Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Expres hrůzy - Co se stane, když milion let stará fosilie není tak úplně mrtvá...

Expres hrůzy - Co se stane, když milion let stará fosilie není tak úplně mrtvá...

Express
Express
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

... a nachá­zí se zrov­na v jed­nom z nej­vět­ších vla­ků na svě­tě, kte­rý je plný lidí? Profesora Alexandra Saxtona (Christopher Lee) a dok­to­ra Wellse (Peter Cushing) čeká ve vla­ku boj o život...

Dvojice brit­ských herec­kých legend Christopher Lee a Peter Cushing, špa­něl­ský reži­sér Eugenio Martín a na prv­ní pohled béč­ko­vě půso­bí­cí lát­ka, kte­rá láká na tako­vý ten typ fil­mu, kte­rý si člo­věk může užít jeho pri­mi­tiv­nos­tí. Jenomže se někdy může stát, že film pře­kva­pí a zrov­na to je pří­pad i horo­ru Expres hrů­zy. Béčkově půso­bí­cí lát­ka je totiž ve finá­le zpra­co­vá­na ve vel­mi pove­de­né fil­mař­ské podo­bě.

Od níz­ko­roz­počto­vé­ho horo­ru, jehož hlav­ní záplet­ka spo­čí­vá v tom, že se sta­rá fosi­lie pro­be­re a začne řádit v plném vla­ku by člo­věk mohl auto­ma­tic­ky oče­ká­vat maxi­mál­ně tak zábav­ný béč­ko­vý film, kte­rý si uži­je spí­še tím, jak hloupý a stu­pid­ní ten film je. Jenomže ve finá­le je z Expresu hrů­zy oprav­du pove­de­ný film. Film s vel­mi dob­rý­mi herec­ký­mi výko­ny, sviž­nou režií, kre­a­tiv­ní­mi nápa­dy a pře­de­vším mno­hem chytřej­ší záplet­kou, než záplet­ka fil­mu sli­bu­je.

Na fil­mu jde sice poznat niž­ší roz­po­čet (kon­krét­ně film vyšel na 300 tisíc dola­rů), při při­mhou­ře­ní oka i na dobu vzni­ku ale divá­ka pros­tě ten super záži­tek čeká. Má to atmo­sfé­ru, kte­rou může vět­ši­na dneš­ních horo­rů jed­no­du­še závi­dět, při­čemž film toho, že se ode­hrá­vá ve vla­ku vyu­ží­vá super způ­so­bem. Hlavní mon­strum je správ­ně děsi­vé a i přes to, že se to pře­ce jen nevy­hne už v té době zave­de­ným žán­ro­vým klišé, je to pořád nato­če­né nesku­teč­ně svě­žím způ­so­bem. A i díky dél­ce, kte­rá nepře­sáh­ne hodi­nu a půl je to celé sku­teč­ně sviž­né a nedrh­ne se to.

Peter Pavlík film tref­ně ozna­čil jako „ Věc potká­vá Vraždu v Orient Expressu“ a to k tomuhle fil­mu pros­tě sedí. I přes lev­ný roz­po­čet kuli­sy půso­bí rea­lis­tic­ky a osob­ně bych se nebal říct, že bys­te háda­li, že byl roz­po­čet tak tro­chu vět­ší. Jisté limi­ty sice divác­ké oko snad­no zare­gis­tru­je, Martín ale jinak sku­teč­ně daný roz­po­čet vydřel až na dřeň a pře­de­vším se sku­teč­ně mohl opřít o schop­né her­ce. Kromě jis­tot Christophera Lee a Petera Cushinga je tu pře­de­vším Telly Savalas, kte­rý si mno­ho momen­tů jakož­to kozác­ký kapi­tán Kazan jed­no­du­še kra­de pro sebe a role mu nesku­teč­ně sed­ne. Horor nepo­tře­bu­je sil­né výko­ny? To jsou pořád jen hloupé řeči, tyhle námit­ky ale v rám­ci Expresu hrů­zy naštěs­tí nikdo pou­ží­vat nemu­sí.

Hudba Johna Cacavase s hlav­ním hudeb­ním moti­vem nesku­teč­ně sedí k samot­né­mu fil­mu, scé­nář dvo­ji­ce Julian Zimet a Arnaud d´ Usseau poté doká­ží pra­co­vat s funkč­ním čer­ným humo­rem a akce díky kame­ře Alejandra Ulloa půso­bí dyna­mic­ky. Finále fil­mu poté moh­lo být o něco zají­ma­věj­ší, přes­to ale Expres hrů­zy ve finá­le zane­chá vel­mi spo­ko­je­né pocit a to i pro­to, že divák sku­teč­ně dosta­ne něco víc než hloupé béč­ko. Dostane vel­mi dob­ře nato­če­nou podí­va­nou, kte­rou táh­ne mno­ho víc aspek­tů, než pou­ze ti dva iko­nič­tí brit­ští her­ci v hlav­ní roli.

Dodnes tak tro­chu nedo­ce­ně­ná horo­ro­vá kla­si­ka, kte­ré by člo­věk nevy­če­tl tvůr­čí vede­ní, herec­ké výko­ny a ani horo­ro­vou atmo­sfé­ru. Tato níz­ko­roz­počto­vá zále­ži­tost dodnes str­čí do kapsy mno­ho draž­ších horo­rů a je ukáz­kou toho, že film samot­ný může někdy kla­mat zevnějš­kem. Mnoho lidem takhle horo­ro­vá jis­to­ta nej­spíš pro­tek­la mezi prs­ty a to zce­la neprá­vem! Lehký zub času se na Expresu hrů­zy sice pode­psal, dodnes jde ale o veli­ce pove­de­nou zále­ži­tost.......

Trailer:

Verdikt: 4 z 5


Photo © Granada Films


Podívejte se na hodnocení Expres hrůzy na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,75254 s | počet dotazů: 255 | paměť: 71752 KB. | 16.06.2024 - 05:27:17