Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Odnikud - 80 %

Odnikud - 80 %

Odnikud
Odnikud
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Jedna tero­ris­tic­ká bom­ba v ham­bur­ské ulič­ce, kde pod­ni­ka­jí tureč­tí emi­gran­ti, změ­ní Katje (Diane Krugerová) život. Přijde o man­že­la, malé­ho syn­ka a postup­ně při­chá­zí o nadě­ji, že se pacha­te­lé dočka­jí spra­ved­li­vé­ho tres­tu. Přestože Hamburk je kos­mo­po­lit­ní měs­to a pro­spe­ru­jí zde obchod­ní­ci růz­ných národ­nos­tí, pro­ka­zu­je se při vyšet­řo­vá­ní, jaké před­sud­ky ve spo­leč­nos­ti panu­jí a jak je obtíž­né pro­ká­zat něko­mu jeho vinu. Katja, přes­to­že je Němka, se setká­vá s tvr­dou rea­li­tou, pro­to­že její man­žel byl turec­ké­ho půvo­du. Musí se vyrov­nat nejen s tra­gic­kou smr­tí svých blíz­kých, ale také s tím, že čelí pode­zí­rá­ní a oso­čo­vá­ní vlast­ní oso­by. Přestože se jí zhrou­tí její rodin­ný život, doká­že v sobě nalézt obrov­skou vůli a prag­ma­tic­ky řeší svou situ­a­ci pod­le své­ho roz­hod­nu­tí.

 Pro scé­náris­tu a reži­sé­re Fatiha Akina je život němec­kých Turků opa­ku­jí­cím se téma­tem. Stejně tak ho zají­ma­jí pro­blémy sou­ži­tí růz­ných kul­tur. Tentokrát vychá­zí z udá­los­tí, kte­ré se sta­ly v Německu před něko­li­ka lety. Byl svěd­kem něko­li­ka soud­ních sly­še­ní u sou­du NSU a k fil­mu ho inspi­ro­va­la afé­ra z roku 2011, kdy byly odha­le­ny vraž­dy spácha­né NSU. Tato sku­pi­na se dopus­ti­la sérii raso­vě moti­vo­va­ných vražd po celém Německu. Akin zachy­cu­je pří­běh mla­dé mamin­ky Katji, pro kte­rou se během jed­né chví­le změ­ní šťast­ný život s milu­jí­cí rodi­nou v kru­tou trage­dii plnou smut­ku. Scénář je pro­myš­le­ně pro­pra­co­ván, během kaž­dé scé­ny sle­du­je kame­ra hlav­ní hrdin­ku téměř nepře­tr­ži­tě. I když  je Katja raci­o­nál­ní žena, přes­to se na povrch dostá­va­jí její sil­né emo­ce, pro­to­že není mož­né být k reak­cím oko­lí lhos­tej­ný. Bolest Katju nezlo­mí a závěr fil­mu je jen logic­kým vyús­tě­ním pří­bě­hu.

Ačkoliv film neob­sa­hu­je dras­tic­ké zábě­ry, poda­ři­lo se Akinovi  nato­čit emoč­ně sil­ný film. Hlavní hrdin­ka půso­bí sice zra­ni­tel­ně a osa­mo­ce­ně, ale má v sobě urput­nou sna­hu očis­tit pověst své­ho muže a potrestat vra­hy. Má kolem sebe málo chá­pa­jí­cích spo­jen­ců a nará­ží na nepo­cho­pe­ní a oso­čo­vá­ní. Každá scé­na má svou důle­ži­tost pro vývoj posta­vy a napě­tí neu­stá­le osci­lu­je od chvil rela­tiv­ní­ho kli­du po emoč­ně vypja­té chví­le. Záběry na moře a kra­ji­nu v závě­ru fil­mu pak jsou jen zdán­li­vým kli­dem před bou­ří. Zajímavá je také hud­ba, kte­rou slo­žil Joshe Hommea, zakla­da­tel a hlav­ní voka­lis­ta sku­pi­ny Queens of the Stone Age. Hudební dopro­vod vel­mi cit­li­vě dotvá­ří atmo­sfé­ru fil­mo­vých scén a kore­spon­du­je s pro­ží­vá­ním hlav­ní hrdin­ky.

Silným pří­bě­hem, per­fekt­ně napsa­ným scé­ná­řem i herec­ký­mi výko­ny hlav­ních před­sta­vi­te­lů, se film dá porov­nat s loni oce­ně­ným fil­mem Místo u moře. Tento film měl více nomi­na­cí na Oscara, ale cenu si odnes­li Casey Affleck za hlav­ní muž­skou roli a Kenneth Lonergan  za nej­lep­ší scé­nář. Příběh může, kte­rý v sobě nese pocit viny za smrt vlast­ních dětí, zau­jal divá­ky a odbor­ní­ky. Fatih Akin zvo­lil pro svůj film pří­běh, kte­rý má výraz­nou hlav­ní žen­skou posta­vu a navíc uka­zu­je pro­blém pro­ka­zo­vá­ní viny a spra­ve­dl­nos­ti. Nebudu pře­kva­pe­ná, když film dob­ře ohod­no­tí odbor­ná veřej­nos­tí a  Diane Krugerová zís­ká za roli Katji oce­ně­ní za herec­ký výkon.

Název fil­mu je Aus dem Nichts a v čes­kých kinech se pro­mí­tá pod názvem Odnikud. Chápu, že o vol­bě názvu bylo těž­ké roz­ho­do­vat. U kome­die nebo dob­ro­druž­né­ho fil­mu bývá název efekt­ní a láka­vý. V pří­pa­dě zachy­ce­ní osob­ní trage­die se těž­ko hle­dá neut­rál­ní název bez reklam­ní­ho efek­tu. Domnívám se však, že ten­to­krát není název fil­mu pod­stat­ný. Příběh je nato­lik sil­ný a herec­ký pro­jev před­sta­vi­tel­ky hlav­ní role je tak str­hu­jí­cí, že musí zaujmout kaž­dé­ho, kdo má v sobě ale­spoň tro­chu empa­tie.


Podívejte se na hodnocení Odnikud na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,97851 s | počet dotazů: 267 | paměť: 71886 KB. | 22.07.2024 - 07:03:27