Kritiky.cz > Herní aktuality > Hrajte kdykoli a kdekoli

Hrajte kdykoli a kdekoli

Hrajte kdekokoliv
Hrajte kdekokoliv
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Přenosné her­ní kon­zo­le PSP

Je jas­né, že ne vždy může­te hrát video­hry v obý­va­cím poko­ji a že se mno­ho­krát sta­ne, že se ocit­ne­te na uli­ci a chce­te postou­pit v něja­kém pří­bě­hu nebo misi, ale pros­tě to nejde. Nebo to spí­še neby­lo mož­né, díky exis­ten­ci vel­mi výkon­né pře­nos­né kon­zo­le PSP.

Pracujete mimo domov bez pří­stu­pu k video­hrám? Hodně ces­tu­je­te a nemů­že­te si vzít kla­sic­kou kon­zo­li na ces­tu kolem svě­ta? Nebo snad nemá­te kon­zo­li a chce­te si ji kou­pit, abys­te moh­li hrát hry, ať jste kde­ko­li? Skvělým řeše­ním je nákup her­ní pře­nos­né kon­zo­le PSP! PlayStation Portable nebo také PSP je pře­nos­ná kon­zo­le vyrá­bě­ná spo­leč­nos­tí PlayStation, jejíž hlav­ní vlast­nos­tí je mož­nost hrát video­hry kde­ko­li bez nut­nos­ti mít pev­ně při­po­je­nou tele­vi­zi a kon­zo­li při­po­je­nou k napá­je­ní.

Co potře­bu­je­te vědět o PSP

Nyní si vysvět­lí­me, co je PlayStation Portable nebo lépe zná­mý jako PSP a jak fun­gu­je. Je důle­ži­té, abys­te těm­to infor­ma­cím rozu­mě­li, pro­to­že mno­ho­krát naku­pu­je­me, aniž bychom vědě­li, jak výrob­ky fun­gu­jí, a nako­nec jsme s náku­pem nespo­ko­je­ni. PSP slou­ží k hra­ní video­her a pro­hlí­že­ní mul­ti­me­di­ál­ní­ho mate­ri­á­lu na růz­ných pře­hrá­va­cích plat­for­mách. Je navr­žen tak, aby obra­zov­ka neby­la vět­ší než 25 cm, a má ovlá­da­cí prv­ky zabu­do­va­né v základ­ně, tak­že se snad­no pře­ná­ší z mís­ta na mís­to.

Jaké výho­dy má sys­tém PSP?

Hlavní výho­dou kon­zo­le PSP je pří­stup k exklu­ziv­ním hrám PlayStation, kte­ré jsou rov­něž exklu­ziv­ní pro kon­zo­li PSP. Další výho­dou této kapes­ní kon­zo­le je mož­nost vzít si ji kam­ko­li a hrát hry prak­tic­ky kde­ko­li. Jedním z pro­blé­mů pev­ných kon­zo­lí je ome­ze­ní hra­ní na jiných mís­tech, než je tele­vi­zor, a PSP tuto bari­é­ru roz­hod­ně pře­ko­ná­vá. K hra­ní růz­ných titu­lů navíc nepo­tře­bu­je­te inter­net.

Podle čeho si kon­zo­li vybrat?

Paměť- Bodem, kte­rý je při výbě­ru kon­zo­le urči­tě důle­ži­té zvá­žit, je to, jakou paměť má PSP, o kte­rý máte zájem, a jakou kapa­ci­tu Vám nabí­zí. Ve star­ších mode­lech PSP, vyda­ných před rokem 2007 se spo­lé­ha­lo na pamě­ťo­vé kar­ty, ty se již pří­liš nepo­u­ží­va­jí. Zařízení PlayStation Portable, kte­rá nema­jí pamě­ťo­vou kar­tu, pou­ží­va­jí tzv. inter­ní paměť. To zna­me­ná, že paměť je zabu­do­va­ná v zaří­ze­ní a že kon­zo­le sama umož­ňu­je sta­ho­vat a uklá­dat obsah. V nabíd­ce PlayStation Portable najde­te kon­zo­le s kapa­ci­tou 16 a 64 GB.

Typ a roz­li­še­ní obra­zov­ky- Velmi důle­ži­tým fak­to­rem, kte­rý pří­mo sou­vi­sí s tím, jaký záži­tek vám PSP poskyt­ne, je typ a roz­li­še­ní obra­zov­ky. Nezáleží jen na bar­vách, ale i na gra­fi­ce, kte­rou doká­že poskyt­nout, pro­to­že když si kou­pí­te video­hru se skvě­lou gra­fi­kou, chce­te si ji hlav­ně užít napl­no.

Typ her- Při náku­pu kon­zo­le PlayStation Portable je vel­mi důle­ži­tým fak­to­rem jaký typ her může­te na svém PSP Využívat. Konzole,se vyzna­ču­je růz­ný­mi způ­so­by pří­stu­pu k hrám, a to pro­střed­nic­tvím UMD dis­ku v pří­pa­dě kla­sic­ké­ho PSP a pro­střed­nic­tvím sta­ho­vá­ní v pří­pa­dě ostat­ních mode­lů.

Vzhledem k fak­tu, že spo­leč­nost Sony v sou­čas­nos­ti ukon­či­la vývoj a výro­bu nových PSP nejsou na trhu s pře­nos­ný­mi kon­zo­le­mi novin­ky, a uži­va­te­lé jsou odká­zá­ni na již exis­tu­jí­cí pře­nos­né kon­zo­le.

Z dostup­né nabíd­ky roz­hod­ně vyni­ká zaří­ze­ní psp 3004 Piano black. Kapesní her­ní kon­zo­le Sony PSP 3004 umož­ňu­je kdy­ko­li hrát hry, poslou­chat hud­bu, sle­do­vat videa a foto­gra­fie, sur­fo­vat po inter­ne­tu a pou­ží­vat Skype pro­střed­nic­tvím Wi-Fi. Konzole je kom­pa­ti­bil­ní se vše­mi hlav­ní­mi for­má­ty zvu­ku a videa.

 

Řada 3000 nabí­zí dosud neví­da­nou kva­li­tu obra­zu na LCD dis­pley, pěti­ná­sob­ný kon­trast opro­ti před­cho­zí­mu mode­lu, mno­hem šir­ší barev­ný gamut a vesta­vě­ný mik­ro­fon. Má vylep­še­nou obra­zov­ku, vesta­vě­ný mik­ro­fon, video výstup pro sle­do­vá­ní fil­mů, foto­gra­fií a her na tele­vi­zo­ru a navíc širo­kou šká­lu dostup­né­ho pří­slu­šen­ství.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,15045 s | počet dotazů: 269 | paměť: 72157 KB. | 13.04.2024 - 14:56:06