Kritiky.cz > 2024 > Červen > 18

Velkolepý návrat do Západozemí: První epizoda druhé série „Rodu Draka“ nadchla diváky

A Son for a Son (S02E01) je prv­ní epi­zo­dou dru­hé série seri­á­lu „Rod Draka“, kte­rá se setka­la s vel­mi pozi­tiv­ní­mi ohla­sy. Tento akč­ní, fan­ta­sy, dra­ma­tic­ký a dob­ro­druž­ný seri­ál z USA trvá 58 minut... Read more »

Jen řeka teče

Asijská kine­ma­to­gra­fie urči­tě není v naší kot­li­ně zane­dbá­va­né téma. V posled­ní době její vody u  nás opět roz­ví­řil sice němec­ký reži­sér Wim Wenders se svý­mi Dokonalými dny, pří­pad­ně Hajo Mijazaki se... Read more »

Máme prachy! A co dál?

Na začát­ku prázd­ni­no­vé­ho vol­na do čes­kých kin vstou­pi­la fran­couz­ská kome­die o lidech, kte­ří najed­nou zís­ka­jí hro­ma­du peněz. Film nato­či­la dvoj­ce reži­sé­rů Maxime Govare a Romain Choay, při­čemž ani jeden z nich sice... Read more »

Automobily – slovník pro milovníky vozů

Tato obsáh­lá pub­li­ka­ce mě zau­ja­la na prv­ní pohled. Pojednává nejen o vete­rá­nech, nýbrž i o těch nej­no­věj­ších kous­cích a obsa­hu­je množ­ství foto­gra­fií. Je znát, že Ing. Jiří Fiala, pub­li­cis­ta a auto­mo­bi­lo­vý his­to­rik, i Doc. RNDr.... Read more »

Trójská válka

Italská kine­ma­to­gra­fie, to není jen Paolo Villaggio, Bud Spencer a Terrence Hill. Italové v šede­sá­tých letech toči­li monu­men­tál­ní fil­my, kte­ré se ode­hrá­va­ly v antic­kém svě­tě. Dnes tako­vým fil­mům říká­me „meč a san­dá­ly“. Jedním... Read more »

1917: Nervydrásající válečný zážitek, který vyniká autentičností a emocemi

Sam Mendes nato­čil ner­vy­drá­sa­jí­cí váleč­ný záži­tek, kte­rý sice naštve fanouš­ky akce, pro­to­že zde není žád­ná vel­ká bitva, a za to ubí­rám dva body i já. Jinak je to ale v kaž­dém ohle­du... Read more »

Grindhouse: Planeta Teror

Když se Muldoon za pomo­ci vojen­ské jed­not­ky roz­hod­ne zmoc­nit zákeř­né­ho viru, roz­hod­ne se jeho stvo­ři­tel Abby jej zni­čit, aby nepa­dl do jeho rukou. Jenomže nebez­peč­ný zele­ný oblak zane­se vítr... Read more »
Stránka načtena za 3,01160 s | počet dotazů: 191 | paměť: 47412 KB. | 22.07.2024 - 21:33:59