Kritiky.cz > Horory > Underworld: Rise of the Lycans (2009)

Underworld: Rise of the Lycans (2009)

rp Underworld Rise of the Lycans 2009.jpg
rp Underworld Rise of the Lycans 2009.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Lucian už nehod­lá mlč­ky při­hlí­žet pří­ko­ří, kte­ré se lyca­nům od svých upí­řích pánů neu­stá­le dostá­vá. Nadešel čas roz­pou­tat vzpou­ru, kte­rá se poz­dě­ji pro­mě­ni­la ve vál­ku trva­jí­cí celá sta­le­tí…

Vůdce upí­rů Viktor vždy nesná­šel agre­siv­ní vlkodla­ky a spo­leč­ně se svý­mi dru­hy se je sna­žil vyhu­bit, ale při­šel na to, že se dají vyu­žít pro vzne­še­něj­ší cíle. Když se totiž jed­no­ho dne naro­dil malý Lucian, roz­ho­dl se ušet­řit jeho život. Jak mla­dík ros­tl, stal se z něj posluš­ný otrok a ochrán­ce upí­ří­ho pan­ství. Navíc díky němu moh­li upí­ři nechat pro­mě­nit oby­čej­né lidi v posluš­né lyca­ny, kte­ří pro ně pra­co­va­li. Jenže spo­leč­ně s Lucianem rost­la i Viktorova dce­ra Sonja, kte­rá se do mla­dé­ho ková­ře / lyca­na zami­lo­va­la. O jejich lás­ce se neměl nikdo dozvě­dět, jen­že to by Lucian nesměl pře­stat pře­hlí­žet pří­ko­ří, kte­ré­ho se vlkodla­kům dostá­va­lo od svých upí­řích pánů. Nadešel čas roz­pou­tat vzpou­ru a posta­vit se kru­té­mu zachá­ze­ní. Viktor však pro jejich vzpur­nost nebu­de mít pocho­pe­ní a je schop­ný obě­to­vat coko­liv a koho­ko­liv, jen aby si zacho­val svou tvář před ostat­ní­mi upí­ry…


Český název: Underworld: Vzpoura Lycanů
Režie: Patrick Tatopoulos
Rok výro­by: 2009
Délka: 92 min
Země: USA
Hrají:
Bill Nighy…(Viktor)
Michael Sheen…(Lucian)
Rhona Mitra…(Sonja)
Steven Mackintosh…(Tannis)
Kevin Grevioux…(Raze)
...a dal­ší


Když se Len Wiseman roz­ho­dl po dru­hém díle skon­čit s tou­to sérií, vypa­da­lo to s dal­ším Underworldem oprav­du špat­ně. Což samo­zřej­mě někte­ří kri­ti­ci této nepří­liš pove­de­né fan­ta­sy horo­ro­vé série při­ví­ta­li s povdě­kem. Ukázalo se totiž, že kro­mě reži­sé­ra odmít­la pokra­čo­vat v natá­če­ní dal­ší­ho dílu i hlav­ní hvězda Kate Beckinsale. Bez kte­ré jsem si nedo­ká­zal Underworld před­sta­vit už vůbec. Jenže pak při­šel Patrick Tatopoulos a tým scé­náris­tů s nápa­dem, že by mís­to pokra­čo­vá­ní dvoj­ky moh­li nato­čit prequel a uká­zat, co vlast­ně ved­lo k nelí­tost­né bitvě mezi upí­ry a lyca­ny.
Ukázalo se, že nápad zasa­dit děj do minu­los­ti nako­nec nebyl zas až tak špat­ný, jak jsem si zpr­vu mys­lel. Přemrštěné akč­ní scé­ny s neko­neč­ným prou­dem kulek mě totiž nikdy nebra­ly a i to byl jeden z hlav­ních důvo­dů, proč jsem obě­ma před­cho­zím dílům dal jen prů­měr­né ohod­no­ce­ní. Navíc Tatopoulos doká­zal nato­čit doce­la půso­bi­vé sou­bo­je vlkodla­ků s upí­ry, kte­ré i přes slab­ší efek­ty (u této série se z toho stal jaký­si ritu­ál) pře­ce jenom nako­nec nevy­pa­da­li zas až tak špat­ně. Zoufalejší už to sice bylo s pře­mě­nou člo­vě­ka v lyca­na, ale na to jsem si už u Underworldu zvy­kl.
Samozřejmě ani v tom­to pří­bě­hu nesmě­la chy­bět roman­ti­ka a zaká­za­ná lás­ka. Další prvek, kte­rý je pro tuto sérii typic­ký. Jen tu Kate nahra­di­la Rhona Mitra. Obě sice pat­ří mezi moje oblí­ben­ky­ně, ale Rhona mi tu ten­to­krát moc nese­dě­la. To vět­ší pro­stor pro Michaela Sheena jsem při­ví­tal s vel­kou rados­tí. Nicméně i ten­to­krát se uká­za­lo, že Bill Nighy je pros­tě nepo­stra­da­tel­ný. Hlavně tedy pro Underworld. Jasně zby­tek her­ců pře­vy­šo­val a nebýt zde, tak půjdu s hod­no­ce­ním urči­tě dolů. Docela mě totiž zarmou­ti­la absen­ce Marcuse a Amelie. Přece jenom bych tuto tro­ji­ci vyš­ších upí­rů viděl rád pohro­ma­dě. Vzpoura Lycanů tak svým před­chůd­cům roz­hod­ně ostu­du neu­dě­la­la, ba si spíš mys­lím, že je na napros­to stej­né úrov­ni jako oba před­cho­zí díly.


Hodnocení:
50% 

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,03579 s | počet dotazů: 256 | paměť: 71751 KB. | 17.07.2024 - 19:46:42