Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Abstinent – Recenze – 60%

Abstinent – Recenze – 60%

abstinentrecenzefilmu
abstinentrecenzefilmu
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
České psy­cho­lo­gic­ké dra­ma Abstinentse zabý­vá posta­vou deva­te­nác­ti­le­té­ho Adama (Josef Trojan, syn Ivana Trojana a Kláry Pollertové-Trojanové), kte­rý se léčí ze závis­los­ti na alko­ho­lu (a poté ho čeká soud týka­jí­cí se jaké­ho­si neštěs­tí, kte­ré pod vli­vem alko­ho­lu způ­so­bil). Snímek tak­to pou­ka­zu­je na to, že do pas­ti alko­ho­lo­vé závis­los­ti může klid­ně spad­nout i vel­mi mla­dý člo­věk.

Abstinent – Recenze
Zdroj fotek: cinemart.cz

Děj komor­ní­ho fil­mu se točí kolem pro­ce­su Adamovy léč­by a kolem jeho sou­ži­tí s ostat­ní­mi paci­en­ty a s pro­stře­dím léčeb­ny, v níž se pocho­pi­tel­ně necí­tí dob­ře a zpo­čát­ku odmí­tá spo­lu­pra­co­vat. To je naru­šo­vá­no čas­tý­mi scé­na­mi z Adamovy minu­los­ti, odkrý­va­jí­cí­mi počát­ky jeho alko­ho­lis­mu (ovšem aniž by se divák dozvě­děl, proč vlast­ně začal pít tak moc, což je pone­chá­no na před­sta­vi­vos­ti a umoc­ňu­je to sdě­le­ní, že závis­lost si může nad­měr­ným pitím způ­so­bit ledaskdo). Jinak v léčeb­ně při­chá­zí Adam do sty­ku ako­rát s hlav­ním tera­pe­u­tem a dvě­ma dal­ší­mi paci­en­ty (sedm­de­sát­ník a pět­a­dva­ce­ti­le­tá dív­ka), v seg­men­tech z minu­los­ti ho dopro­vá­zí dva vrs­tev­ní­ci (pří­tel­ky­ně a kama­rád) a v obou lini­ích jsou okra­jo­vě pří­tomni i jeho rodi­če. To jsou v pod­sta­tě všech­ny posta­vy.

O ničem dal­ším totiž už Abstinentnevy­prá­ví a věnu­je se de fac­to pou­ze těm moti­vům, kte­ré byly ve stej­né podo­bě (nebo hod­ně podob­né) k vidě­ní už v jiných fil­mech z pro­stře­dí pro­ti­al­ko­hol­ních léče­ben (v čes­kých kinech napo­sle­dy před rokem v Úsměvech smut­ných mužů). Opět se tudíž omí­lá posel­ství, že alko­hol je met­la, při­čemž novin­kou je v tom­to pří­pa­dě ako­rát sdě­le­ní, že to pla­tí i pro nác­ti­le­té, jejichž alko­ho­lo­vá závis­lost je také závaž­né téma. Jinak ale film nabí­zí po celých svých 78 minut pou­ze změť absťá­ků, večír­ků, hle­dá­ní sebe sama, uvě­do­mo­vá­ní si vlast­ních pro­blé­mů, odhod­lá­vá­ní se k nápra­vě a zápa­se­ní s nutká­ním těla i moz­ku, brá­ní­cím se absti­nen­ci. Což je poprav­dě tro­chu málo, leč film to naštěs­tí zachra­ňu­je tím, jak zda­ři­le je napsán, reží­ro­ván a zahrán.

Abstinent – Recenze

Talentovaný Josef Trojan měl se svou rolí k dis­po­zi­ci celou šká­lu emo­cí a nároč­ných scén, jejichž ztvár­ně­ní muse­lo být vel­kou výzvou – popa­so­val se s nimi však vel­mi dob­ře (kupo­di­vu i teh­dy, když má naštva­ně pro­mlou­vat k láhvi vod­ky, což se mu poda­ři­lo zahrát tak, aby to neby­lo nechtě­ně směš­né – tak­že gra­tu­la­ce). V pár momen­tech je vidět, jak se mu v obli­če­ji obje­ví výraz, kte­rý jsme zvyklí vídat spíš u jeho tatín­ka, což je fas­ci­nu­jí­cí. Režie Davida Vignera je poměr­ně stro­há a úspor­ná (ku pro­spě­chu věci, pro­to­že to napo­má­há rea­lis­tič­nos­ti fil­mu, stej­ně jako doku­men­tár­ně ladě­ná kame­ra) a pře­kva­pi­vě vyda­ře­ná je i výpra­va sním­ku (vět­ši­na inte­ri­é­rů vzni­ka­la v ate­li­é­rech, všech­na pro­stře­dí přes­to půso­bí maxi­mál­ně věro­hod­ně a auten­tic­ky).

Dost času je věno­vá­no dušev­ní­mu roz­po­lo­že­ní hlav­ní­ho hrdi­ny, jeho osob­nos­ti a postup­né­mu vývo­ji od rezig­no­va­né­ho a nevy­rov­na­né­ho k zod­po­věd­né­mu a uvě­do­mě­lé­mu jedin­ci, ačko­li ani tak nejde o pro­ces zce­la ply­nu­lý – než se dozví­te, jak v léčeb­ně fun­gu­je zmí­ně­ný bodo­vý sys­tém, a než začne Adam koneč­ně pořád­ně spo­lu­pra­co­vat a aktiv­ně se účast­nit tera­pe­u­tic­kých seze­ní, tak je najed­nou léč­ba u kon­ce. Problematické je také to, že při neu­stá­lém pře­ska­ko­vá­ní mezi pří­tom­nos­tí a minu­los­tí mnoh­dy není na pohled zřej­mé, že k tomu pře­sko­če­ní došlo, tak­že vám to čas­to dojde až poslé­ze z kon­tex­tu té scé­ny.

Hlavní nedo­sta­tek nicmé­ně spo­čí­vá pře­de­vším v ohra­ném námě­tu, kte­rý krom posta­vy léčí­cí­ho se hrdi­ny, jímž obvykle v podob­ných fil­mech býva­jí spí­še muži dva­krát až tři­krát star­ší, nic nové­ho nepři­dá­vá. Jestli bude aspoň díky tomu při­pa­dat divá­kům dosta­teč­ně atrak­tiv­ní a jiný, lze těž­ko před­ví­dat, nicmé­ně roz­hod­ně lze kvi­to­vat roz­hod­nu­tí pro­mí­tat jej na pro­jek­cích urče­ných pro ško­ly.


Podívejte se na hodnocení Abstinent na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,90287 s | počet dotazů: 248 | paměť: 71547 KB. | 24.06.2024 - 02:43:41