Kritiky.cz > Články > Na obrazovce České televize se v září objeví nový seriál ze soudního prostředí, Život a doba soudce A.K.

Na obrazovce České televize se v září objeví nový seriál ze soudního prostředí, Život a doba soudce A.K.

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Scénář k seri­á­lu napsal Zdeněk Zapletal, kte­rý napsal scé­nář, jehož děj se ode­hrá­vá v práv­nic­kém pro­stře­dí, na sou­dě, kde se řeší roz­vo­do­vé a občansko-právní spo­ry. Hlavním hrdi­nou je mla­dý soud­ce Adam Klos (David Švehlík). Díky němu se divá­ci podí­va­jí do soud­ní síně, kde se řeší pří­pa­dy, ale také mají mož­nost se podí­vat do osob­ní­ho živo­ta Klose. Jeho mat­ka je práv­nič­ka (Daniela Kolářová) a otec je také soud­ce (Jiří Bartoška), tak­že se setká­va­jí nejen doma, ale i na sou­dě. Adam ale řeší nejen soud­ní pří­pa­dy, ale také svůj osob­ní život. Rozešel se s pří­tel­ky­ní (Zuzana Norisová) a záro­veň se mu začí­ná líbit psy­cho­lož­ka Iva Tomisová (Jižka Čvančarová), ke kte­ré dochá­zí na tera­pii.

Autoři seri­á­lu, Zdeněk Zapletal a Robert Sedláček, chtě­li vytvo­řit seri­ál o psy­cho­te­ra­pii, ale svůj záměr změ­ni­li na pro­stře­dí soud­ní síně. Na tom­to mís­tě se totiž roz­ho­du­je o mno­ha věcech a také se tam může dostat kaž­dý člo­věk. Je také jas­né, že pro­hrát či vyhrát může vždy jen jed­na stra­na. Některé z pří­pa­dů jsou inspi­ro­vá­ny sku­teč­ný­mi soud­ní­mi spo­ry, jiné jsou zce­la vymyš­le­né, nebo jsou kom­bi­na­cí reál­ných a vymyš­le­ných pří­bě­hů. Autoři ale neo­ko­pí­ro­va­li pří­pa­dy či soud­ní jed­ná­ní, ale pří­běhy napsa­li tak, jak to pod­le nich moh­lo pro­běh­nout a jaký by mohl být konec pří­pa­du.

V prů­bě­hu tvor­by scé­ná­ře měl scé­náris­ta k ruce něko­lik porad­ců, také měl mož­nost zajít na soud a sezná­mit se s Občanským záko­ní­kem a Občanským soud­ním řádem. Kvůli soud­ní­mu pro­stře­dí se muse­li hlav­ní akté­ři seri­á­lu sezná­mit a pro­nik­nout do jazy­ka advo­ká­tů a soud­ců, kte­rý je dia­me­t­rál­ně odliš­ný od běž­né lid­ské kon­ver­za­ce.

Seriál vzni­kl pod vede­ním tří reži­sé­rů – Roberta Sedláčka, Bohdana Slámy a Radima Špačka, díky čemuž zís­ka­ly jed­not­li­vé díly růz­nou nála­du a styl. Stopáž kaž­dé­ho dílu je cca 55 minut a divák má mož­nost sle­do­vat celou práv­ní kau­zu od začát­ku až do vyne­se­ní roz­sud­ku.

V seri­á­lu hra­je širo­ké spek­trum her­ců, např. Daniela Kolářová, Jiří Bartoška, Adam Švehlík, František Němec, Kateřina Brožová, Lenka Krobotová, aj.

Tento nově vzni­ka­jí­cí tři­nác­ti­díl­ný seri­ál vzni­ká za pod­po­ry České tele­vi­ze, kte­rá bude jed­not­li­vé díly vysí­lat vždy v pon­dě­lí ve 20 hodin na ČT1.

Fotografie z novi­nář­ské kon­fe­ren­ce


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Život a doba soudce A. K

  • Na obrazovce České televize se v září objeví nový seriál ze soudního prostředí, Život a doba soudce A.K.

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,45021 s | počet dotazů: 260 | paměť: 71911 KB. | 18.07.2024 - 05:22:44