Kritiky.cz > Recenze knih > Naučte se správně psát velká a malá písmena

Naučte se správně psát velká a malá písmena

Velká písmena expres
Velká písmena expres
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Také občas tápe­te, zda se v něja­kém slo­vě píše vel­ké nebo malé pís­me­no? Nyní vychá­zí jazy­ko­vá pub­li­ka­ce, kte­rá chce čte­ná­řům podat pře­hled pra­vi­del psa­ní vel­kých pís­men, abys­te příš­tě již s jis­to­tou zvo­li­li vel­ké či malé pís­me­no.

Kniha není urče­na jen pro ško­lá­ky, jak by se moh­lo tře­ba na prv­ní pohled zdát, ale urči­tě rádi po ní sáh­nou i rodi­če ško­lá­ků, uči­te­lé ane­bo kdo­ko­li ostat­ní. Vždyť s češ­ti­nou se setká­vá­me všu­de a je i tro­chu naší vizit­kou, do jaké míry ji ovlá­dá­me.

Kniha je roz­čle­ně­na do pěti kapi­tol, kte­ré se věnu­jí psa­ní vel­kých pís­men na začát­ku vět­ných cel­ků, vyjá­d­ře­ní úcty, vlast­ním jmé­nům, zkratkám a znač­kám a pak již násle­du­je sou­hrn­né cvi­če­ní v závě­reč­né kapi­to­le. Na kon­ci kni­hy pak najde­te pomůc­ku ve for­mě tabul­ky, kde je pře­hled psa­ní vel­kých a malých pís­men i s pří­kla­dy. Nechybí ani klíč se správ­ným řeše­ním. Každý jev je detail­ně vysvět­len s uve­de­ním pří­kla­dů a násle­du­je dosta­tek cvi­če­ní na utvr­ze­ní si zís­ka­né zna­los­ti.

Obal kni­hy je gra­fic­ky pěk­ný, tako­vý vese­lý, člo­věk by sko­ro čekal, že podob­ně na tom bude i vnitřek kni­hy, ale bohu­žel tomu tak není.  Ano, je vidět sna­ha o jakousi atrak­ti­vi­tu a dopl­ně­ní obráz­ky, ale z prv­ní­ho pro­lis­to­vá­ní kni­hy by mě kni­ha tedy neza­u­ja­la, spí­še to vní­mám jen jako text, text a sem tam něja­ký obrá­zek. Ano, je slo­ži­té udě­lat výklad jazy­ko­vých jevů atrak­tiv­ním, ale mož­ná by to chtě­lo tro­chu ješ­tě zapra­co­vat na gra­fi­ce, aby kni­ha vypa­da­la zají­ma­vě­ji, a tím tře­ba i pří­jem­ně­ji, zvlášť pro stu­den­ty.

Každopádně kni­ha se sta­ne šikov­ným pomoc­ní­kem jis­tě pro kaž­dé­ho člo­vě­ka, kte­ré­mu zále­ží na jeho pra­vo­pis­ném pro­je­vu, nebo pro toho, kdo si chce či musí tyto doved­nos­ti psa­ní vel­kých pís­men osvo­jit.


Autor: Vlasta Gazdíková

Nakladatelství: Edika

Žánr: Vzdělávání, čes­ký jazyk

Počet stran: 192

Hodnocení:  80 %


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,10650 s | počet dotazů: 265 | paměť: 71610 KB. | 19.06.2024 - 00:39:16