Kritiky.cz > Speciály > REVENANT Zmrtvýchvstání

REVENANT Zmrtvýchvstání

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Snímek REVENANT je inspi­ro­va­ný sku­teč­ný­mi udá­lost­mi. Vypráví epic­ký pří­běh o pře­ži­tí a lid­ské trans­for­ma­ci v divo­ké pří­ro­dě ame­ric­ké­ho zápa­du. Během výpra­vy do nezma­po­va­né divo­či­ny je legen­dár­ní lovec Hugh Glass (Leonardo DiCaprio) bru­tál­ně napa­den a zra­něn med­vě­di­cí. Když ho ostat­ní čle­no­vé jeho lovec­ké sku­pi­ny opus­tí, ocit­ne se zce­la sám a blíz­ko smr­ti. Avšak Glass se nehod­lá vzdát. Pohání ho vůle a lás­ka k jeho indi­án­ské man­žel­ce a k syno­vi. Vydá se na 200 mil dlou­hou ces­tu přes roz­leh­lý, divo­ký západ, aby vysto­po­val muže, kte­rý ho zra­dil: Johna Fitzgeralda (Tom Hardy). Co započne jako neú­pros­ná mise za odpla­tou, se i přes všech­nu nepří­zeň pro­mě­ní v hrdin­skou ody­seu a ve vykou­pe­ní. Producentem a spo­lu­au­to­rem scé­ná­ře sním­ku REVENANT je Alejandro G. Iñárritu.

O VZNIKU FILMU

Držitel Oscara, reži­sér Alejandro G. Iñárritu před­sta­ví ve svém epic­kém fil­mo­vém dob­ro­druž­ství zasa­ze­ném na divo­ký západ 19. sto­le­tí legen­du o Hughu Glassovi.  Divákům se tak ote­vře jedi­neč­ná krá­sa, tajem­ství i nebez­peč­ný život na ame­ric­kém zápa­dě v roce 1823. Částečně thriller, čás­teč­ně dlou­há ces­ta divo­či­nou, sní­mek REVENANT se nejen zabý­vá bojem za záchra­nu živo­ta, ale také sna­hou zacho­vat si důstoj­nost, bojem za spra­ve­dl­nost, víru, rodi­nu a domov.

Iñárritu se v minu­los­ti pro­sla­vil fil­my jako 21 gra­mů, Babel a Oscary ověn­če­ným sním­kem Birdman. REVENANT je jeho prv­ní his­to­ric­ký vel­ko­film. I ten­to­krát nabíd­ne svůj oso­bi­tý mix vizu­ál­ní bez­pro­střed­nos­ti a emo­ci­o­nál­ní inti­mi­ty. Jeho fil­mo­vý pří­běh zave­de divá­ky na mís­ta a do doby, kte­rá byla v moder­ní fil­mo­vé tvor­bě ztvár­ně­na jen málo­kdy.

Drsné pod­mín­ky, ve kte­rých ten­to film vzni­kal, zrcadli­ly těž­kou situ­a­ci, v jaké se v 19. sto­le­tí oci­tl Glass se svo­jí výpra­vou. Aby zce­la poro­zu­mě­li zku­še­nos­tem lov­ců kože­šin na počát­ku 19. sto­le­tí, Iñárritu, jeho štáb a her­ci byli při­pra­ve­ni čelit všem výzvám, včet­ně natá­če­ní v Kanadě a Argentině, v oblas­tech zná­mých nevy­zpi­ta­tel­ným poča­sím a nedo­tče­nou divo­či­nou.

Iñárritu ten­to­krát spo­lu­pra­co­val s drži­te­lem Zlatého gló­bu, her­cem Leonardem DiCapriem, ve zce­la výji­meč­né roli, kte­rá byla jak fyzic­ky tak i emo­ci­o­nál­ně nároč­ná. Spolu s drži­te­lem ceny BAFTA, Tomem Hardym a s her­ci Domhnallem Gleesonem a Willem Poulterem, Iñárritu pře­ne­sl růz­no­ro­dé mezi­ná­rod­ní obsa­ze­ní, včet­ně potom­ků seve­ro­a­me­ric­kých indi­á­nů, do minu­los­ti. I ten­to­krát se spo­jil s drži­te­lem Oscara, kame­ra­ma­nem Emmanuelem “Chivem” Lubezkim. Svůj oso­bi­tý vizu­ál­ní styl zasa­di­li do extre­ri­é­rů. Jejich kame­ra plu­je kra­ji­nou a dostá­vá se tak blíz­ko k pro­ta­go­nis­tům, že dokon­ce zachy­tí i lid­ský dech. Iñárritu úzce spo­lu­pra­co­val s his­to­ric­ký­mi porad­ci, aby auten­tic­ky pro­zkou­mal územ­ní vál­ky s domo­ro­dý­mi kme­ny, kte­ré se poz­dě­ji pro­mě­ni­ly v mýtus.

Více na Kritiky.cz
Ohlédnutí za seminářem Dítě v krizi ...
JÓGA PRO TĚLO, DECH A MYSL. PRŮVODCE NÁVRATEM K CELISTVOSTI. Pokud vás někdy napadlo, že byste rádi začali s jógou, ale nevíte jak, tak určitě sáhněte...
Capcom potvrzuje, Resident Evil: Village vyjde už 7. 5. 2021.... Capcom potvrzuje, Resident Evil: Village vyjde už 7. 5. 2021. Hra se kromě next-gen konzolí PlayS...
Spider-Man: Homecoming Po svém loňském debutu se na plátna vrací nejpopulárnější hrdina studia Marvel - úžasný ...
Bájná Atlantida se dočká budovatelské strategie. Ve hře City of Atlantis budeme legendární kontinent plánovat, rozšiřovat, rozví... Bájná Atlantida se dočká budovatelské strategie. Ve hře City of Atlantis budeme legendární k...

Glassův pří­běh zapo­čal v roce 1823. Byl jed­ním z tisí­ců, kte­ří se zapo­ji­li do obcho­du s kože­ši­na­mi, nové hna­cí síly ame­ric­ké eko­no­mi­ky. Byla to doba, kdy mno­zí vidě­li divo­či­nu jako duchov­ní prázd­no, kte­ré mělo být zkro­ce­no a doby­to těmi nej­hou­žev­na­těj­ší­mi muži. A tak se vydá­va­li do nezná­ma, pla­vi­li se po nezma­po­va­ných řekách, ztrá­ce­li se v neu­vě­ři­tel­ně buj­ných lesích, hle­da­li nejen vzru­še­ní a dob­ro­druž­ství, ale i zisk - čas­to v tvr­dé sou­tě­ži s domo­ro­dý­mi kme­ny, pro kte­ré byla tato země ode­dáv­na domo­vem.

Mnoho z těch­to lidí zemře­lo ano­nym­ně, ale Glass vstou­pil do aná­lů ame­ric­ké­ho folk­ló­ru, pro­to­že pros­tě odmí­tl zemřít. Jeho legen­da vznik­la poté, co se stře­tl s jed­ním z nej­o­bá­va­něj­ších nebez­pe­čí divo­ké­ho zápa­du: s roz­zu­ře­nou sami­cí med­vě­da grizzly­ho. I pro zku­še­né by toto byl konec. Ale ne pro Glasse. V Iñárritově podá­ní legen­dár­ní­ho pří­bě­hu napa­de­ný Glass nehod­lá zemřít. A je to prá­vě lid­ská zra­da, kte­rá ho za kaž­dou cenu žene vpřed. Glass doslo­va vsta­ne z vlast­ní­ho hro­bu a razí si ces­tu nezná­mý­mi nebez­pe­čí­mi a kul­tu­ra­mi. Je to pro něj ces­ta za zúčto­vá­ním, ale i vykou­pe­ním. Jak postu­pu­je pří­hra­nič­ní kra­ji­nou, zavrh­ne nutká­ní ničit, kte­ré ho dří­ve pohá­ně­lo. Stává se tím, kte­rý vstal z mrtvých.

Iñárritu říká: “Glassův pří­běh kla­de otáz­ky: Kdo jsme, když jsme vše­ho zba­ve­ni? Z čeho jsme a čeho jsme schop­ni?”

Leonardo DiCaprio dodá­vá: “ REVENANT je neu­vě­ři­tel­nou ces­tou nej­drs­něj­ší­mi pod­mín­ka­mi nezma­po­va­né Ameriky. Je to o síle lid­ské­ho ducha. Příběh Hugha Glasse je legen­dou, ale Alejandro vyu­ží­vá toho­to folk­ló­ru, aby pro­zkou­mal, co to oprav­du zna­me­ná, když všech­no hra­je pro­ti vám. Co je člo­věk schop­ný vydr­žet a co se sta­ne, když to vydr­ží.”

Pro Iñárrita je sní­mek REVENANT napros­tým opa­kem svě­ta inte­ri­é­rů, jak ho před­sta­vil v Birdmanovi. Poté, co se zabý­val neu­ró­za­mi sou­čas­né doby, Iñárritu pře­ho­dil výhyb­ku a zamě­řil se na vel­ko­rysý pří­běh z ame­ric­ké his­to­rie, na její neu­tu­cha­jí­cí napě­tí, kdy suro­vost stří­dá zdvo­ři­lost a klid se stře­tá­vá s ambi­cí.

Více na Kritiky.cz
Dokumentární film JIŘÍ TRNKA: NALEZENÝ PŘÍTEL připomene život a tvorbu Jiřího Trnky Na sklonku letošního roku uplyne padesát let od smrti jednoho z českých nejvšestrannějších...
Komiks 11 ...
Titulky k Medici: Masters of Florence S02E06 - Alliance Ve Florencii se schyluje k nové volbě Gonfalonieriho. Jacopo Pazzi se o tuto pozici uchází a Lor...
Začal se točit první český 3D animák.. Kozí Příběh – Pověsti staré Prahy. Tak zní název prvního českého 3D animovaného filmu,...
Dirt 5 představuje vytváření vlastního playgroundu Dirt 5 představuje vytváření vlastního playgroundu...

 “Více než pět let byl ten­to pro­jekt mým snem,” říká Iñárritu. “Je to inten­ziv­ní, emo­ci­o­nál­ní pří­běh, kte­rý se ode­hrá­vá na krás­ném, epic­kém poza­dí. Zkoumá živo­ty lov­ců, kte­ří rost­li duchov­ně, i když nesmír­ně fyzic­ky trpě­li. Ačkoli je vel­ká část Glassova pří­bě­hu smyš­le­ná, sna­ži­li jsme se zůstat věr­ní tomu, čím si lidé v těch­to neroz­vi­nu­tých oblas­tech pro­šli. Sami jsme se roz­hod­li zaku­sit obtíž­né fyzic­ké a tech­nic­ké pod­mín­ky, abychom z toho­to neu­vě­ři­tel­né­ho dob­ro­druž­ství dosta­li oprav­do­vé emo­ce.”

Iñárritu byl fas­ci­no­ván tím, jak drs­né okol­nos­ti a nebez­pe­čí člo­vě­ka obna­ží a odha­lí jeho pra­vé já a umož­ňí mu poznat, co ho ve sku­teč­nos­ti drží při živo­tě. Jak to pomá­há odha­lit věci, kte­ré by zůsta­ly jinak skry­ty. Horolezec Reinhold Messner jed­nou pro­mlu­vil o nebez­pe­čí, kte­rá se skrý­va­jí ve vol­né pří­ro­dě: “Neučíme se své veli­kos­ti. Učíme se, jak jsme kře­hcí, sla­bí a plní stra­chu. To může­te pocho­pit pou­ze teh­dy, když jste [vysta­ve­ni] vel­ké­mu nebez­pe­čí.” Kostýmní výtvar­ni­ce Jacqueline Westová s ním sou­hla­sí a pozna­me­ná­vá: “Glass je posta­vou, kte­rá pozná vlast­ní smr­tel­nost a to je moc­ná věc.”

Tato kon­fron­ta­ce se smr­tel­nos­tí je záro­veň pro­ple­te­ná neob­vyk­lým pří­bě­hem lás­ky otce a syna: pří­bě­hem muže, kte­rý se v oka­mži­ku nej­vět­ší ztrá­ty oddá živo­tu jako nikdy před­tím.

REVENANTje nejen drs­ným pří­bě­hem o pře­ži­tí, ale také o nadě­ji,” říká Iñárritu. “Bylo pro mě důle­ži­té, abych o tom­to dob­ro­druž­ství vyprá­věl s úža­sem a při­tom obje­vo­val jak pří­ro­du, tak lid­skou pova­hu.”

Producent Steve Golin pozna­me­ná­vá: “Alejandro hle­dá prav­du ve všem, co dělá. Jeho fil­mo­vá tvor­ba je cha­rak­te­ris­tic­ká svou rea­lis­tič­nos­tí a odváž­nos­tí. Má duchov­ní roz­měr - a ve sním­ku REVENANT to for­mu­je sil­nou kom­bi­na­ci, jakou jsme před­tím ješ­tě nevi­dě­li.”

      20th Century Fox a New Regency uvá­dí REVENANT. V hlav­ních rolích Leo DiCaprio, Tom Hardy, Domhnall Gleeson, Will Poulter, Forrest Goodluck, Paul Anderson, Kristoffer Joner, Joshua Burge a Duane Howard. Režie Alejandro G. Iñárritu. Scénář Mark L. Smith a Alejandro G. Iñárritu pod­le romá­nu Michaela Punkeho. Produkce Alejandro G. Iñárritu, Arnon Milchan (12 let v řetě­zech, Zmizelá), Steve Golin (Babel, Temný pří­pad), Mary Parent (Godzilla, Noah), Keith Redmon a James Skotchdopole (Birdman, Nespoutaný Django). Výkonná pro­duk­ce James Packer (Lego pří­běh), Jennifer Davisson (Dne zra­dy), David Kanter (Odvlečen) a Brett Ratner (X-Men: Poslední vzdor). Kamera Emmanuel “Chivo” Lubezki, ASC/AMC (Gravitace, Birdman). Výprava Jack Fisk (Až na krev). Střih Stephen Mirrione, A.C.E. (Hunger Games). Supervize vizu­ál­ních efek­tů Rich McBride (Gravitace). Kostýmy Jacqueline Westová (Podivuhodný pří­pad Benjamina Buttona).

Více na Kritiky.cz
Sejmout zabijáka | Kill The Irishman [60%] http://www.csfd.cz/film/268278-sejmout-zabijaka/ Akční / KrimiUSA, 2011, 106 minRežie: ...
Tanec za odpuštění Čas od času není vůbec na škodu si přečíst nějakou tu oddechovku v podobě romantického č...
Amerika - Teaser CZ ...
Pečeme zdravě a chutně - kniha - recenze - 100 % Remoska měla nedávno, lépe řečeno vloni, výročí – 60 let. Právě kvůli těmto kulatinám...
Temný případ – S03E08: Now Am Found Trailer na poslední epizodu 3. sezóny seriálu Temný případ....

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,62700 s | počet dotazů: 269 | paměť: 70502 KB. | 30.11.2023 - 14:45:55