Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Apokalypsa - Geniálně zahrané a totálně depresivní peklo - tj. Válka ve Vietnamu

Apokalypsa - Geniálně zahrané a totálně depresivní peklo - tj. Válka ve Vietnamu

Apolypsa
Apolypsa
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Kapitán Willard (Martin Sheen) je pově­řen taj­ným úko­lem zlik­vi­do­vat plu­kov­ní­ka Kurtze (Marlon Brando), kte­rý si v odleh­lé džun­g­li vybu­do­val vlast­ní krá­lov­ství, v němž dove­dl ofi­ci­ál­ně pro­kla­mo­va­nou filo­zo­fii vál­ky do zrůd­né, nelid­ské podo­by. Willardovo očist­né puto­vá­ní po řece, kli­ka­tí­cí se do nit­ra divo­či­ny, se stá­vá sym­bo­lic­kou para­le­lou ces­ty na samé dno pozná­ní. Setkání s machis­tic­kým plu­kov­ní­kem Kilgorem (Robert Duvall) a jeho letec­kou kava­le­rií, s dez­o­ri­en­to­va­ný­mi vojá­ky, kte­ří už ani nevě­dí, pro­ti komu boju­jí, a nako­nec s bolest­ně roz­pol­ce­ným Kurtzem, dokres­lu­jí šíle­nost nesmy­sl­né­ho váleč­né­ho běs­ně­ní...

Scenárista a reži­sér Francis Ford Coppola se u vět­ši­ny fil­mo­vých divá­ků zapsal pře­de­vším svou mafi­án­skou tri­lo­gii Kmotr, jeho kari­é­ra ale skrý­vá ješ­tě jeden kou­sek, kte­rý je dokon­ce scho­pen se kva­li­tám prv­ních dvou dílů Coppoly tri­lo­gie o rodi­ně Corleonových nejen vyrov­nat, ale já osob­ně Apokalypsu beru za nej­lep­ší Coppolův film, jeden z nej­lep­ších váleč­ných fil­mů všech dob a pře­de­vším i dost mož­ná jeden z nej­zá­sad­něj­ších mil­ní­ků celé his­to­rie svě­to­vé kinematografie- Tento film se jme­nu­je Apocalypse Now.

O samot­ném natá­če­ní Apokalypsy by mohl vznik­nout samot­ný film (ostat­ně exis­tu­je fil­mo­vý doku­ment Srdce tem­no­ty: Režisérská apo­ka­ly­psa, kte­rý se sna­ží o zachy­ce­ní obtíž­nos­ti rea­li­za­ce toho­to sním­ku), pro­to­že šlo nešlo o jed­no­du­ché natá­če­ní. Samotný film byl něko­li­krát odlo­žen a Coppola tím­to fil­mem v pod­sta­tě zabil 5 let živo­ta. Volná adap­ta­ce kni­hy Srdce tem­no­ty od Josepha Conrada měla pro­blém už při samot­ném zvo­le­ní ústřed­ních rolí- Coppola se do role plu­kov­ní­ka Kurtze roz­ho­dl obsa­dit Marlona Branda, jed­nu z nej­vět­ších teh­dej­ších fil­mo­vých hvězd (kte­rý už navíc s Coppolou pra­co­val na Kmotrovi I), kte­rá ovšem už tou­to dobou měla pro­blém s nad­vá­hou, což zásad­ně ovliv­ni­lo i fakt, že tato posta­va není celou dobu vidě­na v celé své krá­se. Představitelem hlav­ní role kapi­tá­na Willarda se poté stal Martin Sheen, jenž během samot­né­ho natá­če­ní dostal infarkt, pro­to­že Sheen fyzic­ky nároč­né natá­če­ní spo­jil s nad­mír­nou kon­zu­ma­cí alko­ho­lu a depre­se­mi z čer­stvé­ho roz­vo­du. Do toho vše­ho poča­sí zni­či­lo mno­ho dra­hých kulis a zou­fa­lý reži­sér FFC nejed­nou pro­hlá­sil, že kvů­li kom­pli­ko­va­nos­ti rea­li­za­ce toho­to fil­mu spáchá sebe­vraž­du. Natáčení původ­ně sta­no­ve­né na 6 týd­nů tak nako­nec trva­lo dohro­ma­dy 16 měsí­ců a vznik­lo dohro­ma­dy 230 hodin hrubé­ho mate­ri­á­lu, při­čemž nako­nec Brando sku­teč­ně nebyl pře­ob­sa­zen a jen se fil­ma­ři sna­ži­li neza­chy­tit jeho nevy­ho­vu­jí­cí veli­ké bři­cho, Martina Sheena při natá­če­ní ve scé­nách kdy mu neby­lo vidět do obli­če­je nahra­dil jeho bra­tr Joe Estevez. Ze všech těch­to detai­lů se tak film Apokalypsa může zdát jako pro­kle­tý pro­jekt, kte­rý se snad­no mohl roz­pad­nout pod ruka­mi a skon­čit jako nešťast­né usku­teč­ně­ní vize jed­no­ho vel­ké­ho reži­sér­ské­ho talen­tu. Jenže to ve finá­le sku­teč­ně nehro­zí?

Jak Apokalypsu vlast­ně shr­nout ve zkrat­ce a jde to vůbec? Dokonalá v kaž­dém detai­lu, v rám­ci 147/196 minut (zále­ží na urči­té ver­zi sním­ku) nesláb­nou­cí ani vte­ři­nu a pře­de­vším jde o parád­ně vypa­da­jí­cí, geni­ál­ně zahra­né a totál­ně depre­siv­ní peklo. Pohled Francise Forda Coppoly na Válku ve Vietnamu je v tomhle fil­mu jednoznačný- Apokalypsa před­sta­vu­je Válku ve Vietnamu jako novo­do­bé peklo, kde i ty nej­sil­něj­ší pova­hy pod­lé­ha­jí neu­stá­lým obá­vám o své pře­ži­tí a samot­ná vál­ka na nich zane­chá­vá výraz­né psy­chic­ké násled­ky. Protivníky ame­ric­ké armá­dy je tak pořád pře­de­vším Vietcong, nepřá­te­lé se ale z niče­ho nic mohou obje­vit i ve vlast­ních řadách, při­čemž je ale opět vina na účet samot­né­ho bru­tál­ní­ho váleč­né­ho kon­flik­tu. A teď není nut­né pře­mýš­let nad tím, kdo vlast­ně start toho­to váleč­né­ho kon­flik­tu kdy­si odstar­to­val a za jakých okol­nos­tí. Samotný hrdi­na Benjamin L. Willard je na začát­ku Válkou ve Vietnamu una­ven a mise na kte­rou je vyslán je pro něj pou­ze dal­ší roz­kaz, kte­rý se neod­mí­tá. Samotný Willard je poté šoko­ván tím jak se ve svém cíli, kte­rým je prá­vě plu­kov­ník Kurtz nalé­zá a v jeho hla­vě najed­nou prou­dí i myš­len­ky typu, že by se z něj klid­ně jed­nou mohl též stát dal­ší Kurtz nebo zda samot­ná ame­ric­ká armá­da za úče­lem udě­lat z Kurtze sil­né­ho veli­te­le toho mani­aka, kte­rý se vymkl kon­t­ro­le neu­dě­la­la Kurtze prá­vě tím čím se stal. O to více je zají­ma­vý fakt, že Kurtz je dosti bru­tál­ní i na pomě­ry samot­né ame­ric­ké armá­dy, což jenom pod­tr­hu­je fakt, že je něco špat­ně.

Strastiplná pouť Hillarda za svým cílem je tak protka­ná neje­nom růz­ný­mi typy vojá­ků, nepřá­tel­ských viet­nam­ců a dal­ší­mi pře­káž­ka­mi, ale prá­vě i těmi dušev­ní­mi dile­ma­ty, při­čemž je v pod­sta­tě na divá­ko­vi ať si Hillardovo smýš­le­ní poj­me po svém. Apokalypsa je pros­tě protka­ná růz­ný­mi filo­zo­fic­ký­mi moti­vy, což doka­zu­je i samot­né vykres­le­ní plu­kov­ní­ka Kurtze. Marlon Brando mož­ná tuto roli ztvár­nil v časech, kdy začí­na­lo jeho tem­něj­ší obdo­bí (kte­ré násled­ně tak bru­tál­ně smut­ně vyvr­cho­li­lo výko­nem ve fil­mu Ostrov Dr. Moreau), přes­to ale vytvo­řil jed­no­ho z neji­ko­nič­těj­ších fil­mo­vých zápo­rá­ků, jenž je sice mani­a­kem a šílen­cem, ale přes­to jeho moti­va­ce a někte­ré myš­len­ky dáva­jí zvrá­ce­ným způ­so­bem smy­sl, což je upev­ňu­je osob­ní Hillardův kon­flikt.

Dokonalost toho­to sním­ku doka­zu­je fakt, že si ho může­te užít jak v krat­ší (145 minut) tak i delší/redux ver­zi (196 minut) a nebu­de­te mít při zhléd­nu­tí krat­ší ver­ze pocit, že vám něco chy­bí. Zároveň ale redux ver­ze ješ­tě lépe roz­kres­lu­je psy­chic­ké roz­po­lo­že­ní hlav­ní­ho hrdi­ny, pod­zá­plet­ky či moti­vy a tudíž je ver­ze redux jed­na z těch pro­dlou­že­ných ver­zí, jejíž exis­ten­ce je sku­teč­ně opod­stat­ně­na a dává smy­sl.

Marlon Brando je výbor­ný, Martin Sheen psy­chic­ky nalo­me­né­ho vojá­ka střih­nul feno­me­nál­ně, Robert Duvall tu též dostal pří­le­ži­tost herec­ky ztvár­nit napros­to zají­ma­vý cha­rak­ter, kte­rý opět vrhá tro­chu jinou per­spek­ti­vu na pro­bí­ha­jí­cí váleč­ný kon­flikt. Je tu solid­ní Dennis Hopper, teh­dy 14-letý Laurence Fishburne (roli zís­kal díky tomu, že lhal o tom, že je mu víc), kte­rý už zde před­ve­dl, že má poten­ci­ál v násle­du­jí­cích letech ješ­tě něco před­vést a také pár dal­ších před­sta­vi­te­lů ved­lej­ších roli­ček, kte­ří jsou ale po zhléd­nu­tí fil­mu paměti­hod­ní jako tře­ba Sam Bottoms, Frederic Forrest nebo Harrison Ford.

„ Horror, Horror“- Tyto slo­va pad­lá ve fil­mu nej­lé­pe defi­nu­jí samot­ný film z pohle­du toho do jak bru­tál­ní­ho a pro­táh­lé­ho váleč­né­ho kon­flik­tu je samot­ný film zasa­zen. Coppolův postoj k této Válce ve Vietnamu je pros­tě jed­no­znač­ný a odsu­zu­je to jako vel­ký omyl lid­ské his­to­rie. O to více půso­bi­vě­ji, poci­to­vě sil­ně­ji a audi­o­vi­zu­ál­ně dechbe­rou­cí podí­va­nou Coppola ser­ví­ru­je a kame­ra­man Vittorio Storaro ten­to film udě­lal sku­teč­ně vizu­ál­ně pře­krás­ným. Celkově je Válka ve Vietnamu nej­lé­pe zachy­ce­ný váleč­ný kon­flikt (krom Apokalypsy exis­tu­jí také dal­ší pec­ky jako Lovec jele­nů nebo Olověná ves­ta, dále také tře­ba Četa), Apokalypsa ale tuhle vál­ku oprav­du zpra­co­vá­vá v jedi­neč­ném podá­ní a je pro­dá­na jako vel­ko­le­pá a záro­veň osu­do­vá pouť jed­no­ho muže, jehož mise je ve finá­le pro něj osob­ně důle­ži­těj­ší než by se moh­lo zdát. Finále Apokalypsy je v pod­sta­tě ztě­les­ně­ním váhá­ní ohled­ně těch správ­ných ide­á­lů hlav­ní­ho hrdi­ny a sku­teč­ně máte po jejím kon­ci pocit, že jste vidě­li něco co se jen tak nevi­dí. A asi jen tak neu­vi­dí.

Kmotr 1 je skvě­lý. Kmotr 2 je skvě­lý. Kmotr 3 je.......... oukey. Pro mně osob­ně je ale Francis Ford Coppola pře­de­vším tvůr­ce prá­vě Apokalypsy. Film, kte­rý ho stál hod­ně fyzic­kých i psy­chic­kých sil a málem stál (nejen) jeho život, přes­to ale vzni­kl jeden z nej­zá­sad­něj­ších mil­ní­ků kine­ma­to­gra­fie, jehož důle­ži­tos­ti nic neu­bí­rá ani fakt, že jde o film, kte­rý nedáv­no osla­vil 40. výro­čí. I prá­vě tak­to se mož­ná jed­no­znač­ná nestár­nou­cí fil­mo­vá kla­si­ka, kte­rá pat­ří mezi nej­lep­ší váleč­né fil­my všech dob (po Olověné ves­tě nej­lep­ší film z pro­stře­dí Války ve Vietnamu) a u mně osob­ně by si i obhá­ji­la pozi­ci v něja­ké osob­ní TOP 30 nej­ob­lí­be­něj­ších fil­mů. Pocitově nesku­teč­ně sil­ný a pře­de­vším nároč­ný, o to více ale ve finá­le půso­bi­věj­ší a sku­teč­ně parád­ní. Miluju vůni napal­mu!

Trailer:

Verdikt: 5 z 5


Photo © Constantin Film


Podívejte se na hodnocení Apokalypsa na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Kmotr (The Godfather)25. listopadu 2022 Kmotr (The Godfather) Kmotr je americký kriminální film z roku 1972, který natočil režisér Francis Ford Coppola společně s Mariem Puzem podle stejnojmenného Puzova bestselleru z roku 1969. Ve filmu hrají Marlon […] Posted in Speciály
  • Kmotr5. dubna 2022 Kmotr Příběh newyorské mafiánské rodiny Corleonů, jíž tvrdou rukou šéfuje starý don Vito (Marlon Brando), se odehrává v letech 1945 - 55 a zaznamenává prudký rozmach organizovaného zločinu po […] Posted in Retro filmové recenze
  • Kmotr11. prosince 2021 Kmotr Není moc filmů, které by vám mohly chybět více ve vaší filmografii, než je Kmotr. Nádherné epické dílo od režiséra Francise Forda Coppoli patří k tomu nejlepšímu, co světová kinematografie […] Posted in Retro filmové recenze
  • Kmotr - nejslavnější mafiánský film Francise Forda Coppoly11. listopadu 2020 Kmotr - nejslavnější mafiánský film Francise Forda Coppoly Příběh newyorské mafiánské rodiny Corleonů, jíž tvrdou rukou šéfuje starý don Vito (Marlon Brando), se odehrává v letech 1945 - 55 a zaznamenává prudký rozmach organizovaného zločinu po […] Posted in Retro filmové recenze
  • V tento den roku 1974 byl ve Spojených státech uveden do kin film "Kmotr, část II"20. prosince 2023 V tento den roku 1974 byl ve Spojených státech uveden do kin film "Kmotr, část II" Francis Ford Coppola, který byl několikrát málem vyhozen z prvního filmu, dostal od Paramount Pictures limuzínu Mercedes-Benz jako odměnu za rekordní úspěch "Kmotra" (1972) a pobídku k […] Posted in Zajímavosti
  • Kmotr II (The Godfather: Part II)1. prosince 2022 Kmotr II (The Godfather: Part II) Kmotr II. část je americký kriminální film z roku 1974, který natočil a režíroval Francis Ford Coppola. Film je částečně založen na románu Kmotr z roku 1969 od Maria Puza, který společně s […] Posted in Speciály
  • Kmotr II6. dubna 2022 Kmotr II Mladičký Vito Andolini (Oreste Baldini) jako jediný z rodiny ujde krutému osudu, který pro ní připravil sicilský kmotr Don Francesco Ciccio (Giuseppe Sillato). Podaří se mu utéct do […] Posted in Retro filmové recenze
  • Seriál M*A*S*H slaví 50 let od prvního natáčení27. února 2022 Seriál M*A*S*H slaví 50 let od prvního natáčení M*A*S*H je americký válečný komediálně-dramatický televizní seriál, který se vysílal na stanici CBS v letech 1972 až 1983. Vytvořil ho Larry Gelbart jako první původní spin-off seriál […] Posted in Speciály
  • Odvaha pod palbou16. července 2021 Odvaha pod palbou Co naplat, obdiv k armádě byste u mě marně hledali. Poslední klukovské iluze jsem ztratil během svého nedobrovolného (a to ještě zkráceného) "špagátování" u ČSLA, no a US army se podle […] Posted in Retro filmové recenze
  • Volný pád - když úředníkovi rupne v bedně30. července 2020 Volný pád - když úředníkovi rupne v bedně Je 12. června 1991. Za nesnesitelného horka uvízly v dopravní zácpě uprostřed Los Angeles desítky řidičů. Nervozita a napětí houstne, až jednomu z nich povolí nervy. William Foster […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,63156 s | počet dotazů: 266 | paměť: 72479 KB. | 28.05.2024 - 02:23:27