Kritiky.cz > 2024 > Červen > 03

Kobry a užovky: Výjimečné české drama, které obstojí i ve světové konkurenci

Užovka (Matěj Hádek) má pro­blémy se svým živo­tem, Z mla­dic­kých plá­nu zby­ly jen trosky a jeho jedi­ná jis­to­ta, prá­ce ve fab­ri­ce, prá­vě bere za své. Navíc má neu­stá­le pro­blémy díky své­mu... Read more »

Kung Fu Panda: Příběh o snech, vůli a nečekaném hrdinovi

Kung fu Panda vyprá­ví pří­běh o obrov­ském, tlus­tém, nemotor­ném sníl­ko­vi pan­do­vi, kte­rý se jme­nu­je PO a pro jíd­lo by udě­lal úpl­ně všech­no. Jeho otec peli­kán (ne nedě­lám si legra­ci a na hodi­nách pří­ro­do­pi­su... Read more »

Blade - K smrti nenávidí upíry a právě nadešel čas, aby je vymazal z povrchu zemského

Upíři již po sta­le­tí žijí taj­ně mezi oby­čej­ný­mi smr­tel­ní­ky a sna­ží se moc nepro­je­vo­vat, aby neby­li pro­zra­ze­ni. To se však již brzy změ­ní, když se roz­hod­ne ambi­ci­óz­ní upír Frost pře­vzít jejich... Read more »

Marťan: Strhující sci-fi blockbuster, který vás přenese na rudou planetu

Mark (Matt Damon) je obě­tí neo­če­ká­va­né píseč­né bou­ře na povrchu pla­ne­ty Mars. Jeho mise, Ares 3, je něko­lik dní po pří­le­tu na rudou pla­ne­tu zasa­že­na neo­če­ká­va­ně sil­ným píseč­ným vichrem, kvů­li... Read more »

Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary odhaluje tituly soutěžící v soutěži o Křišťálový glóbus 2024

Organizátoři Mezinárodního fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu Karlovy Vary v úte­rý dopo­led­ne zve­řej­ni­li seznam titu­lů, kte­ré se letos utka­jí v hlav­ní sou­tě­ži Křišťálového gló­bu a ve ved­lej­ší sou­tě­ži Proxima. Filmy sou­tě­ží­cí v hlav­ní sou­tě­ži letoš­ní­ho roč­ní­ku... Read more »

Adagio: Pierfrancesco Favino v horkokrevném kriminálním dramatu Stefana Sollimy

Zatímco na před­měs­tí Říma zuří během nesne­si­tel­ně hor­ké­ho léta požá­ry, dlou­ho dří­ma­jí­cí mafi­án­ské napě­tí se neče­ka­ně zno­vu roz­ho­ří ve fil­mu Adagio, kte­rý měl pre­mi­é­ru v sou­tě­ži na loň­ském fil­mo­vém fes­ti­va­lu... Read more »

Atlas: Jennifer Lopez táhne sci-fi o umělé inteligenci od Netflixu, ale scénář je mrtvá váha

Umělá inte­li­gen­ce se chys­tá vybom­bar­do­vat svět, ale ne, pokud k tomu má co říct (šeko­vé poznám­ky) dato­vý ana­ly­tik ve fil­mu Atlas, kte­rý nyní vysí­lá Netflix po celém svě­tě. Mělo by to... Read more »

The Last Stop in Yuma County: Jim Cummings v pomalém kriminálním thrilleru z Arizony

Dvojice ban­kov­ních lupi­čů drží jako rukojmí hos­tin­skou ari­zon­ské­ho ven­kov­ské­ho bis­tra a její­ho jedi­né­ho zákaz­ní­ka ve fil­mu The Last Stop in Yuma County, šikov­ném kri­mi­nál­ním dra­ma­tu, kte­ré si nyní může­te půj­čit... Read more »

BĚŽKYNĚ

Poslední dobou jsem si veli­ce oblí­bi­la kni­hy, jež něja­kým zásad­ním způ­so­bem sou­vi­sí s 2. svě­to­vou vál­kou a osu­dy tam­ních lidí.  Není tedy divu, že mě hned na prv­ní pohled upou­ta­la kni­ha Běžkyně... Read more »

Deset nejlepších pokerových filmů

Poker je hra, při kte­ré se uplat­ňu­je stra­te­gie, psy­cho­lo­gie a hra­je v ní roli i kou­sek štěs­tí. Nehraje se zda­le­ka jenom v kasi­nech, má mno­hem vět­ší pře­sah. Nezřídka slou­ží k vytvo­ře­ní napí­na­vé­ho dra­ma­tu, a zvlášť pak... Read more »
Stránka načtena za 2,61235 s | počet dotazů: 188 | paměť: 47563 KB. | 19.06.2024 - 22:04:28