Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Bláznivá škola - Nedokvašená břečka, která si neumí dělat legraci ani sama ze sebe.

Bláznivá škola - Nedokvašená břečka, která si neumí dělat legraci ani sama ze sebe.

BlSkola
BlSkola
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Ach, jak zlost­né jest psá­ti o ničem­ných fil­mech. Věřte nebo ne, ten­to­krát byl kinosál nar­ván, že jsem měl potí­že najít mís­to. Očekával jsem šíle­nou kome­dii, jakou scé­náris­ta David Zucker už něko­li­krát v minu­los­ti před­ve­dl (Naked Gun, Top Secret!, Airplane!). Namísto toho jsem se dočkal jakési nedokva­še­né břeč­ky, kte­rá si neu­mí dělat legra­ci ani sama ze sebe.

Meeting the Principal Aby poza­dí fil­mu bylo zřej­mé, dovo­lím si při­po­me­nout, že vše­o­bec­ná úro­veň vyu­ky na ame­ric­kých střed­ních ško­lách se pohy­bu­je v dale­ko vět­ším rozpě­tí, než v Evropě. Do očí bijí­cí jsou zejmé­na napros­to selhá­va­jí­cí stát­ní ústa­vy v „nesta­bil­ních“ vnitř­ních čtvr­tích vel­ko­měst. Je napros­to nefil­mo­vým fak­tem, že nejmé­ně 5 pro­cent absol­ven­tů US High Schools neu­mí pořád­ně číst a psát. To jsou pro­sím matu­ran­ti. No a pro­to­že vět­ši­na škol je nor­mál­ně nároč­ných, tem­nou sta­tis­ti­ku zřej­mě dopl­ňu­jí ško­ly, jejichž vět­ši­na žáků je sko­ro negra­mot­ných. Bohužel to všech­no kore­lu­je s raso­vým roz­lo­že­ním oby­va­tel­stva.

Clark and his students Film High School High si z toho chce dělat legra­ci. Ukazuje nám (s pat­řič­ně pepr­nou nad­sáz­kou) šíle­nou ško­lu v ghet­tu, jejíž žáci, pokud ji zrov­na neni­čí, trp­ně pře­čká­va­jí vyme­ze­né hodi­ny, aby si odse­dě­li povin­né roky. Jediným zájmem uči­te­lů je doslo­va pře­žít dal­ší den.
Pro ide­a­lis­tic­ké­ho Richarda Clarka (Jon Lovitz) však pla­tí zása­da, že kaž­dý stu­dent má zako­ře­ně­nou schop­nost být nej­lep­ším, a že nee­xis­tu­je zlé dítě. Proto praští se svým tep­lým mís­tem na tatíč­ko­vě výbě­ro­vé aka­de­mii a nastou­pí do ško­ly ve měs­tě, kte­rá je tak ost­rá, že má vlast­ní hřbi­tov. Jeho nevin­ný, nadě­jepl­ný opti­mis­mus uča­ru­je škol­ní úřed­ni­ci Victorii Chappell (Tia Carrere), zatím­co jen při­vá­dí k zuři­vos­ti razant­ní a rea­lis­tic­kou ředi­tel­ku (Louise Fletcher). Clark zamě­ří svou sna­hu na Griffa McReynoldse (Mekhi Phifer), drs­né­ho mla­dí­ka s pře­kva­pu­jí­cím taj­ným snem.

Students Jestliže nás měla Bláznivá ško­la jen roze­smát, pak se jí to moc nepo­ved­lo. Téma je pří­liš váž­né a hro­zi­vé, pro­to­že zce­la reál­né, tře­ba­že nám film před­vá­dí snůš­ku otře­pa­ných gagů (např. Clarkovi nabí­ze­ny ke kou­pi jeho vlast­ní prá­vě ukra­de­né hodin­ky). Na dru­hé stra­ně se sní­mek ani nesna­ží ptát na pra­vé pří­či­ny škol­ských a raso­vých pomě­rů v Americe, nýbrž povlá­vá učel­ně lži­vým, leč poli­tic­ky korekt­ním vysvět­le­ním, že za všech­no špat­né můžou dro­go­ví pře­kup­ní­ci a jejich moc­né orga­ni­zo­va­né mafie.
Bláznivá ško­la vám urči­tě nemu­sí chy­bět. Zábava je to méně než sla­bo­du­chá a ani jako auten­tic­ká ukáz­ka z ame­ric­ké ško­ly vlast­ně nepo­slou­ží.

Hodnocení: MŮŽETE VYNECHAT
http://archiv.neviditelnypes.lidovky.cz/film/blackdot.gif   Victoria ChappellHNIDOPICHOVO REJPÁNÍ
POZOR - AKUTNÍ NEBEZPEČÍ ZNECHUCENÍ

V tom­to fil­mu je jeden záběr za dru­hým mizer­ný. Vzpomínám si jen tak let­mo.


Podívejte se na hodnocení Bláznivá škola na Kinoboxu.

 • Clark Victorii zni­čí nena­hra­di­tel­né auto - vete­rá­na. Kromě jedi­né věty se hned na vše zapo­me­ne.
 • Proč by měl býva­lý rváč a vůd­ce drs­né ban­dy, kte­rý se roz­hod­ne (mož­ná) pár týd­nů špr­tat, mít auto­ma­tic­ky nárok na úspěch? Proč by uči­tel a admi­nis­tra­tiv­ní pra­cov­ni­ce nasa­zo­va­li život, aby chudák nebyl zkla­mán, že mu nevy­šla zkouš­ka?
 • Jak se orga­ni­zu­je vra­ce­ní všech těch zbra­ní, kte­ré jsou „dětem“ ode­brá­ny u vcho­du do ško­ly?.
 • Kde všich­ni pořád berou všech­ny ty spre­je?

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
 • Brad Pitt zraněn při natáčení "Sedm" (1995): Příběh náhody, odhodlání a módní faux pas18. prosince 2023 Brad Pitt zraněn při natáčení "Sedm" (1995): Příběh náhody, odhodlání a módní faux pas Brad Pitt upadl při natáčení scény ve filmu Sedm (1995), v níž jeho postava Mills pronásleduje v dešti Johna Doea. Pittova ruka proletěla čelním sklem auta a musela být operována. Nehoda […] Posted in Zajímavosti
 • Dobrodružství Barona Prášila6. listopadu 2023 Dobrodružství Barona Prášila Dobrodružství barona Prášila je dobrodružný fantasy film z roku 1988, jehož spoluscenáristou a režisérem je Terry Gilliam a v němž hrají John Neville, Sarah Polley, Eric Idle, Jonathan […] Posted in Zapomenuté filmy
 • Air Force One17. srpna 2022 Air Force One Copak s Indianou Jonesem, když se dostaví kmetský věk? Stane se prezidentem Spojených států. Američané se potřebují aspoň jednou do roka prostřednictvím filmové tvorby ujistit, že kdyby […] Posted in Retro filmové recenze
 • Divergence - 75 %5. června 2022 Divergence - 75 % Film byl natočen režisérem Neilem  Burgerem podle knižní předlohy Veronici Rothové. U autorky knih se jedná o trilogii knih Divergence, Rezistence, Aliance, kdy byla taktéž natočena […] Posted in Retro filmové recenze
 • Rychlí a zběsilí - 55 %4. června 2022 Rychlí a zběsilí - 55 % Rychlí a zběsilí jsou předělovým patníkem ve vývoji celé série Rychle a zběsile. Po dvou stylizovaných dílech se vrací ke kořenům, k prvnímu dílu s jeho celkovým tónem i hereckým […] Posted in Retro filmové recenze
 • Rychle a zběsile 2 - 45 %2. června 2022 Rychle a zběsile 2 - 45 % První díl série Rychle a zběsile byl neoddiskutovatelným úspěchem. Studiu vydělal celosvětově přes 200 milionů dolarů, což bylo při pětinovém rozpočtu chápano jako povel k natočení dalších […] Posted in Retro filmové recenze
 • Rychle a zběsile - 65 %1. června 2022 Rychle a zběsile - 65 % Dnes již legendární filmová série Rychle a zběsile přinesla světu kult rychlých aut, horkých pneumatik a vůně spáleného benzínu. Nicméně ačkoli se první díl Rychle a zběsile tváří jako […] Posted in Retro filmové recenze
 • Pátý element31. března 2022 Pátý element Sci-fi a romantická komedie zároveň o velkém koncentrovaném zlu, které se jednou za 5000 let přiblíží k Zemi. Jediná mimozemská civilizace se tomuto zlu umí bránit pomocí pěti elementů, […] Posted in Retro filmové recenze
 • Úsvit mrtvých21. října 2021 Úsvit mrtvých Představte si, že se jednoho krásného rána probudíte a ve vaší ložnici je desetiletá zohavená dívenka, která chce sežrat vašeho manžela, když se jí to částečně podaří, chce manžel sežrat […] Posted in Retro filmové recenze
 • Úsvit mrtvých - První velkofilm Zacka Snydera.22. května 2021 Úsvit mrtvých - První velkofilm Zacka Snydera. Nový remake zombie hororu Úsvit mrtvých natočený Zackem Snyderem podle původního scénáře Jamese Gunna ze 70. let. Město napadlo cosi neznámého, zřejmě neznámý virus, který způsobuje, že […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,23439 s | počet dotazů: 257 | paměť: 72135 KB. | 21.04.2024 - 20:49:42