Kritiky.cz > Filmy > Kritický Klub > Preview k cenám Razzie

Preview k cenám Razzie

27e93a0046 103985931 o2
27e93a0046 103985931 o2
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Již dnes budou pře­dá­ny ceny (nebo spí­še anti­ce­ny) Razzie, kte­ré jsou v našich kon­či­nách zná­měj­ší pod názvem Zlaté mali­ny. V dneš­ním člán­ku se podí­vá­me, kte­ré fil­my mají nej­vět­ší šan­ci „uspět“.
Nejhorší film
Tipovat vítě­ze této kate­go­rie je znač­ně oše­met­né, cenu mohou zís­kat téměř všech­ny nomi­no­va­né pro­jek­ty. Největší šan­ci však zřej­mě má paro­dic­ká čer­noš­ská kome­die Padesát odstí­nů čer­né. Tento film totiž dopa­dl ješ­tě hůře, než jeho reál­ný předob­raz.
Uspěje Wayansovo dílo? Foto: Open Road Films
Osobně si však pře­ji, aby se nej­hor­ším fil­mem roku sta­la komik­sov­ka Sebevražedný oddíl. Po zhléd­nu­tí trap­né pro­dlou­že­né ver­ze se mi ten­to sní­mek nesmír­ně zoš­k­li­vil a pova­žu­ji jej za jeden z nej­hor­ších poči­nů díl­ny Warner Bros.
Foto: Warner Bros.
Nejhorší rema­ke, rebo­ot, sequel či ripo­ff
Byť Wayansův film figu­ru­je mezi nomi­no­va­ný­mi i v této kate­go­rii, neo­če­ká­vám, že by uspěl i zde. Jako vítě­ze tipu­ji dvoj­ku Dne nezá­vis­los­ti, neboť v kinech abso­lut­ně pro­pa­dl a divác­ké i kri­tic­ké recen­ze jej nazý­va­li jed­ním z nej­zby­teč­něj­ších pokra­čo­vá­ní v his­to­rii.
První sequel Rolanda Emmericha se pod­le kri­ti­ky nepo­ve­dl. Foto: 20th Century Fox
Já však dou­fám, že anti­ce­nu zís­ká pokra­čo­vá­ní Alenky v říši divů. Režisér James Bobin totiž nezvlá­dl pře­těž­ký úkol a vůbec nedo­ká­zal navá­zat na skvě­lou prá­ci Tima Burtona. Plytká dvoj­ka mi výraz­ně zka­zi­la jed­nič­ku, což jí nikdy neod­pus­tím!
Foto: Walt Disney
Nejhorší režie
Zde se před­po­klá­dá vítez­ství repub­li­kán­ské­ho fana­ti­ka Dineshe D’Souzy, kte­rý nato­čil „doku­ment“ Hillary’s America. Mé osob­ní přá­ní se tady sho­du­je s před­po­kla­dy...
Dříve rozum­ný pub­li­cis­ta se svým pseu­do­fil­mem veli­ce ztrap­nil.
Nejhorší herec v hlav­ní roli
Adam Sandler není ani mezi nomi­no­va­ný­mi, díky čemuž je hlav­ním favo­ri­tem jeho kome­di­ál­ní kole­ga Ben Stiller, kte­rý loni podal jeden z nej­hor­ších výko­nů kari­é­ry. Uspěje?
Ben zatím žád­nou raz­zii nevy­hrál. Povede se mu to letos pro­lo­mit? Foto: Paramount Pictures
Kdybych měl nej­hor­ší­ho her­ce vybrat já, zvo­lil bych nej­spí­še Henryho Cavilla, pro­to­že jeho výkon v roli Supermana byl oprav­du na fac­ku. Doufejme, že v Lize Spravedlnosti zahra­je lépe, zváš­tě pokud z něj bude tzv. Black Superman.
Foto: Warner Bros.
Nejhorší hereč­ka v hlav­ní roli
Favoritkou na toto oce­ně­ní je Megan Fox, kte­rá snad ve fil­mech hra­je jen kvů­li své­mu sex-appealu. Její dal­ší prken­né vystou­pe­ní nám nabí­dl film Želvy Ninja 2, kde ztvár­ni­la repor­tér­ku April O’Neill.
Foto: Paramount Pictures
Pro mě je však nej­hor­ší hereč­kou loň­ské­ho roku Julia Roberts. Její výkon v posled­ním fil­mu Garryho Marshalla, Dni matek, byl dost mož­ná tím nej­hor­ším, co kdy poda­la. Snad se drži­tel­ka Oscara sebe­re.
Co nám to fil­mo­vá Erin Brockovich udě­la­la? Foto: Open Road Films
Nejhorší herec ve ved­lej­ší roli
Nicolas Cage, Benedict Cumberbatch, Jared Leto a Owen Wilson jsou pod­le spe­ku­la­cí nej­vět­ší­mi favo­ri­ty této kate­go­rie. Z této čtve­ři­ce mír­ně vyční­vá kri­ti­zo­va­ný Leto, jehož poje­tí prin­ce zlo­či­nu Jokera se vět­ši­ně fan­dů a kri­ti­ků neza­mlou­va­lo.
Dostane mali­nu nej­no­věj­ší inkar­na­ce Jokera? Foto: Warner Bros.
Pro mne je nej­hor­ším ved­lej­ším her­cem jed­no­znač­ně Jesse Eisenberg, kte­rý se loni sna­žil zni­čit posta­vu slav­né­ho zápo­rá­ka Lexe Luthora. Doufejme, že jej v budou­cích pro­jek­tech DCEU uvi­dí­me co nejmé­ně.
Hackman a Spacey se prý při pohle­du na Jesseho zača­li nekon­t­ro­lo­va­tel­ně smát. Foto: Warner Bros.
Nejhorší hereč­ka ve ved­lej­ší roli
Lacinné výko­ny ve fil­mu Collateral Beauty: Druhá šan­ce favo­ri­zu­jí Keiru Knightley a její star­ší kole­gy­ni Helen Mirren. Podle pre­dik­cí jsou jim v patách Kate Hudson, kte­rá mizer­ně sekun­do­va­la Julii Roberts v již zmí­ně­ném Dni matek, a také nestár­nou­cí Jane Seymour, hvězda Padesáti odstí­nů čer­né. Která z nich nako­nec cenu zís­ká?
Keiře se loni oprav­du neda­ři­lo. Foto: New Line Cinema
Komičku Kristen Wiig mám sice rád, ale loň­ský rok se jí oprav­du nepo­ve­dl. Zahrála si v rema­ku Krotitelů duchů a ved­lej­ší role ztvár­ni­la v neú­spěš­ných cra­zy kome­di­ích Zilionáři a Zoolander 2. Cenu bych dal ji, a je jed­no za kte­rý film.
Bez komen­tá­ře... Foto: Paramount Pictures
Scénář
Paul Feig a jeho trap­ný rema­ke Krotitelů duchů a patlal David Ayer, kte­ré­mu se pře­zdí­vá „niči­tel DC“, si to roz­da­jí v sou­bo­ji o ten nej­hor­ší scé­nář. Kdo z nich nako­nec vyhra­je? Já vítěz­ství pře­ji dru­hé­mu jme­no­va­ní­mu.
Ayer udě­lal z drs­né komik­sov­ky rema­ke Avengers. Foto: Warner Bros.
Jak raz­zie dopad­nou se dozví­me již dnes v noci. Vyzvednou si pří­pad­ní vítě­zo­vé svá oce­ně­ní, jako to udě­la­la Halle Berry v roce 2005? Můžeme jen dou­fat.

Tento člá­nek napsal autor Ondřej Novotný, kte­rý je redak­to­rem webu Kritický Klub

Patří do rubri­ky: Ocenění


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,11106 s | počet dotazů: 263 | paměť: 71784 KB. | 29.02.2024 - 22:00:00