Kritiky.cz > Speciály > REVENANT Zmrtvýchvstání - LEONARDO DICAPRIO JAKO HUGH GLASS

REVENANT Zmrtvýchvstání - LEONARDO DICAPRIO JAKO HUGH GLASS

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Leonardo DiCaprio ztvár­nil kalei­do­sko­pic­kou šká­lu postav - od Howarda Hughese přes Jay Gatsbyho až po roz­ma­ři­lé­ho Jordana Belforta ve sním­ku Vlk z Wall Street - ale role Hugha Glasse pro něj před­sta­vo­va­la zce­la novou výzvu, kte­rá her­ce zaved­la do pohra­ni­čí, jež v našem moder­ním svě­tě zaku­sil jen málo­kdo. Je to DiCapriova nej­ví­ce inten­ziv­ní fyzic­ká role a záro­veň oprav­do­vý suro­vý výkon téměř beze slov.

 “Nalézám v tom­to fil­mu sil­ná téma­ta: vůli žít a náš vztah k divo­ké pří­ro­dě,” popi­su­je DiCaprio, co ho na pří­bě­hu oka­mži­tě při­ta­ho­va­lo. “Taky jsem před­tím hrál spous­tu postav, kte­ré byly růz­ný­mi způ­so­by neu­vě­ři­tel­ně výřeč­né, a že měly hod­ně co říct. Takže toto pro mě byla jedi­neč­ná výzva. Bylo to o vyja­d­řo­vá­ní věcí beze slov nebo v jiném jazy­ce. Mnoho z toho bylo o při­způ­so­be­ní se oka­mži­ku, o reak­ci na to, co nám pří­ro­da dává a na to, čím si Glass pro­šel. Bylo to o obje­vo­vá­ní těch nej­ni­ter­něj­ších ele­men­tů základ­ní­ho instink­tu pře­žít.”

DiCaprio byl také fas­ci­no­va­ný Iñárritovým cílem při­vést Glassův pří­běh k živo­tu s tako­vým rea­lis­mem, kte­rý by divá­ky pono­řil do živo­ta západ­ních kra­jin dáv­no před­tím, než je ovlád­li kov­bo­jo­vé a psan­ci. “Nikdy jsem nevi­děl toto obdo­bí ame­ric­ké his­to­rie ztvár­ně­né ve fil­mu, tak­že mě to zají­ma­lo,” říká. “Byla to jedi­neč­ná doba a mís­to v his­to­rii ame­ric­ké­ho Západu, pro­to­že to bylo dale­ko divo­čej­ší, než co si před­sta­vu­je­me pod “divo­kým, divo­kým Západem. “Bylo to jako v divo­ké Amazonii, zce­la nezná­mé, v zemi niko­ho, kde pla­ti­lo jen málo záko­nů. Tito lov­ci, kte­ří při­šli z Evropy a z východ­ní­ho pobře­ží se muse­li nau­čit žít upro­střed těch­to pod­mí­nek a pře­žít stej­ně jako jaké­ko­liv jiné zví­ře v divo­či­ně.”

Iñárrita potě­ši­lo, když viděl DiCapria při­pra­ve­né­ho otes­to­vat osob­ní limi­ty stej­ně, jako to dělal Glass. “Leo je mimo­řád­ný v kaž­dém detai­lu, v kaž­dém aspek­tu lid­ské­ho cho­vá­ní a pozo­ro­vá­ní. Je při­ro­ze­ný v jem­ných nuan­cích a ryt­mic­kých pohy­bech a ve všem, co posta­vu zce­la oži­vu­je. Je veli­ce dob­rým spo­lu­pra­cov­ní­kem a je vel­mi inte­li­gent­ní. Vždy se ptá, jak udě­lat scé­nu emoč­ně sil­něj­ší. Vnesl do ní svůj hlu­bo­ký vztah k pří­ro­dě. Co před­ve­dl na fil­mo­vém plát­ně, bylo nejen půso­bi­vé, ale také pře­kva­pu­jí­cí.”

Režisér zdů­raz­ňu­je, že DiCaprio čelil v rám­ci své­ho herec­ké­ho výko­nu výzvám, na kte­ré se žád­ný herec nemohl pře­dem zce­la při­pra­vit. “Leo pra­co­val v nej­tvrd­ších pod­mín­kách, v těž­kých kos­tý­mech, s extrém­ním make-upem a musel se dostat do emoč­ně nej­ne­pří­jem­něj­ších a tma­vých míst. Ale bez ohle­du na to, čím si pro­chá­zí, když sto­jí před kame­rou, na fil­mo­vém plát­ně oží­vá něco bez­pro­střed­ní­ho. Má to neu­vě­ři­tel­nou sílu,” pozna­me­ná­vá Iñárritu. “Způsob, jakým jsme natá­če­li, na něj kla­dl vyso­ké náro­ky, pokud jde o ryt­mus, nača­so­vá­ní, momen­tum a klid. Přesto to Leo všech­no zvlá­dl.”

Více na Kritiky.cz
Vraní oko Královna současné české krimi, Michaela Klevisová, přichází s další novinkou. Horká sto...
Strašidla - O příběhu Jeden z divácky nejúspěšnější českých režisérů, Zdeněk Troška přichází s novou ro...
Co vás v dějáku nenaučili - podle podcastu, Příběh, který se opravdu stal Už název sám ve mně vyvolává zajímavé pocity. Ano, v dějepise nás učili mnoho zajímavost...
In my father’s den – 85% Co je to přátelství? Jak a mezi kým může vzniknout? Za jakých okolností vydrží? Do novozé...
Vlk a tma - 60 % Vlk vystupuje v pohádkách jako záporný hrdina a pokud je nějaké prostředí nebezpečné, pak...

DiCaprio říká, že měl v Iñárrita napros­tou důvě­ru. “Co se mi na Alejandrově pří­stu­pu oprav­du líbí, je fakt, že je kla­sic­kým fil­ma­řem. Rozumí dneš­ní­mu fil­mo­vé­mu prů­mys­lu, ale při­tom byl ovliv­něn svým celo­ži­vot­ním stu­di­em fil­mo­vé his­to­rie a vytvo­řil si svůj vlast­ní nesmlou­va­vý styl, kte­rý se stá­vá syno­ny­mem jeho jmé­na. Existuje jen něko­lik fil­ma­řů, kte­ří doká­ží unik­nout Hollywoodské for­mě a i přes­to nato­čit film tak epic­ké­ho roz­sa­hu jako je ten­to.

Útok med­vě­di­ce, kte­rý málem ukon­čil Glassův život, dostal DiCapria do situ­a­ce, kdy se musel poprat s jed­ním z nej­ne­bez­peč­něj­ších pre­dá­to­rů. “Napadení med­vě­di­cí bylo nesmír­ně těž­ké a vyčer­pá­va­jí­cí,” vzpo­mí­ná DiCaprio, “ale je hlu­bo­ce dojem­né. Alejandro vás jako divá­ka dosta­ne do situ­a­ce, že se sta­ne­te mou­chou, kte­rá létá kolem toho­to zápa­su, tak­že vní­má­te Glassův dech i dech med­vě­di­ce. Glass musel při­jít na způ­sob, jak se vypo­řá­dat s tím­to vel­kým med­vě­dem, kte­rý ho zava­lil. Ocitl se blíz­ko smr­ti a vy jste tam s ním.”

Iñárritu a DiCaprio spo­lu o Glassovi hod­ně mlu­vi­li a to ovliv­ni­lo finál­ní podo­bu toho­to non-stop kine­tic­ké­ho výko­nu. DiCaprio podo­tý­ká, že se Glass díky své fik­tiv­ní ženě, Indiánce z kme­ne Pawnee a syno­vi, od ostat­ních lov­ců odli­šo­val. “Glass je někdo, kdo se již pohrou­žil do pří­ro­dy a hmot­ný svět ostat­ních lov­ců ho nevzru­šo­val,” pozna­me­ná­vá. “Jako otec musí v tom­to pro­stře­dí čelit růz­ným a dost jedi­neč­ným pro­blé­mům a to je kon­stant­ní pod­tón jeho posta­vy. On a Hawk jsou izo­lo­vá­ni, tak­že jejich vztah otce se synem je vel­mi moc­nou sílou, kte­rá ho po celou dobu pohá­ní.”

DiCaprio nato­čil vět­ši­nu z kaska­dér­ských výko­nů sám: byl pohřben ve sně­hu, cho­dil nahý v minus pěti stup­ních a sko­čil do ledo­vé řeky. Každý z těch­to oka­mži­ků mu pomohl pocho­pit sílu Glassovy vůle. Jak pokra­ču­je na své ces­tě, nepod­ři­zu­je se situ­a­ci – sám se hlu­bo­ce mění a DiCaprio to mis­tr­ně odha­lu­je v celé šká­le jem­ných detai­lů, kte­ré pod­po­ří str­hu­jí­cí fil­mo­vý výkon.

 “Po celou dobu je pří­tom­ná otáz­ka, zda něja­ký druh pomsty nako­nec uha­sí Glassovu žízeň. Potřeba pokra­čo­vat dál se pro něj sta­vá něčím víc… jakým­si duchov­ním úsi­lím,” uza­ví­rá.

Více na Kritiky.cz
Statečný cínový vojáček - krátká pohádka pro děti To bylo takhle jednou 25 bratrů a ne jen tak ledajakých, ale cínových vojáčků. Na první po...
Divočina a Cheryl, která se na dlouhé cestě našla Když si Cheryl Strayedová rozvazuje tkaničku od pohorky, má už chůze po Pacifické dálkové t...
Bud Spencer Bud Spencer, rodným jménem Carlo Pedersoli, (* 31. října 1929, Neapol – 27. června 2016, Ří...
Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%] Strážci vesmíru jsou kulturní fenomén, na kterém vyrůstalo hned několik generací dět...
Rocky - Nejvíce oceňové drama Sylvestera Stalloneho    Slavné boxerské drama outsidera, který dostal šanci a zvítězil sám nad sebou. Tituln...

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,45286 s | počet dotazů: 259 | paměť: 70432 KB. | 30.11.2023 - 15:32:04