Kritiky.cz > Recenze > Lovecká sezóna 3D

Lovecká sezóna 3D

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Pokud jste chtě­li vzít své rato­les­ti do Imaxu na něja­ký ten 3D sní­mek, ale při­pa­da­lo vám, že za cenu vstu­pen­ky toho film nabíd­ne zho­la málo, tak mám pro vás dobrou zprá­vu. Na poli 3D fil­mů se koneč­ně obje­vil zdat­ný kon­ku­rent běž­né­mu kinu. Ovšem bude to sta­čit ?

My jsme měli mož­nost film vidět 2 dny před veřej­nou pre­mi­é­rou, a to ve for­mě V.I.P před­pre­mi­é­ry. Té se zúčast­ni­ly spous­ty zná­mých tvá­ří spo­leč­ně s jejich malý­mi rato­lest­mi. Před začát­kem pro­jek­ce měla opět pro­slov Darina Miklovičová. Ta nás sezná­mi­la s dějo­vou linií a také kdo sto­jí za čes­kým dabin­gem. Mezi jme­no­va­ný­mi byl i Ondřej Brzobohatý, kte­rý nám zazpí­vat úvod­ní melo­dii z fil­mu. Upřímně, bylo to moc zají­ma­vé. To je jen tako­vá zají­ma­vost, pojď­me se tedy bavit pří­mo o fil­mu..

Ten jako celek půso­bil veli­ce dob­ře. Provedení bylo dosti pre­ciz­ní. Sice se nedá Lovecká sezó­na srov­ná­vat tře­ba s fil­mem Auta, tam šlo pře­de­vším o co nej­vět­ší rea­lis­tič­nost, ale zapo­mí­na­lo se na to, že film je urče­ný pře­de­vším pro děti a ty mají rády hra­vost barev. To si reži­sér­ka Jilli Cultonová veli­ce dob­ře uvě­do­mo­va­la a tak film půso­bí jako kres­le­ný, a tudíž veli­ce roz­to­mi­lý dět­ský komiks.
To ale v žád­ném pří­pa­dě nezna­me­ná, že by byl tak jed­no­du­chý, ba nao­pak. Reliéfy kra­jin vypa­da­jí oprav­du parád­ně, a srst zví­řá­tek půso­bí jako pra­vá. Jak jsem už říkal, o čes­ký dabing hlav­ních postav, kte­rý byl vytvo­řen s maxi­mál­ní peč­li­vos­tí a hra­vos­tí, se posta­ra­li Ondřej Brzobohatý a Tomáš Racek.. Dialogy jas­ně dáva­jí smy­sl, hla­sy se k hlav­ním hrdi­nům hodí oprav­du dob­ře. Takto by měl vypa­dat správ­ný dabing, nemám žád­né při­po­mín­ky. Dějová linie se točí oko­lo vel­ké­ho grizzly­ho, kte­rý si žije jako domá­cí maz­lí­ček.

Jednou osvo­bo­dí jele­na, kte­ré­ho chy­til pyt­lák, Ten se najed­nou ocit­ne u něho v gará­ži, kde med­věd žije. Snaží se ho pře­svěd­čit, aby šel do s ním do lesa, a tam také oba nešťast­nou náho­dou skon­čí a tudíž se bude chtít vrá­tit domů. Děj je dosti jed­no­du­chý, to ale plně vyna­hra­zu­jí vtip­né momen­ty, kte­rých je ve fil­mu nespo­čet. A může­te mi věřit, že v sále se smá­li nejen děti, ale také jejich dopro­vod. Humor je zde inte­li­gent­ní a výstiž­ný. Takže ten­to sní­mek je určen pro všech­ny, co se rádi baví a chtě­jí vidět kouz­lo 3D pro­jek­ce.

Kdo chce navští­vit IMAX, podí­vat se na 3D sní­mek a poba­vit se, tak ten­to film je pro něj jas­ná vol­ba. V běž­ných kinech je ale kon­ku­ren­ce vel­ká...

Naše hod­no­ce­ní: 

8

Podobné člán­ky

Recenze: Doba ledo­vá 3: Úsvit dino­sau­rů

Recenze: JCVD

Recenze: Válka Nevěst

Recenze: Chlapec v pru­ho­va­ném pyža­mu

Recenze: Monstra vs Vetřelci 3D

Recenze: Marley a já

Recenze: Sedm živo­tů

Recenze: Pochyby

Recenze: Strážci - Watchmen

Recenze: Milionář z cha­tr­če

1. January 2007 - 0:00 — Slávek Anlauf


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tento článek napsal redaktor již zaniklého webu PlayAll.cz
Na Kritiky.cz umístěno se svolením majitele webu v době uveřejnění článku.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,47632 s | počet dotazů: 260 | paměť: 71425 KB. | 23.06.2024 - 21:29:28