Kritiky.cz > 2024 > Červen > 24

Rod Draka - Rhaenyra krutá (S02E02)

Druhý díl nové sezó­ny také není akč­ní, je to spí­še dia­lo­go­vé dra­ma, kte­ré vysvět­lu­je mno­ho, co se v dal­ších dílech asi sta­ne. Tentokrát jde­me na kost a na her­cích je vidět,... Read more »

Moderní válka robotů: Recenze hry Nuke Them All

Hra Nuke Them All při­ná­ší sta­ré poje­tí boje mezi čer­ve­nou a mod­rou armá­dou robo­tů, ale zůstá­vá zpát­ky za svý­mi ambi­ce­mi. S jed­no­du­chým tuto­ri­á­lem, nejas­ný­mi vylep­še­ní­mi a tech­nic­ký­mi pro­blémy, nena­bí­zí dosta­teč­nou moti­va­ci pro... Read more »

Dolarová trilogie Sergia Leoneho, aneb kovbojové po italsku

Do slav­né­ho žiž­kov­ské­ho kina Aero cho­dím poměr­ně čas­to a rád. V jejich pro­gra­mu se v posled­ní době obje­vi­li dvoj­pro­jek­ce fil­mů na pokra­ji bra­ku a kul­tov­na, čehož jsem samo­zřej­mě nemohl nevy­u­žít. Jejich posled­ní pro­jek­ce... Read more »
Stránka načtena za 2,39283 s | počet dotazů: 187 | paměť: 47197 KB. | 22.07.2024 - 19:43:23