Kritiky.cz > Filmy > Kritický Klub > Nejlepší filmoví řečtí bozi a bohyně

Nejlepší filmoví řečtí bozi a bohyně

immortals rm10
immortals rm10
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Mým oblí­be­ným žánrem ve svě­to­vé kine­ma­to­gra­fii jsou meče a san­dá­ly. Tento typ fil­mů osob­ně roz­dě­lu­ji na dva pod­ty­py - san­dál his­to­ric­ký (rozu­měj bez nad­při­ro­ze­nos­tí) a san­dál mýtic­ký.
Na násle­du­jí­cích řád­cích roze­pí­ši nej­lep­ší před­sta­vi­te­le nesmr­tel­ných řec­kých bohů a bohyň v mýtic­kých san­dá­lech. Výběr to byl slo­ži­tý, pro­to na závěr ješ­tě při­dá­vám bor­ce, kte­ří se těs­ně nevešli.
10. Anthony Quinn
role: Zeus
fil­my: Herkules a Ohnivý kruh, Herkules v pod­svě­tí, Herkules a ztra­ce­né krá­lov­ství, Herkules a Amazonky, Herkules a Minotaurovo blu­diš­tě (vše 1994-1995)
Dia, v podá­ní legen­dár­ní­ho osca­ro­vé­ho her­ce, si pros­tě zami­lu­je­te! Chová se jako jeden z lidí, pomá­há své­mu syno­vi, řeší pro­blémy s žár­li­vou ženou, a v nepo­sled­ní řadě pomá­há Herkulovi vycho­vá­vat jeho děti. Quinn dal posta­vě nej­vyš­ší­ho boha dědeč­kov­skou podo­bu a já mu za to děku­ji.
9. John Hurt
role: Zeus
film: Válka Bohů (2011)
Ve fil­mu Válka Bohů nemo­hou boho­vé ovliv­ňo­vat lid­ské živo­ty pří­mo, pro­to na sebe Zeus (Luke Evans) bere podo­bu staré­ho muže, aby mohl pomá­hat hrdin­né­mu Théseovi s pří­pra­va­mi na budou­cí život héroa. A prá­vě ono Diovo alter ego skvě­le zahrál John Hurt. Působí zde jako jaký­si men­tor, jenž dává mla­dé­mu muži ty nej­cen­něj­ší rady do budou­cí­ho živo­ta. Navíc je skvě­lé poslou­chat Johnův hlas.
8. Isabel Lucas
role: Athéna
film: Válka Bohů (2011)
Athéna, bohy­ně moud­ros­ti a moud­ře vede­né vál­ky, v podá­ní Isabel Lucas je neo­hro­že­nou bojov­ni­cí ve vál­ce s Titány. Jde roz­hod­ně o nej­lep­ší ztvár­ně­ní nej­uctí­va­něj­ší řec­ké bohy­ně. Australská hereč­ka je krás­ná, má líbez­ný hlas a její scé­ny roz­hod­ně film zpes­t­řu­jí.
7. Edgar Ramírez
role: Áres
film: Hněv Titánů (2012)
Přesně takhle jsem si vždy před­sta­vo­val boha vál­ky!!! Venezuelan Ramírez je v této roli nesmír­ně pře­svěd­či­vý. Jeho Áres je kru­tý, zrád­ný a zákeř­ný. A přes­ně tyto vlast­nos­ti vysti­hu­jí cha­rak­ter pána válek!
6. Bill Nighy
role: Héfaistos
film: Hněv Titánů (2012)
Kovář Héfaistos, jenž hází jed­nu hláš­ku za dru­hou, je nej­vtip­něj­ším ele­men­tem celé­ho fil­mu. Jeden z nej­lep­ších brit­ských her­ců sou­čas­nos­ti hra­je tuto posta­vu oso­bi­tým až komic­kým sty­lem, kte­rý do sním­ku neče­ka­ně zapa­dá.
5. Niall MacGinnis
role: Zeus
film: Jáson a Argonauti (1963)
Tento Zeus je kru­tým vlád­cem, kte­rý Jásonovi nepře­je úspěch. Přesně jak v báji! Perfektní, víc snad ani tře­ba dodá­vat!
4. Maggie Smith
role: Thétis
film: Souboj Titánů (1981)
Hlavní zápor­ná posta­va staré­ho Clashe, niž­ší moř­ská bohy­ně Thétis, je žár­li­vá, haš­te­ři­vá a pyš­ná bes­tie, kte­rá se neští­tí jít přes mrt­vo­ly. Skvěle ji zahrá­la mata­dor­ka brit­ské kine­ma­to­gra­fie Maggie Smith. Jde jed­no­znač­ně o nej­lep­ší bohy­ni z řec­kých mýtů, jež se kdy obje­vi­la na plát­ně.
3. Laurence Olivier
role: Zeus
film: Souboj Titánů (1981)
Olivierův Zeus je tak tro­chu mixem Quinna a MacGinnise. Na jed­nu stra­nu nade vše milu­je své­ho pozem­ské­ho syna Persea, na stra­nu dru­hou bez milos­ti tres­tá krá­le Akrisia spo­lu s celým Argem či mění Thetidina syna Kaliba v ohyzd­né zje­ve­ní. To však na bronz boha­tě sta­čí.
2. Liam Neeson
role: Zeus
fil­my: Souboj Titánů (2010) a Hněv Titánů (2012)
Neeson se na Dia hodí ze všech her­ců snad nej­ví­ce. Je napros­to bez chy­by a kdy­by hrál ve fil­mech s lep­ším scé­ná­řem, mohl by klid­ně aspi­ro­vat na Oscara. Takto si aspoň užil bojo­vou scé­nu, kte­rá je navždy zapsá­na ve zla­tém fon­du „mečů a san­dá­lů“!
1. Ralph Fiennes
role: Hádes
fil­my: Souboj Titánů (2010) a Hněv Titánů (2012)
Ve zmí­ně­né bojo­vé scé­ně dělá Neesonovi part­ne­ra jeho dlou­ho­le­tý pří­tel Ralph Fiennes. Jeho Hádes je nej­kom­pli­ko­va­něj­ší nesmr­tel­nou posta­vou, kte­rá kdy záři­la na stříb­ném plát­ně. Hádova pova­ha se totiž znač­ně mění a z padou­cha se na kon­ci dru­hé­ho dílu stá­vá klad­nou posta­vou, kte­rá zachrá­ní situ­a­ci. Zkrátka, jas­ný vítěz.
Byť nový Souboj Titánů nedo­sa­hu­je kva­lit původ­ní­ho, uzmul si prv­ní dvě mís­ta pro sebe. Oba dva Britové jsou totiž napros­to famóz­ní.
Do elit­ní desít­ky se těs­ně nedo­sta­li tito:
1. Claire Bloom - Héra (Souboj titá­nů, 1981)
2. Ursula Andress - Afrodíta (Souboj Titánů, 1981)
3. Danny Huston - Poseidón (Souboj Titánů,2010 a Hněv Titánů)
4. Luke Evans - Zeus (Válka Bohů)
5. Kevin Smith - Áres (Herkules, Xena)
V budouc­nu se podí­vám i na his­to­ric­ké san­dá­ly a udě­lám žeb­ří­ček nej­vět­ších smr­tel­ných řec­kých hrdi­nů.
zdroj obráz­ků: hitfix.com, ynaqejud.dz-net.me, thomaspluck.com, pinterest.com, aveleyman.com, agonybooth.com, theactionelite.com, aceshowbiz.com, youtube.com
zdroj videí: youtube.com
jiné zdro­je: imdb.com

Tento člá­nek napsal autor Ondřej Novotný, kte­rý je redak­to­rem webu Kritický Klub

Patří do rubri­ky: Žebříčky


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • RECENZE – První řez13. srpna 2020 RECENZE – První řez Autoři: Judy Melinek, T. J. MitchellPřeklad: Roman LipčíkNakladatelství: MetaforaRok vydání v ČR: 2020Počet stran: 368ISBN: 978-80-7625-120-5 Anotace:Za podezřelým případem smrtelného […] Posted in Recenze knih
  • Alena Antalová o filmu Léto s gentlemanem13. února 2019 Alena Antalová o filmu Léto s gentlemanem Ve filmu hrajete babičku, přitom jste taková mladice! Jak jste se do takové role vžívala? Musela jste pro roli změnit svůj zevnějšek? Zaprvé nejsem žádná mladice, ale děkuji za lichotku! […] Posted in Rozhovory
  • Leoš Noha20. října 2016 Leoš Noha Rodák z Ústí nad Labem se v devadesátých letech objevoval na divadelní scéně, od roku 2005 začal působit v pražském Divadle Na zábradlí. Svou první filmovou příležitost dostal v roce 2004 […] Posted in Profily osob
  • Thor: Láska jako hrom7. července 2022 Thor: Láska jako hrom Fáze 4 je v Marvelu bez debat nejslabší (Black Widow, Eternals i Dr. Strange jsou průměrnými komiksovkami a jde to vidět i na hodnocení - ta doba kdy každá nová marvelovka se nacházela v […] Posted in Filmové recenze
  • V amerických kinech debutuje film Chevalier natočený v Praze s Kelvinem Harrisonem Jr. v hlavní roli21. dubna 2023 V amerických kinech debutuje film Chevalier natočený v Praze s Kelvinem Harrisonem Jr. v hlavní roli Chevalier, historický životopisný film o hudebním skladateli Josephu Bolognovi, který se natáčel v Praze a okolí v roce 2021, debutuje tento víkend v kinech ve Spojených státech poté, co […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • #1850: DC komiksový komplet 49: DC Nová hranice, kniha druhá - 65 %16. listopadu 2018 #1850: DC komiksový komplet 49: DC Nová hranice, kniha druhá - 65 % DC komiksový komplet 49: DC Nová hranice, kniha druhá (DC: The New Frontier)Vydalo Eaglemoss Collections v pevné vazbě v roce 2018. Původně vyšlo jako čísla 4 až 6 minisérie "DC: The New […] Posted in Recenze komiksů
  • Funhouse, The (1981)22. prosince 2012 Funhouse, The (1981) Díky své zvědavosti se stali svědky vraždy. Teď jsou uvězněni v Domě hrůzy a mají vraha v patách. Nečeká je žádné slitování, protože ten se řídí pravidlem: Rodina je na prvním místě! […] Posted in Horory
  • Hejno kobylek (2020)6. srpna 2021 Hejno kobylek (2020) Po téměř ročním odkladu jsem se "konečně" dočkal a výsledek je za mne docela dost neuspokojivý. Chtěl jsem být milejší už jen proto, že horor s kobylkama nemívám na Menu denně natož ročně, […] Posted in Krátké recenze
  • Proti zdi4. května 2005 Proti zdi Nejlepší film roku a ocenění na Berlinale si připsal turecko-německý film Proti zdi. Jde o docela drsný příběh o neobvyklém soužití dvou tureckých přistěhovalců v Německu. Cahit má […] Posted in Filmové recenze
  • Jan van Helsing: Ruce pryč od této knihy!4. června 2020 Jan van Helsing: Ruce pryč od této knihy! Vyčleňte si dost času, dost mozkových kapacit a dost trpělivosti. A odhodlání projít si i smíšenými pocity. Ač má člověk chuť přečíst tuto knihu na jeden zátah, doslova ji zhltnout, asi by […] Posted in Knihovnička
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,08146 s | počet dotazů: 265 | paměť: 72316 KB. | 20.05.2024 - 04:13:40