Kritiky.cz > Recenze knih > Maják na útesech - příběh o hledání své minulosti

Maják na útesech - příběh o hledání své minulosti

large
large
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Máte rádi romá­ny Anne Jacobsové ali­as  Marie Lamballe? Chcete zažít nesku­teč­ný pří­běh hle­dá­ní své­ho já, štěs­tí a lás­ky? Milujte Bretaň a chce­te do ní odces­to­vat spo­leč­ně s tím­to romá­nem? Tak to máte jedi­neč­nou mož­nost. Pozor, vyplou­vá­me. 

Susanne žije se svým pří­te­lem poho­do­vý stu­dent­ský život v Paříži. Po auto­ne­ho­dě ztra­tí paměť a najde v kap­se lís­tek s pozvá­ním do Bretaně, kte­rý je adre­so­ván Anně Marii Dupinové.  V té chví­li netu­ší, kdo je a proč tam vlast­ně je. Rozhodně se tedy odjet do Bretaně, kde na ní čeká babič­ka údaj­né Anny Marie. Stará paní netu­ší, že to není její vnuč­ka. Dozvídá se to až těs­ně před vánoč­ní­mi svát­ky. Nechce ale způ­so­bit roz­ruch a užít si tak klid­né svát­ky. Anna Marie ali­as Susanne si uží­vá nád­her­né­ho měs­teč­ka, pro­cház­ky po pobře­ží, sle­du­je str­mé úte­sy i maleb­né majá­ky. Poznává Alana, kte­rý při­šel o svou ženu a radě­ji si uží­vá svo­bo­du a samo­tu. Susanne postup­ně spo­ju­je stříp­ky svých vzpo­mí­nek a své minu­los­ti na své­ho zemře­lé­ho Paula. Jak moc ho ale nezna­la zjis­tí teh­dy, až pro ní při­je­de poli­cie a začne vyšet­řo­vá­ní jeho smr­ti. Jak to nako­nec vše dopad­ne? Vrátí se Anna Marie ke své rodi­ně? To už se nech­te pře­kva­pit a pusť­te se do čte­ní báječ­né novin­ky s názvem Maják na úte­sech.

Romantický pří­běh o hle­dá­ní štěs­tí, kte­ré mnoh­dy potká­me tam, kde to nejmé­ně čeká­me.

Kniha začí­ná pro­lo­gem, má 46 kapi­tol, 480 stran a je zakon­če­na epi­lo­gem. Tuto kni­hu jsem si k recen­zi nevy­bra­la náho­dou. Jelikož jsem čet­la již něko­lik romá­nu od Anne Jacobs ten­to román byl opět dal­ší báječ­nou vol­bou. Byla jsem moc zvě­da­vá, jak na mě ten­to román zapů­so­bí. Samozřejmě nezkla­mal. Čtení jsem si uži­la od začát­ku až do kon­ce. Začátek byl tro­chu kom­pli­ko­va­něj­ší a dokon­ce jsem měla i myš­len­ku, že román odlo­žím. Většinou to ale nemám ve zvy­ku a kni­hy neod­klá­dám. Pak jsem se ale začet­la s vel­kou ver­vou a 480 stran nebyl pro­blém dočíst. Líbila se mně hlav­ní myš­len­ka kni­hy a to, že autor­ka se věno­va­la téma­tu ztrá­ty pamě­ti po auto­ne­ho­dě. Jak se daný člo­věk cítí, co pro­ží­vá. Opravdu zají­ma­vá son­da do živo­ta tako­vé­ho člo­vě­ka. Moc mě zau­ja­ly pasá­že, kdy autor­ka popi­so­va­la pro­stře­dí Bretaně, moř­ské pobře­ží. Román je čti­vý, sro­zu­mi­tel­ný. Zážitek z této kni­hy je urči­tě veli­ce sil­ný a neza­po­me­nu­tel­ný. To jak babič­ka při­ja­la Annu Marii bylo úžas­né a oprav­du na mě román zapů­so­bil. Už se moc těším na dal­ší báječ­nou kni­hu této autor­ky. Pokud jste kni­hu s názvem Maják na úte­sech či žád­nou jinou od autor­ky Anne Jacobsové alis Marie Lamballe nečet­li, tak to urči­tě naprav­te.

Několik slov o autor­ce:

Marie Lamballe je pseu­do­nym spi­so­va­tel­ky, kte­rá se pro­sla­vi­la svý­mi romá­ny pro ženy. Narodila se v Hannoveru a její lás­ka k Francii se pro­je­vi­la ve třech romá­nech z maleb­né Bretaně, z nichž již vyšly Hortenziová zahra­da a Hluboká modř moře. Autorka nyní žije u Frankfurtu nad Mohanem a nej­ra­dě­ji tvo­ří ve své oblí­be­né kavár­ně.

  • Autor: Anne Jacobsová alis Marie Lamballe
  • Žánr: román pro ženy, Edice svě­to­vý Bestseller
  • Vydáno: 2019, Brána, Euromedia, Praha – edi­ce svě­to­vý Bestseller
  • Počet stran: 480
  • Vazba kni­hy: pev­ná s papí­ro­vým pře­ba­lem
  • ISBN: 978-80-242-6828-6

Foto: Euromedia Group - Knižní klub


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,70567 s | počet dotazů: 256 | paměť: 71571 KB. | 24.06.2024 - 15:56:35