Kritiky.cz > 2024 > Červen > 21

Rod Draka - Syn za syna (S02E01)

U Zdi Jacaerys navští­ví Cregana Starka, aby ho požá­dal o věr­nost Rhaenyře. Po dlou­hém pře­svěd­čo­vá­ní Jacaerys nako­nec zís­ká Creganův sou­hlas s tím, aby jí svě­řil něko­lik mužů. Jejich setká­ní pře­ru­ší pří­let havra­na,... Read more »

Rod Draka - Syn za syna (S02E01)

Když začal seri­ál Hra o trů­ny, tak všich­ni reži­sé­ři seri­á­lu plá­no­va­li, že se dosta­nou do A ligy fil­mo­vých „sérii“.  Jedním s reži­sé­rů, kte­ří se dosta­li do A reži­sér­ské sme­tan­ky byl Alan Taylor. Po mno­ha... Read more »

Steven Soderbergh představí na karlovarském festivalu film „Kafka“ natočený v Praze a reedici filmu „Pan Kneff“

Na letoš­ním 58. roč­ní­ku Mezinárodního fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu Karlovy Vary se mimo­řád­ně obje­ví osca­ro­vý reži­sér Steven Soderbergh. Soderbergh, zná­mý svým nová­tor­ským pří­stu­pem k fil­mu, před­sta­ví v rám­ci uni­kát­ní fes­ti­va­lo­vé retrospek­ti­vy Kafka dva své... Read more »
Stránka načtena za 2,33506 s | počet dotazů: 185 | paměť: 47130 KB. | 22.07.2024 - 21:25:00