Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Flash

Flash

Flash
Flash
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

„Jmenuju se Barry Allen a jsem nej­rych­lej­ší žijí­cí člověk….v dět­ství jsem viděl, jak mou mat­ku zabi­lo něco nemož­né­ho a za její smrt zavře­li mého otce...pak ze mě neho­da udě­la­la něco nemož­né­ho...“

Těmito slo­vy začí­ná kaž­dý díl nové ver­ze kla­sic­ké­ho Flashe. Něco podob­né­ho, jako když Arrow začí­ná slo­vy „Jmenuji se Oliver Queen.“ a pak násle­du­je ta část o ost­ro­vě.

Vzhledem ke sku­teč­nos­ti, že se oba seri­á­ly obje­vi­ly téměř sou­čas­ně, byl jsem po absol­vo­vá­ní jed­né řady Arrowa k tomuhle čer­ve­né­mu chláp­ko­vi doce­la skep­tic­ký. Už prv­ních pár dílů mne ale vyved­lo z omy­lu. Přestože se šab­lo­ny v mno­ha ohle­dech podo­ba­jí, Flash se vydal tou lep­ší ces­tou.

Za prvé má nad­hled a nechy­bí mu humor. Za dru­hé posta­vy pro­je­vu­jí oprav­du emo­ce a jejich mimi­ka se neo­me­zu­je na pohled drs­ný, vyčí­ta­vý a trpí­cí.

Za tře­tí jsou posta­vy živo­ta­schop­né, nechy­bí jem­né špič­ko­vá­ní a jis­kře­ní a při­ro­ze­nou ces­tou se o Barryho schop­nos­tech doví pár dal­ších lidí, z čehož vznik­ne funkč­ní a pod­po­ru­jí­cí tým, kte­rý mu posky­tu­je tech­nic­ké záze­mí.

Seriál se zkrát­ka vydal spí­še Marvelovskou ces­tou super­hr­din­ské­ho pří­bě­hu (ačko­li Flash pat­ří běž­ně do DC Universe), kte­rý si vzal dob­rým způ­so­bem to klad­né z kla­sic­ké série a pro­ve­dl jen málo změn. Barry tu není chlá­pek před 40kou, ale 25letý forenz­ní asi­s­tent. Jeho mat­ka zemře­la za podiv­ných okol­nos­tí, za což byl ovšem zatčen a odsou­zen jeho otec – ústřed­ní záplet­ka je tedy nepře­kva­pi­vě sna­ha o jeho očiš­tě­ní a osvo­bo­ze­ní. Barryho se ujal detek­tiv Joe, kte­rý ho poslal na vyso­kou a násled­ně k poli­cii.

I tady zasáh­ne Barryho blesk, ale ten­to­krát je bou­ře obo­ha­ce­na explo­zí urych­lo­va­če čás­tic se S.T.A.R.S. Lab a Barry není jedi­ný v Central City, kdo zís­ká zvlášt­ní schop­nost. Z toho ply­ne také sku­teč­nost, že se kaž­dý díl věnu­je jed­no­mu pří­pa­du jed­no­ho meta-člověka (ter­mi­nus tech­nicus), tak­že tvo­ří pří­jem­né uza­vře­né epi­zo­dy.

Prvkem navíc je cros­so­ver s Arrowem, obje­ve­ní se Felicity Smoke, což už je nápo­vě­da ambi­ce být sou­čás­tí něče­ho vět­ší­ho, než jen samo­stat­ným super­he­ro kous­kem.

Po vizu­ál­ní strán­ce vel­mi potě­ší zpra­co­vá­ní Flashova běhu pro­vá­ze­né zla­tý­mi elek­tric­ký­mi výbo­ji, díky čemuž při pohle­du z pta­čí per­spek­ti­vy při­po­mí­ná spí­še kome­tu nebo mete­o­rit. Kostým s bleskem se ten­to­krát vidi­tel­ně inspi­ro­val fil­mo­vým Daredevilem než původ­ním moli­ta­nem, což do moder­ní ver­ze sedí víc než dob­ře.

Kromě toho je moc pří­jem­né mít ved­le Temných rytí­řů, ponu­řej­ších Mužů z oce­li či super hero seri­á­lů brn­ka­jí­cích na noty tem­né a dra­ma­tic­ké také kou­sek, kte­rý jde tro­chu pozi­tiv­něj­ší a mož­ná kla­sič­těj­ší ces­tou. I když i tady se najde zlo a hří­chy mož­ná blí­že, než by si Flash při­pus­til…

Blog auto­ra: http://jensovsky.blog.idnes.cz


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,46317 s | počet dotazů: 260 | paměť: 72332 KB. | 25.05.2024 - 22:22:25