Kritiky.cz > Speciály > Dámský klub - „Dokázali to oni. Já neudělal nic. Jen jsem stál vzadu a sledoval tu magii, která se děla a snažil se jen ujistit, že kamera míří správným směřem, aby to zachytila. Měl jsem štěstí.“ – režisér Bill Holderman

Dámský klub - „Dokázali to oni. Já neudělal nic. Jen jsem stál vzadu a sledoval tu magii, která se děla a snažil se jen ujistit, že kamera míří správným směřem, aby to zachytila. Měl jsem štěstí.“ – režisér Bill Holderman

DamKlub 1
DamKlub 1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

„Diane ztě­les­ňu­je všech­no, co si kdy může­te přát,“ říká Holderman. „Natáčeli jsme scé­nu, kde si Diane měla obléct oprav­du straš­ný out­fit a vyjít v něm před kama­rád­ky, kte­ré se mají zhro­zit. V den zkouš­ky jsme zjis­ti­li, že všech­ny naše kos­týmy na Diane pořád vypa­da­jí moc ele­gant­ně a vtip nefun­go­val. Diane řek­la: OK, dej­te mi 10 minut. Odjela a vrá­ti­la se s neu­vě­ři­tel­ný­mi kous­ky oble­če­ní, z nichž jeden kus jsme pou­ži­li do fil­mu. Kabát, ve kte­rém se před­ve­de, je kou­sek, ze kte­ré­ho si dělá­me ve fil­mu legra­ci. Ve sku­teč­nos­ti je to kou­sek od vel­mi slav­né­ho návr­há­ře, kte­ré­ho tím asi úpl­ně nepo­tě­ší­me. Co tím však chci říct. Diane doká­že pro­blémy řešit sama. Není pla­chá, jako ve fil­mu. Není opa­tr­ná, když vám říká své názo­ry. Vždy vám přes­ně a na plná ústa řek­ne, co si mys­lí,“ dodá­vá Holderman.

„Je zvlášt­ní, když vás má reží­ro­vat někdo, kdo by mohl být vaším synem nebo dokon­ce vaším vnu­kem,“ zlo­bí se nao­ko Fonda. „Přesto si Bill zís­kal vel­mi rych­le náš respekt, aniž by se o to nějak násil­ně sna­žil. Je skvě­lý reži­sér, i když to nikdy před­tím nedě­lal. Měl na pla­ce čty­ři žen­ské fil­mo­vé hvězdy, což je pro reži­sé­ra dost kom­pli­ko­va­ná situ­a­ce. Přesto byl báječ­ný, že jsme si prá­ci s ním všech­ny uži­ly a cíti­ly se sebe­jis­tě“.

Pracovat s holly­wo­od­ský­mi legen­da­mi však není zastra­šu­jí­cí jen pro reži­sé­ra, ale i pro kopro­du­cent­ku Erin Simms a výtvar­ni­ci Rachel O´Toole.

„Jane měla pocit, že její pokoj nevy­sti­hu­je cha­rak­ter její posta­vy,“ vzpo­mí­ná Holderman. Ten pokoj se nachá­zel v luxus­ním hote­lu, kte­rý Vivian vlast­ní. Tyhle scé­ny se natá­če­ly v úchvat­ném 5 hvěz­dič­ko­vém hote­lu Montage v Beverly Hills.

„Jane Fonda měla oprav­du jas­nou před­sta­vu o zaří­ze­ní poko­je. Montage je oprav­du krás­ný hotel, ale neměl náby­tek, o kte­rém by si mys­le­la, že by její posta­va v míst­nos­ti měla. To byl pro­blém. Byli jsme hod­ně ome­ze­ni roz­poč­tem. Byl jsem zou­fa­lý. Máte k dipo­zi­ci osca­ro­vé her­ce a pro­blémy se obje­ví ješ­tě dřív než začne­te,“ dodá­vá Holderman.

Ale Erin Simms doká­za­la, že má ve svém štá­bu i pár super­hr­di­nů. „Erin a Rachel doká­žou pře­káž­ky odstra­ňo­vat jak máv­nu­tím prout­ku,“ pozna­me­ná­vá Holderman. Během 30 minut poté, co si uvě­do­mi­li, že jsou jejich herec­ké hvězdy zkla­ma­né, vyra­zi­ly do ulic. „Šly do Mitchell & Gold, pro­dej­ny nábyt­ku. Po krát­kém roz­ho­vo­ru s manage­rem mu doslo­va vystě­ho­va­ly showro­om a o hodi­nu poz­dě­ji byl pokoj v hote­lu Montage přes­ně tak repre­zen­ta­tiv­ní, jak bylo pro posta­vu Vivian potře­ba. Jane Fonda byla šťast­ná. Poté jsme od ní jako pro­duk­ce dosta­li jeden z nejdel­ších vysvět­lu­jí­cích a pochval­ných e-mailů, co jsme kdy čet­li“.

„Postava Vivian boju­je s něčím, co si mys­lím, že se stá­vá lidem všech věko­vých kate­go­rií, a to je zra­ni­tel­nost a strach z poten­ci­ál­ní­ho zkla­má­ní, kte­ré život může při­nést. Vivian se skrý­vá za úspě­chem. Skryla strach z inti­mi­ty tím, že je vel­mi ote­vře­ná vůči fyzic­ké náklon­nos­ti. Sex? Ano. Milovat? Nikdy. Musí tedy zku­sit pře­ko­nat tuhle zra­ni­tel­nost a dát důvě­ru něko­mu, o kom se domní­vá, že ji nezra­dí. Ten někdo je Arthur Riley, kte­ré­ho hra­je Don Johnson, do kte­ré­ho byla zami­lo­va­ná před 40 lety“.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Dámský klub


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,52394 s | počet dotazů: 320 | paměť: 71837 KB. | 20.06.2024 - 13:36:46