Kritiky.cz > 2024 > Červen > 22

Helena Třeštíková: Česká režisérka a pedagožka slaví 75 let

Helena Třeštíková, rod­ným jmé­nem Böhmová, je význam­ná čes­ká reži­sér­ka a peda­gož­ka, zná­má svou doku­men­tár­ní tvor­bou zamě­ře­nou na mezi­lid­ské vzta­hy a soci­ál­ní pro­blémy. Během své kari­é­ry nato­či­la přes čty­ři­cet doku­men­tár­ních fil­mů a krát­ce... Read more »

Meryl Streep slaví 75 let

Meryl Streepová, osmi­ná­sob­ná drži­tel­ka Zlatého gló­bu, dvoj­ná­sob­ná drži­tel­ka Ceny Emmy a troj­ná­sob­ná drži­tel­ka Oscara, sla­ví své 75. naro­ze­ni­ny. Během své kari­é­ry se sta­la jed­nou z nej­u­zná­va­něj­ších here­ček všech dob a zane­cha­la neza­po­me­nu­tel­nou sto­pu... Read more »
Stránka načtena za 2,36901 s | počet dotazů: 183 | paměť: 47063 KB. | 22.07.2024 - 21:29:58