Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Psí vévoda

Psí vévoda

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Tento film vzni­kl v roce 1999 může­te ho také znát pod ori­gi­nál­ním názvem The Duke nebo Hubert, čes­ky dří­ve jako Vévoda nebo Baron. Film měl svě­to­vou pre­mi­é­ru 30. říj­na 1999 a reží­ro­val ho Philip Spink. Na scé­na­ři se podí­le­li Craig Detweiler, Anne Vince a Robert Vince.Film Psí vévo­da je v žán­ru rodin­né kome­die a nudiť se při něm s dět­mi ani bez nich roz­hod­ně nebu­de­te. Nabízí pěk­nou podí­va­nou na to, jak se cho­vá posluš­ný a věr­ný pes. V tom­to fil­mu si v prv­ních minu­tách i tro­chu zasmut­ní­te, ale potom už Vás někte­ré scé­ny nene­cha­jí v kli­du, pří­běh je vel­mi pěk­ně pojat, i když v někte­rých chví­lích se psí­mu vévo­do­vi zvě­da­jí uši vel­mi bri­lant­ně. Při tom­to fil­mu si odpo­či­ne­te a bude u něj spí­še rela­xo­vat než pře­mýš­let a vží­vat se do dění, kte­ré je vel­mi pří­jem­ně nala­dě­no. Hlavním poje­tím toho­to fil­mu je, že pes je nej­lep­ší pří­tel člo­vě­ka.

Anglický vévo­da z Dingwallu se vše­mož­ně sta­rá o ves­ni­ča­ny obý­va­jí­cí jeho pan­ství a nevá­há dokon­ce v rám­ci jejich pod­po­ry pro­dá­vat vlast­ní umě­lec­ké sbír­ky a náby­tek, je vel­mi milý a hlav­ně čilí k své­mu věku, má rád hony a pro­jížd­ky po pří­ro­dě. Anglický vévo­da vlast­ní i vel­mi posluš­né­ho psa Huberta, jemuž udě­li­lí šlech­tic­ký titul. Vévodův cham­ti­vý syno­vec pří­chys­tá Hubertovi spous­tu nástrah, i přes­to že se vše­mož­ně sna­ží stát védou prá­vě on, sta­ne prv­ním psím vévo­dou v Dingwallu prá­vě Hubert. Opatrovnicí Huberta pak usta­ví dce­ru své­ho komor­ní­ka Clivea Chivese, pohled­nou a sym­pa­tic­kou Charlotte Chives, kte­ré při­pad­ne obtíž­ný úkol chrá­nit s pomo­cí své­ho důstoj­né­ho otce nové­ho čtyř­no­hé­ho vévo­du před lsti­vý­mi úsko­ky Cecila a jeho stej­ně cham­ti­vé pří­tel­ky­ně. Kromě Cecilových plá­nů, jak se zmoc­nit síd­la, majet­ku i titu­lu, čeka­jí dvo­ji­ci hrdi­nů také tra­ble, kte­ré jim při­ne­se lás­ka. Zatímco Charlotte se zami­lu­je do okouz­lu­jí­cí­ho Floriana, jenž je ve sku­teč­nos­ti šlech­ti­cem a mas­ku­je se jako oby­čej­ný ven­kov­ský mla­dík a kuchař na pří­pra­vě slav­nost­ní veče­ře pro Huberta. Hubert se poté zaple­te s pud­li­cí Cosette a musí vyře­šit vel­ký milost­ný troj­ú­hel­ník, pro­to­že jeho vel­ká lás­ka je jezevči­če Daisy, na kte­rou poli­čil past Cecil a jeho pří­tel­ky­ně. Nakonec vše dob­ře dopad­ne a kon­cem se nech­te pře­kva­pit…

Postavy z fil­mu si zahrá­li - Vévoda (John Neville), Clive Chives (James Doohan), Charlotte Chivesová (Courtnee Draperová), Florian (Jeremy Maxwell), Cecil Cavendish (Oliver Muirhead), Shamela Stuartová (Sophie Heymanová), Lady Fautblossomová (Judy Geesonová), paní Puddingforthová (Justine Johnstonová), Lord Huffbottom (Lomax Study), Basil Rathwood (Paxton Whitehead), Parsnip (Frank C. Turner), Nutswager (Campbell Lane), krá­lov­na (Carolyn Sadowska) a dal­ší…


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,43233 s | počet dotazů: 264 | paměť: 69451 KB. | 29.11.2023 - 22:56:11