Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > V oku hurikánu | The Hurricane Heist

V oku hurikánu | The Hurricane Heist

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Rob Cohen pla­tí za nájem­né­ho béč­ka­ře, jehož pro­duk­ty kte­ré se dosta­nou dikn, býva­jí z pra­vi­dla nija­ké akč­ní výpla­chy, kte­ré nemí­ří výše jak utr­žit pár dolrů v kinech a pak se kli­dit na DVD a Bluray. Nejvíce se mu v kari­é­ře zada­ři­lo začát­kem nové­ho tisí­ci­le­tí, kdy do kin při­ve­dl jed­nič­ku Rychle a zbě­si­le a vzá­pě­tí nato pak xXx s Vinem Dieselem. Od té doby to ale jde kva­li­ta­tiv­ně s tím­to tvůr­ce z kop­ce a ani Mumie: Hrob Dračího císa­ře to neza­chrá­ni­la. Letos se poku­sil o návrat k akč­ní­mu žán­ru se sním­kem V oku huri­ká­nu, kte­rý kom­bi­nu­je akč­ní a kata­stro­fic­ký žánr. Ten se nako­nec čes­kým kinům oblou­kem vyhl a dostá­vá se až tenhle měsíc na DVD.   


Agentka Casey Corbyn (Maggie Grace) má tro­chu jiné sta­ros­ti než zby­tek měs­ta, kam prá­vě s obr­ně­ným kon­vo­jem dora­zi­la. Zatímco oby­va­te­lé malo­měs­ta eva­ku­u­jí oblast, kte­rou má za něko­lik hodin zasáh­nout tor­ná­do, Casey má sta­rost pri­már­ně o to  spl­nit svůj úkol, zlik­vi­do­vat 600 mili­o­nů dola­rů ve sta­rých ban­kov­kách, kte­ré dosta­la na sta­rost. Jenže když dora­zí do fede­rál­ní­ho zaří­ze­ní, kde má k likvi­da­ci dojít, zjis­tí, že drtič­ka na ban­kov­ky už pár dní nefun­gu­je. Vydává se pro­to do měs­ta pro smluv­ní­ho údrž­bá­ře. Zatímco je ovšem pryč, celé budo­vy se ujme ban­da zlo­čin­ců, kte­ří si napříč poma­lu pro­pu­ka­jí­cí pří­rod­ní kata­stro­fě chtě­jí odnést pohád­ko­vé výkup­né...
Předně by se asi slu­še­lo říci, že tahle podí­va­ná nemá kro­mě podob­né­ho názvu vůbec nic spo­leč­né­ho se čty­ři roky sta­rým sním­kem V oku tor­ná­da. Možná snad jen vzdá­le­ně kva­li­ty, byť to bych asi star­ší­mu sním­ku Stevena Qualea tak tro­chu křiv­dil. V oku huri­ká­nu totiž ani tolik není mixem kata­stro­fic­ké­ho a akč­ní­ho fil­mu, jako jen výpla­cho­vým akč­ním béč­kem, kte­ré­ho má prá­vě ta kata­stro­fic­ká slož­ka vytrh­nout z hlu­bin prů­mě­ru. Bohužel ale, když si najme­te scé­ná­sris­tic­ké duo bez zku­še­nos­tí s vel­ký­mi pro­duk­ce­mi, ris­ku­je­te to, co se sta­lo i v pří­pa­dě téhle vypa­lo­vač­ky. Výsledný pro­dukt půso­bí dojmem, jak kdy­by jej sesmo­lil sotva gra­mot­ný čtvr­ťák vos­kov­ka­ma po O poté, co se vče­ra s rodi­či díval na TwisterPovodeň.
V oku huri­ká­nu chce zkrát­ka být straš­ně cool a akč­ní, nicmé­ně na to jed­no­du­še nemá. Stupidní dia­lo­gy kte­ré by při­ro­ze­nost pohle­da­ly jen těž­ko a suché hláš­ky kte­ré snad hůře míře­né být ani nemo­hou teď stra­nou, ona samot­ná akce, na kte­ré se film oči­vid­ně sna­ží sta­vět, žád­ná hit­pa­rá­da taky úpl­ně není. Pokud tedy nepa­t­ří­te do sku­pi­ny divá­ků, kte­ří si pro­má­čí tri­kot sto­va vidí hyper­mo­der­ní vozít­ko do tro­pic­kých bou­ří (a že nám to ale krás­ně sví­tí, viď­te pane Cohen). Nad rámec toho totiž akce ve fil­mu spo­čí­vá v pod­sta­tě v nic­ne­ří­ka­jí­cích díl­čích momen­tech, na kte­rých jde digi­tál­nost vidět až hrůza (i tako­vý Geostorm: Globální nebez­pe­čí byl mís­ty uvě­ři­tel­něj­ší), pře­de­vším ale postrá­da­jí jakou­ko­liv atmo­sfé­ru. To že budu na své téměř nehra­jí­cí her­ce fou­kat z fuka­rů hro­ma­du vody a zaplá­cám to pak fil­tra­ma v post­pro­duk­ci samo o sobě fakt atmoš­ku neu­dě­lá. V pod­sta­tě jedi­nou chva­li­teb­nou věcí na celé řeme­sl­né strán­ce je tak hudeb­ní kuli­sa, za kte­rou je zod­po­věd­ný Lorne Balfe. Není to nějak památ­ná kom­po­zi­ce, nicmé­ně pořád si mys­lím, že by si svý­mi kva­li­ta­mi zaslou­ži­la ale­spoň o ždi­bec lep­ší film. 
Tady je to totiž pro­var na všech fron­tách. Příběhově se jed­ná o sle­pe­nec vše­ho mož­né­ho, kte­rý spí­še půso­bí jak něja­ký ama­tér­ský film na Youtube než váž­ně myš­le­ná pro­duk­ce za 40 mega do kin. A to včet­ně snad nej­ví­ce před­ví­da­tel­né­ho a kýčo­vi­té­ho závě­reč­né­ho momen­tu, jaký si jde před­sta­vit. Odvážil bych si tvr­dit, že tahle zfu­šo­va­ná podí­va­ná bude mít pro­blém oslo­vit i ty nejmé­ně nároč­né fanouš­ky toho­to žán­ru. 
Nezvládá ji totiž zachrá­nit ani účast poně­kud zná­mých tvá­ří z posled­ních let. Maggie Grace je v hlav­ní roli nesla­ná nemast­ná (nemluvě o tom že jí ten badass postoj míst jen těž­ko lze věřit - znač­nou roli na tom i tady hra­je scé­nář), Toby Kebbell a jeho sil­ný ame­ric­ký pří­zvuk jsou spí­še otrav­ní, stej­ně jako Ryan Kwanten v roli opět dal­ší dob­ro­du­ché­ho v pod­sta­tě ňou­my. Ralph Ineson má pak sice straš­ně kru­to­přís­ný irský pří­zvuk ale jako hlav­ní padouch je vylo­že­ně sla­bý a, i na pomě­ry béč­ko­vých výpla­chů, rela­tiv­ně hloupý.            
V oku huri­ká­nu je i na béč­ko­vé pomě­ry cel­kem prů­ser. Nudný mix pod­stat­ně lep­ších fil­mů, ze kte­rých jsou vypůj­če­né momen­ty a moti­vy navr­še­né jeden přes dru­hý s úmys­lem udě­lat nesku­teč­ně kuler­vou­cí akč­ní podí­va­nou. Výsledek  je ovšem trestu­hod­ně neza­jí­ma­vé akč­ní béč­ko, kte­ré neví čím chce vlast­ně být. chce u toho vypa­dat nesmír­ně cool a drs­ně, ať už je to co je to. A ani to se Robu Cohenovi a spol neda­ří.  Zkrátka hrubě pod­prů­měr­ný biják s mini­mem důvo­dů pro­to, proč mu vůbec dávat na tu hodi­nu a tři­čtvr­tě šan­ci. 

      

Na prv­ní pohled mož­ná cool, ve výsled­ku ovšem doce­la dale­ko od zábav­né­ho fil­mu. V oku tor­ná­da je doce­la dost nevy­da­ře­nou, nud­nou, laci­nou a těž­ce neo­ri­gi­nál­ní a nezá­bav­nou podí­va­nou, kte­rá zkou­ší s ome­ze­ným roz­poč­tem udě­lat diva­dlo posklá­dá­ním kous­ků z dří­věj­ších úspěš­ných fil­mů, avšak mar­ně. Stupidní dia­lo­gy, blbý scé­nář a mrz­ké digi­tál­ní tri­ky dáva­jí dohro­ma­dy ne zrov­na dob­ře strá­ve­nou hodi­nu a tři­čtvr­tě ve spo­leč­nos­ti znudě­ných a nepře­svěd­či­vých her­ců. Tohle se zkrát­ka pří­liš nepo­ved­lo ani jako akč­ní film ani jako akč­ní béč­ko­vý výplach.  

V oku huri­ká­nu
(The Hurricane Heist)
Akční / Thriller

USA, 2018, 100 min

Režie: Rob Cohen
Scénář: Scott Windhauser, Jeff Dixon
Kamera: Shelly Johnson
Hudba: Lorne Balfe
Hrají: Toby Kebbell, Maggie Grace, Ryan Kwanten, Ralph Ineson, Melissa Bolona, Ben Cross, Jamie Andrew Cutler, Christian Contreras, James Barriscale, Brooke Johnston, Patrick McAuley, Natacha Karam
Producenti: Mark Damon, Moshe Diamant, Christopher Milburn, Danny Roth, Damiano Tucci, Michael Tadross Jr.
Střih: Niven Howie
Scénografie: Kes Bonnet
Kostýmy: Irina Kotcheva

USA V kinech od: 09.03.2018 Entertainment Studios MP
Česko Na DVD od: 26.09.2018 Bontonfilm

https://www.csfd.cz/film/583650-v-oku-hurikanu/
https://www.imdb.com/title/tt5360952/


Podívejte se na hodnocení V oku hurikánu na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Lov (2020)14. března 2020 Lov (2020) Kontrovérzní zábavná satira, která je mixem Hunger Games a Hide and Seek!Po delší době solidní exploitation, který se rozbíhá od první minuty a s gore naštěstí nešetří. Sice zamrzí, že […] Posted in Krátké recenze
  • Ledově ostří - I dva muži mohou vyhrát šampionát!19. února 2021 Ledově ostří - I dva muži mohou vyhrát šampionát! Po dlouhé době se objevuje film, který se věnuje oku lahodícímu sportu – párovému krasobruslení. Tentokrát se však nejedná o žádnou romantickou limonádu, v hlavní roli totiž uvidíte dva […] Posted in Retro filmové recenze
  • Vysvětlujte jednoduše....14. února 2017 Vysvětlujte jednoduše.... Když je krása nepřikrášlena, je nejpřitažlivější. (Athenaeus) "Vysvětlujte jednoduše" je moudré heslo. Jednoduchost umožňuje, aby každý viděl vše jasně, a proto osvěcuje všechny, kdo jsou […] Posted in Domácí rady
  • Výsledky soutěže s filmem Šílený Max: Zběsilá cesta10. června 2015 Výsledky soutěže s filmem Šílený Max: Zběsilá cesta Otázky Který režisér natočil všechny 4 díly tetralogie Mad Max? Kteří herci hrají postavu Mad Maxe? Která zpěvačka hraje postavu "Tetičky" v 3. díle Mad Maxe? Který jediný […] Posted in Soutěže
  • Ant-Man a Wasp1. května 2018 Ant-Man a Wasp Trailer na poslední film letošního roku od Marvelu. https://youtu.be/UUkn-enk2RU Posted in Trailery
  • X-Men: Apokalypsa19. května 2016 X-Men: Apokalypsa Po snímku X-Men: Budoucí minulost se režisér Bryan Singer rozhodl posunout tuto filmovou sérii do nových výšek a přichází s filmem X-Men: Apokalypsa. X-Meni zde bojují s prvním a […] Posted in Speciály
  • Pýcha a předsudek16. července 2021 Pýcha a předsudek Knižní předlohu, slavný román Jane Austin, jsem nečetla, takže osobně nedokážu posoudit, jak dalece film zachoval osudy svých knižních hrdinů. Když jsme však z kina odcházeli, nějaká paní […] Posted in Retro filmové recenze
  • Jak se šetrně a účinně léčit homeopatií, to poradí publikace "Poznáváme homeopatii"3. září 2018 Jak se šetrně a účinně léčit homeopatií, to poradí publikace "Poznáváme homeopatii" Tuto knížku zcela určitě ocení každá domácnost, neboť zde najde a objeví spoustu užitečných rad a doporučení, jak využívat homeopatika ve svém běžném životě. Ač se to nezdá, je homeopatie […] Posted in Recenze knih
  • Jak je to doopravdy se vzájemnou řevnivostí Francouzů a Angličanů? Přečtěte si Faktor Merde.29. července 2018 Jak je to doopravdy se vzájemnou řevnivostí Francouzů a Angličanů? Přečtěte si Faktor Merde. Do města nad Seinou přišlo jaro a s ním i Angličan Paul West, který už od začátku nabyl dojmu, že se ocitl ve špatný čas na špatném místě. Začíná to návštěvou elegantní francouzské […] Posted in Recenze knih
  • Resident Evil: Apocalypse (2004)22. listopadu 2017 Resident Evil: Apocalypse (2004) Raccoon City je zamořeno T-virem a Umbrella Corporation se rozhodne zamést všechny stopy. Proti jejich plánu je však razantně proti nejen hlavní hrdinka Alice, ale i hrstka dalších […] Posted in Horory

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,51068 s | počet dotazů: 261 | paměť: 71527 KB. | 23.06.2024 - 09:21:57