Kritiky.cz > Recenze knih > Bylinková víla-průvodce světem léčivých rostlin pro děti

Bylinková víla-průvodce světem léčivých rostlin pro děti

a101f0f0003977 bylinkova vila 2d
a101f0f0003977 bylinkova vila 2d
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Víte, co je čarov­ník, babí ucho nebo mate­řin­ka? Chcete se dozvě­dět, jak bylin­ky sbí­rat, sušit a jak je dále zpra­co­vá­vat? Máte rádi las­ka­vé a milé pohád­ky o bylin­kách? Ano, prá­vě vám je urče­na novin­ka s názvem Bylinková víla, jehož autor­kou je Jana Burešová. 

Víla Květuška se chce stát bylin­ko­vou vílou. Je smut­ná, má strach, že neob­sto­jí u zkouš­ky. Potká bylin­ko­vou babič­ku, kte­rá se jí nabíd­ne, že ji nau­čí pozná­vat bylin­ky, jak s nimi zachá­zet, i jak je vlast­ně sbí­rat. Každý den vyrá­ží s babič­kou do pří­ro­dy s košíč­kem a Květuška bed­li­vě poslou­chá babič­či­no pou­ta­vé vyprá­vě­ní. Také ji uká­že v pří­ro­dě, jak bylin­ky vlast­ně vypa­da­jí a kde ros­tou. Květuška má mož­nost vše poznat na vlast­ní oči. Podaří se Květušce slo­žit těž­kou zkouš­ku a stát se tak bylin­ko­vou vílou? Tak to už se nech­te pře­kva­pit a pusť­te se do voňa­vé­ho čte­ní.

Celou kni­hou vás pro­ve­de víla Květuška. V rámeč­ku najde­te zají­ma­vos­ti, kdy a jak bylin­ky sbí­rat, jak je lze poz­dě­ji zpra­co­vá­vat, jaké jsou mýty a pově­ry ve sbě­ru byli­nek. Dále také, jak je vlast­ně sušit, na jaké nedu­hy je lze vyu­žít, dál jaké je vyu­ži­tí v kuchy­ni. Velmi zají­ma­vé jsou i infor­ma­ce o jedo­va­tých rost­li­nách. Na kon­ci kni­hy najde­te kvíz, ve kte­rém si víla Květuška i vy ově­ří­te vaše zna­los­ti, zda jste dob­ře poslou­cha­li. Čeká vás 12 zapekli­tých otá­zek i se správ­nou odpo­vě­dí.

Kniha je oprav­du nád­her­ná. Moc jsem si její čte­ní uži­la. Jelikož milu­ji vůni byli­nek, tak kni­ha pro mě byla jas­nou vol­bou. Od malič­ka jsem se věno­va­la bylin­kám, sbí­ra­la je, suši­la, vyu­ží­va­la v kuchy­ni i při růz­ných nemo­cech. A to mě zůsta­lo do dospě­los­ti. Proto jsem si čte­ní uží­va­la plný­mi douš­ky. Autorce se vel­mi poved­lo při­blí­žit dětem to, k čemu bylin­ky slou­ží a jak vlast­ně může­me vyu­žít ve svůj pro­spěch.

Nádherné ilu­stra­ce Petry Škopac vás pohla­dí a potě­ší. Jsou vel­mi milé a auten­tic­ké. V pří­ro­dě se vám tato kni­ha bude moc hodit a roz­hod­ně vám bude nápo­moc­na při pozná­vá­ní byli­nek v pří­ro­dě.

Informace o bylin­kách jsou vyčer­pá­va­jí­cí. Každý si zde najde to své, co má rád. Myslím si, že je vel­mi dob­ře, že se autor­ka zabý­vá i jedo­va­tý­mi rost­li­na­mi, aby děti vědě­ly, jakým rost­li­nám se při hrách v pří­ro­dě vyhnout. Kapitoly jsou krát­ké, dopl­ně­ny ilu­stra­ce­mi Petry Škopac, kte­ré se více než poved­ly. Na úvod­ní titul­ní strán­ce je víla Květuška, kte­rá sbí­rá bylin­ky do koší­ku.

Publikaci dopo­ru­čím všem milov­ní­kům přírody-klukům i hol­kám a nejen jim. Knihu oce­ní i uči­tel­ky mateř­ských i základ­ních škol, kte­ré si s dět­mi chtě­jí číst o zají­ma­vých bylin­kách a mož­ná pak vyra­zit do pří­ro­dy je pozná­vat.

Po pře­čte­ní kni­hy si může­te s dět­mi o bylin­kách vyprá­vět, ale klid­ně si u toto kni­hu vzít do pří­ro­dy a obje­vo­vat léči­vé byli­ny, ale i ty jedo­va­té, kte­rým je tře­ba se vyhnout. Pusťte se do báječ­né­ho dob­ro­druž­ství, kte­rým obje­vo­vá­ní roz­hod­ně je.

Této kni­ze dávám obrov­ské plus za auten­tic­ké ilu­stra­ce, díky kte­rým v pří­ro­dě bez­peč­ně bylin­ky pozná­te, dále také za nepře­ber­né množ­ství infor­ma­cí o bylin­kách.

Na kon­ci kni­hy jsou uve­de­ny zdro­je, ze kte­rých se autor­ka inspi­ro­va­la při tvo­ře­ní kni­hy, dále infor­ma­ce o autor­ce a ilu­strá­tor­ce.

Kniha je urče­na pro čte­ná­ře od 8 let.

Několik slov o autor­ce:

Jana Burešová žije v Kladně s man­že­lem a tře­mi dět­mi. Mezi auto­ry knih pro děti se zařa­di­la v roce 2018, kdy vyšla její prv­ní kni­ha. Její tvor­ba baví i vzdě­lá­vá. Při psa­ní autor­ka čer­pá ze svých zálib čas­to úzce spo­je­ných s pří­ro­dou. Květinové pohád­ky jsou v pořa­dí její pátou kni­hou a nava­zu­jí na Stromové pohád­kyBylinkové pohád­ky.

Informace o ilu­strá­tor­ce:

Petra Škopac

Od malič­ka trá­vi­la čas v pří­ro­dě se ski­cá­kem a barva­mi. Zbožňovala ilu­stro­va­né kníž­ky a sni­la o tom, že jed­nou bude umět také tak malo­vat. Stále má hlu­bo­ko ukry­to v srd­ci ty nád­her­né ilu­stra­ce a je jí ctí, že dnes může dětem při­blí­žit krá­su pří­ro­dy ve svých ilu­stra­cích.

Ukázka z kni­hy:

Léčivé rost­li­ny, nazý­va­né též byli­ny nebo býlí, pro­vá­ze­jí lid­stvo od samé­ho počát­ku. Z bylin se při­pra­vu­jí nále­vy, odva­ry, tink­tu­ry, mas­ti nebo se při­dá­va­jí do jíd­la, melou se na prá­šek a uží­va­jí se např. jako koře­ní. Také někte­ré kvě­ty a plo­dy se suší a pou­ží­va­jí se jako vůně do skří­ně, na pro­vo­ně­ní poko­jů, jako repe­lent na odpu­ze­ní obtíž­né­ho hmy­zu. Jejich vyu­ži­tí je obrov­ské a roz­hod­ně se neo­me­zu­je jen na recep­ty pro zacho­vá­ní zdra­ví. Používání bylin mělo v minu­los­ti také prak­tic­ký význam, pro­to­že v závis­los­ti na dru­hu pou­ži­té byli­ny pomá­ha­lo tře­ba kon­zer­vo­vat ulo­ve­né maso, aby déle vydr­že­lo.

Léčivé však nejsou jen bylin­ky, ale i někte­ré stro­my keře. Například kvě­ty lípy se pijí při nachla­ze­ní, ale také pro uklid­ně­ní. Květy bezu čer­né­ho pod­po­ru­jí poce­ní a zahře­jí, což se také hodí při nachla­ze­ní. Dubová kůra má hoji­vé čin­ky. Šípky, plo­dy šíp­ko­vé růže, se pijí při nachla­ze­ní i jako pre­ven­ce pro­ti nemo­cem.

Autorka: Jana Burešová

Ilustrace: Petra Škopac

Žánr: pohád­ky

Vydáno: 2024, Vydalo nakla­da­tel­ství Fragment, ve spo­leč­nos­ti Albatros Media, Praha

Počet stran: 64

Vazba kni­hy: váza­ná s lami­no­va­ným pota­hem

ISBN: 978-80-253-6645-5

Knihu může­te kou­pit zde:

Bylinková víla - Průvodce svě­tem léči­vých rost­lin pro děti | Albatrosmedia.cz


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,64834 s | počet dotazů: 266 | paměť: 72334 KB. | 22.05.2024 - 17:24:48