Kritiky.cz > 2024 > Červen > 04

Mizerové: Na život a na smrt

Policisty Mikea Loweryho (Will Smith) a Marcuse Burnetta (Martin Lawrence) čeká mise, kte­rá by je nena­padla ani v těch nejdi­vo­čej­ších snech. Jejich nedáv­no zesnu­lý nad­ří­ze­ný, kapi­tán Conrad Howard (Joe Pantoliano), byl... Read more »

Slavnosti a oslavy ve škole-aktivity pro výuku lidových zvyků a tradic

Pracujete s dět­mi? Slavíte růz­né tra­di­ce a dodr­žu­je­te zvy­ky? Právě vám je urče­na meto­dic­ká pří­ruč­ka, jehož autor­kou je Alena Rakoušová a vyda­la ji Grada v Praze.  Read more »

POLOHY LÁSKY. Antologie romantických a erotických povídek

V posled­ní době se u nás roz­tr­hl pytel s kva­lit­ní­mi ero­tic­ký­mi romá­ny, a i když jich mám také pár už načte­no, tak i přes­to čas od času sáh­nu pro odleh­če­ní a uvol­ně­ní po krat­ší for­mě jako... Read more »

Nejemotivnější epizoda letošního Survivora je tady

Dnešní večer při­ná­ší neje­mo­tiv­něj­ší epi­zo­du letoš­ní­ho Survivora. Slzám se neu­brá­ní žád­ný ze sou­tě­ží­cích. Napínavé souboje a nečekané zvraty Voyo dnes večer před­sta­ví 29. epi­zo­du show Survivor Česko & Slovensko. V před­cho­zím díle... Read more »

Princezna na hrášku (2024): Souhrn recenzí

Filmová adap­ta­ce pohád­ky H. Ch. Andersena se setká­vá s roz­po­ru­pl­ný­mi reak­ce­mi. Zatímco někte­ří oce­ňu­jí její nená­roč­nou zábav­nost a pohád­ko­vou atmo­sfé­ru, jiní kri­ti­zu­jí ama­tér­ské zpra­co­vá­ní a zasta­ra­lé posel­ství. Negativní recen­ze: Uživatelé ČSFD: Mnoho... Read more »

Tolkien: Životopisný příběh legendárního autora Pána prstenů

Film Tolkien, jak už samot­ný název napo­ví­dá, je živo­to­pis­ným dra­ma­tem sle­du­jí­cí život­ní osud spi­so­va­tel­ské legen­dy J.R.R. Tolkiena, a to v obdo­bí dáv­no před tím, než se z něj stal slav­ný a uzná­va­ný spi­so­va­tel. ... Read more »

The Beach Boys: Harmonický sen z Kalifornie - Dokumentární pohled na legendární kapelu

Když se řek­ne „The Beach Boys“ tak se kaž­dé­mu hned vyba­ví vel­mi chytla­vé hity této legen­dár­ní „klu­či­cí“ ame­ric­ké kape­ly 60. let, jež se nebá­la expe­ri­men­to­vat, posou­vat hra­ni­ce v popo­vé hud­bě, a v nepo­sled­ní... Read more »

Sofia Coppola a její Priscilla

Sofia Coppola je ve fil­mo­vém svě­tě již poměr­ně uzná­va­né jmé­no. Pokračovatelka slav­né­ho reži­sér­ské­ho rodu, nosi­tel­ka Oscara za film Ztraceno v pře­kla­du (2003) a také reži­sér­ka, kte­rá nám od své­ho vstu­pu do... Read more »
Stránka načtena za 3,18745 s | počet dotazů: 190 | paměť: 47262 KB. | 19.06.2024 - 22:24:13