Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Moje superbejvalka (My Super Ex-Girlfriend)

Moje superbejvalka (My Super Ex-Girlfriend)

n200708281339 SEG0
n200708281339 SEG0
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

 

n200708281339_SEG0Další kome­die od Ivana Reitmana, kte­rá aspi­ru­je na mís­to v naší pamě­ti. Mít schop­nos­ti, kte­ré nikdo nemá, nemu­sí být špat­né. Pochopitelně mlu­ví­me o uži­teč­ných schop­nos­tech jako je létá­ní, obrov­ská fyzic­ká síla, schop­nost uhý­bat kul­kám apod. Zkrátka vlast­nos­ti, jež z oby­čej­né­ho člo­vě­ka doká­žou udě­lat člo­vě­ka uni­kát­ní­ho a vyzdvi­hu­jí dotyč­nou oso­bu někam mezi (vše)mocná bož­stva. Jak si pove­de?

Jenny Johnson (Uma Thurman) tako­vé schop­nos­ti má. Nicméně stej­ně jako její kole­ga Peter “Superman“ Parker volí v civi­lu nená­pad­ný způ­sob živo­ta. Stejně jako on i Jenny pro­půj­ču­je tyto schop­nos­ti do slu­žeb dob­ra, kdy jako G-Girl zachra­ňu­je měs­ta před kata­stro­fa­mi, pomá­há poli­cii s vylep­šo­vá­ním sta­tis­tik a jsouc pro­vá­ze­na obdiv­ný­mi pohle­dy svých spo­lu­ob­ča­nů pole­tu­je nad jejich hla­va­mi a koná dal­ší a dal­ší dob­ré skut­ky.

Jednoho dne potká v met­ru nesmě­lé­ho muže, kte­rý se začne pokou­šet o zís­ká­ní její pozor­nos­ti. Dost mož­ná by neu­spěl a na dal­ší zastáv­ce by se nechal uná­šet davem pryč ze živo­ta G-Girl, kdy­by mu nepo­moh­la náho­da. Pustil se totiž do pro­ná­sle­do­vá­ní zlo­dě­je, kte­rý Jenny ukra­dl kabel­ku. Můžeme se sice jenom doha­do­vat, na kolik šlo o pro­jev hrdin­ství, nebo sna­hy zapů­so­bit na objekt své­ho zájmu, ale ať tak či tak, svým činem si vyslou­žil pozor­nost sleč­ny Johnson. A není se čemu divit! Když Jenny coby G-Girl musí neu­stá­le pomá­hat jiným, je milé, když někdo chce pomoct jí. I když Matt Saunders (Luke Wilson) zrov­na nepů­so­bí dojmem sebe­jis­té­ho a cíle­vě­do­mé­ho muže a už vůbec na Jenny nepo­hlí­ží jako na lás­ku na prv­ní pohled, jí se zalí­bí a za krát­ko spo­lu začnou cho­dit.

Po něja­ké době mu Jenny pro­zra­dí svou pra­vou totož­nost a zdá se, že jejich vztah to jenom obo­ha­tí. Bohužel je také dosti žár­li­vá a důvod se najde, jde o Mattovu kole­gy­ni z prá­ce Hannah Lewis (Anna Faris). Když žár­lí žena bez nad­při­ro­ze­ných schop­nos­tí, tak z kate­go­rie Hezké její výtky a pode­zře­ní za něja­kou dobu pře­jdou do sku­pi­ny Otravné. Když ale začne žár­lit G-Girl, nepů­jde tu jenom o kate­go­rii Otravné, ale i Nebezpečné. Tak tro­chu i na radu kama­rá­da se Matt roz­hod­ne ze vzta­hu vycou­vat, ale kou­zel­ná věta z vět­ši­ny roz­cho­dů „Zůstaneme kama­rá­di!“ zde neza­bí­rá. Uma Thurman se naštve a slí­bí Luku Wilsonovi (bra­t­ro­vi úspěš­né­ho komi­ka Owena Wilsona), že tepr­ve teď pozná, jak vypa­dá peklo na zemi.

Když na oka­mžik zku­sí­me popus­tit uzdu fan­ta­zii, vymys­lí­me nespo­čet způ­sobů, jak s pomo­cí schop­nos­tí, kte­ré má G-Girl k dis­po­zi­ci, zne­pří­jem­nit Mattovi život. Na tom­to mís­tě vás ale vytrh­nu ze sně­ní a upo­zor­ním na to, že film bohu­žel nevy­u­ží­vá své­ho vel­ké­ho poten­ci­á­lu.

Nepřál bych Mattovi poci­ťo­vat pomstu bej­val­ky (tím záro­veň při­zná­vám, na čí stra­ně jsem), ale když jsem se dosle­chl, že do scé­ná­ře měl co mlu­vit Don Payne (scé­náris­ta seri­á­lu Simpsonovi), těšil jsem se na všech­ny ty nápa­dy a situ­a­ce, kte­ré by se ve fil­mu moh­ly obje­vit, na všech­ny ty rafi­no­va­né nepří­jem­nos­ti, kte­ré Matt bude muset zaku­sit. Ano, něko­lik pře­kva­pi­vých a komic­kých situ­a­cí Matt pozná, ale nejde o nic, ve srov­ná­ní s tím, co všech­no by mu moh­lo být pro­vá­dě­no. Nemohu tedy říct, že jde o napros­té zkla­má­ní, ale nemo­hu s čis­tým svě­do­mím tvr­dit ani to, že nahléd­ne­te do stud­ni­ce zába­vy.

Dalším zvuč­ným jmé­nem, kte­ré je k nale­ze­ní v titul­cích, je reži­sér Ivan Reitman. Je to ten samý, kte­rý stal u zro­du Krotitelů duchů, Policajta ze škol­ky či Dvojčat. Zdálo by se, že když nic jiné­ho, tak máme zajiš­tě­nou jed­nu věc, půjde o dobrou kome­dii. Jaká je prav­da?

Nejde o tak zábav­ný a úsměv­ný film, jak jste mož­ná oče­ká­va­li. Troufám si říct, že kdy­by z fil­mu odstra­ni­li prvek super­hr­din­ství, tak by moh­lo jít o dílo s popi­sem Romantický (ale to jsem se jenom tak zamys­lel..). Film samot­ný totiž balan­cu­je někde na hra­ni­ci mezi oby­čej­ným roman­tic­kým pří­bě­hem (o tom, jak chla­pec potká dív­ku, něco neklap­ne, roze­jdou se a teď se dívej­te, přá­te­lé, co se bude dít dál!), paro­dii na super­hr­din­ské fil­my a paro­dii na fil­my roman­tic­ké (hlav­ně v závě­ru).

Výsledek je tedy roz­po­ru­pl­ný. Nemohu tvr­dit, že se mi na film díva­lo špat­ně. Nebudu ovšem zastí­rat, že chví­le úsměvů po pove­de­né scén­ce či tref­ném výro­ku stří­da­ly chví­le leh­ké­ho znudě­ní a tro­cha apa­tie, jeli­kož fil­mo­vý děj jde bez vět­ších pro­blé­mů domýš­let (a vět­ši­nou správ­ně, jak zjis­tí­te poz­dě­ji). Jako oddycho­vá zále­ži­tost je Moje super­bej­val­ka cel­kem víta­ným zpes­t­ře­ním, nicmé­ně chcete-li oprav­du dobrou kome­dii, zapá­t­rej­te jin­de!

 

 

Žánr: Komedie

Produkce: USA

Rok: 2006

Délka: 1 h. 35 min.

Režie: Ivan Reitman

Hrají: Uma Thurman, Luke Wilson, Anna Faris, Eddie Izzard, Rainn Wilson, Wanda Sykes


Podívejte se na hodnocení Moje superbejvalka na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Karel Höger17. června 2014 Karel Höger Karel Höger (17. června 1909, Brno-Královo Pole – 4. května 1977, Praha) byl významný český herec. Byl to velice jemný člověk s mimořádně citlivým hereckým projevem a kultivovanou […] Posted in Profily osob
  • Osm hor - recenze KVIFF 2022: mistrovská óda na přátelství v italských Alpách12. července 2022 Osm hor - recenze KVIFF 2022: mistrovská óda na přátelství v italských Alpách Vztah dvou celoživotních přátel, který se vyvíjí napříč několika desetiletími, tvoří rámec pro klamně složité vyprávění filmu Osm hor, který se po získání Ceny poroty na festivalu v […] Posted in Filmové recenze
  • Pátá vlna - 45 %11. dubna 2016 Pátá vlna - 45 % Když se šestnáctiletá Cassie Sullivan snaží získat potraviny na opuštěné benzínové pumpě, tuší, že jí nepozornost může stát život. Ztratila už oba rodiče a snaží se najít svého bratra […] Posted in Filmové recenze
  • Belgická komedie Paradise Trips vstupuje 2. Června do českých kin26. května 2016 Belgická komedie Paradise Trips vstupuje 2. Června do českých kin Situační komedie Paradise Trips je pro režiséra Rafa Reyntjense, který se v minulosti více věnoval natáčením hudebních klipů a reklamám, prvním debutem za který získal již několik […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Alice Nellis21. října 2016 Alice Nellis Alice Nellis je etablovanou českou režisérkou, jejíž oceněné filmy si získaly uznání kritiky i diváků. Vystudovala anglistiku a amerikanistiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a […] Posted in Profily osob
  • Lynn Crosbieová: Kdes byla včera v noci – 85 %24. září 2017 Lynn Crosbieová: Kdes byla včera v noci – 85 % My girl, my girl, don't lie to me, Tell me where did you sleep last night. In the pines, in the pines, Where the sun don't ever shine. O tom, co by se stalo, kdyby se Kurt […] Posted in Recenze knih
  • #2146: Haunt21. dubna 2023 #2146: Haunt Na komiksové sérii Haunt se podílela prvotřídní komiksová esa jako Todd McFarlane, Robert Kirkman nebo Greg Capullo. Nicméně jsou velká jména zárukou kvality? A stojí vůbec série za […] Posted in Recenze komiksů
  • Kdo je váš favorit? | Survivor CZ&SK28. ledna 2022 Kdo je váš favorit? | Survivor CZ&SK Posted in Videa
  • 247°F (2011)26. května 2019 247°F (2011) Rádi se potíte v sauně? Jen aby se vám to jednou nevymstilo! Po tragické smrti svého snoubence se Jenna stáhla do sebe a přestala si užívat života. To se snaží změnit […] Posted in Horory
  • Nedotknutelní (The Upside) – Recenze – 50%13. února 2019 Nedotknutelní (The Upside) – Recenze – 50% Nezaměstnaný bývalý trestanec Dell (Kevin Hart) se náhodou nachomýtne při pohovoru na pracovní pozici osobního asistenta ochrnutého multimilionáře Phillipa (Bryan Cranston) a práci […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,39398 s | počet dotazů: 256 | paměť: 71560 KB. | 24.06.2024 - 03:21:41