Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Predátor - před 31 lety vznikl dokonalý akční film

Predátor - před 31 lety vznikl dokonalý akční film

pred27
pred27
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

V 80. letech šlo do kin mno­ho slav­ných fil­mů, ze kte­rých fil­mo­vé spo­leč­nos­ti v desá­tých letech 21. sto­le­tí těží. Jedním ze slav­ných fil­mů éry akč­ních fil­mů je Predátor, kte­rý po Vetřelci je dru­hým slav­ným mimo­zemš­ťa­nem. Pro reži­sé­ra Johna McTiernana to byl prv­ní vel­ko­film, kte­rý ho pro­sla­vil. Děkuje ale tomu, že Arnold Schwarzenegger byl hlav­ní nepo­ra­zi­tel­nou posta­vou a že jeho spo­leč­ní­ci v bitvě mu byli srov­na­tel­né hory sva­lů a masa. Jako je Carl Weathers (pro­tiv­ník Rockyho), Jesse Ventura a dal­ší, kte­ří jsou správ­ní part­ne­ři pro akč­ní hvězdu prv­ní veli­kos­ti. Zajímavostí je ale i to, že jed­ním z par­ty, kte­ří pomá­ha­jí hlav­ní posta­vě je i scénárista/režisér Shane Black, kte­rý v roce 2013 nato­čil 3. díl Iron Mana.

Pro pro­tiv­ní­ka mimo­zem­ské­ho lov­ce lidí, nepřá­tel, Vetřelců a dal­ších pro­tiv­ní­ků byl vytvo­řen Predátor, kte­rý byl vytvo­řen tvůr­ci kolem Stana Winstona a v čás­ti pomá­hal i slav­ný reži­sér James Cameron, a tak se jeho děsi­vá posta­va a to vč. pre­dá­to­ro­vých spe­ci­fic­kých čelis­tí, sta­la jed­ním z nej­zná­měj­ších mimo­zemš­ťa­nů, ihned po Vetřelci.

Mezi zají­ma­vos­ti fil­mu pat­ří to,  že jed­ním z prv­ních her­ců, kte­ří si vyzkou­še­li, po opi­ci, kos­tým Predátora byl i Jean Claude Van Damme, kte­rý ale se svým herec­kým pro­sto­rem byl nespo­ko­jen, a tak finál­ní ver­ze lov­ce byla hrá­na nezná­mým býva­lým bas­ket­ba­lis­tou Kevine Petere Hallem, kte­rý se svo­jí výš­kou 2,20 m byl pat­řič­ným pro­tiv­ní­kem pro hlav­ní hvězdu Arnolda Schwarzeneggera. Bohužel Kevin Peter Hall má smut­ný osud, umřel pou­ze v 36 letech, kdy byl během záchra­ně živo­ta po auto­ha­vá­rii naka­žen virem HIV, a tak jeho herec­tví skon­či­lo už v roce 1991, kdy sti­hl ješ­tě nato­čit 2. díl Predátora a něko­lik málo slav­ných fil­mů.

Jsem rád, že i ten­to film je k dostá­ní na Blu-ray. Ale je vel­ká ško­da, že pře­vo­du z fil­mo­vé­ho pásu neby­lo brá­no více pozor­nos­ti. V době, kdy byl film nato­čen, tak o digi­tál­ních tech­no­lo­gi­ích neby­lo sko­ro zná­mo. Film byl nato­čen na kla­sic­ký film, a tak by měli být při pře­no­su zacho­vá­ny veš­ke­ré cha­rak­te­ris­tic­ké vlast­nos­ti fil­mu. Neříkám vady, kte­ré fil­mu vadí, jako napří­klad prach, poško­ze­ní fil­mu a dal­ší, ale mělo by zůstat fil­mo­vé zrno.  Použití nad­měr­né­ho DNR (Digitální ome­ze­ní obra­zo­vé­ho šumu) bohu­žel vadí lep­ší­mu poci­tu z 27 let staré­ho fil­mu. Barvy jsou sice doko­na­le čis­té a pří­ro­da nád­her­ná, ale nedo­ta­že­nost pře­pi­su fil­mu vadí.

Je dob­ře, že i zvuk je zdo­ko­na­len. Originál ang­lic­ký zvuk v DTS-HD je opro­ti čes­ké­mu dabin­gu jiná (lep­ší)  liga. Pro čes­ký dabing je zvo­len jedi­ná exis­tu­jí­cí ver­ze z roku 1994, kte­rá svých 20 let his­to­rie neza­pře. Myslím, že by neuško­di­lo udě­lat pro Blu-ray dabing nový, pro­to­že v porov­ná­ní s ori­gi­ná­lem a obra­zem, kte­rý už je ve vel­mi dob­ré kva­li­tě, je čes­ký zvuk nepo­rov­na­tel­ný.

Občas nechá­pu dis­tri­bu­to­ry, proč se k nám nedo­sta­nou lep­ší edi­ce, kte­ré se vydá­va­jí v USA, asi pení­ze, pro­to­že k Blu-ray nedo­sta­ne­te žád­nou při­da­nou hod­no­tu, kte­rá by cenu nad 500 Kč obo­ha­co­va­la. V čes­kém vydá­ní je pou­ze při­dán DVD disk ve kva­li­tě veli­ce ubo­hé, kte­rá vra­cí his­to­rii obra­zu k dobám VHS.

3D obra­zu je vel­ká ško­da, je to pou­ze je důvod ke zdra­že­ní  při kou­pi. Výrobci si s nim neda­li tolik prá­ce, a tak 3D pro­sto­ru je vyu­ži­to veli­ce málo. Pocit z fil­mu je pro­to srov­na­tel­ný jak z 2D. Já osob­ně si mys­lím, že sta­ré fil­my by se nemě­li pře­vá­dět do 3D. Jde pou­ze o zisk o nic víc. Pocit z fil­mu, kte­rý je natá­čen nativ­ně v 3D (Hobit, Avatar..) je úpl­ně jiný nejen v kinech, ale i v domá­cím pro­stře­dí.

Jestli si chce­te kou­pit aktu­ál­ní Blu-ray, tak mož­ná bych počkal, až se obje­ví ver­ze bez 3D. Za 6 let bude 30. leté výro­čí, kdy urči­tě vyjde oslav­ná ver­ze. Snad veš­ke­ré chy­by opra­ví, aby byl disk bez chyb.

Bitrate

graf


Podívejte se na hodnocení Predátor na Kinoboxu.

Screeny z Blu-ray


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,03987 s | počet dotazů: 262 | paměť: 72869 KB. | 22.05.2024 - 13:31:49