Kritiky.cz > Speciály > Grimsby - O tvůrcích

Grimsby - O tvůrcích

GrimsbyPlakat
GrimsbyPlakat
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

            SACHA BARON COHEN (Nobby, scé­nář, námět, pro­duk­ce) se do svě­ta kome­die zapsal svým alter egem Alim G, mode­rá­to­rem popu­lár­ní­ho kome­di­ál­ní­ho seri­á­lu sta­ni­ce HBO Da Ali G Show, nomi­no­va­né­ho hned něko­li­krát na cenu Emmy. Tento seri­ál, původ­ně pova­žo­va­ný za nej­lep­ší kome­di­ál­ní feno­mén Anglie, se po svém odvy­sí­lá­ní na sta­ni­ci HBO v roce 2003 stal oka­mži­tým hitem. Baron Cohen posta­vu Aliho G původ­ně stvo­řil už v roce 1998 v rám­ci brit­ské­ho tele­viz­ní­ho kome­di­ál­ní­ho pořa­du The 11 O’Clock Show. Baron Cohen byl vedou­cím výro­by seri­á­lu Da Ali G Show a kro­mě toho, že v něm účin­ko­val, pro něj také psal scé­ná­ře. Ke svým věr­ným divá­kům se coby Ali G vrá­til v pořa­du Ali G: Rezurection, kte­rý byl odvy­sí­lán na sta­ni­ci FXX.

            V prů­bě­hu toho­to roku bude­me Barona Cohena moci spat­řit ve fil­mu Alenka v říši divů: Za zrca­dlem, ve kte­rém po boku Mii Wasikowske coby Alenky, Johnnyho Deppa coby Šíleného klo­bouč­ní­ka, Heleny Bonham Carter jako Srdcové krá­lov­ny a Anne Hathaway jako Bílé krá­lov­ny před­sta­vu­je posta­vu Čase. Film spo­leč­nos­ti Disney bude mít ame­ric­kou pre­mi­é­ru 27. květ­na 2016.

            Baron Cohen žije v Los Angeles a Londýně se svou man­žel­kou, hereč­kou Islou Fisher, svý­mi dvě­ma dce­ra­mi a synem.

 

            MARK STRONG (Sebastian) je jed­ním z nej­po­zo­ru­hod­něj­ších a nej­cha­risma­tič­těj­ších sou­čas­ných her­ců, kte­ré­ho bude­me v nej­bliž­ší době moci spat­řit ve fil­mu Marka Elijah Rosenberga Ad Inexplorata, ve fil­mu Richieho Smytha Jadotville, ve sním­ku Toa Frasera 6 Days a ve fil­mu Johna Maddena Miss Sloane s Jessicou Chastain.

            Filmoví divá­ci ho měli v prů­bě­hu jeho kari­é­ry mož­nost spat­řit v celé řadě zná­mých fil­mů, napří­klad pod režij­ním vede­ním Guye Ritchieho ve fil­mech Sherlock Holmes, RocknRolla a Revolver, v režii Ridleyho Scotta ve fil­mech Robin HoodLabyrint lží, za kte­rý byl nomi­no­ván na cenu London Film Critics Circle, a pod vede­ním Matthewa Vaughna ve sním­cích Kingsman: Tajná služ­ba, Kick-AssHvězdný prach.

 

            ISLA FISHER (Jodie Figgisová) v sou­čas­né době natá­čí sní­mek Keeping Up With the Joneses v režii Grega MottolyJonem HammemZachem Galifianakisem.

            Fisher se nej­ví­ce pro­sla­vi­la svým kri­ti­kou veli­ce ceně­ným výko­nem v roli vyvo­le­né Vince Vaughna v hitu Nesvatbovi. Kromě toho má na svém kon­tě napří­klad mno­ha cena­mi oce­ně­ný ani­mo­va­ný sní­mek Gorea Verbinskiho RangoJohnnym Deppem, film Johna Landise Burke and Hare se Simonem Peggem a Andym Serkisem, sní­mek Báječný svět sho­pa­ho­li­ků na moti­vy série best­selle­rů Sophie Kinsella, roman­tic­kou kome­dii Určitě, mož­náRyanem Reynoldsem, kri­ti­kou veli­ce ceně­ný thriller sce­náris­ty a reži­sé­ra Scotta Franka KomplicJosephem Gordonem-Levittem a Jeffem Danielsem, ani­mo­va­ný sní­mek HortonJimem Carreym a Stevem Carrellem, film Pirát sil­nicAndy Sambergem, sní­mek Davida O. Russella Mám rád Huckabees, film Scooby-Doo, sní­mek Holky na tahu s Kirsten DunstLizzy Caplan, film Velký Gatsby, ve kte­rém si zahrá­la roli Myrtle Wilsonové, sní­mek Podfukáři s Markem Ruffalem, Jesse Eisenbergem, Woody Harrelsonem, Melanie LaurentMorganem Freemanem, film Legendární par­ta, v němž v původ­ním zně­ní pro­půj­či­la hlas posta­vě víly Zubničky, a impro­vi­zač­ní tele­viz­ní seri­ál Pilot Season s komi­ky Davidem Crossem, Andym DickemSarah Silverman.

 

            REBEL WILSON (Dawn Grobhamová) se před nedáv­nem obje­vi­la ve fil­mu spo­leč­nos­ti Universal Pictures Ladíme 2, pokra­čo­vá­ní sním­ku Ladíme, kte­rý utr­žil celo­svě­to­vě přes 287 mili­o­nů dola­rů. Za svůj prů­lo­mo­vý výkon v tom­to fil­mu zís­ka­la cenu MTV Movie Award a cenu Teen Choice Award. Film samot­ný pak byl oce­něn cena­mi MTV Movie Award v kate­go­rii Nejlepší muzi­ká­lo­vý oka­mžik, cenu Teen Choice Award coby nej­lep­ší kome­die a American Music Award v kate­go­rii Nejoblíbenější soun­d­track. Za svůj výkon v pokra­čo­vá­ní toho­to fil­mu byla nomi­no­vá­na hned v něko­li­ka kate­go­ri­ích na cenu Teen Choice Award, mimo jiné za svůj kome­di­ál­ní herec­ký výkon, za svůj poli­bek s Adamem Devinem a také za pěvec­ký výkon. Nominována byla také na cenu People’s Choice Award v kate­go­rii Nejoblíbenější hereč­ka v kome­dii. Film Ladíme 2 byl tak­též nomi­no­ván na cenu Teen Choice Award coby nej­lep­ší kome­die, dvě nomi­na­ce zís­kal v rám­ci People’s Choice Award za nej­ob­lí­be­něj­ší film a nej­ob­lí­be­něj­ší kome­dii, a byl nomi­no­ván také na cenu Grammy za nej­lep­ší kom­pi­lač­ní soun­d­track ve vizu­ál­ních médi­ích. Wilson si svou roli zopa­ku­je ve fil­mu Ladíme 3, kte­rý bude mít pre­mi­é­ru v létě 2017.

 

            PENÉLOPE CRUZ (Rhonda Georgeová) je drži­tel­ka Oscara, kte­rá pro­ká­za­la, že je jed­nou z nej­vše­stran­něj­ších sou­čas­ných here­ček a obje­vi­la se v širo­ké šká­le pozo­ru­hod­ných rolí. Stala se také prv­ní špa­něl­skou hereč­kou, kte­rá byla nomi­no­vá­na na Oscara. Tuto cenu poz­dě­ji také zís­ka­la.

            Americkým divá­kům se popr­vé před­sta­vi­la ve špa­něl­ských fil­mech Šunka, šun­kaBellé Epoque, aby si v roce 1998 zahrá­la ve svém prv­ním ang­lic­ky mlu­ve­ném fil­mu Hi-Lo Country v režii Stephena FrearseWoody Harrelsonem, Patricií Arquette a Billym Crudupem. V roce 1999 zís­ka­la na 13. udí­le­ní cen Goya, udí­le­ných Španělskou fil­mo­vou aka­de­mií cenu za nej­lep­ší žen­ský herec­ký výkon ve fil­mu Fernanda Trueba Dívka tvých snů.

            Následně zís­ka­la celou řadu význam­ných rolí, kte­rý­mi potvr­di­la svůj sta­tut mezi­ná­rod­ně nej­žá­da­něj­ší špa­něl­ské hereč­ky. Objevila se ve fil­mu Billyho Boba Thorntona Krása divo­kých koní, ve fil­mu Finy Torres Chilli, sex a sam­ba, ve fil­mu Alejandro Amenabara Otevři oči, ve sním­ku Marie Ripoll Twice Upon a Yesterday, a ve fil­mu Nicka Hamma Krev andě­lů. Kromě toho si Cruz zahrá­la také ve fil­mu Pedro Almodovara Na dno váš­ně a v jeho kri­ti­kou vel­mi ceně­ném sním­ku Vše o mé mat­ce, kte­rý zís­kal Zlatý glo­bus a Oscara jako nej­lep­ší zahra­nič­ní sní­mek.

 

            LOUIS LETERRIER (režie) se naro­dil a vyros­tl v Paříži. Jeho otec je reži­sé­rem a mat­ka je fil­mo­vou kosty­mér­kou. Po stu­diu fil­mu na Newyorské uni­ver­zi­tě pra­co­val jako pomoc­ný reži­sér pro Jean-Pierre Jeuneta, Alaina ChabataLuca Bessona.

            Ve svých 26 letech nato­čil sní­mek Kurýr, na kte­rý záhy navá­zal pokra­čo­vá­ním Kurýr 2 pro spo­leč­nos­ti Europacorp a Twentieth Century Fox, a poz­dě­ji téhož roku nato­čil tak­též thriller Utržený ze řetě­zu pro spo­leč­nos­ti Focus Features a Universal. Zahájil prv­ní fázi vývo­je fil­mo­vé­ho svě­ta spo­leč­nos­ti Marvel sním­kem Neuvěřitelný Hulk, reží­ro­val sní­mek spo­leč­nos­ti Warner Brothers Souboj Titánů a pro­du­ko­val jeho pokra­čo­vá­ní Hněv Titánů. Jeho zatím posled­ním sním­kem je film Podfukáři, kte­rý celo­svě­to­vě utr­žil přes 350 mili­o­nů dola­rů. Do dneš­ní­ho dne je Leterrier nej­vý­dě­leč­něj­ším fran­couz­ským reži­sé­rem.

 

            PHIL JOHNSTON (scé­nář, námět, vedou­cí výro­by) je fil­mo­vým a tele­viz­ním sce­náris­tou, jehož úspěš­ná kari­é­ra na poli kome­di­ál­ní tvor­by zahr­nu­je jak kla­sic­ké hra­né fil­my, tak i fil­my ani­mo­va­né.

            Kromě sním­ku Grimsby je spo­lu­au­to­rem scé­ná­ře také k aktu­ál­ní­mu ani­mo­va­né­mu fil­mu spo­leč­nos­ti Walt Disney Animation Studios Zootropolis: Město zví­řat, kte­rý reží­ro­va­li na Oscara nomi­no­va­ní reži­sé­ři Byron Howard (Na vlás­ku) a Rich Moore (Raubíř Ralf) a na jehož původ­ním zně­ní se podí­le­jí napří­klad Jason Bateman (Juno), Ginnifer Goodwin (Bylo, neby­lo) a Idris Elba (Prométheus).

            Johnstonovým prv­ním pro­du­ko­va­ným původ­ním scé­ná­řem byl scé­nář k fil­mu Cedar Rapids, kome­dii, ve kte­ré si zahrá­li John C. Reilly (Bratři z donu­ce­ní) a Ed Helms (Pařba ve Vegas) a reží­ro­val ji Miguel Arteta (Mládí v hajzlu) pro spo­leč­nost Fox Searchlight v roce 2011. Tento pro­jekt Johnstonovi vyslou­žil nomi­na­ci za nej­lep­ší debu­to­vý scé­nář v rám­ci udí­le­ní cen Independent Spirit Awards v roce 2012.

            Jeho dal­ším pro­jek­tem byl na Oscara nomi­no­va­ný ani­mo­va­ný celo­ve­čer­ní film Raubíř Ralf spo­leč­nos­ti Walt Disney Animation Studios, ke kte­ré­mu napsal scé­nář spo­leč­ně se svou kama­rád­kou z fil­mo­vé ško­ly Jennifer Lee (Ledové krá­lov­ství). V tom­to kri­ti­kou vel­mi ceně­ném hitu se v původ­ním zně­ní před­sta­vi­li napří­klad John C. Reilly či Sarah Silverman (Škola ro(c)ku) a reží­ro­val ho Rich Moore. Johnston za ten­to sní­mek v roce 2013 zís­kal cenu Annie Award v kate­go­rii Nejlepší scé­nář pro celo­ve­čer­ní ani­mo­va­ný film.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Grimsby


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Grimsby - Obsah/O filmu7. března 2016 Grimsby - Obsah/O filmu             OBSAH               Na Oscara nominovaný držitel Zlatého glóbu Sacha Baron Cohen – tvůrce postav Borata, Bruna a Aliho G – se vrací se zcela novou postavou: přichází Nobby […] Posted in Speciály
  • Grimsby - 40 %7. března 2016 Grimsby - 40 % Nobby a Sebastian jsou bratři, které spojují radostné i smutné zážitky z dětství .  Po letech odloučení se jejich cesty opět setkávají a začíná období bláznivých dobrodružství, které jsou […] Posted in Filmové recenze
  • Kingsman: Tajná služba - Akční špiónský hit plný zábavy a nápadů14. dubna 2024 Kingsman: Tajná služba - Akční špiónský hit plný zábavy a nápadů Eggsyho (Taron Egerton) otec byl v devadesátých letech součástí výběrového řízení na pozici v tajné nezávislé špionážní organizaci Kingsman. Během něj se ovšem obětoval pro záchranu zbytku […] Posted in Retro filmové recenze
  • John Wick: Kapitola 4 (John Wick: Chapter 4) – Recenze – 90 %25. března 2023 John Wick: Kapitola 4 (John Wick: Chapter 4) – Recenze – 90 % Herec Keanu Reeves a jeho kamarád, zkušený kaskadér a tehdy debutující režisér Chad Stahelski, patrně neměli v roce 2014 tušení, jaký fenomén svým filmem nakonec spustí. Je docela zábavné […] Posted in Filmové recenze
  • John Wick: Kapitola 420. března 2023 John Wick: Kapitola 4 John Wick (Keanu Reeves) odhalí cestu, jak porazit Nejvyšší radu. Než se mu však podaří získat svobodu, musí čelit novému nepříteli, mocnému markýzi Vincentu de Gramontovi (Bill […] Posted in Filmové recenze
  • Hugo a jeho velký objev - 50 %20. listopadu 2022 Hugo a jeho velký objev - 50 % Režisér Martin Scorsese natočil rodinný film nominovaný na 11 Oscarů, kterým skládá poctu průkopníkům kinematografie. Hrdina jeho snímku Hugo (Asa Butterfield) žije ve 30. letech minulého […] Posted in Retro filmové recenze
  • Hvězdný prach24. července 2022 Hvězdný prach Je nebezpečné dotýkat se hvězd na zem spadlých. A co teprve máte dělat, když se z hvězdy vyklube přidrzlá holka, které jdou po krku snad všichni padouchové magické země? Hvězdný prach je […] Posted in Retro filmové recenze
  • Sněhurka a lovec11. ledna 2022 Sněhurka a lovec Sněhurka a lovec byl poměrně očekávaný a hlavně hodně marketingově prosazovaný snímek s mladými nadějnými herci v čele. Výsledek? Posuďte sami. Kristen Stewart je hvězdičkou, která začíná […] Posted in Retro filmové recenze
  • Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna19. prosince 2021 Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna je americký fantasy film z roku 2011, čtvrtý díl filmové série Piráti z Karibiku a samostatné pokračování filmu Na konci světa (2007). Jedná se o první […] Posted in Speciály
  • Spectre - Předposlední Bond Daniela Craiga5. dubna 2021 Spectre - Předposlední Bond Daniela Craiga James Bond (Daniel Craig) se dostane na stopu známé zločinecké organizace. Postupně rozplétá složitou pavučinu lží, aby nakonec odhalil děsivou pravdu o SPECTRE...... Skyfall byl zásadní […] Posted in Retro filmové recenze

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,18903 s | počet dotazů: 258 | paměť: 72288 KB. | 18.04.2024 - 18:56:40