Kritiky.cz > Recenze knih > Pedagogická psychologie pro učitele

Pedagogická psychologie pro učitele

002
002
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Vyučování před­sta­vu­je sou­stav­ný výchovně-vzdělávací pro­ces, ve kte­rém žáci zís­ká­va­jí a pro­cvi­ču­jí si žádou­cí doved­nos­ti i zna­los­ti. Pedagogická psy­cho­lo­gie je své­byt­nou odbor­nou dis­ci­plí­nou, jež se nachá­zí na pome­zí věd zkou­ma­jí­cích pod­sta­tu lid­ské­ho myš­le­ní, pro­ží­vá­ní i cho­vá­ní a nauk, jež pojed­ná­va­jí o výcho­vě a vzdě­lá­vá­ní.

Tato obsáh­lá pub­li­ka­ce je urče­na stu­den­tům vyso­kých škol peda­go­gic­kých, uči­te­lům, tre­né­rům, mis­trům odbor­né výu­ky i soci­ál­ním peda­go­gům. Přínosná je rov­něž pro psy­cho­lo­gy, soci­ál­ní pra­cov­ní­ky či zdra­vot­ní­ky.

Všichni tři auto­ři jsou význam­ný­mi odbor­ní­ky v oblas­ti psy­cho­lo­gie a vzdě­lá­vá­ní. Seznamují čte­ná­ře s psy­cho­lo­gic­ký­mi prin­ci­py uče­ní a výcho­vy i s pod­sta­tou výchov­né­ho pora­den­ství, pedagogicko-psychologické dia­gnos­ti­ky a výzku­mu.

První dvě kapi­to­ly se věnu­jí cha­rak­te­ris­ti­ce peda­go­gic­ké psy­cho­lo­gie, její his­to­rii a inter­dis­ci­pli­nár­ním vzta­hům.

Ve tře­tí kapi­to­le jsou popsá­ny sociálně-psychologické aspek­ty pedagogicko-psychologické čin­nos­ti, jejichž chá­pá­ní má vliv na kva­li­tu pří­mé výchov­né, vzdě­lá­va­cí i pora­den­ské prá­ce ve ško­lách a dal­ších zaří­ze­ních.

Následující oddíl roze­bí­rá psy­cho­lo­gic­ké aspek­ty uče­ní a fak­to­ry, jež ovliv­ňu­jí pro­ces vyu­čo­vá­ní.

Pátá kapi­to­la popi­su­je cíle, meto­dy, for­my výu­ky i její obsah.

Kapitola 6 popi­su­je pro­ble­ma­ti­ku výchov­né­ho půso­be­ní na děti či dospí­va­jí­cí. Rovněž je zde kla­den důraz na význam­nou úlo­hu soci­a­li­za­ce v rám­ci rodi­ny.

Další část se zamě­řu­je na význam pre­ven­ce, včas­né dia­gnos­ti­ky a pedagogicko-psychologické péče o ohro­že­né žáky. Doc. Richard Jedlička se též zamýš­lí nad mož­nost­mi, jak lze pomo­ci uči­te­lům i rodi­čům při řeše­ní výchov­ných pro­blé­mů.

Osmá kapi­to­la se týká výchov­né­ho pora­den­ství ve ško­lách a dal­ších zaří­ze­ních.

Vše zakon­ču­je kapi­to­la 9, jež před­sta­vu­je vybra­né dia­gnos­tic­ké meto­dy i výzkum­né pří­stu­py, jež jsou vyu­ží­vá­ny psy­cho­lo­gy a uči­te­li. Rovněž je zde věno­ván pro­stor pedagogicko-psychologickému výzku­mu i spe­ci­a­li­zo­va­ným dia­gnos­tic­kým nástro­jům či meto­dám.

Do popře­dí zájmu se nyní zno­vu dostá­vá osob­nost peda­go­ga, jež může pro­střed­nic­tvím hod­no­ce­ní ovliv­nit kva­li­tu své sou­čin­nos­ti s žáky. V cen­t­ru pozor­nos­ti se tak oci­tá objek­tiv­nost škol­ní­ho hod­no­ce­ní. K ceně­ným vlast­nos­tem dob­rých uči­te­lů, jež mají při­ro­ze­nou auto­ri­tu, pat­ří cit pro spra­ve­dl­nost, zájem o obor, smy­sl pro humor i schop­nost při­pus­tit vlast­ní omyl, a prá­vě tyto vlast­nos­ti by v sobě měli vyu­ču­jí­cí pěs­to­vat.

Přínos učeb­ní­ho tex­tu spat­řu­ji ve sna­ze podat uce­le­ný a podrob­ný pře­hled celé pro­ble­ma­ti­ky. Oceňuji též medai­lon­ky význam­ných peda­go­gů od doby 19. sto­le­tí do sou­čas­nos­ti. Jedná se o vel­mi roz­sáh­lé dílo, k němuž se budou vra­cet nejen stu­den­ti, nýbrž i zku­še­ní peda­go­go­vé.


  • Vydavatel: GRADA
  • Kategorie: učeb­ni­ce, odbor­ná lite­ra­tu­ra
  • Vydání: 1.
  • Počet stran: 528
  • ISBN: 978-80-271-0586-1
  • EAN: 9788027105861
  • Hodnocení: 98 %

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,71468 s | počet dotazů: 253 | paměť: 71864 KB. | 18.07.2024 - 17:25:57