Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Bába z ledu - Bába z ledu má křehké srdce

Bába z ledu - Bába z ledu má křehké srdce

Baba03
Baba03
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Otužování je sta­rou a účin­nou meto­dou pro posí­le­ní imu­nit­ní­ho sys­té­mu orga­nis­mu. To je zná­má věc, ale šar­mant­ní důchod­ky­ni Hanu (Zuzana Kronerová) pro­vě­ří otu­žo­vá­ní, jak pev­nou má vůli a zda nalez­ne odva­hu vyzkou­šet něja­kou změ­nu ve svém živo­tě. Není to změ­na razant­ní, ale své dospě­lé syny doká­že pře­kva­pit. Vždyť dosud ji bra­li jako obě­ta­vou mat­ku, kte­rá se pod­ři­zu­je jejich potře­bám. Ani do spo­rů mezi nimi se nedo­ká­za­la pus­tit, pro­to­že si je nechtě­la pohně­vat. Ale když Hana pozná­vá spo­le­čen­ství otu­žil­ců, začí­ná si uvě­do­mo­vat, jak chce žít a co je pro ni důle­ži­té.

Režisér Bohdan Sláma si pro svůj nový film vybral hrdin­ku ve zra­lém věku, kte­rá žije v zaje­tí ste­re­o­typ­ních čin­nos­tí a vzta­hů. Setkání s novou spo­leč­nos­tí a nový cito­vý vztah jí pomů­že vidět sebe i své oko­lí reál­ně. Nejde o žád­nou bouř­li­vou změ­nu ani adre­na­li­no­vé zážit­ky. Změny se pro­je­ví v řeše­ní banál­ních situ­a­cí. Hana je vní­ma­vá pozo­ro­va­tel­ka a roz­hod­ně nepat­ří mezi zatrpk­lé sta­řen­ky. Svérázný Broňa (Pavel Nový) ji zaujme, i když má své podi­vín­ské zvy­ky a chy­by. Má však cha­risma, zdra­vý sel­ský rozu­mu a nic nepřed­stí­rá. Nabízí Haně lás­ku i změ­nu život­ních ste­re­o­ty­pů.

Bohdan Sláma i v před­cho­zích autor­ských fil­mech (Venkovský uči­tel, Štěstí) vsa­dil opět na oby­čej­né hrdi­ny a sle­du­je jejich slas­ti i stras­ti. Na nic si nehra­jí, jejich sta­ros­ti jsou stej­né jako mno­ha jejich vrs­tev­ní­ků, a prá­vě pro­to jsou jejich život­ní pří­běhy sro­zu­mi­tel­né a vyvo­lá­va­jí emo­ce. Podobný je i pří­běh šede­sát­ni­ce Hany, kte­rý v sobě obsa­hu­je více vrs­tev a zachy­cu­je vzta­hy v rodi­ně. Nejen pro hlav­ní hrdin­ku, ale také pro její­ho vnu­ka Ivánka (Daniel Vízek), jsou důle­ži­té nové zku­še­nos­ti a setká­ní s lid­mi. Nová přá­tel­ství jim pomá­ha­jí najít i pochrou­ma­né sebe­vě­do­mí. Proti roli babič­ky se Hana nesta­ví, plní ji tra­dič­ně i nevě­dom­ky, kdy umož­ní Ivánkovi zúčast­ňo­vat se otu­ži­lec­kých setká­ní a závo­dů. Je vlast­ně s podi­vem, že se téhle cit­li­vé ženě nepo­da­ři­lo něco podob­né­ho při výcho­vě vlast­ních synů. Ale nepo­dí­le­la se na jejich výcho­vě jen ona a také nemě­la zku­še­nos­ti, kte­ré zís­ka­la věkem. Ani její nový part­ner  Broňa  není jed­no­znač­ně klad­ná posta­va. Za svou své­ráz­nou bod­ros­tí scho­vá­vá sla­bost a pocit pro­vi­ně­ní. Závěr fil­mu opouš­tí hrdi­ny na počát­ku nových život­ních kro­ků a vyzní­vá pozi­tiv­ně.

Ve scé­ná­ři hra­je vel­kou roli otu­žo­vá­ní. Prostředí reži­sér zná z vlast­ních zku­še­nos­tí a je to na fil­mu znát. Film zachy­cu­je atmo­sfé­ru otu­ži­lec­kých závo­dů i rady pro začí­na­jí­cí otu­žil­ce. V chla­di­vé vodě se pohy­bu­jí her­ci i čle­no­vé otu­ži­lec­ké­ho oddí­lu napros­tou samo­zřej­mos­tí. Zuzana Kronerová zača­la s otu­žo­vá­ním jen krát­ký čas před natá­če­ním fil­mu a její scé­ny ve vodě  půso­bí hod­ně věro­hod­ně. Kromě trá­pe­ní ve stu­de­né vodě při­chys­tal reži­sér pro hlav­ní herec­kou dvo­ji­ci ješ­tě poste­lo­vé scé­ny. Není tře­ba popi­so­vat detai­ly, ale her­ci zvlád­li scé­ny s noble­sou a nad­hle­dem. Je dob­ře, když lás­ka kve­te v kaž­dém věku a sex není jen pro mla­dé!  Střední gene­ra­ce, kte­rou zastu­pu­jí Petr (Marek Daniel) a Ivan (Václav Neužil) se svý­mi man­žel­ka­mi Věrou (Petra Špalková) a Kateřinou (Tatiana Vilhelmová), není vykres­le­na licho­ti­vě. V pří­jem­ně civil­ním ladě­ní fil­mu mi také herec­ké výko­ny při­po­mí­na­li špat­ně pro­ve­de­né kari­ka­tu­ry. Naopak oce­ňu­ji režij­ní vede­ní i herec­ké zau­je­tí mla­dé­ho her­ce Daniela Vízka v roli Ivánka.

Film zob­ra­zu­je pří­běh, kte­rý není jen vtip­nou zába­vou, ale vybí­zí k zamyš­le­ní. Trochu mi námě­tem při­po­mí­ná film Teorie tyg­ra, kdy se stár­nou­cí vete­ri­nář Jan bou­ří pro­ti život­ní­mu ste­re­o­ty­pu v man­žel­ství. Citlivá Hana uka­zu­je spíš svou křeh­kou duši a nechá­vá nahléd­nout do své­ho sou­kro­mí s leh­kým nad­hle­dem.

Hodnocení: 65 %


Podívejte se na hodnocení Bába z ledu na Kinoboxu.Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
1 Komentář
Nejstarší
Nejnovější Nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Michaela Pavlasová

..... herec­ké výko­ny při­po­mí­na­li.... Ach jo, tako­vá hrub­ka, málem mi vyra­zi­la oči z důl­ků.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

1
0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,43422 s | počet dotazů: 262 | paměť: 71671 KB. | 17.06.2024 - 18:40:35