Kritiky.cz > Filmy > Filmové premiéry > Květnové premiéry

Květnové premiéry

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

A je to tady, fil­mo­vé pre­mi­é­ry měsí­ce květ­na se na vás valí. Držte si klo­bou­ky, ten­to­krát je to jeden lep­ší film než dru­hý.
1.5.

Frida

Salma Hayek v hlav­ní roli fil­mu o excen­t­ric­ké mexic­ké malíř­ce Fridě Kahlo, za jejíž ztvár­ně­ní si při­psa­la nomi­na­ci na Oscara. Spolu s ní se ve fil­mu uká­že oprav­du hod­ně zná­mých her­ců Geoffrey Rush, Edward Norton, Antonio Banderas, Ashley Judd, nebo Alfred Molina. Samo o sobě tohle obsa­ze­ní dává tušit kva­li­tu a když si k tomu ješ­tě při­čte­te režii Julie Taymor, kte­rá má na tri­ku skvě­lé­ho Tita s Antonym Hopkinsem, tak máte oprav­du záru­ku per­fekt­ní­ho fil­mu, kte­rý sbí­rá po celém svě­tě klad­né ohla­sy.

Gangy v New Yorku

A je tady můj favo­rit. Tenhle nový skvě­lý biják od Martina Scorseseho si nenech­te v žád­ném pří­pa­dě ujít a pokud vás zají­má o tomhle fil­mu více, podí­vej­te se na mou recen­zi Gangs of New York z 4.3. 2003.

X-Men 2

Bryan Singer - reži­sér­ský zázrak, kte­rý si vylou­pl na výslu­ní pře­de­vším díky fan­tas­tic­ké­mu fil­mu Obvyklí pode­zře­lí, se pus­til do pokra­čo­vá­ní vel­mi pove­de­né adap­ta­ce komik­su X-Men. Můžete si být jis­tí, že uvi­dí­te všech­ny zná­mé tvá­ře z jed­nič­ky a jis­tě ješ­tě pár zmu­to­va­ných xich­tů navíc. Jsem zvě­da­vý, jest­li se Singerovi pove­de pře­ko­nat lať­ku, kte­rou si sám nasta­vil prv­ním dílem a ta není níz­ko. Jistě vel­mi oče­ká­va­né dílo od vel­mi talen­to­va­né­ho reži­sé­ra.

8.5.

Dům naru­by

Komedie v hlav­ní roli s vete­rá­nem žán­ru Stevem Martinem. Rozvedený advo­kát, kte­rý stá­le milu­je svou býva­lou man­žel­ku se uklid­ňu­je cha­to­vá­ním s mla­dou a úspěš­nou práv­nič­kou. Když si s ní ale dá schůzku, zjis­tí, že je tu něco špat­ně. Tak před­ně, ona není advo­kát­ka, nemá vyso­kou ško­lu a není ani moc hezká, zkrát­ka je to uprch­lá trestan­ky­ně. Co tohle všech­no způ­so­bí v živo­tě neu­ro­tic­ké­ho advo­ká­ta uvi­dí­te v kině. Nedělal bych si nadě­je na něja­ký nad­prů­měr, ale jako odde­cho­vá leh­ká kome­die by to nemu­se­lo být špat­né.

Jak ztra­tit klu­ka v 10 dnech

Přiznám se, že nej­ví­ce mě odpu­zu­je už ten název, ale na dru­hou stra­nu herec­ké obsa­ze­ní vypa­dá cel­kem sluš­ně: Kate Hudson, Matthew McConaughey a Adam Goldberg. Má jít o roman­tic­kou kome­dii, jak je už patr­né z toho pří­šer­né­ho názvu, jejíž hlav­ní posta­vou bude redak­tor­ka, kte­rá má napsat návod na zba­ve­ní se muže v dese­ti dnech. Zatím nevím co si o tom mám mys­let, pro­to­že názo­ry na tenhle sní­mek jsou roz­po­ru­pl­né, ale nemě­lo by jít o špat­ný film v rám­ci žán­ru.

Kdysi dáv­no v Mexiku

Roberto Rodriguez, šíle­ný Texasan, kte­rý uhra­nul divá­ky na celém svě­tě svý­mi drs­ný­mi fil­my El Mariachi a Desperado, se vra­cí po Spy Kids opět s plno­hod­not­ným náře­zem pro dospě­lá­ky. A s ním při­chá­ze­jí všich­ni jeho oblí­be­ní her­ci: Antonio Banderas, Salma Hayek, Johny Depp, Cheech Marin, Danny Trejo a k nim se ješ­tě při­dá­va­jí Willem Defoe a Mickey Rourke. Přeji skvě­lou zába­vu a že bude, na to může­te vzít jed.

Krásná pokoj­ská

Jenifer Lopez, Ralph Fiennes v roman­tic­ké kome­dii, kde ona je svo­bod­ná mat­ka uklí­ze­jí­cí v nóbl hote­lu. On je boha­tý a pohled­ný a když se ti dva set­ka­jí, tak hádej­te co se sta­ne…

Pár dob­rých let

Michael a Kirk Douglasové v rodin­né kome­dii. Nevím o co má jít, nevím ani jaké jsou zatím refe­ren­ce na tenhle film, tak­že bude­te mít aspoň pře­kváp­ko.

Pavučina snů

Lawrence Kasdan, reno­mo­va­ný reži­sér se roz­ho­dl zfil­mo­vat kni­hu od Stephena Kinga. V hlav­ní roli se obje­ví Morgan Freeman, coby uje­tý plu­kov­ník, do jehož nemi­lo­srd­ně hlí­da­né­ho teri­to­ria vstou­pí pár zná­mých, kte­ří si sem při­je­li zavzpo­mí­nat na své mlá­dí. Do toho vše­ho ješ­tě při­jde sně­ho­vá bou­ře, kte­rá při­ná­ší cosi dale­ko zlo­věst­něj­ší­ho než jen mráz a sníh, něco, co doká­že ovlá­dat jejich moz­ky. Hororové sci­fi, kte­ré má zatím vel­mi nejed­no­znač­né ohla­sy.

15.5.

Garage Days

Muzikálová kome­die od reži­sé­ra dnes již kul­tov­ní­ho sním­ku Vrána. Podle vše­ho zatím vel­mi prů­měr­ný sní­mek s nezná­mý­mi her­ci, ale kdo ví? Třeba prá­vě vám se bude líbit.

Lovec démo­nů

Poměrně s vel­kým zpož­dě­ním se k nám dostá­vá hod­ně zají­ma­vý sní­mek Billa Paxtona, kte­rý hra­je jak hlav­ní roli, tak celý film reží­ro­val. Hororový thriller o tom, jak je těž­ké vydat dva maso­vé vra­hy a šílen­ce do rukou spra­ve­dl­nos­ti, když jsou to váš otec a bra­tr. Vesměs klad­né kri­ti­ky pro­vá­ze­jí ten­to film kde­ko­li se obje­ví, roz­hod­ně to nebu­de oby­čej­ná podí­va­ná. Ve dru­hé hlav­ní roli se opět ten­to měsíc obje­ví Matthew McConaughey.

Nevěrné hry

Nový čes­ký film reži­sér­ky Michaely Pavlátové se Zuzanou Stivínovou v hlav­ní roli, o kte­rém se toho zatím věru moc neví. Víme jen, že jde o pří­běh ženy, kte­rá jde za svým man­že­lem na Slovensko, kde mar­ně hle­dá uplat­ně­ní a čím dále se v ní pro­hlu­bu­je pocit odtr­že­ní od vše­ho blíz­ké­ho. Nebude to patr­ně nic vese­lé­ho a může­me se patr­ně těšit na psy­cho­lo­gic­ky vel­mi slo­ži­tou posta­vu, jak je u Zuzany Stivínové dob­rým zvy­kem.

Tichý Američan

Michael Caine a Brendan Fraser se obje­ví ve váleč­ném dra­ma­tu reži­sé­ra Phillipa Noyce, kte­rý má na svě­do­mí fil­my jako „Svatý“, „Někdo se dívá“, „Jasné nebez­pe­čí“ a „Sběratel kos­tí“. Podle vše­ho půjde o dost nad­prů­měr­ný film.

22.5.

Auto focus – Muž upro­střed své­ho kru­hu

Greg Kinnear, zná­mý coby homose­xu­ál­ní malíř z Lepší už to nebu­de exce­lu­je spo­lu s Willemem Defoem v nera­dost­ném fil­mu inspi­ro­va­ném osu­dy mode­rá­to­ra a her­ce Boba Cranea.

Old School

Americká kome­die, kte­rá má až pře­kva­pi­vě klad­né kri­ti­ky. Je plná spí­še nezná­mých tvá­ří, kte­ré hra­jí pod tak­tov­kou reži­sé­ra Road Tripu (Hele vole kde mám káru).

29.5.

28 dní poté

Apokalyptický horor z reži­sér­ské díl­ny Dannyho Boyla, kte­rý má na svě­do­mí Trainspotting a Pláž. Jde o pří­běh muže, kte­rý se pro­bou­zí z koma­tu přes­ně 28 dní potom, co sku­pi­na akti­vis­tů vypus­tí na svo­bo­du něko­lik opic naka­že­ných zvlášt­ní nemo­cí. Uvidíme, jak si Boyle pora­dí v žán­ru sci-fi horo­ru.

Pinocchio

Poslední květ­no­vou pre­mi­é­rou je počin Roberta Benigniho, vám jis­tě zná­mé­ho tvůr­ce a hlav­ní­ho před­sta­vi­te­le skvě­lé­ho fil­mu Život je krás­ný. Benigni se i u Pinocchia zhos­til režie, hlav­ní role a napsá­ní scé­ná­ře. Podle vše­ho ale bohu­žel nepů­jde zda­le­ka o tak zda­ři­lý film jako byl jeho oska­ro­vý sní­mek. Pro děti by to ale nemu­se­lo být až tak špat­né, tak­že hoď­te capar­ty do kina.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,04989 s | počet dotazů: 253 | paměť: 71863 KB. | 18.07.2024 - 16:52:46