Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Yesterday – Recenze – 70%

Yesterday – Recenze – 70%

2504 D025 00517Rhmpg 1200x800
2504 D025 00517Rhmpg 1200x800
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Neúspěšný pís­nič­kář Jack (fil­mo­vě debu­tu­jí­cí seri­á­lo­vý herec Himesh Patel) se řadu let mar­ně sna­ží pro­ra­zit po boku své nej­lep­ší kama­rád­ky a mana­žer­ky Ellie (Lily James), až se jed­no­ho dne roz­hod­ne s hudeb­ní kari­é­rou defi­ni­tiv­ně skon­co­vat. Právě toho dne dojde po celém svě­tě ke krát­ko­do­bé­mu výpad­ku elektři­ny, během něhož Jacka sra­zí auto­bus. Po návra­tu z nemoc­ni­ce Jack zjis­tí, že svět oko­lo něj se změ­nil – nikdo nezná pís­nič­ky od kape­ly Beatles, pro­to­že Beatles nikdy nee­xis­to­va­li a Jack je jedi­ný, kdo si na jejich son­gy pama­tu­je. Začne je tedy vydá­vat za své vlast­ní a obrov­ský úspěch na sebe nene­chá dlou­ho čekat.
Yesterday – Recenze
Zdroj fotek: cinemart.cz

Hudební roman­tic­kou kome­dii Yesterdaynato­čil brit­ský reži­sér Danny Boyle (Trainspotting, Milionář z cha­tr­če) pod­le scé­ná­ře Richarda Curtise (Láska nebeská, Notting Hill). Výsledkem je v pod­sta­tě pohád­ka, v níž se nikdy nevy­svět­lí okol­nos­ti toho výpad­ku elektři­ny a násled­ků, kte­ré to mělo na celý svět, a jejíž těžiš­tě spo­čí­vá v budo­vá­ní roman­tic­ké­ho vzta­hu mezi Jackem a Ellie, niko­li v roze­bí­rá­ní toho, jak by teo­re­tic­ky moh­la vypa­dat alter­na­tiv­ní sou­čas­nost, kdy­by nikdy nedo­šlo k zalo­že­ní Beatles.
Z toho důvo­du oprav­du nemá cenu zabý­vat se tím, zda­li by pís­nič­ky od Beatles sku­teč­ně měly i dnes tako­vý maso­vý úspěch, jaký měly v 60. letech minu­lé­ho sto­le­tí – film tohle bere v pod­sta­tě jako fakt, kte­rý je nut­né při­jmout. Upozorňováním na růz­né změ­ny, jež s sebou nee­xis­ten­ce Beatles svě­tu při­nes­la, se film zabý­vá pou­ze vel­mi okra­jo­vě a čas­to navíc pou­ze za úče­lem vtip­ko­vá­ní – málo­kdy je vyu­ží­vá dějo­vě. Typický je např. run­ning gag zalo­že­ný na tom, že Jack prů­běž­ně zjiš­ťu­je, že těch změn, jež nasta­ly po onom výpad­ku elektři­ny, je ve sku­teč­nos­ti více­ro, ale vždy se to pou­ze let­mo zmí­ní a k niče­mu nepo­u­ži­je, vyjma jed­né či dvou dru­ho­řa­dých legrač­ních hlá­šek.
Takže Yesterday oprav­du není film roze­bí­ra­jí­cí něja­kou alter­na­tiv­ní sou­čas­nost – je to film, kte­rý se sice ode­hrá­vá v alter­na­tiv­ní sou­čas­nos­ti, ale věnu­je se téměř výhrad­ně pou­ze roman­tic­ké­mu pří­bě­hu dvo­ji­ce hlav­ních hrdi­nů a tomu, jaký dopad má na jejich pozvol­na se rodí­cí vztah Jackovo náh­lé rake­to­vé pro­sla­ve­ní, kte­ré s pře­hle­dem zastí­ní i Eda Sheerana (jenž ve fil­mu hra­je plno­hod­not­nou ved­lej­ší posta­vu). Celá ta roman­tic­ká linie je při­tom poměr­ně před­ví­da­tel­ná a uspo­ko­ji­vá je pou­ze díky sym­pa­tic­kým a dob­ře hra­jí­cím her­cům. Jackova kari­ér­ní linie se zas odví­jí v pod­sta­tě od toho, že za svůj úspěch vdě­čí lži (z čehož sní­mek v závě­ru naštěs­tí vybrus­lí), a z jeho obav, že se ta lež pro­va­lí, při­čemž film dokon­ce mís­ty nazna­ču­je, že by se pro­va­lit moh­la (což pak vede k doce­la hez­ké a roz­to­mi­lé poin­tě).
Yesterday – Recenze
Danny Boyle je kaž­do­pád­ně špič­ko­vý řeme­sl­ník a Yesterday reží­ru­je prak­tic­ky bez­chyb­ně. Některé hudebně-střihové pasá­že jsou vylo­že­ně lahůd­ko­vé, tem­po sním­ku je hbi­té, atmo­sfé­ra pří­jem­ně pozi­tiv­ní a ener­gic­ká a skvě­le rea­li­zo­va­né jsou i leckte­ré scé­ny, jež tře­ba na papí­ře nemu­se­ly zpr­vu vypa­dat tak dob­ře. I přes atrak­ti­vi­tu pozo­ru­hod­né­ho námě­tu tak nej­vět­ší sla­bi­nou zůstá­vá prá­vě Curtisův scé­nář, kte­rý sice obsa­hu­je řadu pove­de­ných, pře­kva­pi­vých i ori­gi­nál­ně vymyš­le­ných momen­tů, ale cel­ko­vě se v něm dává před­nost obvyk­lej­ším moti­vům a dějo­vým prv­kům před těmi méně tra­dič­ní­mi a pozo­ru­hod­něj­ší­mi, jeho posta­vy jsou de fac­to pou­ze jed­no­du­ché šab­lo­ny, pří­pad­ně rov­nou kari­ka­tu­ry (viz hra­bi­vá hudeb­ní mana­žer­ka v podá­ní Kate McKinnon), a jeho humor je povět­ši­nou jen prů­měr­ný a spí­še ustu­pu­je před sna­hou dojí­mat a dát vynik­nout řadě nej­slav­něj­ších pís­ni­ček od Beatles (což se mu obo­jí daří pod­stat­ně lépe).
Co fil­mu Yesterday nelze upřít, je pří­jem­ný feel-good poho­do­vý pocit, jenž jeho sle­do­vá­ní vyvo­lá­vá, a díky němuž sním­ku prav­dě­po­dob­ně vět­ši­na divá­ků bez obtí­ží pod­leh­ne. Zároveň Yesterday fun­gu­je jako vel­mi dob­rá hudeb­ní kome­die, o dost méně jako roman­tic­ká kome­die a jako film zasa­ze­ný do alter­na­tiv­ní­ho svě­ta nao­pak nefun­gu­je sko­ro vůbec, neb sto­jí jen na jedi­ném nápa­du, kte­rý už dál nijak rele­vant­ně neroz­ví­jí.


Podívejte se na hodnocení Yesterday na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Lhaní o stavu vývojáři před vydáním Cyberpunku 2077...20. prosince 2020 Lhaní o stavu vývojáři před vydáním Cyberpunku 2077... Lhaní o stavu vývojáři před vydáním Cyberpunku 2077 může mít právní dohru. CD Projekt Red se totiž dopustil spáchání trestného činu podle článku 286 trestního zákoníku - zkreslování […] Posted in Krátké herní aktuality
  • Pedagogická psychologie pro učitele7. ledna 2019 Pedagogická psychologie pro učitele Vyučování představuje soustavný výchovně-vzdělávací proces, ve kterém žáci získávají a procvičují si žádoucí dovednosti i znalosti. Pedagogická psychologie je svébytnou odbornou […] Posted in Recenze knih
  • Severská filmová zima 201711. února 2017 Severská filmová zima 2017 Ve čtvrtek 9.února začal v Praze v kině Lucerna festival Severská filmová zima, kde mohou diváci až do 15.února shlédnout nejzajímavější filmové snímky ze severu. Slavnostní večer zahájil […] Posted in Festivaly
  • Zdravé svačiny do školy i do práce16. února 2018 Zdravé svačiny do školy i do práce Poslední dobou se bez nadsázky roztrhnul pytel s návody jak se zdravě stravovat a kuchařkami, které jsou plné zdravých receptů. Všude kolem se to hemží výrazy jako raw, bio, lokální […] Posted in Recenze knih
  • #1986: Skalpy 10: Konec cesty - 90 %27. května 2019 #1986: Skalpy 10: Konec cesty - 90 % Skalpy 10: Konec cesty (Scalped: Trail's End)Vydalo nakladatelství Crew v brožované vazbě v roce 2019. Původně vyšlo jako čísla 56 až 60 v sérii "Scalped" u Vertiga. Souborně vyšel komiks […] Posted in Recenze komiksů
  • Rafinovaně skládaný papír23. března 2018 Rafinovaně skládaný papír Snad každý z nás v mládí poskládal z papíru harmoniku, vlaštovku nebo žabku na čtyři prsty, se kterou se hrály dětské hry. Pro ty, co od vlaštovek pokročili trochu dál, je určena novinka  […] Posted in Recenze knih
  • Kouzelná moc květin je herbářem duší rostlin11. června 2017 Kouzelná moc květin je herbářem duší rostlin Kolik jsem se toho dozvěděla o skrytých významech květin! Posuďte sami. Víte, že krokus zahání noční můry? Že slunečnice vítá život a slunce a vitalitu? Pomerančový květ je symbolem […] Posted in Recenze knih
  • Na nože - Jeden z posledních filmů Christophera Plummera8. února 2021 Na nože - Jeden z posledních filmů Christophera Plummera Svérázný detektiv Benoit Blanc (Daniel Craig) pojme vyšetřování případu záhadného úmrtí autora detektivních příběhů Harlana Thrombeye (Christopher Plummer) po svém a vyšetřování každého […] Posted in Retro filmové recenze
  • Star Wars: Epizoda I - Skrytá hrozba3. dubna 2021 Star Wars: Epizoda I - Skrytá hrozba Mohu Vám říci jedno, pokud jste viděli první (respektive poslední) tři díly, budete nadšeni. Skrytá hrozba nejen, že prokazuje stejné kvality jako její starší „sourozenci“, ale v určitých […] Posted in Retro filmové recenze
  • Agent bez minulosti24. září 2023 Agent bez minulosti Dlouho jsem sérii filmů s Jasonem Bournem přehlížel. Avšak po zhlédnutí prvního dílu potvrzuji, že zcela neprávem. Tento úvod do skládačky Bourneova života je mistrným akčním filmem, […] Posted in Krátké recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,84414 s | počet dotazů: 261 | paměť: 71896 KB. | 20.07.2024 - 06:27:51