Kritiky.cz > Recenze knih > Tvoříme hry pro děti a s dětmi - 20 zábavných her pro děti a rodiče

Tvoříme hry pro děti a s dětmi - 20 zábavných her pro děti a rodiče

Tvor
Tvor
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Děti mají nej­ra­dě­ji hry a vyrá­bě­ní. Tyto čin­nos­ti spo­ju­je kni­ha Nadii Michotové, kte­rá může být inspi­ra­cí nejen pro rodi­če dětí od 3 do asi 10 let, ale také pro peda­go­gy ve škol­kách, dru­ži­nách nebo na 1. stup­ni základ­ních škol. Kniha je dopo­ru­če­ná pro děti od 7 let.
Abyste moh­li hru hrát, musí­te si k ní nejdří­ve vyro­bit „pro­pri­e­ty“. Jak to bude tech­nic­ky a finanč­ně nároč­né se dozví­te už z obsa­hu – počet nama­lo­va­ných nůžek uka­zu­je nároč­nost pro­ve­de­ní, počet nakres­le­ných peně­že­nek zase roz­po­čet.

V úvo­du kni­hy autor­ka čte­ná­ře zasvě­tí do toho, jaký při tvo­ře­ní bude nej­čas­tě­ji za potře­bí mate­ri­ál a jaké tech­ni­ky je tře­ba k výro­bě pou­žít. Komponenty k jed­not­li­vým hrám nej­čas­tě­ji pou­ži­je­te filc, poly­sty­ren, pěno­vou gumu (pěnov­ku), lepen­ku, pří­zi, lepi­dlo, nůž­ky a vatu na vycpá­ní. Co se týče tech­nik, nau­čí vás autor­ka za pomo­ci návod­ných obráz­ků zad­ní steh, jed­no­du­chý steh, entlo­va­cí steh, před­ní steh, uzlí­ko­vý steh a kříž­ko­vý steh a polo­vi­nu kříž­ku. Pokud to hra vyža­du­je, jsou uve­de­né šab­lo­ny, kte­ré si obkres­lí­te a pře­ne­se­te na mate­ri­ál.

Co se týče tvo­ře­ní, urči­tě je zapo­tře­bí pomoc dospě­lých se stří­há­ním a šitím. Hry jsou jed­no­du­ché a nápa­di­té, díky pou­ži­tí vlast­no­ruč­ně vyro­be­ných „pro­pri­et“ budou bavit dvoj­ná­sob.

U kaž­dé hry je kro­mě šab­lo­ny výčet potřeb a také podrob­ný pra­cov­ní postup. A samo­zřej­mě popis pra­vi­del hry.  Nechybí pěk­né barev­né foto­gra­fie z tvo­ře­ní.

Většina her je urče­ná pro dva hrá­če, někte­ré pro celou rodi­nu nebo sku­pi­nu.


  • Tvoříme hry pro děti a s dět­mi. 20 zábav­ných her pro děti a rodi­če
  • Autor: Nadia Michotová
  • Počet stran: 96
  • Vydal: CPress
  • Rok vydá­ní: 2019
  • Kniha ke kou­pi: Albatros
  • Hodnocení: 100 %

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,85294 s | počet dotazů: 257 | paměť: 72014 KB. | 25.04.2024 - 14:19:38