Kritiky.cz > Recenze knih > Jak Jakub potkal ryby - kniha pro všechny milovníky ryb a rybaření

Jak Jakub potkal ryby - kniha pro všechny milovníky ryb a rybaření

1110 jv kniha obal 2
1110 jv kniha obal 2
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Přemýšlím nad slo­vy, zda rybář může být pohád­ká­řem a nao­pak? Co mys­lí­te? Jakub Vágner je urči­tě skvě­lý rybář a tak­též výbor­ný vypra­věč. Co když je rybář pohád­ká­řem a pohád­kář rybá­řem? Co když to není pohád­ka, ale sku­teč­ný život? Co když je sku­teč­ný život pohád­kou? Možná je vel­ký rybář malým klu­kem, mož­ná je malý kluk vel­kým rybá­řem... 

Jakuba Vágnera moc ráda ho sle­du­ji  se svý­mi syny, kte­ří rádi ryba­ří a ješ­tě radě­ji sle­du­jí Jakubovi ces­ty. Knihu Jak Jakub potkal ryby jsem si s chu­tí pře­čet­la a moc se mně líbi­la. Kniha není jen pro děti, ale i pro dospě­lé, kte­ří se skr­ze pří­běh o ryba­ře­ní chtě­jí vrá­tit do své­ho dět­ství. I já jsem se svým bra­t­rem ryba­ři­la a zaží­va­la podob­né zážit­ky jako Jakub. Jen to bylo na ves­ni­ci. S jakou noble­sou, leh­kos­tí i humo­rem doká­že autor vyprá­vět o zdán­li­vě jed­no­du­chém téma­tu je úžas­né a roz­hod­ně vás pře­kva­pí. Prožijte emo­tiv­ní pří­běh plný úžas­né­ho vyprá­vě­ní o rybách, o nesku­teč­né váš­ni a tou­ze, o setká­ní s nád­her­ný­mi ryba­mi a nejen to..

Kniha Jak Jakub potkal ryby vás zave­de, jak jinak než k vodě, do míst, kde Jakub trá­vil svo­je dět­ství, do Hostivařské pře­hra­dy. Na ces­tě pozná­te kap­ra jako tele, úho­ře jako nohu, kli­čav­ské­ho kro­ko­dý­la v podo­bě nád­her­né šti­ky, ale tře­ba i krá­le z Hostivař. Chcete se dozvě­dět, kdo ten král vlast­ně je? Tak to už se nechce pře­kva­pit, uvař­te si voňa­vé kakao a pusť­te se do čte­ní. Věřte, že si čte­ní uži­je­te od začát­ku až do kon­ce. Krásný pří­běh dopl­ňu­jí vel­mi milé ilu­stra­ce Evy Rémišové, kte­ré vám vykouz­lí úsměv na tvá­ři. Knihu oce­ní děti, dospě­lí, začí­na­jí­cí čte­ná­ři, mož­ná i „nečte­ná­ři,“ ale pře­de­vším milov­ní­ci ryb, ryba­ře­ní a obdi­vo­va­te­lé Jakuba Vágnera.

Ukázka z kni­hy:

Jednoho prázd­ni­no­vé­ho dne jsme se s Martinem roz­hod­li, že se poku­sí­me chy­tit sum­ce. Tolik jsme o této báj­né rybě sly­še­li, ale tou­ži­li jsme se s ní ale­spoň jed­nou setkat.

U rodi­čů jsme dosta­li opuš­ťák a moh­li u pře­hra­dy koneč­ně i přespat. O lovu sum­ců jsme sice nevě­dě­li vůbec nic, nemě­li jsme ani zda­le­ka to správ­né vyba­ve­ní, ale to nás nemoh­lo odra­dit. Věděli jsme, že Marián je tu chy­tá na cej­ny a že je vždy zapla­vá­vá dale­ko do pře­hra­dy.

Měli jsme sil­něj­ší telesko­pic­ké pru­ty a na naše navi­já­ky jsme namo­ta­li šede­sát­ky vlas­ce. To byla imi­ta­ce, kte­rá by pod­le nás z vody vytáh­la i roz­je­tý par­ník. Cejnů bylo v pře­hra­dě haba­kuk. Stačil trn z dikob­ra­za jako splá­vek a pár čer­vů. Za půl hodi­ny jsme měli cej­ny ve vezír­ku a čeka­li, až se troš­ku zeše­ří, abychom se po vzo­ru Mariána vyda­li na pyt­lác­kou stezku. Martin zůstal na bře­hu a hlí­dal pru­ty. Já se svlé­kl do tre­nek a obě naše nástra­hy začal zapla­vá­vat do pře­hra­dy.

Na kory­tě jsme nesta­čil, ale dále od bře­hu bylo tak měl­ko, že jsem se mohl i posta­vit. Z vody mi při­šla Hostivařská pře­hra­da obrov­ská.

Několik slov o auto­ro­vi:

Jakub Vágner *24.12.1981 v Praze. Je v sou­čas­né době jed­ním z neu­zná­va­něj­ších rybář­ských odbor­ní­ků na svě­tě v lovu slad­ko­vod­ních ryb.

Rybaří od pěti let a sta­lo se jis­tě osud­ným, že jeho prv­ní rybou v živo­tě byl dese­ti­ki­lo­vý kapr. Dnes je drži­te­lem něko­li­ka svě­to­vých rekor­dů. Od svých pat­nác­ti let pub­li­ku­je do mno­ha odbor­ných rybář­ských časo­pi­sů u nás i v zahra­ni­čí, v sedm­nác­ti letech nato­čil prv­ní rybář­ský film o lovu sum­ců a již v osm­nác­ti spo­lumo­de­ro­val rybář­ský pořad „Jak na to“ v rám­ci vysí­lá­ní České tele­vi­ze. Světově zná­mým v této pro­fe­si se stal pře­de­vším díky rybář­ské­mu seri­á­lu „Fish Warrior“ vysí­la­ném tele­viz­ní sta­ni­cí National Geographic a sérií pořa­dů „Big Fish Man“ na Discovery Channel. O svých dob­ro­druž­ných expe­di­cích smě­řu­jí­cích čas­to do odleh­lých, mnoh­dy i málo pro­bá­da­ných oblas­tí naší pla­ne­ty natá­čí pro čes­ké­ho divá­ka doku­men­tár­ní cykly pod názvem „Rybí legen­dy“. Dlouhodobě se zabý­vá autor­skou tvor­bou, pro­du­ku­je a natá­čí fil­my s rybář­skou tema­ti­kou, před­ná­ší pro děti a mlá­dež.

V roce 2022 byl oce­něn pre­zi­den­tem České repub­li­ky medai­lí Za záslu­hy I.stupně.

Autor: Jakub Vágner

Námět: Claudia Vágner

Ilustrace: Eva Rémišová

Žánr: kni­ha pro děti

Vydáno: 2022, Vágner Corporation, s.r.o. Černíny

Počet stran: 58

Vazba kni­hy: pev­ná s lami­no­va­ným pota­hem

ISBN: 978-80-11-02459-8

Knihu může­te kou­pit zde


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,17056 s | počet dotazů: 258 | paměť: 71578 KB. | 23.06.2024 - 05:52:13