Kritiky.cz > Recenze knih > Manolito a Blbeček pobaví nejen malé ale i velké

Manolito a Blbeček pobaví nejen malé ale i velké

Manolito1 e1535613228525
Manolito1 e1535613228525
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Tak u téhle kníž­ky jsem se náram­ně poba­vi­la, a abych řek­la prav­du, tak jsem se občas při­stih­la i u toho, že mně i smí­chy tek­ly slzy po tvá­ři. Ještě nikdy jsem se u žád­né kni­hy nepo­ba­vi­la a neu­vol­ni­la tak jako prá­vě u čte­ní Manolita.

Možná tomu tak tro­chu při­spě­lo i to, že i já mám mlad­ší­ho sou­ro­zen­ce - bra­t­ra, a když jsem byla malá, pro­ží­va­la jsem dost podob­né poci­ty a lapá­lie jako náš hlav­ní hrdi­na Manolito.

„A jsme tu, uli­ce Maria Condeho 4. Tady žije ten kluk, co se jme­nu­je Manolito García, jeho bra­tr Blbeček, mamin­ka Catalina, tatí­nek Manolo, Luisa s Bernabém (ten s těma prda­ma) a děde­ček Nicolás,“ a dodal jsem, „což je tenhle, co tu spí jak šíp­ko­vá Růženka. V kni­ze ho nazý­vám Superprostata, ale s tím bude brzy utrum, pro­to­že půjde na ope­ra­ci.“

Prostřednictvím této kni­hy se stá­vá­me tichý­mi svěd­ky jed­not­li­vých dob­ro­druž­ství, jež den za dnem chtě nechtě pro­ží­va­jí dva neroz­luč­ní brat­ři, Manolito a jeho mlad­ší bra­tr, kte­ré­ho s obli­bou nazý­vá „Blbeček“. Někdy jsou pří­ho­dy úsměv­né, jin­dy nao­pak čte­ná­ři hrů­zou trne krev v žilách.

Díky Manolitovi máme mož­nost nahléd­nout do jeho vlast­ních myš­le­nek, a i když mlčí, víme přes­ně, na co mys­lí, a jaký má na celou situ­a­ci svůj vlast­ní názor a pohled např. o tom, jak vidí své­ho mlad­ší­ho bra­t­ra „Blbečka“.

Jediná prav­da prav­dou­cí, kte­rou pro­hlá­si­la moje máma od tý doby, co se zná­me (už to bude něja­kých deset let), je, že Blbeček je ten nej­vět­ší exot na celý pla­ne­tě. Má žízeň, když není voda. chce se mu spát, když není postel. má hlad, když není jíd­lo, a chce se mu kakat, když není záchod, nikdy to nemů­že vydr­žet. Když má žízeň, musí­me jít do jaké­ho­ko­liv baru. Když má hlad, musí­me mu kou­pit kolá­ček. Když ztra­tí dud­lík, musí­me jít do poho­to­vost­ní lékár­ny, i kdy­by byly čty­ři hodi­ny ráno, a když musí jít na záchod, jedi­ný, co udě­lá je, že si dá ruce doza­du a zrud­ne. a jak říká moje máma, děj se vůle boží....

Jednoho dne musí děde­ček nastou­pit do nemoc­ni­ce na plá­no­va­nou ope­ra­ci pro­sta­ty, a to ješ­tě chlap­ci netu­ší, jak ten­to dědeč­kův pobyt v nemoc­ni­ci zamí­chá s jejich vlast­ní­mi osu­dy a živo­ty jed­not­li­vých hrdi­nů.

V kni­ze nalez­ne­te nespo­čet tref­ných pozná­mek malé­ho roš­ťá­ka, spous­tu úsměv­ných roz­ho­vo­rů, ale i dět­skou upřím­nost a bez­pro­střed­nost, jako je tře­ba roz­ho­vor „Blbečka“ s dědeč­kem před nástu­pem do nemoc­ni­ce.

„Chlapečkova pod­lož­ka,“ pro­hlá­sil.

„Takže se hod­láš po dobu mé nepří­tom­nos­ti vyčů­rat do mé poste­le?“ otá­zal se děda.

„Jo, chla­pe­ček hod­lá čůrat.“

Takovej je zkrát­ka Blbeček: správ­ně drzý dítě a zce­la bez kom­plexů.

A jeli­kož je mamin­ka nechtě­la s sebou vlá­čet do nemoc­ni­ce, neboť moc dob­ře zna­la své děti, i to jací ve sku­teč­nos­ti jsou, opus­ti­la je a necha­la jen tak před dveř­mi své vlast­ní sest­ry.

Moje máma (nebo dle zmín­ky v před­cho­zí kapi­to­le Blbečkova máma, pro­to­že to vypa­dá, že mají oči jen jeden pro dru­hý­ho, zkrát­ka máma mýho brá­chy), nám sba­li­la do baťůž­ku něja­ký spod­ky, načeš si nás změ­ři­la, jako by nás našla někde na rohu a neby­li jsme její vlast­ní děti....

V oka­mži­ku, kdy je před svý­mi dveř­mi obje­vi­la tetič­ka, a je sezná­me­na s onou slad­kou sku­teč­nost, že je bude muset pár dní hlí­dat, a aniž by se jí pře­dem někdo zeptal, zda má čas a může; začí­ná pro tyto malé klu­ky čas vel­kých a neza­po­me­nu­tel­ných dob­ro­druž­ství, a nejen pro ně, změ­ní to i dopo­sud poklid­ný a nalin­ko­va­ný život tetič­ky a strýč­ka.

Já osob­ně obdi­vu­ji mamin­ku (i když je to jen vymyš­le­ný pří­běh a posta­va), jakým způ­so­bem necha­la své děti sestře, s kte­rou si navíc neby­la moc blíz­ká,  moc se spo­lu nemu­se­ly, a kte­rá nemě­la ani své vlast­ní děti, a tím pádem i žád­né zku­še­nos­ti s hlí­dá­ním dětí a péčí o ně.

Být na jejím mís­tě a v obdob­né situ­a­ci, asi bych své rato­les­ti vza­la s sebou, a tak vel­ké rizi­ko radě­ji nepod­stu­po­va­la. Na dru­hou stra­nu ji i plně chá­pu, že už asi byla nato­lik zou­fa­lá a una­ve­ná, na všech­no SAMA, a že si pros­tě potře­bo­va­la na pár dní dát „oraz“, odpo­či­nout si a nabrat nové síly.

Buďme však rádi, že se mamin­ka roz­hod­la, jak se roz­hod­la, pro­to­že pak bychom s kluka­ma nemoh­li zažít tolik báječ­ných věcí, a při jejich čte­ní se smí­chy popa­dat za bři­cho.

Ano, tím nastá­vá obdo­bí vel­kých pří­bě­hů a zvra­tů. Všichni účast­ní­ci jsou pro­ti své vůli vta­že­ni do situ­a­ce, kte­rou nemů­žou žád­ným způ­so­bem ovliv­nit, jen se jí podří­dit a vydr­žet.

Tetička se strýč­kem nema­jí žád­né vlast­ní děti, pro­to­že je mít nemů­žou; a opro­ti mamin­ce mají jen povrch­ní sta­ros­ti a jiné život­ní hod­no­ty. Doma tedy mís­to dětí mají ale­spoň něko­lik zví­ře­cích maz­líč­ků, kte­ří jim jsou nade­vše, a co si bude­me poví­dat, lec­kdy to lás­kou k nim i tak tro­chu pře­há­ní.

Teta, nikdy nespo­ko­je­ná s mamin­či­nou výcho­vou a sty­lem oblé­ká­ní klu­ků, se cho­pí pří­le­ži­tos­ti, a roz­hod­ne se vše napra­vit, a klu­kům tak tro­chu při­lep­šit. Celá odhod­la­ná se s nimi vydá­vá naku­po­vat do vel­ké­ho obcho­du, kde nás doko­na­le dosta­ne a odzbro­jí drob­ná neho­da v kabin­ce s oble­če­ním, jež ve finá­le vydě­sí všech­ny zákaz­ní­ky tam­ní­ho obchoďá­ku. O kata­stro­fy v této kni­ze pros­tě není nou­ze.... prá­vě nao­pak!

A co se asi tak může stát, když dáte dohro­ma­dy dva nepo­sed­né a roz­pus­ti­lé klu­ky, a domá­cí zví­řec­tvo? Další kata­stro­fa!

Na to, co se dělo po Luisině pří­cho­du, nikdy neza­po­me­ne­me. Z Luisiných chla­peč­ků, kte­ré si vždy přá­la mít, se najed­nou sta­la mon­stra, kte­rých se chtě­la zba­vit. A to, pokud mož­no, oka­mži­tě!

Díky vli­vu těch­to nepří­z­ni­vých okol­nos­tí a náhod se může­me dále poba­vit nad pří­ho­dou, jak jako opuš­tě­ní sirot­ci před nemoc­ni­cí žeb­ra­jí, jen aby zís­ka­li pení­ze na cuk­rát­ka, na kte­rá momen­tál­ně dosta­li obrov­skou chuť, ale v kap­se ani koru­na....

Co všech­no může zapří­či­nit jed­na obrov­ská krá­dež v bytě tetič­ky? Najdou si nako­nec všich­ni hrdi­no­vé opět ces­tu k sobě? Usmíří se mamin­ka se sestrou? A co všech­no tako­vé malé děti doká­žou, když chtě­jí vidět doma šťast­nou a spo­ko­je­nou svo­jí mamin­ku? Jsou schop­ni tyto děti pře­kro­čit i meze sluš­nos­ti, jen aby jí vypl­ni­ly její vel­ké přá­ní?

O podob­né pří­ho­dy není v kni­ze nou­ze, a čte­nář, ať už malý nebo vel­kým se jen těž­ko ubrá­ní obrov­ské nálo­ži humor­ných pří­bě­hů, a bude je hltat jeden po dru­hým, stej­ně jako já s dce­ra­mi.

Kniha není nejen svě­dec­tvím a kro­ni­kou bez­sta­rost­né­ho a šťast­né­ho dět­ství, ale i zrca­dlem jed­not­li­vých mezi­lid­ských vzta­hů. Někdy se až moc honí­me za kari­é­rou, leskem a bohat­stvím, aniž bychom si udě­la­li čas na své nej­bliž­ší, abychom se zepta­li, zda s něčím nepo­tře­bu­jí pomoc a tu pomoc jim sku­teč­ně nabíd­nout.....

„Manolito a blbe­ček“ dopo­ru­ču­ji nejen všem malým a začí­na­jí­cím čte­ná­řům, ale i dospě­lým, kte­ří se chtě­jí skvě­le poba­vit. Kniha je napsá­na sro­zu­mi­tel­ně z pohle­du malé­ho klu­ka, kte­ré­mu je při­způ­so­ben nejen jazyk, ale i občas­né pra­vo­pis­né chyb­ky. Díky tomu, že je psán dět­ským jazy­kem a dět­ský­ma oči­ma, si své malé čte­ná­ře zís­ká vel­mi rych­le. Navíc je kni­ha dopl­ně­na o spous­tu zábav­ných ilu­stra­cí, jež zpes­t­řu­jí a dotvá­ře­jí kouz­lo samot­né kni­hy.

S touhle kni­hou se roz­hod­ně nudit nebu­de­te a bude­te se k ní stá­le vra­cet.

MANOLITO A BLBEČEK

Napsala: Elvira Lindo

Ilustroval: Emilio Urberuaga

Nakladatel: Omega

Rok vydá­ní: 2017

Počet stran: 232

ISBN: 978-80-7390-661-0


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • PŘESTÁVKOVNÍK. Super hry a zábava nejen na přestávky5. února 2021 PŘESTÁVKOVNÍK. Super hry a zábava nejen na přestávky Publikace "PŘESTÁVKOVNÍK" velmi poutavou formou zabaví děti nejen na "nudných" přestávkách ve škole, ale i mimo ně. Navíc díky menšímu formátu pracovního sešitu si jej mohou vzít prakticky […] Posted in Recenze knih, Recenze
  • Pravda o hovínku23. srpna 2019 Pravda o hovínku Nic tak nepřitahuje pozornost malých i velkých dětí, jako je téma týkajících se právě „hovínek“. A s pomocí tohoto fascinujícího, ale i velmi zábavného průvodce s originálním názvem […] Posted in Recenze knih
  • Příručka mladého zahradníka7. května 2019 Příručka mladého zahradníka Pokud máte doma malou zahradnici nebo zahradník, jež by si na své zahrádce, na balkoně nebo okenním parapetu rádi něco dobrého nebo krásného pro potěchu oka vypěstovali, je tahle kniha […] Posted in Recenze knih
  • Jitřenka od Zuzany Štelbaské6. února 2019 Jitřenka od Zuzany Štelbaské V knize "Jitřenka" objevíte krásné a dojemné příběhy napsané s velkou láskou a něhou o jedné drobné dívence v gumových holínkách, která dostala jméno podle první ranní a poslední noční […] Posted in Recenze knih
  • Hledej a najdi s novou knihou "Kde je jednorožec?"21. září 2018 Hledej a najdi s novou knihou "Kde je jednorožec?" Milují-li vaše děti jednotlivé postavičky jednorožců a hry na schovávanou, je tahle kniha pro ně jak stvořená. Ve společnosti těchto čtyřnohých kamarádů si užijí nejen spoustu legrace a […] Posted in Recenze knih
  • NEOTVÍREJ TUHLE KNIHU. Přečti si něco jiného!31. srpna 2018 NEOTVÍREJ TUHLE KNIHU. Přečti si něco jiného! Každý ví, že nejlépe chutná zakázané ovoce, a ani tady to není výjimkou. Tahle kniha od australského rozhlasového hlasatele a komika Andyho Leea pobaví doslova všechny věkové […] Posted in Recenze knih
  • Dívka, která chtěla zachránit knížky16. srpna 2018 Dívka, která chtěla zachránit knížky Na tuhle knihu jsem se velmi těšila, nejen kvůli "mně blízkému" tématu, ale hlavně kvůli krásně poutavé obálce a v neposlední řadě i té velké záplavě krásných a kouzelných ilustrací, […] Posted in Recenze knih
  • Kniha plná experimentů od Anastazie Zanoncelli11. června 2018 Kniha plná experimentů od Anastazie Zanoncelli Tato "Kniha plná experimentů" od Anastazie Zanoncelli, jež vydalo nakladatelství Edika, obohatí znalosti nejen malých vědátorů, ale hlavně ulehčí život jejich rodičům při hledání odpovědí […] Posted in Recenze knih
  • GRAFOMOTORIKA: Už se můžu smát. Už se učím psát...1. května 2018 GRAFOMOTORIKA: Už se můžu smát. Už se učím psát... S jakou knížkou jde dětem psaní hezky od ruky? No jak jinak než-li s "GRAFOMOTORIKA: Už se můžu smát. Už se učím psát..." od Heleny Uhlířové, jež vydalo nakladatelství Grada Publishing, […] Posted in Recenze knih
  • MAGICKÁ ZVÍŘATA: KOČIČÍ ČÁRY od HOLLY WEBBOVÉ1. května 2018 MAGICKÁ ZVÍŘATA: KOČIČÍ ČÁRY od HOLLY WEBBOVÉ Miluje-li vaše dítě milé a laskavé příběhy o zvířátkách, zcela určitě si nenechte ujít knihu „Magická zvířata - Kočičí čáry“ od Holly Webbové, jež vydalo nakladatelství Fragment, ve […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,56833 s | počet dotazů: 267 | paměť: 71990 KB. | 20.07.2024 - 23:12:53