Kritiky.cz > Recenze knih > Audioknihy > Star Wars: The Princess and The Scoundrel - recenze

Star Wars: The Princess and The Scoundrel - recenze

picture @ starwars.com
picture @ starwars.com
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Po Rebel Rising před­sta­vu­je spi­so­va­tel­ka Beth Revis svůj v pořa­dí dru­hý román ze svě­ta Star Wars s názvem The Princess and The Scoundrel. Příběh začí­ná prak­tic­ky oka­mži­tě po kon­ci Epizody VI, tedy po Návratu Jediho a ode­hrá­vá se v prů­bě­hu něko­li­ka dal­ších týd­nů. Povstalci a (zdán­li­vě) celá gala­xie sla­ví smrt Císaře Palpatina a pád Impéria, ovšem Leia zjiš­ťu­je, že boj ješ­tě zda­le­ka nekon­čí. Po bitvě o Endor požá­dal Han Leiu o ruku, a hned po jejich nád­her­né svat­bě se vydá­va­jí na sva­teb­ní ces­tu.

Tato recen­ze neob­sa­hu­je vel­ké spo­i­le­ry k pří­bě­hu, ale hovo­ří o téma­tech kni­hy.

Již zde vidí­me jed­no z hlav­ních témat kni­hy - Leia musí balan­co­vat mezi svým osob­ním živo­tem a poli­ti­kou, pří­pad­ně tyto dva živo­ty zkom­bi­no­vat. A prá­vě jejich sva­teb­ní ces­ta je jed­nou z těch­to kom­bi­na­cí - Mon Mothma je totiž pošle na vel­ko­le­pý křiž­ník Halcyon, kdy­si honos­ný sym­bol luxu­su, kte­rý za dob Impéria poměr­ně strá­dal. Nyní je však jeho tra­sa slav­nost­ně obno­ve­na, a účast prin­cez­ny Leiy, jed­né z tvá­ří býva­lé­ho povstá­ní a nyní Nové Republiky, má gala­xii dodat pocit jis­to­ty a bez­pe­čí. Leia však kvů­li těm­to pro­pa­gač­ním povin­nos­tem nemá moc času na Hana. Trasa je navíc z růz­ných důvo­dů odklo­ně­na a nako­nec se z ní sta­ne politicko-záchranná mise.

Asi nej­vět­ším pozi­ti­vem toho­to romá­nu je roz­bor postav Leiy a Han. Kromě kon­flik­tu Leina osob­ní­ho a poli­tic­ké­ho živo­ta je kla­den vel­ký důraz i na dal­ší její pro­blémy a trá­pe­ní. V prv­ní řadě zpra­co­vá­vá infor­ma­ci, že je cit­li­vá k Síle. Stejně jako její bra­tr Luke má vel­kou moc, jen­že na roz­díl od něj nemá léta tré­nin­ku a neví, jak se Sílou pra­co­vat, Právě zde vidí­me její prv­ní poku­sy v této oblas­ti. Síla jí navíc při­po­mí­ná Darth Vadera, o němž prá­vě zjis­ti­la, že je její otec. Člověk, pro­ti kte­ré­mu celý život bojo­va­la, a kte­rý nepří­mo stál za zká­zou její pla­ne­ty. Sledovat, jak se s tím Leia vyrov­ná­vá, je oprav­du zají­ma­vé, dokon­ce bych si přál, aby to zde bylo roz­ve­de­no tro­chu více. Důležitá jsou ale i dlou­ho­do­běj­ší téma­ta - Leia si po téměř deká­du trva­jí­cí galak­tic­ké občan­ské vál­ce může odpo­či­nou, měla by si odpo­či­nout, jen­že neví jak. Je tak zvyk­lá na neu­stá­lý stres a nut­nost sto­pro­cent­ní­ho nasa­ze­ní, že nedo­ká­že vypnout mozek a jen si uží­vat dovo­le­nou se svým novým man­že­lem. Zároveň si tohle všech­no uvě­do­mu­je a vidí, jaký to má dopad prá­vě na Hana.

Han se mezi­tím sna­ží Leie co nej­ví­ce pomá­hat a vše jí usnad­ňo­vat, nedo­ká­že si k ní však vždy najít ces­tu, nebo si to ale­spoň mys­lí. Zároveň se bojí, že pro Leiu není dost dob­rý. Ona je prin­cez­na, vůd­ky­ně povstá­ní, poli­tič­ka; on je jen pilot, paše­rák, niče­ma. Tuto dyna­mi­ku před­sta­vu­je už samot­ný název kni­hy. Právě ten­to kon­trast je jed­ním z nej­za­jí­ma­věj­ších aspek­tů jejich vzta­hu - bylo tomu tak ve fil­mech, a je tomu tak i zde. I Han pak také musí při­jmout, že je Leia dce­rou Vadera. Právě to, jak navzá­jem rea­gu­jí na své démo­ny, je nád­her­né sle­do­vat, a celá kni­ha na tom vlast­ně sto­jí. Na jejich vzta­hu, jejich roz­dí­lech i podob­nos­tech, a hlav­ně na tom, jak se navzá­jem pod­po­ru­jí a hlí­da­jí si záda. Zajímavé, leč smut­né, je vší­mat si i drob­ných prasklin v jejich vzta­hu. Čtenář totiž díky nové tri­lo­gii ví, jak jejich vztah skon­čí, a již zde se obje­vu­jí názna­ky toho, proč se pár nako­nec roz­dě­lí. To je zde krás­ně sym­bo­li­zo­vá­no jejich sva­teb­ní­mi prs­te­ny - kdo kni­hu četl, pocho­pí.

Bohužel kro­mě zkou­má­ní těch­to dvou cha­rak­te­rů a jejich vzá­jem­ném vzta­hu kni­ha nabí­zí jen prů­měr­nou zába­vu. Pozoruhodná je ješ­tě nová pla­ne­ta, na kte­ré se vel­ká část děje ode­hrá­vá, její oby­va­tel­stvo a kul­tu­ra, tam to však ale kon­čí. Je zde nastí­ně­na poli­tic­ká situ­a­ce v gala­xii bez­pro­střed­ně po pádu Impéria, čemu lidé věří, jak se šíří infor­ma­ce, role médií atd., bohu­žel nejde o nic, co bychom nevě­dě­li nebo si nedo­mys­le­li. Samotný pří­běh je pak napros­to před­ví­da­tel­ný a čte­nář od čtvr­ti­ny kni­hy ví, jak to všech­no dopad­ne. Autorka navíc zřej­mě počí­tá s tím, že čte­nář má zna­lost Star Wars komik­sů, kte­ré aktu­ál­ně vychá­ze­jí, či někte­rých dal­ších knih či komik­so­vých sérií z posled­ních let. Odkazy na ně jsou vět­ši­nou rela­tiv­ně nedů­le­ži­té a jejich nezna­lost čte­ná­řo­vi nijak neu­be­re na požit­ku, je zde však i něko­lik pří­pa­dů, kdy už je to poně­kud hra­nič­ní a nese­čtě­lý čte­nář může být znač­ně zma­te­ný. Tato min­ce má však i dru­hou stra­nu - čte­nář, kte­rý má v sou­čas­ném káno­nu pře­hled a četl všech­no si zde oprav­du uži­je a pro­po­je­ní oce­ní. Dobře také fun­gu­je roz­dě­le­ní kapi­tol - vždy se stří­da­jí pasá­že odvy­prá­vě­né z Leina úhlu pohle­du s pasá­že­mi z pohle­du Hana.

Autorku Beth Revis je nako­nec nut­né pochvá­lit ješ­tě za jed­nu věc - kni­ha moh­la být pou­hou rekla­mou na Galactic Starcruiser, nej­no­věj­ší předra­že­nou atrak­ci od Disney, kde může­te strá­vit dvě noci prá­vě na křiž­ní­ku Halcyon; Revis z toho však udě­la­la mno­hem více, a i nej­cy­nič­těj­ší čte­nář pře­sta­ne rekla­mu vní­mat a mís­to toho se sou­stře­dí na prin­cez­nu Leiu a dare­bá­ka Hana. Škoda jen, že pří­běh nebyl o něco zají­ma­věj­ší a pou­ta­věj­ší.

65%

Co se audi­ok­ni­hy týče, je oprav­du veli­ce kva­lit­ně nahra­ná a nami­xo­va­ná, a půso­bí dra­ze a vel­ko­le­pě, jako je tomu u Star Wars audi­ok­nih zvy­kem. Marc Thompson a Saskia Maarleveld namlou­va­jí čás­tí s Hanem, respek­ti­ve s Leiou, a oba zvlád­li pochy­tit esen­ci těch­to postav výbor­ně. I ostat­ní posta­vy, kte­ré se obje­vu­jí jak v čás­tech napsa­ných ze stra­ny Leiy, i v těch, kte­ré čte­me z Hanova pohle­du, zvlád­li oba dva výbor­ně, a i když jsou namlou­vá­ny dvě­ma růz­ný­mi hla­sy, zně­jí kon­zis­tent­ně a roz­po­zna­tel­ně. Zvlášť Marc Thomspon pak v roli Hana exce­lu­je - ne nadar­mo pat­ří k nej­lep­ším a hlav­ně nej­čas­těj­ším a nej­po­pu­lár­něj­ším vypra­vě­čům Star Wars audi­ok­nih. Produkce je vel­mi kva­lit­ní, a pokud se kni­hu chys­tá­te pře­číst, mohu tuto audio alter­na­ti­vu vře­le dopo­ru­čit.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Star Wars: The Rise of Skywalker - Recenze - 90%19. prosince 2019 Star Wars: The Rise of Skywalker - Recenze - 90% Režisér J.J. Abrams nám po roce přináší zakončení filmové ságy Star Wars. Stále přítomné zlo a temná strana síly si konečně opět našli cestu k dominanci a na odboji je, aby se postavil k […] Posted in Filmové recenze
  • Netvor z Černé laguny – jeden ze základních kamenů žánru5. března 2024 Netvor z Černé laguny – jeden ze základních kamenů žánru Jednou za čas není od věci doplnit si klasická díla z historie světového filmu a Netvor z Černé laguny patří přesně mezi takové případy. Kdo by však čekal směšné béčko, které pobaví svou […] Posted in Filmové recenze
  • SERIÁL: Stranger Things (4. série)12. července 2022 SERIÁL: Stranger Things (4. série) Stranger Things patří mezi vlajkové lodě streamovací služby Netflix. Když se v roce 2016 objevila první série, Filmfanatic vytasil maximální možné hodnocení a s radostí oznamuje, že také […] Posted in TV Recenze
  • Solo: Star Wars Story4. června 2021 Solo: Star Wars Story Druhá odbočka světa Star Wars nás konečně provede zákoutími šťastných a smolných okamžiků Hana Sola. Jak se syčák Han seznámil se svým kopilotem Chewbaccou? Kdy a za jakých okolností […] Posted in Retro filmové recenze
  • Star Wars: Původní trilogie14. května 2021 Star Wars: Původní trilogie V předaleké galaxii... HVĚZDNÉ VÁLKY - NOVÁ NADĚJE (1977) Když v roce 1977 vznikly Hvězdné války (Star Wars), nikdo nemohl tušit, jakou vlnu nadšení a šílenství rozpoutají krátce po […] Posted in Zajímavosti
  • Star Wars: Síla se probouzí22. října 2020 Star Wars: Síla se probouzí Luke Skywalker (Mark Hamill) zmizel. Za jeho absence z popela Impéria povstal zlý První řád, který se nezastaví dokud Skywalker, poslední z Jediů nebude zničen. S podporou Republiky, […] Posted in Retro filmové recenze
  • Star Wars: Epizoda VI - Návrat Jediho22. října 2020 Star Wars: Epizoda VI - Návrat Jediho Luke Skywalker (Mark Hamill) se vrátil na svou rodnou planetu Tatooine ve snaze zachránit svého přítele Hana Sola (Harrison Ford) z pazourů zlého gangstera Jabba Hutta. Málo však Luke ví o […] Posted in Retro filmové recenze
  • Star Wars: Epizoda V - Impérium vrací úder22. října 2020 Star Wars: Epizoda V - Impérium vrací úder Nastaly temné časy pro Povstání. I přes to, že "Hvězda smrti" byla zničena, imperiální jednotky vyhnaly Rebely z jejich tajné základny a pronásledovaly je po celé Galaxii. Aby se vyhnula […] Posted in Retro filmové recenze
  • Star Wars: Epizoda IV - Nová naděje5. října 2020 Star Wars: Epizoda IV - Nová naděje Rytíři Jedi byli vyhlazeni a Impérium vládne galaxii pevnou rukou. Malá skupina povstalců se odváží vzdorovat a ukradne plány k nejmocnější zbrani Impéria, Hvězdě smrti. Imperátorův […] Posted in Retro filmové recenze
  • Star Wars: Epizoda V- Impérium vrací úder30. července 2020 Star Wars: Epizoda V- Impérium vrací úder Nastaly temné časy pro Povstání. I přes to, že "Hvězda smrti" byla zničena, imperiální jednotky vyhnaly Rebely z jejich tajné základny a pronásledovaly je po celé Galaxii. Aby se vyhnula […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,62763 s | počet dotazů: 262 | paměť: 71730 KB. | 14.06.2024 - 20:37:21