Kritiky.cz > 2024 > Květen

Karel Šíp: Ikona Českého Showbyznysu

Karel Šíp sla­ví 1. červ­na své naro­ze­ni­ny. Známý basky­ta­ris­ta, mode­rá­tor, humo­ris­ta, sce­náris­ta a textař, se zapsal do his­to­rie čes­ké hud­by a tele­vi­ze svým mno­ho­stran­ným talen­tem a dlou­ho­le­tou kari­é­rou. Karel Šíp (* 1. červ­na 1945... Read more »

Pražská televizní věž se v novém sci-fi filmu Netflixu s Jennifer Lopez v hlavní roli vydává do L.A.

Praha se v posled­ních letech sta­la mís­tem natá­če­ní vel­kých sci-fi pro­jek­tů: v čes­kém hlav­ním měs­tě se natá­če­la Foundation spo­leč­nos­ti Apple TV její dru­há a tře­tí série a v létě se chys­tá vel­mi oče­ká­va­ný Blade... Read more »

Renault Trucks E-Tech T: První elektrické vozidlo v Euro Truck Simulator 2

S nad­še­ním ozna­mu­je­me, že Renault Trucks E-Tech T se stal prv­ním elek­tric­kým vozi­dlem, kte­ré se při­po­ji­lo k Euro Truck Simulator 2. Toto ino­va­tiv­ní náklad­ní vozi­dlo je nyní k dis­po­zi­ci pro hrá­če... Read more »

Dunkerk: Christopher Nolan přináší strhující válečný epos o přežití a hrdinství

V Evropě zuří 2. svě­to­vá vál­ka, Němci se dosta­li na zápa­dě až do Belgie a Francie. Postupují až k měs­tu Dunkerque (Dunkerk), kte­ré obklí­čí spo­leč­ně s jeho oko­lím, a brá­ní spo­jen­cům v ústu­pu. Do Anglie se... Read more »

Politika správcovny v Klubovně Kašparu

Většině prů­měr­ných divá­ků nej­spíš nic neřek­ne, když pod diva­del­ním tex­tem uvi­dí zkrat­ku S. d. Ch. Těm vzdě­la­něj­ším ale jis­tě dojde, že se jed­ná o pseu­do­nym čes­ké­ho spi­so­va­te­le a dra­ma­ti­ka Miloslava Vojtíška,... Read more »

Překvapivé zvraty v Survivor Česko & Slovensko

Voyo dnes večer uve­de 28. epi­zo­du show Survivor Česko & Slovensko. Minulý díl při­ne­sl neče­ka­né odcho­dy a napí­na­vé sou­bo­je. Jak se bude sou­těž vyví­jet dál? Překvapivý odchod Mártyho V před­cho­zí epi­zo­dě... Read more »

Putování s Frodem, aneb 13 hodin v kině Aero

V živo­tě lid­ském a v živo­tě cine­fi­la obzvlášť se vyskyt­nou chví­le, kdy zatou­ží po něja­kém nevšed­ním audi­o­vi­zu­ál­ním zážit­ku. Ano, IMAX je sice super, ale když tam zrov­na nedá­va­jí nic zají­ma­vé­ho, je potře­ba... Read more »

Ve jménu cti

Za zhlédnutí stojí tahle francouzská dobová historická novinka, kde muži si svou čest řeší vzájemnými duely na kordy či pistole a herecky vládne mistr šermu Roschdy Zem, který si... Read more »

Režisérka filmu „Páni kluci“ slaví 90. narozeniny

Věra Plívová-Šimková, legen­dár­ní čes­ká reži­sér­ka zná­má svý­mi fil­my pro děti a mlá­dež, osla­ví 29. květ­na 2024 své 90. naro­ze­ni­ny. K této pří­le­ži­tos­ti odvy­sí­lá Česká tele­vi­ze na sta­ni­ci ČT art doku­men­tár­ní film „Věra Plívová-Šimková“,... Read more »

Napínavé momenty v show Survivor Česko & Slovensko: Zrada a plán pomsty

Voyo dnes večer uve­de 27. epi­zo­du show Survivor Česko & Slovensko. V před­cho­zí epi­zo­dě se ode­hrá­la nej­vět­ší zra­da v his­to­rii čes­ké­ho Survivoru, když se sou­tě­ží­cí roz­hod­li poslat svý­mi hla­sy domů Mikýře. Přesto... Read more »

Kos v ostružiní - netradiční melodrama z netradičního prostředí

V dub­nu do čes­kých kin vstou­pil film z mož­ná tro­chu netra­dič­ní země - z Gruzie. Marně jsem se sna­žil vzpo­me­nout, kdy napo­sle­dy jsem viděl něco z Gruzie, a nako­nec jsem dospěl k závě­ru, že... Read more »

Nezdařilý pokus o oživení klasiky: Nových Sedm statečných se mění v průměrný akční blockbuster

Sam Chisolm (Denzel Washington) loví zlo­čin­ce napříč divo­kým zápa­dem a sna­ží se tak spra­ved­li­vě potrestat ty, kte­ří si mys­le­li, že už spra­ve­dl­nos­ti utek­li. Poté, co prá­vě jed­no­ho tako­vé­ho zlo­čin­ce dopad­ne,... Read more »

Noční město: Německý upírský seriál a adaptace Berlinoir se nyní natáčí v Praze

V praž­ských uli­cích se prá­vě natá­čí seri­ál Město noci, kte­rý vzni­ká v němec­ké pro­duk­ci a je adap­ta­cí gra­fic­ké­ho romá­nu Berlinoir, kte­rý vychá­zí z upír­ské série. Produkce seri­á­lu v čes­kém hlav­ním měs­tě zača­la letos... Read more »

Nerez v domácím použití – jak můžeme díky nerezu zlepšit kvalitu a vzhled našeho domova ?

Nerezová ocel je mate­ri­ál, kte­rý se díky své odol­nos­ti, este­tic­ké­mu vzhle­du a uni­ver­zál­nos­ti stá­vá nepo­stra­da­tel­nou sou­čás­tí moder­ní domác­nos­ti. Produkty z nere­zo­vé oce­li nabí­ze­né na Stainless Europe mohou výraz­ně zlep­šit kva­li­tu a funkč­nost... Read more »

Legendární muzikál Tomáše Vorla na prknech Divadla Na Fidlovačce

Každý, kdo se jen tro­chu zají­má o čes­kou kine­ma­to­gra­fii, jis­tě někdy sly­šel o fil­mo­vém muzi­ká­lu, nebo lépe řeče­no ryt­mi­ká­lu reži­sé­ra Tomáše Vorla Kouř. Tento dnes již kul­tov­ní sní­mek vzni­kl na zákla­dě... Read more »

Slavnosti a oslavy ve škole – učení hravou formou

Jako uči­tel­ka sdí­lím názor Aleny Rakoušové, že při vzdě­lá­vá­ní je důle­ži­té neza­po­mí­nat na lido­vé tra­di­ce, v nichž je ukry­ta moud­rost našich před­ků. Autorka vystu­do­va­la Pedagogickou i Filozofickou fakul­tu Univerzity Karlovy v Praze a nyní... Read more »

Škola pro německé nevěsty-fascinující historický román o osudech tří mladých žen po nástupu nacistů v Německu

Máte rádi váleč­né romá­ny? Chcete zažít pří­běh o nadě­ji, vál­ce, vlast­ní svo­bo­dě a důstoj­nos­ti? Román Škola pro němec­ké nevěs­ty vás chyt­ne od prv­ní stra­ny. Osudy třech dívek Hanny, Klary a Tilde se... Read more »

Srdce nemá vrásky-pokračování knihy Láska ve špičce italské boty

Máte rádi Itálii? Chcete se sezná­mit s jed­ním šar­mant­ním Italem a báječ­nou Češkou? Kniha Srdce nemá vrás­ky je skvě­lá novin­ka Nakladatelství KAZDA a roz­hod­ně vás bude bavit od prv­ní stra­ny.  Read more »

Iveta vs. Málo mě znáš: Dva různé úhly pohledu na Ivetu Bartošovou

Včera se na plat­for­mě Voyo obje­vil závě­reč­ný tře­tí díl tře­tí série deví­ti­díl­né­ho seri­á­lu Iveta, roz­dě­le­né­ho do tří mini­sé­rií a pojed­ná­va­jí­cí­ho o bouř­li­vém živo­tě čes­ké popo­vé prin­cez­ny Ivety Bartošové. Kruh se tím... Read more »

Vanya - Čechov pro 21. století

Anton Pavlovič Čechov je prav­dě­po­dob­ně jeden z nej­zná­měj­ších rus­kých dra­ma­ti­ků. Je před­sta­vi­te­lem tzv. lyric­ké­ho dra­ma­tu, kde se důle­ži­té pasá­že děje ode­hrá­va­jí niko­liv v reál­ném živo­tě ale v cito­vém nit­ru postav. Zejména pro své... Read more »

Cvičebnice sebelásky – cesta k sobě samé

„Představte si, jaké by to bylo cítit se oprav­du svo­bod­ná, spo­ko­je­ná a šťast­ná. Věřit si, moci se spo­leh­nout sama na sebe, umět se za sebe posta­vit, nene­chat se ovliv­ňo­vat oko­lím.... Read more »

Stojí Jiříkovo vidění za vidění?

Po pre­mi­é­ře na Mezinárodním fes­ti­va­lu doku­men­tár­ních fil­mů Ji.hlava se do kin dostal nový čes­ký doku­men­tár­ní sní­mek Jiříkovo vidě­ní. Jedná se o celo­ve­čer­ní debut reži­sér­ky Marty Kovářové, kte­rý dle ano­ta­ce zachy­cu­je,... Read more »

Zemřel herec a režisér Jan Kačer

Ve věku 87 let zemřel čes­ký herec a reži­sér Jan Kačer. O jeho úmr­tí infor­mo­va­la rodi­na. Kačer se naro­dil 3. říj­na 1936 v Holicích. Vystudoval diva­del­ní režii na praž­ské DAMU a svou herec­kou kari­é­ru... Read more »

Anthropoid: precizní historické drama navzdory anglické pseudovýslovnosti českých jmen

České ději­ny nejsou zrov­na tra­dič­ním zdro­jem látek pro ame­ric­ké a brit­ské fil­my. Proto potě­ší, když se v kopro­duk­ci zahra­nič­ní tvůr­ci roz­hod­nou zpra­co­vat někte­rý z důle­ži­tých momen­tů čes­ké his­to­rie. Ve fil­mu Anthropoid se... Read more »

Já, padouch: Osvěžující, ale klišé plný animák, který neurazí

Osobně ani­má­kům moc nehol­du­ji. Pár kous­ků za rok ovšem sne­su a tak je to Já, padouch. Příběh je o super­z­lo­čin­ci jmé­nem Gru, kte­rý je zastí­něn novým mla­dým zlo­čin­cem, kte­ré­mu se pove­de... Read more »

Las Vegas: 5 nejzajímavějších historických památek světového hlavního města zábavy

Las Vegas, celo­svě­to­vě pro­slu­lé „hlav­ní měs­to zába­vy“, láká návštěv­ní­ky z celé­ho svě­ta svou pul­zu­jí­cí noč­ní scé­nou, roz­sáh­lý­mi kasi­ny a luxus­ním uby­to­vá­ním. Ale za tou­to září reflek­to­rů se skrý­vá i boha­tá his­to­rie, saha­jí­cí... Read more »

Jeden bobr, dva bobři...Stovky bobrů!

Mohlo by se zdát, že němá gro­teska je dáv­no mrt­vý žánr. Éra její nej­vět­ší slá­vy skon­či­la spo­leč­ně s pří­cho­dem zvu­ko­vé­ho fil­mu na kon­ci 20. let 20. sto­le­tí a od té doby se k ní... Read more »

StarDance představuje nové taneční páry: Radost, elegance a noblesa v hlavní roli

Deset zná­mých osob­nos­tí se chys­tá na tři­nác­tou řadu StarDance. Už zna­jí své taneč­ní part­ne­ry, se kte­rý­mi začnou tré­no­vat na pří­mé pře­no­sy. Soutěž letos při­ne­se radost z tan­ce, pohy­bu a spo­leč­né­ho sle­do­vá­ní,... Read more »

Všechno dobře dopadne - Včelo, bude líp?

Na úter­ní pod­ve­čer si dru­hý kanál České tele­vi­ze při­pra­vil tele­viz­ní pre­mi­é­ru sním­ku Všechno dob­ře dopad­ne. Pokud jste se dob­ře díva­li na pře­dá­vá­ní cen Český lev za loň­ský rok, asi... Read more »

Anna Elliotová

Romány Jane Austenová mají podob­nou nos­nou myš­len­ku, popi­su­jí totiž osu­dy žen ve vik­to­ri­án­ské Anglii, osu­dy, kte­ré byly z vel­ké čás­ti určo­vá­ny posta­ve­ním ženy v teh­dej­ší spo­leč­nos­ti a z toho vyplý­va­jí­cích ome­ze­ných mož­nos­tí její­ho... Read more »

Opravdové zločiny 2

V tom­to vydá­ní kni­hy jsou navíc čty­ři roz­ho­vo­ry, opro­ti pod­cas­tu. Druhý díl mi při­pa­dal mno­hem lep­ší a pro­pra­co­va­něj­ší než prv­ní. Je fajn se dozvě­dět spous­tu nových infor­ma­cí, a moc mě kni­ha bavi­la.... Read more »

La chimera aneb magičtí lovci pokladů

Po uve­de­ní na fes­ti­va­lech v Cannes a ve Varech při­šel do běž­né čes­ké dis­tri­buce ital­ský film Chiméra (La chi­me­ra, 2023). Jedná se o dílo ital­ské reži­sér­ky Alice Rohrwacher, kte­rá není v Cannes nezná­mou... Read more »

Dokumentární film „Aneta“ odhaluje nové šokující skutečnosti ve vyšetřování záhadné smrti

Třiadvacetiletá Aneta zemře­la po tři­nác­ti bod­ných ranách, což čes­ká poli­cie ozna­či­la za sebe­vraž­du. To není scé­nář horo­ro­vé­ho sci-fi, ale ofi­ci­ál­ní závěr. Tento pří­pad, kte­rý se stal před dese­ti lety, pat­ří... Read more »

Franz Kafka ve filmu: 2024 KVIFF pořádá retrospektivu ke 100. výročí autorova úmrtí

Letošní roč­ník Mezinárodního fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu Karlovy Vary před­sta­ví roz­sáh­lou retrospek­ti­vu s názvem Přání být rudým indi­á­nem: Kafka a film, kte­rá před­sta­ví jak pří­mé adap­ta­ce, tak dal­ší díla ovliv­ně­ná Franzem Kafkou, jed­nou... Read more »

Boy Kills World: John Wick se setkává se Scottem Pilgrimem v nadprůměrném filmu o pomstě

Mladý muž, jehož rodi­nu vyvraž­dil nelí­tost­ný dik­tá­tor, se sna­ží krva­vě pomstít v pří­mo­ča­ře vyprá­vě­ném, ale fil­mař­sky ino­va­tiv­ním sním­ku Boy Kills World, kte­rý prá­vě běží v praž­ských kinech. Tento mashup zná­mých tro­pů... Read more »

Furiosa: Sága Šíleného Maxe

Mladá Furiosa (Alyla Browne/Anya Taylor-Joy) je une­se­na ze své­ho domo­va gan­gem vede­ným Dementem (Chris Hemsworth). Díky němu se sta­ne sou­čás­tí kon­flik­tu mezi ním a kon­ku­renč­ním voje­vůd­cem Immortanem Joem (Lachy Hulme),... Read more »

Boy Kills World

Za mne trochu zklamání, kde to na vyšší hodnocení vytahuje ultra boží finále, ale jinak menší rozpaky. Trochu mi vadilo to odlehčené pojetí, které bohužel není moc vtipné a... Read more »

Furiosa: Sága Šíleného Maxe

George Miller je bůh a servíruje další vynikající Postapo nářez. Jestli Fury Road byla Desítka, tak tohle je velmi solidní Devítka!Další velký vizuálně opulentní cinematic zážitek, kterých už letos... Read more »

Kruh…tehdy jsem se opravdu bál. Skutečně, ten večer jsem se opravdu bál

Nebylo to zase tak dáv­no, co jsem si jed­no­ho chlad­né­ho a mra­zi­vé­ho zim­ní­ho veče­ra udě­lal vol­nou chvil­ku a jal se sle­do­vat něja­ký ten fil­me­ček. Nahlédl jsem tedy do své fil­mo­té­ky a po chví­li... Read more »

Kruh – The Ring

Remake japon­ské­ho fil­mu z roku 1998, kte­rý se stal v Americe hitem a i v Evropě se neztrá­cí v šedi prů­mě­ru. Read more »

Vybíjená: Běž do toho na plný koule

Sportovní kome­die s poně­kud drs­ným ale roz­hod­ně zábav­ným typem humo­ru. V hlav­ních rolích Ben Stiller, jakož­to zápo­rák White Goodman a Vince Vaughn jako kla­ďas Peter. Oba hoši vlast­ní „tělo­cvič­nu“. Dnes je moder­ní... Read more »

Modernizovaná streamovací platforma HBO Max startuje v České republice

Max, stre­a­mo­va­cí služ­ba spo­leč­nos­ti Warner Bros. Discovery, kte­rá téměř přes­ně před rokem debu­to­va­la ve Spojených stá­tech, byla ode dneška, 21. květ­na, spuš­tě­na v České repub­li­ce. Stávající před­pla­ti­te­lé před­cho­zí plat­for­my HBO Max... Read more »

Furiosa: Sága Šíleného Maxe

Anya Taylor-Joy a Chris Hemsworth hra­jí ve fil­mu Furiosa: Sága o Šíleném Maxovi, kte­rý nato­čil osca­ro­vý reži­sér George Miller a kte­rý je oče­ká­va­ným návra­tem do kul­tov­ní­ho dysto­pic­ké­ho svě­ta, jenž vytvo­řil před více... Read more »

Furiosa: Sága Šíleného Maxe: Prequel k filmu Fury Road je úspěch jako hrom

Mladá dív­ka une­se­ná z oázy domo­va v posta­po­ka­lyp­tic­kém vni­t­ro­ze­mí boju­je o pře­ži­tí v poušt­ní pus­ti­ně ve fil­mu Furiosa: Sága Šíleného Maxe, kte­rý má po pre­mi­é­ře v Cannes minu­lý týden pre­mi­é­ru ten­to víkend v praž­ských kinech i ve... Read more »

George Millerův dynamický svět ve filmu „Furiosa: Sága Šíleného Maxe“ – napětí mezi zrychlením a zpomalením

Atmosféru na pla­ce fil­mu George Millera Furiosa: Sága Šíleného Maxe lze téměř beze zbyt­ku defi­no­vat těmi­to dvě­ma kine­tic­ký­mi sta­vy. Tady, na pustých plá­ních Broken Hillu v Novém Jižním Walesu, se... Read more »

Svatá: nové drama pro Jiřinu Bohdalovou k životnímu jubileu

Dnes večer, to jest v nedě­li 19. květ­na, jsem s nad­še­ním sle­do­va­la tele­vi­zi, neboť ČT1 uved­la komor­ní dra­ma Jiřího Stracha s názvem Svatá, kte­ré jsem dlou­ho oče­ká­va­la. Scénář k fil­mu napsal na moti­vy sku­teč­né... Read more »

Hell House LLC Origins: The Carmichael Manor

Atmosférické Found Footage INfERNO!!! Nevěřil jsem, že se mi někdy stane, že budu mít strach jít na hajzl po dosledování nějakého hororu, ale tady mi bylo jakože fest nepříjemně.... Read more »

Nové drama „Svatá“: Strhující příběh Olgy, která přežila gulag

ČT1 při­ná­ší na obra­zov­ky nový dra­ma­tic­ký film „Svatá“, kte­rý se bude vysí­lat 19. květ­na 2024 ve 20:10. Film je výsled­kem spo­lu­prá­ce reži­sé­ra Jiřího Stracha a sce­náris­ty Marka Epsteina, kte­ří spo­leč­ně vytvo­ři­li... Read more »

STÍNY NAD PRAHOU

Milujete-li pří­běhy opře­de­né tajem­nem, magič­nos­tí a navíc ode­hrá­va­jí­cí se v noč­ní atmo­sfé­ře sto­věža­té Prahy, tako­vé jakou jste dopo­sud ješ­tě nikdy nepo­zna­li, urči­tě si nenech­te ujít kni­hu Stíny nad Prahou od Karoliny... Read more »

Promarněný potenciál: Lara Croft v roli dobrodružného béčka

Lara (Alicia Vikander) se sna­ží uži­vit co to jde. Byť je dědič­kou obchod­ní­ho impé­ria, aby se k penězům dosta­la, muse­la by ofi­ci­ál­ně uznat, že její otec Richard (Dominic West) je... Read more »
Stránka načtena za 3,65779 s | počet dotazů: 241 | paměť: 50213 KB. | 19.06.2024 - 19:17:29