Kritiky.cz > Recenze knih > Temní muži jako klenot severské kultury

Temní muži jako klenot severské kultury

temní20muži e1535612550418
temní20muži e1535612550418
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Pokud jste čet­li román Oběšení psi a rádi bys­te si pře­čet­li dal­ší str­hu­jí­cí pokra­čo­vá­ní toho­to kle­no­tu sever­ské kul­tu­ry, zce­la urči­tě si nenech­te ujít kniž­ní novin­ku „Temní Muži“ od stej­né­ho auto­ra Jense Henrika Jensena, jež vyda­lo nakla­da­tel­ství Dobrovský, s.r.o. v edi­ci KNIHY OMEGA.

Do toho­to nevšed­ní­ho, napí­na­vé­ho pří­bě­hu plné­ho neo­če­ká­va­ných zvra­tů, vás bri­lant­ní vypra­věč a mis­tr kon­spi­ra­ce Jens Henrik Jensen, vtáh­ne do děje hned na prv­ních strán­kách této neza­po­me­nu­tel­né kni­hy.

Hlavním hrdi­nou je Niels Oxen, býva­lý elit­ní voják, nosi­tel nej­vyš­ší­ho dán­ské­ho vyzna­me­ná­ní, stá­le na útě­ku, a ukrý­va­jí­cí se nejen před svý­mi vlast­ní­mi démo­ny, ale i před okol­ním svě­tem, navíc stře­ží­cí „děsi­vé“ tajem­ství, co ho má udr­žet při živo­tě. Alespoň pro­za­tím!

Kniha začí­ná Silvestrem, kdy sta­rý rok kon­čí a nový začí­ná, a spo­lu s ním i něco nové­ho, stej­ně tak jako v živo­tě samot­né­ho Nielse Oxena.

Právě v ten­to den se oci­tá na sta­ré rybí far­mě, kde je krát­ce po půl­no­ci svěd­kem pře­pa­de­ní staré­ho muže, maji­te­le far­my, dvě­ma nezná­mý­mi muži. Niels neza­vá­há ani chvi­lič­ku, aby tomu­to bez­bran­né­mu muži „Rybovi“ pomohl.

Rybovi bylo sedm­de­sát čty­ři let. Byl pří­liš sta­rý, pří­liš sedře­ný a pří­liš sužo­va­ný dnou na to, aby se mohl sta­rat o svou malou rybí far­mu. Byl ale zvyk­lý pra­co­vat, aby se uži­vil. Už o sil­vestrov­ské noci mu Ryba láma­vou ang­lič­ti­nou nabí­dl, aby u něho pár dní zůstal. Dostane najíst, tep­lé mís­to na spa­ní a na rybí far­mě může při­lo­žit ruku k dílu. A tak se také sta­lo.

Po dvou týd­nech se nastě­ho­val do rui­ny dom­ku pro pomoc­ný per­so­nál. Provedl nezbyt­né úpra­vy, aby se domek stal oby­va­tel­ným.

Na chví­li se pro Nielse Oxena zasta­vil čas. Každý den vstá­val v 6 hodin ráno a posta­ral se o duho­vé pstru­hy v nádr­žích. Zbývající čas trá­vil pra­cí v lese. A ve vol­ném čase? To ze své­ho dom­ku postup­ně dělal nedo­byt­nou pev­nost, protka­nou kame­ro­vým sys­té­mem, kde nesměl chy­bět ani úni­ko­vý tunel, kte­rý mu mož­ná jed­nou může i zachrá­ní život.

Zdá se, že Niels Oxen může koneč­ně ale­spoň na chvi­lič­ku vydech­nout, doko­na­le se scho­vat před okol­ním svě­tem, aniž by byl nikým rušen a pozo­ro­ván, doko­na­le ukryt na nezná­mém mís­tě s jeho jedi­nou pojist­kou, pojist­kou na život.

Z pomy­sl­né­ho úto­čiš­tě ho měla vylá­kat vraž­da mla­dé­ho kurá­to­ra, s kte­rým se Oxen osob­ně znal, a kte­ré­mu před smr­tí poslal část „kom­pro­mi­tu­jí­cích“ pod­kla­dů týka­jí­cích se Dánského dvo­ra a tzv. „Temných mužů“.

„Bylo to nahléd­nu­tí do jedi­neč­né sfé­ry moci, kte­rá pře­ží­va­la po sta­le­tí. Během věků Dánský dvůr zažil slab­ší chvil­ky. Změnil struk­tu­ru, ale pořád exis­to­val a zna­me­nal latent­ní nebez­pe­čí pro kaž­dé­ho, kdo mu zkří­žil plá­ny. Dánský dvůr byl jako spí­cí virus, jenž je i po všech těch letech funkč­ní a smr­tel­ně nebez­peč­ný.“

A i když se tato vraž­da obje­vi­la ve všech médi­ích, Niels Oxen o ní neměl vůbec tuše­ní. Žil na samo­tě, na rybí far­mě, dale­ko od vše­ho dění, bez jaké­ko­liv mož­nos­ti sle­do­vat novi­ny nebo jiná média. Ovšem nic nemů­že trvat věč­ně! A už brzy vše pro­puk­ne!

Šéf poli­cej­ní zpra­vo­daj­ské služ­by Axel Mossman mezi­tím tla­čí na svou pod­ří­ze­nou Margareth Franck, aby Nielse Oxena koneč­ně vypá­t­ra­la; a on tak mohl napl­no roze­hrát svůj taj­ný plán. Nikdo si nemů­že být jist, zda prá­vě on tře­ba není zapo­jen ať už aktiv­ně nebo pasiv­ně v Dánském dvo­ře či niko­liv.

Jednonohé člen­ce poli­cej­ní zpra­vo­daj­ské služ­by Margareth Franckové se sho­dou okol­nos­tí a náhod poda­ří spo­jit se samot­ným Nielsem Oxenem nad hro­bem jeho kama­rá­da Bosseho z dět­ství, jež zemřel v ote­vře­ném boji, kte­ré­ho nebyl scho­pen zachrá­nit, a jehož smrt si kaž­dič­ký den vyčí­tá a nedo­ká­že si jí sám sobě odpus­tit. Rok, co rok, v ten samý den navště­vu­je jeho hrob, čehož prá­vě vyu­ži­je Margareth.

 „Jste hod­ně výji­meč­ný člo­věk. Všechno zvlá­dá­te, vždy pře­ži­je­te. To doka­zu­je váš pří­běh. Jste inte­li­gent­ní. Jste schop­ný rych­le jed­nat. Jste vyško­len v ana­ly­zo­vá­ní. V tom, abys­te uva­žo­val krát­ko­do­bě i dlou­ho­do­bě. Trénován ve sbě­ru a vyhod­no­ce­ní infor­ma­cí a násled­ných činů. Vidíte per­spek­ti­vu. Máte natré­no­vá­no, že nikdy neza­ví­rá­te všech­ny dve­ře najed­nou, vždy pro­vá­dí­te reko­gnoska­ci, pokaž­dé máte plán B.“

A i když se jed­na­lo o vel­mi kra­tič­ké setká­ní, přec v sobě při­nes­lo pro všech­ny hro­zi­vé devas­tu­jí­cí násled­ky. Právě v tom­to oka­mži­ku se totiž začí­ná roze­hrá­vat hra na život a na smrt, kde nikdo niko­mu nevě­ří, a to vše na poza­dí špi­na­vých intrik „Temných mužů“, jež taha­jí za nevi­di­tel­né nit­ky a roz­ho­du­jí o osu­dech nejen našich hrdi­nů, ale mož­ná i nás samot­ných.

Nezbývá tedy, než se poho­dl­ně usa­dit a nechat se uná­šet na strán­kách toho­to fas­ci­nu­jí­cí­ho pří­bě­hu, a měj­te stá­le na pamě­ti, že ne vždyc­ky jsou věci tako­vé, jak se zda­jí!!!

Já osob­ně jsem si tuto kni­hu vychut­na­la od prv­ní­ho až do posled­ní­ho oka­mži­ku čte­ní, a po prav­dě mi děla­lo dost vel­ký pro­blém pus­tit ji na chvi­lič­ku z ruky.

Tento str­hu­jí­cí pří­běh se vzru­šu­jí­cí záplet­kou vás pros­tě dosta­ne, a tak rych­le vtáh­ne do děje, že bude­te plni oče­ká­vá­ní a napě­tí tou­žit, aby byla pood­ha­le­ná dal­ší rouš­ka tajem­ství; a vy tak dosta­li novou indi­cii k roz­luš­tě­ní toho­to zapekli­té­ho pří­pa­du. Věřte, že nebu­de­te vychá­zet z údi­vu!

Knížka je napsá­na sro­zu­mi­tel­ně a moc dob­ře se čte. Souvislý děj na začát­ku kni­hy něko­li­krát naru­šu­jí děsi­vé démo­ny „vzpo­mín­ky na váleč­né masa­k­ry a trau­ma­ta“ hlav­ní­ho hrdi­ny Nielse Oxena. Jsou to kra­tič­ké zábles­ky, kte­ré snad­no roze­zná­te od hlav­ní linie děje tím, že jsou pře­váž­ně v ang­lič­ti­ně. (Komu vadí, může je pře­sko­čit, neboť se jed­ná vždy o jeden nebo dva odstav­ce vlo­že­né do prá­vě pro­bí­ha­jí­cí­ho děje.)

Navíc Jens Henrik Jensen je skvě­lý vypra­věč, kte­rý doká­že nejen doko­na­le popsat pro­stře­dí, kde se jed­not­li­vé posta­vy nachá­ze­jí, ale i je samot­né, jejich cha­rak­te­ry, to co ve sku­teč­nos­ti cítí, nebo si mys­lí. Díky pre­ciz­ně pro­myš­le­né kom­bi­na­ce toho vše­ho, si může samot­ný čte­nář jed­not­li­vé posta­vy a pro­stře­dí vykres­lit a živě před­sta­vit. A ti, co tou­ží po his­to­ric­kých fak­tech, i ti nepři­jdou zkrát­ka. Jensen totiž doká­zal skvě­le zakom­po­no­vat do vzru­šu­jí­cí­ho pří­bě­hu i jed­not­li­vá his­to­ric­ká fak­ta týka­jí­cích se měst, význač­ných rodin a panov­ní­ků.

A stej­ně jako pří­běh začal, tak i v obdob­ném duchu skon­čil a já se budu těšit na mož­né, dal­ší str­hu­jí­cí pokra­čo­vá­ní ze živo­ta „Nielse Oxena“.

Pak usly­šel sám sebe, jak šep­tem tvo­ří slo­va, kte­rá se mu pro­dla přes vyschlé rty. „My … name… is … Dragos…. „

Vzrušující záplet­ka plná neo­če­ká­va­ných zvra­tů vás nechá napnu­té až do posled­ní chví­le.

TEMNÍ MUŽI

Série OXEN kni­ha dru­há

Autor: Jens Henrik Jensen

Přeložila: Magdalena Jírková

Vydalo nakla­da­tel­ství DOBROVSKÝ s.r.o. v edi­ci KNIHY OMEGA

rok vydá­ní 2017

Počet stran: 438


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,11870 s | počet dotazů: 266 | paměť: 71612 KB. | 25.06.2024 - 20:27:00