Kritiky.cz > Speciály > Koně se také střílejí

Koně se také střílejí

KOne
KOne
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Koně se také stří­le­jí je ame­ric­ké psy­cho­lo­gic­ké dra­ma z roku 1969, kte­ré nato­čil reži­sér Sydney Pollack pod­le scé­ná­ře Roberta E. Thompsona a Jamese Poea, nato­če­né­ho pod­le stej­no­jmen­né­ho romá­nu Horace McCoye z roku 1935. Hrají v něm Jane Fondová, Michael Sarrazin, Susannah Yorková, Red Buttons, Bruce Dern, Bonnie Bedelia a Gig Young. Film se zamě­řu­je na nesou­ro­dou sku­pi­nu jed­not­liv­ců, kte­ří se zou­fa­le sna­ží vyhrát taneč­ní mara­ton v době kri­ze, a na opor­tu­nis­tic­ké­ho kon­fe­ren­ci­é­ra, kte­rý je pobí­zí.

Film Koně se také stří­le­jí byl uve­den do kin ve Spojených stá­tech 10. pro­sin­ce 1969 a pre­mi­é­ru měl také na fil­mo­vém fes­ti­va­lu v Cannes v roce 1970. Film se stal kri­tic­ky i komerč­ně úspěš­ným, při roz­počtu 4,86 mili­o­nu dola­rů vydě­lal 12,6 mili­o­nu dola­rů a stal se sedm­nác­tým nej­vý­dě­leč­něj­ším fil­mem roku 1969. Recenzenti chvá­li­li jeho režii, scé­nář, zob­ra­ze­ní obdo­bí depre­se a herec­ké výko­ny (zejmé­na Fondy, Yorka a Younga). Film zís­kal devět nomi­na­cí na 42. roč­ník Oscarů, mimo jiné za nej­lep­ší režii, nej­lep­ší hereč­ku (Fonda), nej­lep­ší hereč­ku ve ved­lej­ší roli (York), nej­lep­ší adap­to­va­ný scé­nář a Young zís­kal cenu za nej­lep­ší­ho her­ce ve ved­lej­ší roli. Od roku 2021 drží rekord v počtu nomi­na­cí na Oscara, aniž by měl něja­kou za nej­lep­ší film.

Obsah filmu

Robert Syverton, kte­rý kdy­si snil o tom, že se sta­ne vel­kým fil­mo­vým reži­sé­rem, vzpo­mí­ná na udá­los­ti, kte­ré ved­ly k nevy­řče­né­mu zlo­či­nu. V mlá­dí viděl, jak si kůň zlo­mil nohu, načež byl zastře­len a zba­ven utr­pe­ní. O mno­ho let poz­dě­ji, v roce 1932, v době vel­ké hos­po­dář­ské kri­ze, zablou­dí do taneč­ní­ho mara­to­nu, kte­rý se chys­tá začít v ošun­tě­lém taneč­ním sále La Monica, roz­klá­da­jí­cím se nad Tichým oce­á­nem na molu Santa Monica v již­ní Kalifornii. Robert se brzy nechá naver­bo­vat Rockym, pro­mo­té­rem a kon­fe­ren­ci­é­rem sou­tě­že, jako náhrad­ní part­ner cynic­ké nespo­ko­jen­ky­ně Glorie Beattyové poté, co je její původ­ní part­ner­ka dis­kva­li­fi­ko­vá­na kvů­li bron­chi­ti­dě.

Mezi dal­ší­mi sou­tě­ží­cí­mi, kte­ří se uchá­ze­jí o výhru 1 500 dola­rů ve stří­br­ných dola­rech, jsou vyslou­ži­lý námoř­ník Harry Kline, cito­vě labil­ní začí­na­jí­cí lon­dýn­ská hereč­ka Alice a její part­ner Joel, rov­něž začí­na­jí­cí herec, a chudý země­děl­ský děl­ník James a jeho těhot­ná žena Ruby. Na začát­ku mara­to­nu jsou slab­ší dvo­ji­ce rych­le vyřa­ze­ny, zatím­co Rocky pozo­ru­je sla­bi­ny sil­něj­ších sou­tě­ží­cích a vyu­ží­vá je k poba­ve­ní divá­ků. Aréna také zaměst­ná­vá šar­la­tán­ské léka­ře, kte­ří mají zakrýt extrém­ní fyzic­ké a psy­chic­ké poško­ze­ní účast­ní­ků. Napjaté ner­vy ješ­tě zhor­ší krá­dež jed­něch Aliciných šatů (zvlášť když Robert zjis­tí, že je ukra­dl sám Rocky, aby vytvo­řil umě­lé dra­ma pro poba­ve­ní pub­li­ka) a Gloriina nespo­ko­je­nost s pozor­nos­tí, kte­ré se Alici dostá­vá od Roberta. Na oplát­ku si vez­me za part­ne­ra Joela, ale když ten dosta­ne pra­cov­ní nabíd­ku a odje­de, spo­jí se s Harrym.

Po něko­li­ka týd­nech mara­to­nu Rocky, aby vzbu­dil nad­še­ní pla­tí­cích divá­ků, uspo­řá­dá sérii der­by, v nichž se vyčer­pa­ní sou­tě­ží­cí, oble­če­ní v tep­lá­ko­vých soupra­vách, musí pro­há­nět po par­ke­tu, při­čemž posled­ní tři páry jsou vyřa­ze­ny. Během jed­no­ho ze závo­dů dosta­ne Harry smr­tel­ný infarkt, ale neo­do­la­tel­ná Gloria ho zved­ne na záda a pro­tne cílo­vou čáru. Harry umí­rá, když Glorie táh­ne jeho tělo po pod­la­ze. Poté, co se Harryho tělo zhrou­tí, Rocky ujis­tí divá­ky, že trpí pou­ze vyčer­pá­ním z hor­ka, a nevě­do­mý dav mu fan­dí, když zdra­vot­ní­ci odná­še­jí jeho mrt­vo­lu z par­ke­tu. Incident způ­so­bí, že se Alice ner­vo­vě zhrou­tí, a je ze sou­tě­že vyřa­ze­na. Robert a Glorie nema­jí part­ne­ry, a tak se opět spo­jí.

Rocky navrh­ne, aby se během mara­to­nu vza­li, což je reklam­ní trik, kte­rý jim zaru­če­ně vydě­lá něja­ké pení­ze v podo­bě darů od pří­z­niv­ců, jako je paní Laydonová, boha­tá žena, kte­rá je po celou dobu sou­tě­že spon­zo­ro­va­la. Když Glorie odmít­ne, pro­zra­dí jí, že sou­těž není tako­vá, jaká se zdá: z výhry se ode­čtou výda­je, tak­že vítěz nezů­sta­ne téměř nic. Robert a Glorie jsou tím­to odha­le­ním šoko­vá­ni a ze sou­tě­že odstou­pí. Při bale­ní věcí Glorie hle­dá jed­nu ze svých hed­váb­ných pun­čoch; když ji Robert najde, ale omy­lem ji roz­trh­ne a podá jí ji, Glorie se vzly­ka­jíc zhrou­tí.

Oba opus­tí taneč­ní sál a sta­nou na molu s výhle­dem na oce­án. Glorie se při­zná, jak prázd­ná se cítí a že je una­ve­ná ze své­ho živo­ta. Vytáhne zbraň a namí­ří na sebe, ale nedo­ká­že se při­mět stisk­nout spoušť. Zoufale požá­dá Roberta: „Pomoz mi.“ Ten jí vyho­ví a stře­lí ji do hla­vy, čímž ji zabi­je. Když se ho poli­cie ptá na motiv jeho činu, Robert odpo­ví: „Střílejí pře­ce koně, ne?“ Mezitím mara­tón, kte­rý se vyšpl­hal na 1491 hodin, pokra­ču­je něko­li­ka zbý­va­jí­cí­mi dvo­ji­ce­mi.

Výroba

Vývoj

Na začát­ku 50. let hle­da­li Norman Lloyd a Charlie Chaplin pro­jekt, na kte­rém by moh­li spo­lu­pra­co­vat, Lloyd jako reži­sér a Chaplin jako pro­du­cent. Lloyd zakou­pil prá­va na román Horace McCoye za 3 000 dola­rů a do hlav­ních rolí plá­no­val obsa­dit Chaplinova syna Sydneyho a nováč­ka Marilyn Monroe. Po dokon­če­ní pří­prav vzal Chaplin v roce 1952 svou rodi­nu na zamýš­le­nou krát­kou ces­tu do Velké Británie na lon­dýn­skou pre­mi­é­ru fil­mu Limelight. Během této ces­ty, zčás­ti pro­to, že byl Chaplin v době McCarthyho obvi­něn ze stou­pe­nec­tví ke komu­nis­tům, vyjed­nal šéf FBI J. Edgar Hoover s Imigračním a natu­ra­li­zač­ním úřa­dem zru­še­ní jeho povo­le­ní k opě­tov­né­mu vstu­pu a fil­mo­vý pro­jekt byl zru­šen. Když se o šest­náct let poz­dě­ji prá­va na kni­hu vrá­ti­la McCoyovým dědi­cům (zemřel v roce 1955), odmít­li smlou­vu s Lloydem obno­vit, pro­to­že z jeho původ­ních plá­nů nic nevze­šlo.

Scénář napsal James Poe, kte­rý se chtěl ujmout režie. Práva kou­pi­la spo­leč­nost Palomar Pictures, jejímž pre­zi­den­tem byl teh­dy Edgar Scherick. Scherick nabí­dl pro­jekt pro­du­cent­ské­mu týmu Boba Chartoffa a Irwina Winklera, kte­ří byli nad­še­ni, ale měli pocit, že scé­nář potře­bu­je pře­psat a že by měli pro­blém nato­čit film za Scherickem poža­do­va­ný roz­po­čet 900 000 dola­rů. Měli také oba­vy o Poeovy reži­sér­ské schop­nos­ti a obá­va­li se, že je pří­liš aro­gant­ní.

Mia Farrowová měla zájem hrát hlav­ní roli, ale Scherickovi se její hono­rář 500 000 dola­rů zdál pří­liš vyso­ký. Nakonec bylo dohod­nu­to uká­zat scé­nář Jane Fondové, kte­rá o něj měla zájem. Do hlav­ní muž­ské role byl od Universalu zapůj­čen Michael Sarrazin. Scherick nako­nec sou­hla­sil s navý­še­ním roz­počtu na 4 mili­o­ny dola­rů. Martin Baum se stal šéfem ABC Pictures a pod­le Winklera Baum zaří­dil, aby byl Scherick pro­puš­těn. Baum chtěl, aby dru­hou hlav­ní žen­skou roli hrá­la Susannah Yorková, ačko­li Poe slí­bil roli své teh­dej­ší pří­tel­ky­ni. Winkler říká, že to byl Baum, kdo navr­hl Red Buttons a Gig Young, a pro­sa­dil, aby byl Poe vyho­zen. Producenti se zdrá­ha­li, zejmé­na pro­to, že se Poe líbil Jane Fondové a měl sou­hlas reži­sé­ra. Winkler zaří­dil, aby Poe s Fondovou reží­ro­val kame­ro­vé zkouš­ky Bonnie Bedelie; zkouš­ky nedo­padly dob­ře a Fonda pře­sta­la být nad­še­ná z Poeových reži­sér­ských schop­nos­tí. Poe byl z pro­jek­tu vyho­zen.

Hlavními kan­di­dá­ty na jeho mís­to byli William Friedkin, Sydney Pollack a Jack Smight. Podle Winklera chtěl Smight 250 000 dola­rů, Friedkin 200 000 dola­rů a Pollack byl ocho­ten natá­čet za 150 000 dola­rů. Práci zís­kal Pollack.

Fonda řek­la, že na ni scé­nář původ­ně neu­dě­lal dojem, ale její man­žel Roger Vadim, kte­rý viděl podob­nos­ti mezi kni­hou a díly fran­couz­ských exis­ten­ci­a­lis­tů, ji pře­mlu­vil, aby si to roz­mys­le­la.

Když se s Pollackem sešla, aby o scé­ná­ři dis­ku­to­va­la, byla pře­kva­pe­ná, když se jí zeptal na její názor. Později řek­la: „Bylo to popr­vé, co mě reži­sér požá­dal o vyjá­d­ře­ní k tomu, jak vidím posta­vu a pří­běh.“ Přečetla si scé­nář kri­tic­kým okem, udě­la­la si poznám­ky k posta­vě a poz­dě­ji ve své auto­bi­o­gra­fii pozna­me­na­la: „Byl to [pro mě] záro­deč­ný oka­mžik ...“. Bylo to popr­vé v mém herec­kém živo­tě, kdy jsem pra­co­va­la na fil­mu o vět­ších spo­le­čen­ských pro­blé­mech, a mís­to toho, aby mi moje pro­fe­si­o­nál­ní prá­ce při­pa­da­la okra­jo­vá, při­pa­da­la mi rele­vant­ní.“ V té době ji trá­pi­ly pro­blémy v man­žel­ství, a tak si při tvor­bě posta­vy pomoh­la osob­ním trá­pe­ním.

Pollack nechal scé­nář pře­psat Robertem Thompsonem.

Do role Roberta Syvertona byl původ­ně zva­žo­ván Warren Beatty a Pollackovou prv­ní vol­bou pro Rockyho byl cha­rak­ter­ní herec Lionel Stander.

Natáčení

Během natá­če­ní se vysky­tl pro­blém se Susannah Yorkovou, kte­rá chtě­la záru­ku, že bude moci nato­čit Country Dance. Když ji nedo­sta­la, zdá­lo se, že bude muset být nahra­ze­na, a Pollack navr­hl Sally Kellermanovou. Yorková však ustou­pi­la a sou­hla­si­la s natá­če­ním.

Ve fil­mu je pou­ži­ta neob­vyk­lá tech­ni­ka fla­sh­for­ward (zábles­ky budouc­nos­ti). Vyskytuje se během posled­ních 18 minut fil­mu, kdy se obje­vu­jí pasá­že před­zna­me­ná­va­jí­cí Robertův osud, těs­ně před tra­gic­kým kon­cem. Kostymér Gig Young se vyzna­čo­val hlu­bo­kou cha­rak­te­ris­ti­kou Rockyho: svou posta­vu vytvo­řil pod­le vzo­ru kapel­ní­ka a roz­hla­so­vé osob­nos­ti Bena Bernieho a pou­žil Bernieho slav­nou hláš­ku: „Yowza! Yowza! Yowza!“, pro posta­vu ve fil­mu.


  • Photo © ABC
  • Zdroj: Anglická Wikipedie
Licence Creative Commons - Článek na Kritiky.cz, jehož auto­rem je Jiří Borový, pod­lé­há licen­ci Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licen­ci 4.0 Mezinárodní .

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,43407 s | počet dotazů: 263 | paměť: 71766 KB. | 14.07.2024 - 18:43:28