Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Obřad - A ani herecká legenda Anthony Hopkins na tom nic nezměnil.

Obřad - A ani herecká legenda Anthony Hopkins na tom nic nezměnil.

Rite 2123
Rite 2123
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Vymítání. Téma, kte­ré už zlá­ka­lo nejed­no­ho fil­ma­ře k nato­če­ní tem­né­ho pří­bě­hu. Od nej­star­ší­ho „tatíč­ka“ všech fil­mů toho­to téma­tu, kla­sic­kou lahůd­ku žán­ru Exorcista (1973), dále přes na svou dobu vel­mi sluš­ně zpra­co­va­né­ho Omenu (1976),  až po nověj­ší díl­ko V moci ďábla(2005), kte­ré je zalo­že­no na sku­teč­ných udá­los­tech, jenž skon­či­ly nešťast­nou smr­tí mla­dé dív­ky Anneliese. Posledně zmi­ňo­va­ný film sice už za svý­mi star­ší­mi před­chůd­ci malin­ko ztrá­cí dech, přes­to si ale umí udr­žet i vygra­do­vat napě­tí a zacho­vat důstoj­nou tvář.

To se ale bohu­žel nedá říct o novin­ce reži­sé­ra Mikaela Hafströma Obřad (The Rite 2011). Je v něm tolik do sebe neza­pa­da­jí­cích věcí, že už po dva­ce­ti minu­tách vás pře­sta­ne bavit, neu­stá­le se sami sebe ptát, co tady nehra­je. Mladý a evi­dent­ně nadr­že­ný chla­pec jmé­nem Michael se roz­hod­ne unik­nout z domo­va od otce, s kte­rým si nero­zu­mí tím, že vstou­pí do kněž­ské­ho semi­ná­ře. Po krát­kém čase se ale náh­le roz­mys­lí a napí­še otci před­sta­ve­né­mu, že kon­čí. Ten ho ale na zákla­dě argu­men­tu o výši škol­né­ho, kte­ré bude muset zapla­tit, jest­li vystou­pí, pře­mlu­ví, aby zku­sil semi­nář exor­cis­tů v Římě, roz­po­zná­vá v něm totiž vel­ký talent. Ve svém novém půso­biš­ti Michael pro­vo­ku­je a zpo­chyb­ňu­je tvr­ze­ní hlav­ní­ho před­ná­še­jí­cí­ho (mimo­cho­dem v obrov­ských zapl­ně­ných aulách, za kte­ré by se nemu­se­la sty­dět ani Harvardova uni­ver­zi­ta, kde se svor­ně jep­tiš­ky s kně­ží­mi v tichos­ti učí exor­cis­mu), až to toho pře­sta­ne bavit a pošle pochy­bo­vač­nou zblou­di­lou oveč­ku za mis­trem všech mis­trů – exor­cis­tou Lukášem. Michael se zúčast­ní aktu vymí­tá­ní osob­ně, nicmé­ně, ani to jej nepře­svěd­čí, že dotyč­ná oběť, těhot­ná Rosarie, je oprav­du posed­lá a ne psy­chic­ky nemoc­ná. Rozsvítí se mu až v oka­mži­ku, kdy po jed­né tako­vé akci dív­ka v nemoc­ni­ci své dítě potra­tí a on začne bra­t­ra Lukáše obdi­vo­vat a plně mu důvěřovat…Nutno ale uznat, že dob­rý vliv v tomhle smě­ru na něj má i krás­ná novi­nář­ka Angelina, kte­rou potká­vá na exor­cis­tic­kém kur­zu a kte­rá chce poznat prav­du o tom­to feno­mé­nu, kvů­li osob­ní zku­še­nos­ti s vlast­ním bra­t­rem, kte­ré­ho její rodi­na dala jako psy­chic­ky cho­ré­ho zavřít do blá­zin­ce.

Některé scé­ny jsou vylo­že­ně komic­ké, např. tele­fo­nát Lukášovi upro­střed vymí­tá­ní, kte­rý nemá abso­lut­ně žád­né opod­stat­ně­ní, nebo zob­ra­ze­ní ďáb­la jako koně s rudý­ma očima…Nakonec to dopad­ne tak, jak to dopad­nout muse­lo, Lukáš je za svůj boj pro­ti ďáblo­vi taky ďáblem po záslu­ze potres­tán a jím posed­nut taky, ale může­te být klid­ní, dopad­ne to dob­ře ve všech smě­rech, pochy­bo­vač­ný hoch s dote­kem božím, kte­rý v něm vidě­la jeho zesnu­lá mat­ka, koneč­ně oprav­du pro­zře, uvě­ří a všech­ny spa­sí.

Na tom­to fil­mu nějak nefun­gu­je sko­ro nic, ani vymí­ta­cí scé­ny, kte­ré by měly být pilí­řem tako­vé­ho sním­ku, se nepo­ved­ly. A ani herec­ká legen­da Hanibal Kanibal Anthony Hopkins na tom nic nezmě­nil. I když se ve fil­mu náho­dou obje­ví něja­ké svět­lej­ší mís­to, máte pořád dotěr­ný pocit, že to už tu stej­ně někde bylo. A nejen bylo. Ono to tu bylo i mno­hem lépe zpra­co­va­né.

 


Podívejte se na hodnocení Obřad na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,39779 s | počet dotazů: 272 | paměť: 69661 KB. | 06.12.2023 - 15:57:30