Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Sněhulák | The Snowman [60%]

Sněhulák | The Snowman [60%]

rp 2472 D006 00007.jpg
rp 2472 D006 00007.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Detektiv Harry Hole z best­selle­rů, kte­ré píše popu­lár­ní nor­ský spi­so­va­tel Jo Nesbø, se hlá­sí se svým prv­ním dob­ro­druž­stvím v kinech. V kopro­dukč­ní fil­mo­vé adap­ta­ci jej ztvár­nil stá­le popu­lár­něj­ší Michael Fassbender. Stojí ovšem tohle fil­mo­vé vyšet­řo­vá­ní pro­ble­ma­tic­ké­ho detek­ti­va za vaši pozor­nost? Dokázala tahle fil­mo­vá novin­ka pře­vést popu­lár­ní kni­hu na fil­mo­vé plát­na tak, že bude­te chtít dal­ší pří­pad nebo se jed­ná o pro­mar­ně­nou šan­ci, kte­rá pohřbí­vá hro­ma­du poten­ci­á­lu pod náno­sem nesla­né a nemast­né kri­mi­nál­ky ze seve­ru?

Detektiv Harry Hole (Michael Fassbender) si již díky svým pře­de­šlým pří­pa­dům doká­zal udě­lat jmé­no nejen mezi poli­cis­ty v Norsku ale také i mezi veřej­nos­tí. I přes svo­jí nátu­ru pat­ří k eli­tě nor­ské kri­mi­na­lis­ti­ky, byť v posled­ní době nemá do čeho pích­nout a jeho osob­ní život se mu mezi tím roz­pa­dá. Vše se ovšem začí­ná měnit v momen­tě, kdy k němu na oddě­le­ní je pře­ve­le­na mla­dá detek­tiv­ka Katrine Brattová (Rebecca Ferguson), kte­rá jak Harry zjiš­ťu­je, pát­rá na vlast­ní pěst po ženách zmi­ze­lých po celém Norsku v posled­ních letech. Na sto­le jim totiž skon­čí pří­pad podiv­né­ho zmi­ze­ní ženy, kte­rá se během noci vypa­ři­la poté, co u jejich domu někdo posta­vil Sněhuláka...
Musím se při­znat, že jsem nesti­hl kniž­ní­ho sně­hu­lák pře­lous­kat celé­ho, byť se jed­ná o poměr­ně zají­ma­vý kniž­ní počin, kte­rý vaši pozor­nost beze­spo­ru udr­ží. I z té nece­lé polo­vi­ny si ovšem člo­věk udě­lá obrá­zek o tom, jak ke své­mu hrdi­no­vi Jo Nesbø při­stu­pu­je a co od něj vlast­ně čekat. A to je doce­la pro­blém, když dojde na fil­mo­vou adap­ta­ci toho­to kniž­ní­ho best­selle­ru, neboť už po prv­ních momen­tech je jas­né, že se Michael Fassbender na tuto roli pří­liš neho­dí. Byť se sna­ží o sto šest. Přesto je nepří­liš vhod­ný cas­ting rolí jen díl­čím pro­blé­mem téhle fil­mo­vé adap­ta­ce (byť by se dalo dis­ku­to­vat o tom, že podiv­ně pře­pá­le­ný Val Kilmer a jeho nesmír­ně špat­ně pře­da­bo­va­né repli­ky pat­ří k nej­vět­ším kaň­kám na vysvěd­če­ní téhle sever­ské kri­mi­nál­ky).  
Největším pro­blé­mem je totiž samot­ný pří­běh a atmo­sfé­ra. Jistě, člo­věk nemů­že úpl­ně čekat stej­ně tuhou atmo­sfé­ru a chlad kte­rý sálá ze sever­ských kri­mi­ná­lek, přes­to se o něco tako­vé­ho Tomas Alfredson pokou­šel, byť mar­ně. Kupříkladu David Fincher se svo­jí ver­zí Muži, kte­ří nená­vi­dí ženy kom­bi­no­val sever­ské moti­vy a atmo­sfé­ru s dra­ma­tic­kým pří­stu­pem Hollywoodu a Alfredson se ho v něčem podob­ném pokou­ší napo­do­bit, byť ztros­ko­tá­vá na celé čáře. Atmosféra fil­mu nedr­ží pohro­ma­dě a těch něko­lik pří­jem­ných a nápa­di­tých zábě­rů a sil­něj­ších momen­tů nezvlá­dá udr­žet pohro­ma­dě jinak tuc­to­vě vyhlí­že­jí­cí thriller, kde se kri­mi­na­lis­té honí za vlast­ním oca­sem, zatím­co se vám scé­nář sna­ží pro­dat různá řeše­ní k samot­né hádan­ce séri­o­vé­ho vra­ha. 
Stejně jako rádo­by sever­ská atmo­sfé­ra nefun­gu­je totiž i samot­né vyprá­vě­ní, kte­ré sice na pomy­sl­ném seznam­ku krouž­ku­je téměř všech­ny důle­ži­té aspek­ty vyšet­řo­vá­ní a cha­rak­te­rů, díky odliš­ném pří­stu­pu a autor­ské­mu poje­tí před­lo­hy tak ale vel­ká část vyzní­vá tro­chu jinak a v mno­ha pří­pa­dech mož­ná až pří­liš laci­ně a mís­ty i ne zrov­na smys­lu­pl­ně. Ona ten­ká linie mezi suro­vos­tí a chlad­no­krev­nos­tí a absur­di­tou a hloupostí je totiž v pří­pa­dě před­lo­hy hod­ně ale oprav­du hod­ně ten­ká a Alfredson a spol v tom oči­vid­ně neu­mí cho­dit tak jako Jo Nesbø. Byť tak někte­ré momen­ty fun­gu­jí sluš­ně, jiné půso­bí mož­ná až pří­liš absurd­ně, hlou­pě, laci­ně a tak tro­chu stro­je­ně a nad­by­teč­ně. Je to zatra­ce­ná ško­da, neboť kni­ha skrý­va­la nesku­teč­ný poten­ci­ál a skon­či­la ve výsled­ku i přes zúčast­ně­ný talent o řád, dva hůře, než tře­ba srov­na­tel­ně popu­lár­ní série Oddělení Q ve fil­mo­vých adap­ta­cích Žena v kle­ci, ZabijáciVzkaz v láhvi.
Audiovizuálně pak sní­mek trá­pí pře­de­vším nesou­ro­dost. Kamera o kte­rou se posta­ral Australan Dion Beebe má něko­lik svět­lých momen­tů, pře­de­vším pak exte­ri­é­ry, kde dává vynik­nout atmos­fe­ric­ké nor­ské kra­ji­ně, potě­ší i hra s doprav­ní archi­tek­tu­rou skan­di­ná­vie. K tomu vše­mu navíc hra­je poměr­ně sluš­ný a roz­ma­ni­tý hudeb­ní dopro­vod Marca Beltramiho, jehož moti­vy nepře­hlu­šu­jí samot­ný film a jeho atmo­sfé­ru ale spí­še jej dopl­ňu­jí. Má ovšem dosta­tek cha­rak­te­ru na to aby zau­jal. Ve for­mě (až na něko­lik mož­ná zby­teč­ně vidi­tel­ných míst s digi­tál­ním poza­dím) tedy pro­blém není, ale v samot­ném obsa­hu, kte­rý půso­bí nade všech­nu sna­hu naho­di­le, vykon­stru­o­va­ně a pře­de­vším umě­le se sna­ží­cí o něco, co tam pros­tě není. 
Sněhulák je tak mír­ným pře­šla­pem s cel­kem smut­ný­mi násled­ky. Populární detek­tiv­ní série se ve fil­mo­vé podo­bě pře­tvo­ři­la v tuc­to­vou kri­mi­nál­ku, kte­rá se sna­ží mířit výše, než na co má, vylo­že­ně sla­bý scé­nář pak podrá­ží nohy i těm něko­li­ka zají­ma­vým momen­tům, kte­ré film nabíd­ne. Škrobená, umě­lo­hmot­ná a do znač­né míry neza­jí­ma­vá podí­va­ná nezvlá­dá udr­žet ani hut­nou sever­skou atmo­sfé­ru ani odvy­prá­vět nějak sro­zu­mi­tel­ně či nápa­di­tě pří­běh séri­o­vé­ho vra­ha. Tady Harry Holeovi pšen­ka nepokve­te.    
    
Tuctová vyuměl­ko­va­ná a nepří­liš zají­ma­vá adap­ta­ce best­selle­ru, kte­rá nejen že nedě­lá pří­liš dobrou rekla­mu kníž­ce, sama o sobě nedá­vá pří­liš mno­ho argu­men­tů pro svo­ji exis­ten­ci. Nepříliš pad­nou­cí cas­ting (+WTF v podo­bě špat­ně pře­da­bov­né­ho Vala Kilmera), sla­bý scé­nář a kva­li­ta­tiv­ní kolísá­ní, ze kte­ré­ho by byla doce­la zají­ma­vá hor­ská drá­ha. Sněhulák se zkrát­ka pří­liš nepo­ve­dl a dal­ší­ho dob­ro­druž­ství se Harry dočká prav­dě­po­dob­ně v jiném zpra­co­vá­ní, pro­to­že tohle zkrát­ka moc nefun­gu­je, film sám totiž jako­by nevě­děl, pro koho chce být. 
25% Mrazivý sever
25% Umělotina

25% Krimi
25% Sněhuláci 

Sněhulák


Podívejte se na hodnocení Sněhulák na Kinoboxu.

(The Snowman, Snømannen)
Drama / Horor / Krimi / Mysteriózní / Thriller
Velká Británie / Norsko / USA, 2017, 119 min

Režie: Tomas Alfredson
Předloha: Jo Nesbø (kni­ha)
Scénář: Hossein Amini, Peter Straughan, Søren Sveistrup
Kamera: Dion Beebe
Hudba: Marco Beltrami
Hrají: Michael Fassbender, Rebecca Ferguson, Chloë Sevigny, J.K. Simmons, Val Kilmer, Charlotte Gainsbourg, Toby Jones, James D’Arcy, Jamie Clayton, Sofia Helin, Ronan Vibert, Jakob Oftebro, David Dencik, Alec Newman, Jonas Karlsson, Silvia Busuioc, Peter Dalle, Irina Kara, Martin Grid Toennesen, Jamie Michie, Anne Reid, Aurora Nossen
Producenti: Tim Bevan, Eric Fellner, Peter Gustafsson, Robyn Slovo
Střih: Claire Simpson
Scénografie: Maria Djurkovic
Masky: Emma Scott

Nevhodný mlá­de­ži do 15 let
Česko V kinech od: 12.10.2017 CinemArt
Slovensko V kinech od: 12.10.2017 CinemArt SK
Norsko V kinech od: 13.10.2017 United International Pictures 
USA V kinech od: 20.10.2017 Universal Pictures US
Velká Británie V kinech od: 13.10.2017 Universal Pictures UK

https://www.csfd.cz/film/306966-snehulak/
http://www.imdb.com/title/tt1758810/

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,47011 s | počet dotazů: 258 | paměť: 72174 KB. | 23.04.2024 - 11:44:03