Kritiky.cz > Krátké recenze > Pinocchio

Pinocchio

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

S hra­ný­mi pře­dě­láv­ka­mi kla­sic­kých kres­le­ných pohá­dek od Disneyho se v posled­ních letech roz­tr­hl pytel, a nej­no­vě­ji se o jed­nu z nich poku­sil Robert Zemeckis - ten­to slav­ný reži­sér, kte­rý má na kon­tě iko­nic­ké fil­my jako Forrest Gump, Polární Expres či tri­lo­gie Návrat do budouc­nos­ti se zhos­til nové­ho fil­mu o Pinocchiovi. Zemeckis si na spo­lu­prá­ci při­vo­lal něko­lik svých sta­rých zná­mých, tak­že se zde dočká­me hud­by od Alana Silvestriho či Toma Hankse v roli Geppetta. Jenže prá­vě ten­to jeho nový výtvor se bohu­žel mezi jeho zla­té hře­by roz­hod­ně neza­řa­dí. Film má pro­blé­mů oprav­du mno­ho, ale cel­ko­vě by se to vše dalo při­sou­dit zmate­né­mu scé­ná­ři a sla­bé režii. Film se totiž nemů­že roz­hod­nout, jakým smě­rem se má vydat - zda pohád­ku zmo­der­ni­zo­vat a při­způ­so­bit ji sou­čas­né­mu pub­li­ku, nebo se držet  ani­mo­va­né před­lo­hy a pou­ze ji pře­vést do hra­né podo­by. A tak nako­nec dělá od obo­jí­ho tro­chu a ve výsled­ku se tyto dvě meto­dy navzá­jem tlu­čou a vzni­ká nejed­not­ný pro­dukt. Na jed­nu stra­nu máme scé­ny, kte­ré jsou prak­tic­ky záběr po zábě­ru oko­pí­ro­vá­ny z původ­ní­ho ani­má­ku, lec­kdy dokon­ce i dia­lo­gy jsou iden­tic­ké, což by se moh­lo zdát jako líná vol­ba a znám­ka nedo­stat­ku ori­gi­na­li­ty, ale para­dox­ně jsou prá­vě tyto čás­ti fil­mu jeho nej­lep­ší­mi momen­ty a vy si pře­je­te, aby jich tu bylo více. Příběh si totiž pro­šel něko­li­ka změ­na­mi, a až na něko­lik pří­jem­ných výji­mek jsou téměř všech­ny jen k hor­ší­mu. První do očí bijí­cí změ­na jsou napří­klad Geppettovy hodi­ny. Původní hodi­ny vyob­ra­zu­jí­cí výje­vy z ves­nic­ké­ho živo­ta jsou zde nahra­ze­ny odka­zy a eas­ter eggy na jiné Disneyovské pohád­ky či na Zemeckisovy fil­my, oběví se zde dokon­ce kov­boj Woody, kte­ré­ho Tom Hanks slav­ně dabo­val v sérii Toy Story. Toto napros­to zby­teč­ně oka­té zbo­ře­ní čtvr­té zdi divá­ka z děje boles­ti­vě vytáh­ne a bez­peč­ně zba­ví jaké­ko­liv pohád­ko­vé ilu­ze, kte­rou si do té doby mož­ná udr­žel. Postavy, hlav­ně pak Jiminy Cricket dabo­va­ný Josephem Gordon-Levittem zde mají zvlášt­ní pře­hled o moder­ní době a pop­kul­tu­ře, tak­že se tu od nich dočká­me vti­pů o influ­en­ce­rech, daňo­vých pod­vo­dech či o Chrisi Pineovi. Další zvlášt­ní změ­nou je Modrá víla. Když najme­te tak talen­to­va­nou hereč­ku, jako je Cynthia Erivo, proč její roli ješ­tě zmen­šo­vat na úpl­né mini­mum a navrch ji ješ­tě oba­lit zvlášt­ním, zasta­ra­lým CGI, kte­ré vypa­dá jako z roku 2012? Alespoň ji ale necha­li něco zazpí­vat. Několik pís­ní však bylo zce­la vystři­že­no a nahra­ze­no něko­li­ka nový­mi, kte­ré bohu­žel nejsou zda­le­ka tak pove­de­né a ani nijak skvě­le zazpí­va­né. Snad nej­ra­zant­něj­ší změ­nou je ale samot­ný konec fil­mu, kte­rý zde nechci nijak vyzra­zo­vat - jen řek­nu, že půso­bí, jako by tvůr­ce pře­sta­lo bavit psát scé­nář a pros­tě to za pět minut tak nějak zpatla­li dohro­ma­dy. Tím ovšem jeden z nej­kou­zel­něj­ších momen­tů a moti­vů původ­ní­ho pří­bě­hu zce­la zmi­zel a byl nahra­zen... vlast­ně ničím, jen uspě­cha­ným závě­rem bez špet­ky emo­cí. Pozitivní změ­nou býva­la moh­la být nová posta­va Fabiana, kte­rá pra­cu­je u Stromboli cir­ku­su, jen­že se dočká­me pou­ze názna­ku její­ho pří­bě­hu a záhy ji opus­tí­me, a více méně její pří­běh nikam pořád­ně neve­de a ani pro Pinocchiův vývoj nemá žád­ný význam. Pohonič, kte­ré­ho zde ztvár­ňu­je Luke Evans, dostal o něco více pro­sto­ru, než původ­ně v před­lo­ze měl, a kaž­dou scé­nu ve kte­ré je si jed­no­znač­ně kra­de pro sebe, ale bohu­žel ani tro­chu nesta­čí na záchra­nu celé­ho fil­mu. Podobných poku­sů a názna­ků je ve fil­mu celá řada, všech­ny ale spo­ju­je to samé - nikam neve­dou, pro­to­že Zemeckis se oči­vid­ně bojí více do fil­mu pro­mít­nout svo­ji vizi (pokud vůbec něja­kou měl) a své původ­ní nápa­dy neu­mí dotáh­nout do kon­ce. U Zemeckise ješ­tě zůstaň­me - ačko­liv je jakož­to reži­sér beze­spo­ru talen­to­va­ný, tady se sta­la něja­ká vel­ká chy­ba. Film je totiž sice „hra­ný“, ovšem do toho je tu při­zna­ně nere­ál­ně ani­mo­va­ný Pinocchio kte­rý vypa­dá jako vytr­že­ný z Příběhu hra­ček, a pak posta­vy jako Honest John a Gideon, na kte­rý byla pou­ži­tý více rea­lis­tic­ky vypa­da­jí­cí styl ani­ma­ce s pro­kres­le­ný­mi detai­ly à la Kniha džun­glí z roku 2016 („rea­lis­tic­ky“ ale­spoň v rám­ci mož­nos­tí, pře­ci jen je to mlu­ví­cí liš­ka v oble­ku cho­dí­cí po dvou). Tyto tři sty­ly spo­lu ale vůbec nefun­gu­jí, a Pinocchio tak půso­bí, že do své­ho vlast­ní­ho fil­mu abso­lut­ně nepat­ří. Nevyplňuje pro­stor, fun­gu­je jinak než svět oko­lo něho, a dokon­ce i dia­lo­gy s ním nepů­so­bí ani tro­chu při­ro­ze­ně a ilu­ze tím padá. Zemeckis při­tom kom­bi­no­vat ani­ma­ci a live acti­on umí, viz jeho Falešná hra s krá­lí­kem Rogerem. Když už se člo­věk roz­hod­ne zadap­to­vat lát­ku takhle kom­pli­ko­va­nou, musí se roz­hod­nou, co od toho vlast­ně chce. Jestliže chce mít film živý, tak ať Pinocchio vypa­dá jako dře­vě­ná lout­ka vizu­ál­ně ze stej­né­ho svě­ta jako John a Gideon, a ne jako počí­ta­čo­vá posta­vič­ka. Ale jest­li chce pro vzhled Pinocchia zvo­lit tako­vý styl jako prá­vě zde, proč tomu nepodří­dit celý film a mís­to živých her­ců nezvo­lit 3D ani­ma­ci jako v Polárním expre­su? Takhle to kom­bi­no­vat dohro­ma­dy, to pros­tě nefun­gu­je. A pak je tu pro­blém jmé­nem CGI. to by se v pod­sta­tě dalo shr­nout jedi­ným slo­vem - pří­šer­né. Honest John a Gideon ješ­tě tak nějak o...


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Spider-Man: Homecoming7. července 2017 Spider-Man: Homecoming Po svém loňském debutu se na plátna vrací nejpopulárnější hrdina studia Marvel - úžasný Spider-Man. Homecoming vypráví příběh Petera Parkera (Tom Holland), který pod dohledem Tonyho Starka […] Posted in Kritický Klub
  • Běhej a hubni Pro ženy, které chtějí aktivně snižovat svou váhu1. května 2017 Běhej a hubni Pro ženy, které chtějí aktivně snižovat svou váhu Chůze je pro člověka snad nejpřirozenější pohybovou aktivitou. Pokud zvolíme správné tempo, může se stát i vhodným nástrojem k vybudování kondice a hubnutí. Nejinak je tomu u běhu. Ten má […] Posted in Recenze knih
  • Lenoch - kniha27. července 2017 Lenoch - kniha Cameron Boxer je obyčejný třináctiletý kluk, který nemá v hlavě nic jiného než videohry. Spolu se svými třemi kamarády – Pavel, Chuck a Börje – ten mimochodem žije ve Švédsku, trénují na […] Posted in Recenze knih
  • Základy inline bruslení15. srpna 2019 Základy inline bruslení Rádi byste se naučili bruslit, ale nevíte, jak na to. První věcí, kterou musíte vyřešit, je výběr těch správných bruslí. Nejdřív si ale musíte ujasnit, co na bruslích chcete dělat. Máte […] Posted in Recenze knih
  • 3 nejhorší české filmy4. listopadu 2020 3 nejhorší české filmy   3.místo-Panic je nanic Řežijní debůt Iva Macharáčka který se mu moc nepovedl. Film asi byl natočen podle Americkych studenských komedii, ale  v Česku se fakt film […] Posted in
  • Karty posvátné síly: Od úzkosti k sebevědomí27. srpna 2019 Karty posvátné síly: Od úzkosti k sebevědomí Krásný citát na začátku knihy je o tom, že život prohráváte ve chvíli, kdy uvěříte, že v něm nic nemůžete udělat, že jste jen obětmi okolností vnějších, dramatických a zlovolně […] Posted in Knihovnička
  • Titulky k Domina S01E07 - Treason10. července 2021 Titulky k Domina S01E07 - Treason Tentokrát se bude díl týkat vlastizrady, ze které byl obviněn Primus, manžel Liviiny sestřenice Porcie. Tomu však válku s danúbskými kmeny v Makedonii nařídil sám Gaius a tak se situace […] Posted in Titulky
  • The Dark Pictures Anthology - Little Hope / část 2 : 4 / 1080 HD / 60 FPS4. listopadu 2020 The Dark Pictures Anthology - Little Hope / část 2 : 4 / 1080 HD / 60 FPS Posted in Videa
  • Vlastníci12. prosince 2019 Vlastníci O FILMU Komedie pro ty, kdo to nezažili. Drama pro ty, kdo tím žijí. Mnozí majitelé bytů to asi znají z vlastní zkušenosti. Hrdinové filmu Vlastníci jsou totiž jedněmi z nich, […] Posted in Speciály
  • Geomgaek (2020)16. listopadu 2020 Geomgaek (2020) Nejočekávanější film z Jížní Koree letošního roku je konečně za mnou a ikdyž by se pár nedostatků našlo, tak vzhledem k tomu, že se jedná o Debut a lepší šermířský film tu od Rurouni […] Posted in Krátké recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,40094 s | počet dotazů: 277 | paměť: 69454 KB. | 08.12.2023 - 10:02:12