Kritiky.cz > Recenze knih > Sněhurčina rakev

Sněhurčina rakev

324570802 873752360408847 2746800538663903880 n
324570802 873752360408847 2746800538663903880 n
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Kniha „Sněhurčina rakev“ od auto­rů Kerstin Signe Danielsson a Romana Voosena, jež vyda­la Moravská Bastei MOBA, je vel­mi sple­ti­tý a do posled­ní­ho detai­lu pro­myš­le­ný pří­běh, jež vás s odha­le­ním vra­ha bude napí­nat až do posled­ní strán­ky kni­hy.

 „Tu se měla v srd­ci mla­dé krá­lov­ny k pano­vá­ní zlo­ba a nená­vist a tak zle ji uží­ra­ly, že si jed­no­ho dne povo­la­la lov­ce a dala mu straš­li­vý úkol. Nechť zave­de malou Sněhurku do hlu­bo­ké­ho lesa, tam ji zabi­je a jako důkaz své paní při­ne­se její ját­ra a plí­ce.“ Sněhurka, pod­le brat­ří Grimmů

Celý pří­běh začí­ná před zahá­je­ním výsta­vy sklář­ské­ho umě­ní, kde před­se­dou před­sta­ven­stva fir­my je Gunnar Gustavsson, a na kte­rém mělo být vysta­ve­no i dílo s názvem „Sněhurčina rakev, jež bylo jed­ním ze špič­ko­vých expo­ná­tů sklář­ské­ho muzea.

Pak si za moc­ný­mi stě­na­mi skle­ně­né rakve všimla lid­ské kost­ry. Měla na sobě šaty. První reak­ce: hnus. Kosti a leb­ka vypa­da­ly pře­kva­pi­vě reál­ně, k tomu ošun­tě­lé a špi­na­vé oble­če­ní zaschlé od krve. Smrt za sklem. Objekt ji cito­vě zasá­hl, byl to téměř emoč­ní útok. Rakev, kte­rá byla stej­ně jako leb­ka kos­ti sym­bo­lem pomí­ji­vos­ti, před­sta­vo­va­la na jed­nu stra­nu hra­ni­ci mezi tím­to a oním svě­tem, mezi živo­tem a smr­tí, na dru­hou stra­nu láka­lo prů­hled­né sklo k pozo­ro­vá­ní, k jaké­musi zvrá­ce­né­mu voye­ris­mu. 

Nic by na tom neby­lo div­né­ho, kdy­by někdo  toto dílo neza­mě­nil a skle­ně­né kos­ti nevy­mě­nil za sku­teč­né lid­ské ostat­ky ve sva­teb­ních šatech. A mno­hem hro­zi­věj­ší před­sta­va je to, že se s nej­vět­ší prav­dě­po­dob­nos­tí jed­ná o těles­né pozůstat­ky Gustavssonsové ženy Berti, kte­rá zmi­ze­la večer 29. srp­na - přes­ně před pade­sá­ti lety, ze své sva­teb­ní hos­ti­ny, a pak už ji nikdy nikdo nevi­děl.

Gunnar se s Beritinou ztrá­tou nikdy nevy­rov­nal a na pade­sát let se uza­vřel do sebe. Nikdy se zno­vu neo­že­nil, nikdy do své­ho živo­ta nevpus­til dal­ší ženu. A teď tako­vá­to rána osu­du, jež ho tak boles­ti­vě zasáh­la na nej­zra­ni­tel­něj­ším mís­tě. Jde to snad o něja­ký nepo­ve­de­ný a špat­ný vtip?  Anebo nao­pak hroz­ný zlo­čin?

Celá tahle zále­ži­tost má veš­ke­ré nále­ži­tos­ti melod­ra­ma­tic­ké detek­tiv­ky tj. dvě vel­mi váže­né pod­ni­ka­tel­ské rodi­ny, záhad­né zmi­ze­ní nevěs­ty spo­lu s ado­p­tiv­ním bra­t­rem, dra­ma­tic­ky zin­sce­no­va­ný návrat pohře­šo­va­né man­žel­ky, respek­ti­ve její leb­ky a kos­tí, a to všech­no v rám­ci výsta­vy, kte­rá má osla­vo­vat celo­ži­vot­ní dílo teh­dej­ší­ho ženi­cha a dvě stě pade­sá­ti­le­tou his­to­rii fir­my..... tohle zavá­ní pře­váž­ně pomstou, pod­lou a zlo­my­sl­nou pomstou. Jak si to jinak vysvět­lit? Někdo vám ukrad­ne ženu a po pade­sá­ti letech vám pošle její kos­ti.....

Kdo ale sto­jí na celém poza­dí samot­né­ho pří­bě­hu ? Šlo kdy­si o únos, vraž­du nebo jiný násil­ný trest­ný čin? V tom­to zapekli­tém pří­bě­hu exis­tu­je nesku­teč­né množ­ství vari­ant, stej­ně jako v mate­ma­tic­ké rov­ni­ci o samých nezná­mých....

To už však musí zjis­tit zku­še­né vyšet­řo­va­tel­ky Ingrid Nystromová a Stina Forssová, jejichž pát­rá­ní je ten­to­krát zave­de mezi tři rodin­né pod­ni­ky do sma­land­ské Říše skla, a to i retrospek­tiv­ně až pade­sát let zpát­ky, kdy na povrch začí­na­jí vyplou­vat i věci, co měly být navždy pohřbe­ny....

Sněhurčina rakev je skvě­le napsa­ný pří­běh, pro­pra­co­va­ný do nejmen­ších detai­lů, nabí­ze­jí­cí spous­tu nitek k něko­li­ka vra­hům, a vy si do posled­ní chví­le nejste jis­tí, co se před pade­sá­ti lety sku­teč­ně sta­lo. Střípky minu­los­ti, kte­ré vám auto­ři krů­ček po krůč­ku odha­lu­jí, do sebe poma­lu a jis­tě začí­na­jí zapa­dat. 

Kouzlu Sněhruky pros­tě nejde odo­lat, jakmi­le se jed­nou začte­te do toho­to str­hu­jí­cí­ho pří­bě­hu, nebu­de chtít pře­stat číst....

Sněhurčina rakev

Napsali: Roman Voosen a Kerstin Signe Danielsson

Překlad: Eva Osinová

Vydala Moravská Bastei MOBA, s.r.o.

Vydání prv­ní, Brno 2020

ISBN: 978-80-243-9176-2


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • DÍVKA BEZE JMÉNA18. srpna 2021 DÍVKA BEZE JMÉNA Dívka beze jména je dalším případem ambiciózní policistky Josei Quinnové, s kterou jsme se již dříve mohli seznámit v prvním díle této série s názvem "Mizející dívky", od celosvětově […] Posted in Recenze knih
  • MĚSTO ŠPÍNY: Temná místa skrývají pravdu9. srpna 2023 MĚSTO ŠPÍNY: Temná místa skrývají pravdu Milujete-li řešení hádanek a odkrývání temných pravd, kde autorkou předkládané indicie tak trochu zkreslují a odvádějí pozornost od hlavního podezřelého, určitě si nenechte ujít hvězdný […] Posted in Recenze knih
  • PENZION26. února 2023 PENZION Pokud máte rádi napínavé čtení, tak si určitě nenechte ujít novinku v podobě knihy PENZION od spisovatele Robina Morgana-Bentleyho, jež vydalo nakladatelství DOMINO. Mladý manželský pár […] Posted in Recenze knih
  • Poprava18. října 2021 Poprava Kniha Poprava, od nejlepší severské autorky Yrsy Sigurdadóttir, je detektivka s mrazivými prvky thrilleru, díky němuž pochopíte, že všechny utajené zločiny svého viníka nakonec stejně […] Posted in Recenze knih
  • Na okraji17. října 2021 Na okraji Nemůžeme děti ochránit před vším..... To, že děti nemůžeme ochránit před vším, přece neznamená, že bychom je neměli chránit před tím, před čím je ochránit dokážeme... Napínavý severský […] Posted in Recenze knih
  • Černá ruka16. srpna 2021 Černá ruka Černá ruka "La Mano Nera" je kniha věnující se italské, či lépe italsko-americké zločinecké organizaci působící na americké půdě na počátku 20. století. Tohoto tématu se bravurně zhostil […] Posted in Recenze knih
  • ZLOČIN ŠTÁBNÍHO STRÁŽMISTRA. Vinen či nevinen?5. února 2020 ZLOČIN ŠTÁBNÍHO STRÁŽMISTRA. Vinen či nevinen? Kniha „Zločin štábního strážmistra“ je napínavým příběhem o usilovném hledání ztracených vodítek z doby dávné minulosti protektorátu Čech a Moravy, kdy se pouštíme v pátrání po stopách […] Posted in Recenze knih
  • V kleci od Ellison Cooper15. července 2019 V kleci od Ellison Cooper Strhující a dech beroucí thriller, při jehož čtení vás bude doslova mrazit v zádech a s každou další přečtenou stránkou budete spolu s hlavní hrdinkou Sayer Altairovou dychtivě pátrat po […] Posted in Recenze knih
  • Když zmizela24. března 2024 Když zmizela V knize "Když zmizela" od norské autorky Alex Dahl se můžete těšit na famózní glam-noir thriller vyprávějící o všech nástrahách módního průmyslu a svůdnosti moci, o silném poutu mezi […] Posted in Recenze knih
  • Otázka viny2. srpna 2023 Otázka viny Milovníci thrillerů zbystřete! S knižní novinkou Otázka viny od Jorna Liera Horsta si určitě přijdete na své. V knize samozřejmě nesmí chybět nejen nebezpečná hra na život a na smrt, ale i […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,49024 s | počet dotazů: 258 | paměť: 71627 KB. | 24.06.2024 - 15:19:39