et­ní uměl­ky­ni, tíh­nou­cí ke kon­tro­verz­ním a skan­dál­ním expe­ri­men­tům, autor­ské úspě­chy včet­ně diva­del­ní adap­ta­ce její­ho prv­ní­ho romá­nu, i její vztah k ven­ko­vu na poza­dí živo­ta ve vel­ko­měs­tě, jenž prá­vě zaží­vá počát­ky elek­tri­fi­ka­ce. O všech­na tato téma­ta se však sní­mek pou­ze let­mo otí­rá, ve sna­ze zahr­nout toho do děje co nej­víc o nich vyprá­ví veli­ce těka­vě a názna­ko­vě a žád­né­mu se při­tom nestih­ne věno­vat v dosta­teč­né míře, tak­že žád­né z nich nemá šan­ci plně zapů­so­bit.
Colette: Příběh vášně (Colette) – Recenze

Pozoruhodná a na svou dobu rela­tiv­ně odváž­ná je napří­klad pasáž, v níž Willy své man­žel­ce ofi­ci­ál­ně dovo­lí mít lesbic­ký romá­nek se ženou, z níž si poz­dě­ji sám udě­lá za její­mi zády milen­ku. Celá tato linie s milost­ným troj­ú­hel­ní­kem je nicmé­ně ve fil­mu pří­tom­na jen vel­mi okra­jo­vě (a nebýt jí, neby­la by ve fil­mu ani žád­ná vášeň, jež by dostá­la čes­ké­mu názvu) a je utnu­ta a zapo­me­nu­ta po pár minu­tách, když Colette Willyho zále­ty odha­lí. V prv­ní tře­ti­ně fil­mu se zas Colette v jed­né scé­ně účast­ní vystou­pe­ní jaké­ho­si mima, kte­rý se podru­hé obje­ví až po pade­sá­ti minu­tách fil­mu, kdy Colette pře­mlu­ví k návštěvě jeho pohy­bo­vých cvi­če­ní a sta­ne tak u zro­du její vari­et­ní kari­é­ry. Zhruba stej­né množ­ství času je při­tom věno­vá­no i vět­ši­ně Willyho mile­nek, jejichž pří­nos pro děj fil­mu je však mizi­vý.
Keira Knightley tak sice podá­vá veli­ce solid­ní a pře­svěd­či­vý výkon a je na celém fil­mu tím zda­le­ka nej­vý­raz­něj­ším (Dominic West je také dob­rý, ale má to jed­no­duš­ší o to, že jeho posta­va je zjed­no­du­še­na do dvou poloh – milu­jí­cí­ho, avšak prag­ma­tic­ky uva­žu­jí­cí­ho pod­po­ro­va­te­le na jed­né stra­ně a majet­nic­ké­ho tyra­na a suk­nič­ká­ře na stra­ně dru­hé), film oko­lo ní však sestá­vá z nevzru­ši­vé, šedi­vé a epi­zo­dic­ky a roz­vláč­ně vyprá­vě­né ruti­ny, plní­cí úlo­hu fil­mo­vé adap­ta­ce člán­ku na Wikipedii. Režisér Wash Westmoreland, kte­rý k fil­mu napsal scé­nář spo­lu se svým man­že­lem Richardem Glatzerem (s nímž nato­čil mimo jiné osca­ro­vé dra­ma Pořád jsem to já), se při­tom zjev­ně sna­žil vyhnout řadě žán­ro­vých klišé a pojmout sní­mek tro­chu jinak než jako ste­re­o­typ­ní živo­to­pis­né dra­ma, postup­ně odškr­tá­va­jí­cí jed­not­li­vé body ze živo­ta reál­né his­to­ric­ké osob­nos­ti, jež mu poslou­ži­la coby inspi­ra­tiv­ní zdroj, leč poved­lo se mu to jen čás­teč­ně.
I tak je film Colette: Příběh váš­něnato­čen vkus­ně a se zjev­nou řeme­sl­nou zruč­nos­tí, záro­veň je však poměr­ně chlad­ný a nevta­hu­jí­cí. Podobných sním­ků navíc exis­tu­je bez­po­čet a ten­to mezi nimi ničím pří­liš nevy­ni­ká – a nao­pak spíš zani­ká kvů­li pře­hna­ně útrž­ko­vi­té­mu sty­lu vyprá­vě­ní. V tom­to pří­pa­dě pla­tí, že film do znač­né míry zachra­ňu­je cha­risma­tic­ká a schop­ná hereč­ka v hlav­ní roli, neb Keira Knightley je jed­ním z mála důvo­dů, kvů­li nimž sto­jí za to jej vidět.


Podívejte se na hodnocení Colette na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,10887 s | počet dotazů: 263 | paměť: 72141 KB. | 18.04.2024 - 21:23:39