Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Polski film [75%]

Polski film [75%]

rp polski film.jpg.cs .329.120730.100225.jpg
rp polski film.jpg.cs .329.120730.100225.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Polski film
http://www.csfd.cz/film/288137-polski-film/
http://www.imdb.com/title/tt2197242/


Nevhodný mlá­de­ži do 15 let
V kinech ČR od: 12.07.2012 Aerofilms
V kinech SR od: 11.10.2012 ASFK

Režie: Marek Najbrt
Scénář: Robert Geisler, Benjamin Tucek, Marek Najbrt
Hrají: Jan Budař, Tomáš Matonoha, Josef Polášek, Pavel Liška, Marek Daniel, Jana Plodková, Lucie Benešová, Katarzyna Zawadzka, Krzysztof Czeczot, Marcin Kobierski, Kristýna Boková-Lišková, John Malkovich

Spojení slov ori­gi­nál­ní nebo expe­ri­ment a čes­ký film není zrov­na obvyk­lým úka­zem v domá­cí kino­dis­tri­buci. Někteří tvůr­ci nej­spí­še pova­žu­jí inven­ci za spros­té slo­vo a tak dopu­jí do kin pře­váž­ně před­ví­da­tel­né­ho humo­ru i děje, se sta­rý­mi zná­mý­mi, tak nějak pro ty svo­je čes­ké divá­ky. Naštěstí je tu pořád pár fil­ma­řů, kte­ří se pokou­ší dělat film a ne jen sérii dob­ře zná­mých po sobě jdou­cích scé­nek s pro­mě­nou rekvi­zit. Marek Najbrt pat­ří mezi tako­vé tvůr­ce, o čemž pře­svěd­čil obe­cen­stvo svým sním­kem Protektor z roku 2009. Když s ním však spo­jí síly osob­nos­ti čes­ké kome­di­ál­ní scé­ny Maronoha, Liška a dal­ší, roz­hod­ně to vypa­dá, že je na co se těšit.    


Čtveřice her­ců Daniel, Matonoha, Polášek a Liška, odcho­va­ná brněn­skou JAMU při­chá­zí s nápa­dem jak oži­vit jejich uva­da­jí­cí herec­ké kari­é­ry. Oživí for­mát své­ho dáv­né­ho pro­jek­tu Komediograf v nové, fil­mo­vé podo­bě. O natá­če­ní toho­to fil­mu pak vznik­ne doku­ment. Celý pro­jekt je ovšem nároč­něj­ší po finanč­ní strán­ce než se pro­du­cent Matonoha zpr­vu domní­val a tak musí kýv­nout na nabíd­ku pol­ské kopro­duk­ce kte­rá ale­spoň z čás­ti pře­su­ne natá­če­ní také do pol­ské­ho Krakova. Nejsou to ale jen zása­hy z pol­ské stra­ny, kte­ré posu­nou film na šik­mou plo­chu. V obno­ve­né spo­lu­prá­ci této čtve­ři­ce brzy při­chá­zí na svět­lo neu­za­vře­né spo­ry z minu­los­ti.

Ač se to mož­ná z počát­ku nezdá, Polski film je poně­kud těž­ce ucho­pi­tel­ný sní­mek, neboť vychá­zí z prin­ci­pů moc­ku­men­ta­ry žán­ru, nicmé­ně jaké­ko­liv zaška­tul­ko­vá­ní fil­mu není vylo­že­ně na mís­tě. Celé je to totiž sta­vě­né na oso­bi­tém humo­ru této čtve­ři­ce, kte­rý ačko­liv se pohy­bu­je v rám­ci kla­sic­kých bari­ér čes­ké humo­ru a spo­lé­há na léty ově­ře­ná spros­tá slo­va jako kata­ly­zá­tor divác­ké­ho smí­chu, nako­nec se vždy vra­cí do výcho­zí­ho bodu, kte­rým je prá­vě oso­bi­tost pou­ži­té­ho humo­ru. Jak říká pří­mo jeden pol­ský expert na čes­ký humor, sní­mek neob­sa­hu­je čes­ký humor, neob­sa­hu­je ani pol­ský, on vlast­ně není ani vtip­ný. Tak proč se část pub­li­ka výbor­ně baví, když dru­há část nesku­teč­ně trpí? Jednoduše pro­to, že jako téměř kaž­dý expe­ri­ment, potře­bu­je Polski film ide­ál­ní pod­mín­ky k tomu aby byl úspěš­ný. Pokud se tak nena­la­dí­te na vlnu humo­ru, skr­ze kte­rý si tvůr­ci děla­jí sran­du skr­ze něko­lik úrov­ní až pří­mo na úro­veň divá­ka a při­tom si hra­jí pří­mo s fil­mem samot­ným, bude pro vás téměř dvou­ho­di­no­vá výpra­va na natá­če­ní sním­ku kte­rý nikdy nevzni­kl dal­ším odpa­dem čes­ké fil­mo­vé pro­duk­ce.     

Je tu ovšem také dru­há mož­nost. A to tako­vá, že se nala­dí­te na humor pánů z Brna a bude­te si uží­vat jejich eska­pá­dy stej­ně, jako si je oni uží­va­jí na plát­ně. Samozřejmě teď netvr­dím, že sní­mek nemá vylo­že­ně hlu­chá mís­ta. Ano má a má jich hod­ně. Naštěstí ovšem nejsou tak zásad­ně dlou­há, aby vás to trá­pi­lo del­ší dobu. Snímek totiž nabí­zí dosta­tek pod­mě­tů k tomu, aby jste si jej uži­li i přes­to. To co sní­mek nabí­zí je totiž mís­ty blbý ale přes­to kon­cen­t­ro­va­ný úlet, kte­rý jen tak v čes­kých kinech zase neu­vi­dí­te a při kte­rém se bude­te bavit zejmé­na na účet absur­di­ty a tref­nos­ti někte­rých momen­tů. Jednoduše a pros­tě tako­vá kama­rád­ská estrá­da, na kte­rou jste omy­lem dosta­li pozván­ku. 


Polski film roz­hod­ně není kdo­ví jak skvě­lou zále­ži­tos­tí, kte­rá by boři­la mil­ní­ky čes­ké pro­duk­ce. Co však při­ná­ší je kon­tro­verz­ní sní­mek, kte­rý vás bude buď­to bavit, nebo bude u vás aspi­ro­vat na titul kra­vi­na roku. Pokud vám humor sed­ne, poba­ví­te se víc než dob­ře i na úkor občas­né­mu až pří­liš vel­ké­mu expe­ri­men­to­vá­ní ze stra­ny jak herec­ké­ho tak sce­náris­tic­ké­ho ansám­blu. Jako jed­no­rá­zo­vý expe­ri­ment říkám ano, napo­dru­hé by podob­ná sáz­ka ale už vyjít nemu­se­la.     


Více na Kritiky.cz
E.A. Poe: Podivný experiment | Stonehearst Asylum [70%] Edgar Allan Poe patří k těm autorům, jejichž díla neotupí ani zub času. Není proto divu,...
Launch exkluzivita Sackboy: A Big Adventure v nové ukázce na... Launch exkluzivita Sackboy: A Big Adventure v nové ukázce na PlayStation 5...
RECENZE: IO   Komorní a nízkorozpočtové sci-fi snímky to mohou mít kolikrát hodně snadné. Stačí do...
Raubíř Ralf Pixar poslední dobou nemá tak jasnou pozici na poli animáků jako tomu bylo před časem, trpí n...
Premiéra Českého filmu : „Jménem krále“ Píše se 13. století. Království českému a markrabství moravskému vládne Přemysl Otakar II...

Parta čtyř zná­mých her­ců se roz­hod­la zavzpo­mí­nat na svá mla­dá léta. To vše v expe­ri­men­tál­ním sním­ku, kte­rý ačko­liv sází na osvěd­če­né ber­lič­ky k zába­vě divá­ka, fun­gu­je v cel­ku i jako ori­gi­nál­ní zábav­ná kome­die posta­ve­ná na u nás ne zrov­na obvyk­lém moc­ku­men­ta­ry žán­ru. Obsahuje však také vel­ké množ­ství chyb a hlu­chých míst kte­ré troš­ku ztrp­ču­jí sko­ro dvou­ho­di­no­vou sto­páž fil­mu. Pokud se ovšem nala­dí­te na oso­bi­tý humor, bavit se bude­te i přes­to dob­ře. Pokud vám úvod­ní dva­ce­ti­mi­nu­tov­ka nesed­ne, dopo­ru­ču­ji hle­dat někde jin­de. 

Podívejte se na hodnocení Polski film na Kinoboxu.

Hodnocení: 75%
Koktejl: 
45% Originalita
40% Osobitý humor 
15% Hluchá mís­ta

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,00546 s | počet dotazů: 274 | paměť: 69668 KB. | 05.12.2023 - 07:14:04