Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > JASMÍNINY SLZY - Blu-ray

JASMÍNINY SLZY - Blu-ray

Graf
Graf
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Je tomu už více než půl roku, kdy šel posled­ní film Woodyho Allena do kin. Samozřejmostí bylo v této době i napsá­ní recen­ze k pre­mi­é­ře fil­mu v kinech. Filmové recen­ze se zhos­ti­la naše redak­tor­ka Karolína Černá. Zopakujte si tedy recen­zi v něko­li­ka cita­cích:

Scénář si napsal Woody Allen sám, tak jak to ostat­ně udě­lal u vět­ši­ny svých fil­mů. Ženy jsou pro něj inspi­ra­cí, o tom není pochyb. Příběh Jasmine a Ginger není pří­liš kom­pli­ko­va­ný a je hod­ně blíz­ko rea­li­tě. Allen osvěd­čil svou výbor­nou zna­lost žen, kte­ré se pohy­bu­jí ve svě­tě bohat­ství a sou­čas­ně se dostá­va­jí stá­le více mimo reál­ný svět.  Vztah k penězům, vztah k part­ne­rům, roze­znat svět snů od rea­li­ty a pře­de­vším umět si pora­dit v kri­tic­kých situ­a­cích a je to, co obě sest­ry odli­šu­je. Nejsou to jen zku­še­nos­ti a štěs­tí, ale jejich schop­nost pře­ko­ná­vat pro­blémy a umě­ní pou­čit se ze svých chyb.  Už to není jen pří­běh jed­né ženy a jejích pro­blé­mů, ale ukáz­ka dvo­jí­ho život­ní­ho pří­stu­pu.

Svět prak­tic­ké Ginger je nao­pak nedo­ko­na­lý, je tu prá­ce, málo peněz a muži, kte­ří pijí pivo a kou­ka­jí se na tele­vi­zi. Vypadá to tak oby­čej­ně, že to Jasmine nesná­ší.  Její názor však sest­ra Ginger nechá­pe. Co pro­ti její­mu nápad­ní­ku může někdo mít. “Je sexy a nekra­de“, říká na jeho obha­jo­bu. Je to krát­ké a výstiž­né.

Celá recen­ze je zde.

Teď tro­cha k Blu-ray. Je veli­kou ško­dou, že digi­tál­ní nosič obsa­hu­je pou­ze film, žád­né bonu­sy. Za ceny nece­lých 500Kč tedy dosta­ne­me to, co šlo v kině. Samozřejmostí je čes­ký dabing, kde je pou­ži­to zave­de­ných hla­sů, tj. Simona Postlerová pro hlav­ní posta­vu Jasmine hra­nou Cate Blanchett. Další her­ci v tom­to fil­mu nejsou až tak zná­mí, a tak není vel­kou ško­dou, že nejsou dabo­vá­ni ihned tím nej­za­ve­de­něj­ší­mi dabé­ry. Alec Baldwina mlu­ví Zdeněk Mahdal a samo­zřej­mos­tí je účast dabin­go­vé­ho cha­me­le­ó­na (mimo­zemš­ťa­na Alzáka) Bohdana Tůmy.

V obra­zu je krás­ně vidět ana­lo­go­vý zdroj fil­mu, a tak jsem veli­ce rád, že má film i na blu-ray fil­mo­vé zrno. Jde to k pro­spě­chu celé­ho sním­ku. Je to radost pohle­dět, když víme, že Woody Allen stá­le natá­čí na kame­ru se sta­rým fil­mem. I když při­znej­me, že film pro­šel něko­li­ka barev­ný­mi korek­ce­mi, kte­ré obraz zabar­vi­lo do zla­ta­vě žlu­té. Vše vidí­te ve scre­e­nech z fil­mu.

Pro fanouš­ky Woddyho Allena je tedy film nut­nos­tí i za cenu kolem 500 Kč. Je ale ško­da, že je blu-ray bez žád­ných bonu­sů, a tak si ho urči­tě  více lidi kou­pí, když se cena tro­cha sní­ží.

Bitrate

Graf

Screeny z blu-ray

Rozlišení 1920x1080 v PNG

[adro­ta­te banner=„19“]

Zboží může­te pří­mo kou­pit na FILMGAME.CZ.


Podívejte se na hodnocení Jasmíniny slzy na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,30503 s | počet dotazů: 268 | paměť: 72126 KB. | 18.06.2024 - 23:11:19