Kritiky.cz > Recenze > Eragon

Eragon

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Do kin prá­vě vkro­čil ten­to film na poli fan­ta­zy a upřím­ně řeče­no, byl dosti oče­ká­va­ný. Mnoho lidí v něm vidě­lo nástup­ce Pána prs­te­nů, jiní zase tvr­di­li, že to bude napros­tý pro­pa­dák. Ovšem netre­fi­la se ani jed­na sku­pi­na, Eragon se totiž zasta­vil na půl­ce ces­ty..

Tento film vychá­zí ze své stej­no­jmen­né kniž­ní před­lo­hy, kte­rá ve svě­tě skli­di­la ohrom­ný úspěch. Ta pochá­ze­la od teh­dy nezná­mé­ho Christophera Paoliniho, kte­rý se tou­to kni­hou kata­pul­to­val mezi nej­pro­dá­va­něj­ší auto­ry. Přesněji řeče­no, jeho dílo bylo dru­hou nej­pro­dá­va­něj­ší kni­hou hned po Pánu prs­te­nů, a to je vel­ký úspěch na jeho věk (15 let). Vše má ale i své stin­né strán­ky a náš mla­dý spi­so­va­tel na ně již brzy nara­zil. Na scé­ně se zača­ly obje­vo­vat ohla­sy, že šlo pou­ze o krá­dež nápa­dů od jeho slav­ných kon­ku­ren­tů. Konkrétně se mělo pře­váž­ně jed­nat o Pána prs­te­nů a Harryho Pottera, kte­ré prý „vycu­cal“ až ke dnu. Jakmile se obje­vi­la zprá­va o zfil­mo­vá­ní této kni­hy, vyvo­la­lo to ohrom­ný roz­ruch. Divácká veřej­nost byla najed­nou roz­dě­le­na na dva nesmi­ři­tel­né tábo­ry. Příznivci hlá­sa­li o fil­mu, že se údaj­ně má jed­nat o nástup­ce Tolkienova Pána prs­te­nů, zato odpůr­ci si na něm vylé­va­li všech­nu svou zlost. Po těch­to udá­los­tech jsem byl veli­ce zvě­da­vý, jak ten­to pří­růs­tek do fan­ta­zy žán­ru dopa­dl. Proto jsem se ihned vypra­vil do kina, a to s dosti vel­kým oče­ká­vá­ním od něho, jeli­kož se jed­na­lo o jeden z nej­o­če­ká­va­něj­ších sním­ků toho­to roku.
Nevím, jest­li je to pří­liš vhod­né, ale svo­ji kri­ti­ku nebu­du dáv­ko­vat po lžič­kách. Už při shléd­nu­tí traille­ru na film jsem měl oprav­du nepří­jem­ný pocit. Zdálo se mi totiž, že ve vzdu­chu visí něja­ký ten pořád­ný fil­mo­vý prů­ser. Nevím jest­li to bylo tím otřes­ným čes­kým dabin­gem, co jsem mohl v ukáz­ce sly­šet, či nedej bože jeho obsa­hem. To jsem ale ješ­tě ani zda­le­ka netu­šil, co se na nás vrh­ne za pro­pa­dák. Bohužel se nej­spíš jed­ná o nej­vět­ší zkla­má­ní toho­to roku, a to tvůr­ci oprav­du nesli­bo­va­li.

Dračí jez­dec k nám při­le­těl a vůbec to není žád­né posví­ce­ní. Nepřinesl zho­la nic nové­ho, snad krom digi­tál­ní­ho dráč­ka, kte­rý se mi zdál i doce­la roz­to­mi­lý. Zato ale do našich kin při­ne­sl už sto­krát sly­še­né frá­ze­ti­pu „Zabili mi otce, pomstím se!“. Naprosto nesmy­sl­né věty, někdy mi to při­pa­da­lo jako vskut­ku nemož­né, co si tam ty „lout­ky“ říka­jí. Znělo to oprav­du otřes­ně a půso­bi­lo to jako tla­chá­ní do vět­ru, aby se neřeklo, že dia­lo­gy zde nema­jí prak­tic­ky žád­ný význam. Scénář mě uchvá­til svo­ji nelo­gič­nos­tí až trap­nos­tí. Když se napří­klad Eragon vydá­vá zachrá­nit Aryu, tak se mu jeho věr­ný sta­řík Brom sna­ží roz­mlu­vit ten­to „straš­li­vý“ nápad, a ani dra­či­ci Safiře se to moc neza­mlou­vá, nako­nec ale odle­tí. Tam to „neče­ka­ně“ náš mla­dý hrdi­na nezvlád­ne a tak mu Brom zachrá­ní život, ovšem za život svůj. Postavil se totiž pro­ti tem­né­mu Durzovi pří­mo do rány mís­to Eragona. Jak šle­chet­né, ale hlav­ní otáz­ka je, kde se tam najed­nou vzal? I na hřbe­tu naší milé dra­či­ce to byl pěk­ný kus. No nej­spíš měl náš Brom ten den dobrou kon­di­ci, a tak si to šlápnul hez­ky po svých. Myslíte, že jsem zeší­lel? Ne, oprav­du ne, tako­vých situ­a­cí je ve sním­ku nespo­čet a hra­ni­čí s lid­ským rozu­mem. Ptáte se, kdo tako­vou sláta­ni­nu mohl reží­ro­vat? Řeknu vám k tomu jen jed­no: Stefen Fangmeier. Já vím, nikterak jsem vám nepo­mohl, jeli­kož vám toto jmé­no zho­la nic neří­ká. V žád­ném pří­pa­dě to nezna­me­ná, že jste nějak zaspa­li dobu, mně toto jmé­no také nic neří­ka­lo.
Tento člo­věk totiž nic jiné­ho nena­to­čil, krom této veli­ce roz­břed­lé pochout­ky, kte­rou rozře­dil toli­ka tuna­mi pato­su, až se mi z toho děla­lo nevol­no. Co říci k ději, také to není nikterak sil­ná strán­ka toho­to sním­ku. Protože jsou tvůr­ci mega­lo­ma­ni, tak tu nejde o nic míň, než záchra­nu rov­nou celé­ho svě­ta. Chudý far­mář­ský chla­pec Eragon najde v Dračích horách podiv­ný mod­rý kámen. Snaží se ho zpe­ně­žit, ale nako­nec si ho nechá u sebe. Za něja­ký ten čas se z něj vylíh­ne malý drak, tedy spí­še dra­či­ce Safira, kte­rá si ho vybra­la za své­ho jezd­ce. Těch je ve svě­tě pomá­lu, tedy spí­še jen jeden, jeli­kož tyran­ský král Galbatorix (John Malkovich) je pří­liš v lás­ce neměl. On je všech­ny vybil s pomo­cí čer­nok­něž­ní­ka Durzy (Robert Carlyle). Eragon pozná, že zde je konec nevin­né hry, teď mu jde sku­teč­ně o jeho život. Temné síly jsou schop­ny udě­lat coko­liv, aby jezd­ce zabi­ly, a tak to „neče­ka­ně“ jako prv­ní odne­sl jeho nevlast­ní tatík. Nyní se náš hlav­ní hrdi­na nahně­val na celý svět a jde se pomstít tyran­ské­mu krá­li a při tom něja­kou náho­dou zachrá­ní celý svět. Také vám to při­pa­dá tak absurd­ní? Já bych řekl, že prav­dě­po­dob­nost něče­ho tako­vé­ho je při­bliž­ně stej­ná, jako když si vsa­dí­te sport­ku. Problém je, že nikdy nevy­hra­je­te, a to pla­tí i o našem recen­zo­va­ném fil­mu.

S ním roz­hod­ně také nikdo nevy­hra­je žád­nou cenu, a to ani za digi­tál­ní tri­ky, jak smut­né. Aspoň s tím­to aspek­tem si tvůr­ci moh­li pohrát k doko­na­los­ti, ale nesta­lo se tak. Takže i zde je to tak nějak nemast­né, nesla­né. Říkáte si, že to tře­ba zachrá­ní herec­ké výko­ny ve fil­mu. Nezachrání. Vaše utr­pe­ní ješ­tě více pro­hlou­bí, tako­vý hlav­ní pro­ta­go­nis­ta vám urči­tě radost neu­dě­lá. On totiž nemá žád­ný talent, při­jde a odří­ká nau­če­ný scé­nář a ode­jde. Toto ale zvlád­ne i něja­ký omše­lý kom­par­sis­ta. Nejspíš ale i on pochá­zí od něja­ké­ho nepo­ve­de­né­ho kom­par­su, tak­že se není tak nějak čemu divit. Jeho slav­ní kole­go­vé se také moc nevy­táh­li.
Výkony to byly sice lep­ší, ale jejich schop­nos­tem zda­le­ka neod­po­ví­da­jí. Mohlo to zkrát­ka dopad­nout mno­hem lépe, kdy­by napří­klad tako­vý John Malkovich dostal více pro­sto­ru v roli nená­vi­dě­né­ho krá­le. Bohužel se tak nesta­lo, a tuto posta­vu uvi­dí­me na scé­ně při­bliž­ně jen tři­krát. Snímek jde do našich kin bohu­žel s čes­kým dabin­gem, kte­rý je mimo­cho­dem do tře­ti­ce vše­ho zlé­ho také dosti otřes­ný. Takže pokud chce­te, abys­te z fil­mu měli ale­spoň o tro­chu lep­ší pocit, vyhle­dej­te si v kinech kopii s ori­gi­nál­ním dabin­gem. Jak už jsem říkal, někte­ří lidé auto­ra kni­hy ozna­či­li za vykra­da­če jeho slav­ných kon­ku­ren­tů. Nevím, jak tomu bylo v kniž­ní před­lo­ze, ale ve zfil­mo­va­né ver­zi s tím musím jen sou­hla­sit. Když jsem Eragona sle­do­val při jeho pou­ti, tak jsem si vši­ml že spous­ta exte­ri­é­rů jako by z oka vypadly z již zmi­ňo­va­né­ho Pána prs­te­nů., a proč mi ta kouz­la nějak moc při­po­mí­na­jí Herryho Pottera ? No radě­ji se v tom nebu­de­me nějak moc šťou­rat, kdo ví co bychom ješ­tě obje­vi­li…

Jak bych tedy sní­mek hod­no­til? Nebýt kniž­ní před­lo­hy, tak by film nena­bí­zel ani špet­ku zába­vy, kte­rá by vás vtáh­la. Je ale také prav­da, že film nabí­zí doce­la stra­vi­tel­ný děj, tedy pokud se pře­ne­se­te přes vše­chen ten patos. Některé momen­ty jsou doce­la dob­ré, ale nebýt koneč­né bitvy zís­kal by ode mne ješ­tě o hvěz­dič­ku méně. Pravda, takhle je to za tři, ale až nechut­ně těs­ně. Ovšem niko­mu to vadit nebu­de, mno­ha­mi­li­o­no­vé trž­by už se hrnou, a zde je opět vidět jakou má rekla­ma moc. A kdo ví, tře­ba za námi nedej bože brzy při­ces­tu­je díl dru­hý. Opravdu vyčer­pá­va­jí­cí.

Obrovské zkla­má­ní, tuny pato­su a mizer­ný čes­ký dabing. Tak tahle dopa­dl náš dra­čí jez­dec a nej­o­če­ká­va­něj­ší film v tom­to roce, smut­né. Doporučit ho mohu snad leda rodi­nám s malý­mi dět­mi. Dětem otřes­né nedo­stat­ky nebu­dou vadit, a rodi­če to nějak zkous­nou. Pro všech­ny ostat­ní, co jste chtě­li znát ten­to pří­běh, radě­ji se obrať­te na kni­hu.

Naše hod­no­ce­ní: 

0

Podobné člán­ky

Recenze: Doba ledo­vá 3: Úsvit dino­sau­rů

Recenze: JCVD

Recenze: Válka Nevěst

Recenze: Chlapec v pru­ho­va­ném pyža­mu

Recenze: Monstra vs Vetřelci 3D

Recenze: Marley a já

Recenze: Sedm živo­tů

Recenze: Pochyby

Recenze: Strážci - Watchmen

Recenze: Milionář z cha­tr­če

1. January 2007 - 0:00 — Slávek Anlauf


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Jana Plodková - Lichoradka12. srpna 2019 Jana Plodková - Lichoradka Vaše postava patří mezi ty záporné, jak byste ji popsala? Říká se, že Lichoradka je obecně zlá postava, já bych ji spíš specifikovala jako hodně zákeřnou. Je to sestra Rodovoje a Rodovíta […] Posted in Rozhovory
  • Severský filmový podzim 20147. listopadu 2018 Severský filmový podzim 2014 Posted in Galerie
  • Čertoviny - Kde se točilo?3. ledna 2018 Čertoviny - Kde se točilo? Natáčení nejprve štáb zavedlo do zábavního parku Čertovina nedaleko Hlinska, kde se točily scény v pekle. Pak se všichni přesunuli do skanzenu v Přerově nad Labem, kam se režisér vrátil […] Posted in Speciály
  • The Batman – Recenze – 90 %2. března 2022 The Batman – Recenze – 90 % Novou verzi komiksového filmu o netopýřím muži s Robertem Pattinsonem v hlavní roli a s názvem The Batman natočil a spolu se scenáristou Peterem Craigem i napsal režisér Matt Reeves, který […] Posted in Filmové recenze
  • Mulan – Recenze – 50%3. září 2020 Mulan – Recenze – 50% Film Mulan je hranou předělávkou Disneyho animovaného snímku Legenda o Mulan z roku 1998, vyprávějícího dávný příběh ze starověké Číny o mladé ženě, která se přestrojí za muže, […] Posted in Filmové recenze
  • Death Note (2017) - 80% dikobrazího manga stylu (horror / mystery)9. září 2017 Death Note (2017) - 80% dikobrazího manga stylu (horror / mystery) "Dej týnejžrovi deníček a je z něj Superman. Dej mu k tomu ještě tužku a je z něj bůh Kira.." I tak by se dal popsat tenhle velice zajímavý tvůrčí počin, který je křížencem Japonského […] Posted in Filmové recenze
  • Shingeki no Kyojin 2 - 7. díl26. listopadu 2017 Shingeki no Kyojin 2 - 7. díl Boj zblízka Eren se přeměňuje v titána, dopadá spolu s Reinerem na zem a pouští se s ním do pěstního souboje. Mikasa, během toho, co přihlíží souboji, lituje, že Reinerovi i Bertholdovi […] Posted in Spoilery
  • Hatchet III (2013)3. ledna 2017 Hatchet III (2013) Victora jen tak něco nezabije a tentokrát si to kromě zástupců šerifa a několika zdravotníků, odskáče i slavné SWAT... Na policejní stanici příjde zakrvácená žena s brokovnicí v […] Posted in Horory
  • Jak získat práci: Klíčové kroky a úspěšné vzory motivačních dopisů26. prosince 2023 Jak získat práci: Klíčové kroky a úspěšné vzory motivačních dopisů   Získání práce v dnešní konkurenční době není jednoduchým úkolem. S ohledem na rostoucí počet uchazečů je důležité vytvořit dobrý dojem již od samého začátku. Jedním z klíčových […] Posted in Ze života
  • Baahubali 2: The Conclusion - 80 %24. října 2017 Baahubali 2: The Conclusion - 80 % V tomto dobrodružném muzikálu se nám naskýtá pohled do poměrů uvnitř indické královské rodiny. Nevlastní bratři vychovávaní stejnou matkou, jeden je dobrý, druhý je zlý a královna matka […] Posted in Filmové recenze

Tento článek napsal redaktor již zaniklého webu PlayAll.cz
Na Kritiky.cz umístěno se svolením majitele webu v době uveřejnění článku.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,74445 s | počet dotazů: 261 | paměť: 71484 KB. | 24.06.2024 - 03:15:46