Kritiky.cz > Speciály > Hra o trůny - jak David Benioff a D. B. Weiss během 10 let došli ke Star Wars

Hra o trůny - jak David Benioff a D. B. Weiss během 10 let došli ke Star Wars

game of thrones iron throne wallpaper 1920x1080
game of thrones iron throne wallpaper 1920x1080
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Jak už si všich­ni fanouš­ci sérii všimli, tak dnes měla pre­mi­é­ru posled­ní sezó­na jedi­neč­né­ho a asi i nej­slav­něj­ší­ho fan­ta­sy seri­á­lu Hra o trů­ny. Když v roce 2011 začí­na­la, nikdo netu­šil, že se ze dvou hlav­ních tvůr­ců seri­á­lu, kte­ří napsa­li pou­ze něko­lik rea­li­zo­va­ných scé­ná­řů, sta­nou hvězd­ní tvůr­ci, kte­rým Disney svě­ří pokra­čo­vá­ní fil­mo­vé série Star Wars.

David Benioff sto­jí za kni­hou, pod­le kte­ré nato­čil Spike Lee film 25. hodi­na, a za scé­ná­řem, pod­le kte­ré­ho se nato­čil film Troja v režii Wolfganga Petersena. D. B. Weiss se pro­sla­vil nikdy nere­a­li­zo­va­ným scé­ná­řem preque­lu fil­mu Já, legan­da, kte­rý nato­čil s Wille Smithem Francis Lawrence.

00 006 game of thrones hi res still 07

Po prv­ní ver­zi pilot­ní­ho dílu pro pro­du­cen­ty, kte­rý veřej­nost nemě­la mož­nost vidět, při­pra­vi­li tvůr­ci prv­ní díl Zima se blí­ží. Přinesl prv­ní vel­ká před­sta­ve­ní hlav­ních postav a hlav­ní­ho prin­ci­pu všech dílů.  Z prv­ní ver­ze prv­ní­ho dílu se moc infor­ma­cí neza­cho­va­lo, pro­to­že byl z vel­ké čás­ti pře­to­čen a nový­mi her­ci i posta­va­mi, pro­to zůstal v archi­vu HBO.

Jak je pro seri­á­ly a jejich prv­ní díly cha­rak­te­ris­tic­ké, tak se pro slá­vu seri­á­lu obsa­dí hlav­ní posta­vy slav­ný­mi her­ci. Tím nej­slav­něj­ším her­cem, kte­rý v prv­ní sérii pře­žil pou­ze do před­po­sled­ní­ho, devá­té­ho, dílu prv­ní série je Sean Bean. Potvrdil svo­ji pozi­ci jed­no­ho z her­ců nejdří­ve mrtvých  v prv­ních dílech seri­á­lů a fil­mů. Britský herec z Pána prs­te­nů jako jeden z mála nemu­sel pro­jít cas­tingem, dru­hým slav­ným her­cem byl Peter Dinklage, kte­rý pře­žil i do posled­ní série.

00 got s8 firstlook 02

Pro ostat­ní her­ce pro­bí­hal kla­sic­ký cas­ting, a tak se do rolí hlav­ních postav dosta­lo mno­ho, do uve­de­ní seri­á­lu, nezná­mých her­ců. V epi­zod­ních rolích se obsa­di­ly herec­ké iko­ny, kte­ré zvý­ši­li lesk celé­ho seri­á­lu. Julian Glover jako člen malé rady radil něko­li­ka krá­lům v Králově pří­sta­viš­ti a ješ­tě slav­něj­ší Jonathan Pryce, kte­rý v síd­le krá­lů vlá­dl sek­tě Vrabčáků.

Nesmíme zapo­me­nout i na to, že posta­vy v seri­á­lu nehra­jí jenom her­ci z Velké Británie, ale i her­ci z celé­ho svě­ta, napří­klad Tom Wlaschiha – Německo (seri­ál Bez hra­nic a fil­my Nepřítel před bra­na­mi a Valkýra), Carice van Houten – Nizozemí (fil­my Skleněný pokoj a Černá kni­ha) i Keisha Castle-Hughes (Pán velryb a Star Wars: Epizoda III - Pomsta Sithů) z Austrálie a dal­ší...

01 got s8 firstlook 07

Začneme těmi nej­dů­le­ži­těj­ší­mi body seri­á­lu! Čím slav­něj­ší herec, tak co nejdří­ve zemře, pokud je posta­va čest­ná. Druhý základ­ní bod, kte­rý se sko­ro v kaž­dém díle vysky­tu­je, je smrt - nikdo si není jis­tý živo­tem a smrt (hlav­ně bru­tál­ní) čeká za rohem a tře­tí základ­ním bodem, kte­rý spl­ňu­je kaž­dá epi­zo­da je to, že se vysky­tu­je naho­ta a Naturalismus, kte­rý pat­ří k době, ve kte­ré se veš­ke­ré pří­běhy ode­hrá­va­jí.

Seriál ale občas trpí tím, že se někte­ré posta­vy vra­cí v dal­ších sezó­nách s jiný­mi her­ci. Typickým pří­kla­dem Gregor Clegane - Hora, kte­rý byl během osmi sezón hrán rov­nou tře­mi her­ci. V prv­ní sezó­ně aus­tral­ským wrest­le­rem Conane Stevensem, v dru­hé hrá­čem bas­ket­ba­lu, samo­zřej­mě i kaska­dé­rem a her­cem, Ianem Whytem a ve čtvr­té (ve tře­tí posta­va neú­čin­ko­va­la) až do posled­ní hrál posta­vu „body­gu­ar­da“ krá­lov­ny „nej­sil­něj­ší“ člo­věk na svě­tě Hafþór Júlíus Björnsson. Jedná se sice o ved­lej­ší posta­vu, ale tu nej­za­jí­ma­věj­ší a oprav­du si ji zapa­ma­tu­je­te.

GOT01

I dal­ší posta­vy postih­lo něko­lik výměn, ale těch si málo­kdo vši­ml, jak byly epi­zod­ní. Třeba nejmlad­ší syn krá­lov­ny, dce­ra krá­lov­ny, tří-okká vrá­na, Daario Naharis a samo­zřej­mě zlý Noční král, kte­ré­ho během doby, co se posta­va pro osud Západozemí stá­vá důle­ži­těj­ší, nahra­dil Richarda Brakeho slo­ven­ský herec a kaska­dér Vladimir Furdik.

Země, kde se seri­ál nachá­zí je fik­tiv­ní kon­ti­nent Západozemí a Essos. Hlavní síd­lo celé­ho kon­ti­nen­tu je  „Královo pří­sta­viš­tě“, mís­to tra­gic­ké smr­ti šile­né­ho krá­le Aeryse Targaryena, o jehož trůn usi­lu­jí veš­ke­ré rody na kon­ti­nen­tu.

GOT02

Nesmíme zapo­me­nout i na tajem­nou hroz­bu se seve­ru, to jsou nemrt­ví, tzv. Bílý chod­ci a jejich krá­lo­vé – Noční Králové.  Tím, že se blí­ží něko­li­ka­le­tá zima, tak se armá­da nemrtvých postup­ně dostá­vá na jih a ces­tou buď­to ničí vše živé nebo zno­vu obži­ví do své armá­dy.

Na roz­díl od před­cho­zích seri­á­lů podob­né­ho typu, Spartakus, True Blood, Xena … nesle­du­je­me pří­běh jed­né hlav­ní posta­vy, ale je to pří­běh mno­ha hlav­ních postav, kte­ré se ihned během prv­ní série rozu­te­čou po celé zemi, občas se shle­da­jí, zúčast­ní se bitvy, ale až v posled­ní sérii se ocit­nou na tom nej­dů­le­ži­těj­ším mís­tě bitvy s armá­dou nemrtvých, pokud tedy pře­ži­ji.

Tím, že před­lo­hou seri­á­lu je série knih Píseň ledu a ohně od spi­so­va­te­le George R. R. Martina, tak sle­du­je­me oprav­du pří­běh všech postav, kte­ré postup­ně zaží­va­jí čím dál slo­ži­těj­ší život­ní pří­běh. Jejich přá­te­lé, jejich rodi­na, postup­ně umí­rá a zra­da od nej­bliž­ších přá­tel je oče­ká­vá­na na kaž­dém kro­ku (o smr­ti nemluvě). Příběh se v prv­ních sezó­nách posu­nu­je vel­mi poma­lu, kaž­dá důle­ži­tá posta­va během své život­ní ces­ty, za smr­tí nebo za slá­vou, zaži­je mno­ho život­ních změn, těž­kých roz­ho­do­vá­ní, aby pře­ži­la.

02 got s8 firstlook 11

Do šes­té série scé­náris­té těži­li hlav­ně z knih, a tak bylo o pří­bě­ho­vých cestách hlav­ních postav jas­no. Až v sed­mé, nemá kniž­ní před­lo­hu, se vše zrych­li­lo, aby pří­běh byl akč­něj­ší a moh­lo stát hod­ně věcí rych­le. Rychlé smr­ti, rych­lé pře­su­ny a hlav­ně aby se moh­lo během posled­ních 15 epi­zo­dách (7. a 8. sezó­na) stát hod­ně důle­ži­tých věcí a všech­ny se hlav­ní posta­vy, kte­ré pře­ži­li osm let útrap, dosta­ly do své­ho cíle, Královo pří­sta­viš­tě, a setka­ly se tvá­ří v tvář noč­ním chod­cům i s jejich Nočním krá­lem.

Na krá­le, sedí­cí na Železném trů­nu si dělá chout­ky mno­ho postav, stá­va­jí­cí krá­lov­na ‚Cersei Lannister, Král Severu (Jom Sníh, krá­lov­na Meereenu, Daenerys Targaryen, i dal­ší.. Samozřejmě celé­hu krá­lov­ství může vlád­nout i Noční král, ale to se dozví­me až 20. květ­na 2019, kdy bude odvy­sí­lán posled­ní díl celé­ho seri­á­lu .


Podívejte se na hodnocení Hra o trůny na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Hra o trůny


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,44936 s | počet dotazů: 251 | paměť: 75110 KB. | 18.04.2024 - 18:59:41